Helios Easy:Období - Pomocné číselníky

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;
E-help Elektronický průvodce k nastavení nového období, číslování dokladů v novém období ... naleznete zde (nutno spustit zvuk)


Přehled (číselník) období slouží k vytvoření jednotlivých účetních období ve smyslu zákona o účetnictví. V číselníku období je možno zadat období 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců (např. od 01.05. daného roku do 30.04. následujícího roku). Pro přechod mezi kalendářním a fiskálním rokem je možno zadat období kratší než 12 měsíců. Při prvním otevření tohoto číselníku bude přednastaveno období aktuální od 01.01. do 31.12. aktuálního roku.

Dříve než budete zadávat jednotlivé účetní doklady, je třeba aby byly zadány Období, do kterých se tyto doklady budou pořizovat.


Obsah

Přehled období

Přehled období otevřete ve stromové struktuře přehledů klepnutím na volbu hlavní nabídky Pomocné číselníky, Období.

Nové období zadáte stiskem tlačítka Nový nebo stiskem klávesy <F2>. Zobrazí se formulář pro pořízení nového období, Počátek a Konec období budou přednastaveny, zadáte název období a potvrdíte stiskem klávesy <Enter> nebo tlačítka OK.

Pokud akci potvrdíte stiskem tlačítka OK, dané období se vygeneruje. Zároveň dojde v daném období k přenesení některých číselníků.


Uzavření a otevření účetních knih

Tato akce slouží k provedení účetních zápisů otevření a uzavření účetních knih. Převádějí se doklady ve fázi rozpracovanosti účtováno a uzavřeno.

Uzavření účetních knih se provede v uzavíraném období v přehledu druhu dokladu, který má nastaven uzávěrkový charakter Uzavření účetních knih, případně Uzavření i otevření účetních knih. Při uzavření účetních knih dojde k přeúčtování zůstatků rozvahových účtů na účet, který je označen jako Konečný účet rozvážný (např. pro podnikatelské subjekty účet 702). Dále dojde k přeúčtování zůstatků výsledkových účtů na účet, který je označen jako Účet zisků a ztrát (např. pro podnikatelské subjekty účet 710). Zůstatek účtu zisků a ztrát bude přeúčtován na konečný účet rozvážný. Pokud účtujete na podrozvahové účty, budou zůstatky podrozvahových účtů převedeny na účet, který je označen jako Účet uzavření podrozvahových účtů nebo jako Účet uzavření i otevření podrozvahových účtů. Všechny uvedené účty musí být v uzavíraném období zadány v účtovém rozvrhu. Pokud neúčtujete na podrozvahové účty, tak se nezadávají ani uzávěrkové podrozvahové účty .

Otevření účetních knih se provede v otvíraném období v přehledu druhu dokladu, který má nastaven uzávěrkový charakter Otevření účetních knih, případně Uzavření i otevření účetních knih. Při otevření účetních knih dojde k zaúčtování počátečních zůstatků rozvahových účtů z účtu, který je označen jako Počáteční účet rozvážný (např. pro podnikatelské subjekty účet 701). Zůstatek účtu zisků a ztrát bude přeúčtován na účet, který je označen jako Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení (např. pro podnikatelské subjekty účet 431). Pokud účtujete na podrozvahové účty, budou zůstatky podrozvahových účtů zaúčtovány z účtu, který je označen jako Účet otevření podrozvahových účtů nebo jako Účet uzavření i otevření podrozvahových účtů. Všechny uvedené účty musí být v otevíraném období zadány v účtovém rozvrhu. Pokud neúčtujete na podrozvahové účty, tak se nezadávají ani uzávěrkové podrozvahové účty .

Akci uzavření a otevření účetních knih provedete takto: V přehledu Období označíte období, ve kterém chcete provést uzávěrku. Klepnutím pravého tlačítka myši se otevře menu místní nabídky, vyberete volbu Uzavření a otevření účetních knih. K provedení akce je nutno zadat heslo.

Zadané heslo potvrdíte stiskem klávesy <Enter> nebo tlačítka OK. Dále se nabídne dialogové okno:

Nastavení

Uzaverka.JPG


Zde je nutno vybrat, zda si přejete provést uzávěrku po:

 • útvarech,
 • zakázkách,
 • nákladových okruzích,
 • vozidlech,
 • organizacích (pole bude přístupné pouze v případě zakoupení submodulu Výkazy pro Příspěvkové organizace).


Upozornění V otevíraném období budou rozúčtovány počáteční zůstatky účtů podle vybraných hledisek pouze v případě, že u jednotlivých účtů je nastaveno, že u nich chcete provádět uzávěrku dle vybraného hlediska.


Další parametr Seskupovat určuje jak bude vypadat zápis na uzávěrkových účtech. Pokud bude parametr Seskupovat nastaven na Ano, bude zápis na uzávěrkových účtech (např. 701, 702, 710) jednořádkový. Při nastavení Ne bude na uzávěrkových účtech samostatný řádek pro každý uzavíraný a otevíraný účet.

Parametr Mimořádná uzávěrka lze použít u všech společností, které potřebují provést mimořádnou uzávěrku v průběhu období. Jedním z příkladů je např. přechod na EUR na Slovensku. Na období musí být v poli Datum do zadáno datum, do kterého potřebujete uzávěrku provést a musí existovat další navazující období. Mimořádná uzávěrka nepřenáší výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení a místo toho se přenesou jednotlivé výsledkové účty (se zůstatkem v uzavíraném období) oproti počátečnímu účtu zisků a ztrát. Respektuje se nastavení Seskupovat Ano nebo Ne.

V editoru uzávěrky ja nápovědní tlačítko s otazníkem. Obsahuje popis uzávěrky a jednotlivých nastavení.

Zaškrtnutím pole Kontroly provedení uzávěrky dojde ke kontrole, zda jsou nastavení v pořádku a uzávěrka může bez problémů proběhnout.

Poté dojde k akci uzavření a otevření účetních knih. Konce akce je ukončen hlášením:

Uzavření a otevření účetních knih bylo úspěšně provedeno

Upozornění Akce uzavření a otevření účetních knih může trvat delší dobu.

Aby bylo možno provést akci uzavření a otevření účetních knih, je nutné mít zadané otevírané období (období následujícího roku). Pokud návazné otevírané období nebude zadáno, program vás upozorní hlášením:

Dotaz nebo informativní hláška Neexistuje návazné období

Zrušení uzavření a otevření účetních knih

Akce zrušení uzavření a otevření účetních knih je opačnou akcí k akci uzavření a otevření účetních knih. V uzavíraném období dojde ke zrušení všech účetních záznamů, které mají stav Koncový stav. V otevíraném období dojde ke zrušení všech účetních záznamů, které mají stav Počáteční stav.

Akci zrušení uzavření a otevření účetních knih provedete takto: V přehledu Období označíte uzavírané období. Klepnutím pravého tlačítka myši se otevře menu místní nabídky, vyberete volbu Zrušení uzavření a otevření účetních knih. K provedení akce je nutno zadat heslo.

Zadané heslo potvrdíte stiskem klávesy <Enter> nebo tlačítka OK. O dokončení akce budete informováni hlášením:

Dotaz nebo informativní hláška Uzavření a otevření účetních knih bylo úspěšně zrušeno

Akce uzavření a otevření účetních knih a zrušení uzavření a otevření účetních knih můžete provádět vícekrát. To znamená, že můžete provést předběžnou uzávěrku, zejména za účelem nastavení počátečních stavů v otevíraném období, můžete dále účtovat v obou obdobích a za účelem upřesnění počátečních stavů provedete akci zrušení uzavření a otevření účetních knih a následně akci uzavření a otevření účetních knih. Tento postup lze opakovat vícekrát.


Zrušení a obnovení uzavření a otevření účetních knih

Tato akce v sobě obsahuje obě výše popsané akce. Nejdříve se uzavření a otevření účetních knih zruší a potom obnoví. Veškerá nastavení a potvrzení se provádí na začátku akce. Akci je oprávněn spustit jen ten uživatel, který má právo na obě jednotlivé akce. Parametry uzavření a otevření úč.knih (dle útvarů, dle zakázek, seskupovat) jsou ukládány v tabulce období. Při každém opětovném spuštění uzavření a otevření úč.knih jsou načteny a nastaveny do obrazovky zadávání parametrů. Parametry je možné zobrazit v přehledu období, jedná se o sloupce "Uz.útvary", "Uz.zakázky" a "Seskupovat".

Uzavření účetního období

Akce uzavření účetního období znamená uzavření všech účetních dokladů v daném období (roce). Po uzavření účetního období není možno v tomto období opravovat, rušit a zadávat nové účetní doklady. Jedinou výjimkou je úprava Období DPH u daňových dokladů na vstupu, kde doposud nebyl uplatněn nárok na odpočet DPH. Toto období DPH je možno v rozmezí daném zákonem o DPH libovolně volit. Podrobnosti viz kapitola Období DPH.

Akci uzavření účetního období provedete takto: V přehledu Období označíte období, které chcete uzavírat. Klepnutím pravého tlačítka myši se otevře menu místní nabídky, vyberete volbu Uzavření účetního období. K provedení akce je nutno zadat heslo.

Zadané heslo potvrdíte stiskem klávesy <Enter> nebo tlačítka OK. Zde mohou nastat dva případy:

 • Pokud nebyla provedena akce uzavření a otevření účetních knih, nabídne se dotaz:
  Nebylo provedeno uzavření a otevření účetních knih, chcete je provést ?
  Pokud stisknete tlačítko Ano, tak se provede akce uzavření a otevření účetních knih a následně akce uzavření účetního období. Pokud stisknete tlačítko Ne, tak se provede akce uzavření účetního období a akce uzavření a otevření účetních knih se neprovede. Stiskem tlačítka Storno nedojde k žádné akci.
 • Pokud byla již v minulosti provedena akce uzavření a otevření účetních knih, období se uzavře.

Pokud od posledního uzavření a otevření účetních knih došlo v uzavíraném období ke změnám, je třeba před uzavřením období spustit akci Zrušení a obnovení uzavření a otevření účetních knih.

Otevření účetního období

Akce otevření účetního období je opačnou akcí k akci uzavření účetního období. Znamená otevření všech účetních dokladů v daném období (roce). Dojde k odblokování všech účetních záznamů v daném období.

Akci otevření účetního období provedete takto: V přehledu Období označíte období, které chcete otevírat. Klepnutím pravého tlačítka myši se otevře menu místní nabídky, vyberete volbu Otevření účetního období. K provedení akce je nutno zadat heslo.

Zadané heslo potvrdíte stiskem klávesy <Enter> nebo tlačítka OK.


Nastavit stavy do režimu ON-LINE pro označená období

Tato akce nastaví režim nápočtu stavů ON-LINE, kdy se stavy aktualizují automaticky po zaúčtování každého účetního dokladu. Přepnutí tohoto režimu vyžaduje spuštění nápočtu stavů. Proto budete po potvrzení této akce upozorněni hlášením:

Režim stavu ON-LINE vyžaduje spuštění nápočtu stavů. Spustit?

Pokud potvrdíte hlášení stiskem tlačítka Ne, neprovede se přepnutí režimu. Pokud hlášení potvrdíte stiskem tlačítka Ano, budete nejprve vyzváni k zadání hesla. Po potvrzení hesla bude probíhat nápočet stavů. Tato akce může být časově náročná (v závislosti na počtu dokladů)!


Nastavit stavy do režimu OFF-LINE pro označená období

Při režimu OFF-LINE se stavy nepočítají při účtování dokladů, ale až na vyžádání uživatele. Po potvrzení této akce bude nastaven režim OFF-LINE.


Nové předchozí období

Tato volba slouží k založení nového období (roku), které bude z časového hlediska předcházet nejstaršímu období. Další průběh je analogický a akci založení nového období s tím, že se z časového hlediska nabídne období nižší, než nejstarší zadané období. Doplníte Název období a období uložíte stiskem klávesy <Enter>nebo tlačítka OK.


Formulář období

Formulář pro pořízení nového období otevřete ve stromové struktuře přehledů klepnutím na volbu hlavní nabídky Pomocné číselníky, Období. Otevře se přehled Období. Nové Období zadáte takto: v panelu nástrojů stisknete tlačítko Nový, otevře se nový formulář pro pořízení Období.

Ve formuláři období se zadávají tyto údaje:


Název období

Do pole Název období zadáte název účetního období, jedná se o textový, max desetimístný údaj.


Počátek období

Pole Počátek období – datum prvního dne účetního období.


Konec období

Pole Konec období – datum posledního dne účetního období.


Uplatnit daňové odpisy

 • 0%
 • 50% - část zdaňovacího období
 • 100%
 • 50% - pokračování v odpisování
 • 50% - po fúzi

Volíte, jakým procentem se mají uplatňovat daňové odpisy majetku.


Barva pro stavový řádek

Pomocí rozbalení pole se seznamem dostupných barev nebo přes tlačítko Tritecky.jpg můžete zvolit barvu pro zvýraznění vybraného období na stavovém řádku.


Workflow

Zatržením zaškrtávacího pole vyberete období pro zobrazení ve stromečku pro definovaná workflow. Období bez tohoto zaškrtávacího pole se nebudou ve workflow zobrazovat.


Datum

Tlačítko, které zpřístupní pole období. Pokud zadáváte první období, bude po stisku tohoto tlačítka přístupné datum počátku i konce období. Pokud zadáváte druhé či další období, bude po stisku tlačítka Datum přístupno pouze pole konec období, pole počátek období bude automaticky vyplněno datumem navazujícím na předchozí období.
Po stisku tlačítka bude zobrazeno nejnižší/nejvyšší datum na dokladech a doklad, na kterém bylo datum nalezeno.

Vyplněné údaje formuláře Období uložíte stiskem tlačítka OK nebo stiskem klávesy <F2>.


V přehledu období vidíte další údaje týkající se období.


Uzávěrka

Sloupec v přehledu, kde bude zobrazen datum a čas, kdy bylo provedeno uzavření a otevření účetních knih.


Uzavřeno (U)

Sloupec v přehledu vyznačuje, zda se jedná o uzavřené účetní období. Do takto označeného období již nelze pořizovat další doklady, opravovat je nebo rušit.


Online

Sloupec v přehledu vyznačuje, zda se jedná o účetní období v režimu ON-LINE. Pokud není zaškrtnuto, je období v režimu OFF-LINE.

Období stavu

Přehled období stavu slouží k vytvoření uživatelsky definovaných období stavu (např. měsíce) v rámci jednoho účetního období (roku). Na rozdíl od Období (roku) není povinnost období stavu definovat. Pokud definovány budou, bude možno na jednotlivé účetní doklady zadávat navíc příslušné období stavu a dle tohoto období záznamy v Helios Easy vyhodnocovat. Období stavu si můžete definovat podle vašich požadavků na sledování a vyhodnocování zejména výnosů a nákladů. Jako Období stavu můžete mít jednotlivé kalendářní měsíce roku, nebo čtvrtletí, dekády apod. Každé období je definováno určitým časovým intervalem.

Upozornění Pokud by na pořízené záznamy v systému Helios Easy měla být zadávána Období stavu odpovídající přesně datu pořízení, ev.datu případu, pak nemá smysl je zakládat, a jejich vyplňování na dokladech kontrolovat.

Přehled období stavu otevřete ve stromové struktuře, volba Pomocné číselníky – Období – Období stavu:

Přehled období stavu

Obdobi - Pomocne ciselniky2.gif


Nový formulář otevřete stiskem tlačítka Nový.


Název období stavu

Pole pro zadání názvu období, např. jednotlivé kalendářní měsíce roku, nebo čtvrtletí, dekády apod.


Počátek období stavu
Konec období stavu

Pole pro zadání datumů prvního a posledního dne daného období stavu. Např. pro období měsíc to může být první a poslední kalendářní den měsíce. V případě následné fakturace (např. fakturace služeb na základě vyhodnocení skutečnosti za předchozí měsíc může být datum Počátek i Konec období stavu o několik dnů posunut za účelem přiřazení tržeb, příp. nákladů do období stavu, s nímž věcně souvisí.

Pro jednotlivá období stavu v rámci jednoho období platí, že se rozmezí intervalů Počátek období stavu až Konec období stavu nesmí překrývat (program nedovolí uložit období stavu, jehož interval Počátek období stavu až Konec období stavu by zasahovat do intervalu jiného období stavu). Počátek období stavu až Konec období stavu jednotlivých období stavu na sebe nemusí navazovat.

Počátek období stavu a Konec období stavu se nezadávají pro Stav Počáteční stav a Koncový stav.


Stav

Pole se seznamem, kde lze vybírat z voleb:

 • Běžný
 • Počáteční stav
 • Koncový stav

Všechny účetní doklady (faktury, pokladní doklady, výpisy z banky, interní doklady atd.) Budou pořizovány do období označeného Stav – Běžný. Pouze účetní zápisy otevření účetních knih budou pořizovány do období se Stavem Počáteční stav a účetní zápisy uzavření účetních knih budou pořizovány do období se Stavem Koncový stav.

Všechny údaje uložíte stiskem tlačítka OK.


Otevření období stavu, Uzavření období stavu

Uzavření období stavu slouží k uzavření účetních dokladů daného Období stavu, doklady spadající do daného Období stavu nebude již možno editovat ani rušit.

Po otevření období stavu bude možno doklady editovat a rušit.


Generování období

Vygeneruje období stavu dle jednotlivých měsíců.

Upozornění Právo na generování období stavu se řídí nastavením práva pro akci Nový.


Kalendářní období

Přehled Kalendářní období slouží k vytvoření uživatelsky definovaných úseků jednoho účetního období (např. měsíce, čtvrtletí apod). Opět není povinnost kalendářní období definovat. Pokud definovány budou, bude možno tato kalendářní období uzavírat. Po uzávěrce nelze doklady spadající do tohoto období, tj. jejichž datum pořízení, ev.datum případu spadá do definovaného intervalu, editovat a ani nelze do tohoto období pořídit nový doklad.

Upozornění Potřebujete-li např. měsíční uzávěrky účetnictví, není třeba zakládat číselník období stavu a udržovat údaj období stavu na všech dokladech, stačí použít číselník Kalendářní období.


Přehled Kalendářní období otevřete ve stromové struktuře, volba Pomocné číselníky – Období – Kalendářní období.

Uzavření a otevření období provedete akcí z místní nabídky.


další

Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export