Důležité:


Helios Easy:Nemoci v minulých zaměstnáních - Mzdy (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Do přehledu Nemoci v minulých zaměstnáních vstoupíte z hlavní nabídky volbou Zaměstnanci, Nemoci v minulých zaměstnáních. Tato nabídka slouží především k evidenci nemocí u zaměstnanců, kteří nastoupili do vaší firmy až v průběhu roku, nebo při přechodu na program Helios Easy z jiného programu v průběhu roku. Tyto nemoci jsou poté zahrnuty do tisku formuláře Potvrzení o změně zaměstnání, do dávek nemocenského pojištění na formuláři Doklad o výši příjmu, jsou akceptovány při posuzování podpůrčí doby. Současně jsou tyto nemoci důležité v případě, že potřebujete na tuto nemoc navázat i v dalších obdobích, které již zpracováváte v Helios Easy.

Nový záznam zadáváte do přehledu přes tlačítko Nový. Nejprve se zobrazí seznam zaměstnanců, ze kterého si pomocí tlačítka Přenos vyberete toho, ke kterému chcete nemoc přiřadit. Zobrazí se následující formulář:

Formulář Nemoci v minulých zaměstnáních

Nem min zam.jpg


Os.číslo
Příjmení a jméno
Datum narození

Údaje o zaměstnanci jsou přeneseny z číselníku Zaměstnanci, nelze je editovat.


Číslo MS

Do tohoto políčka vybíráte jednu z následujících možností docházkové MS: 101 Mateřské dávky, 200 Nemocenská, 201 OČR nebo 202 Pracovní úraz.


Typ dávky

  • Nová - zadáváte v případě nové nemoci
  • Pokračování - zadáváte v případě pokračující nemoci (podmínkou je existence předchozí nové nemoci)
  • Korekce - v případě, že byla nemocenská upravována


Datum od, Datum do

Zadáváte z klávesnice nebo pomocí kalendáře datumy určující trvání nemoci.


Dny k. (kalendářní)

Načítají se dny nemoci, nelze ručně editovat.


Dny p. (pracovní)

Zadáváte ručně počet pracovních dní trvání nemoci.


Proplaceno

Zaškrtávací políčko. Označíte jím takovou nemoc, která již byla proplacena. Jedná se o informativní údaj.


Částka

Zadáváte výši vyplacených nemocenských dávek (náhrad za dočasnou pracovní neschopnost).

Upozornění Aby se Vám údaje o těchto nemocích správně načítaly do příslušných formulářů, je nutné zadávat nemoci do přehledu dle skutečné docházky (samozřejmě vždy v rámci jednoho měsíce). Například začínáte zpracovávat mzdy v Helios Easyu od února roku 2003 a zaměstnanec je v tomto měsíci nemocný. Jeho nemoc však trvá již od 12/2002. Proto do Nemocí v minulých zaměstnáních zadáte jednak nemoc v 12/2002 (tj.např. 2.12.2002 - 31.12.2002, typ Nová), jednak nemoc v měsíci 1/2003 (tj. 1.1.2003 - 31.1.2003, typ Pokračování) - v tomto případě budete mít tedy k tomuto zaměstnanci v seznamu Nemocí v minulých zaměstnáních zadané dvě položky (pokud byste zadaly údaje pouze jedním záznamem, tedy 2.12.2002 - 31.1.2003, neprobíhalo by dohledávání údajů korektně).


Přenos z předchozích nástupů

Pomocí akce Přenos z předchozích nástupů, kterou naleznete přes pravé tlačítko myši v přehledu Zaměstnanci, Nemoci v minulých zaměstnancích se zobrazí seznam aktivních zaměstnanců. Vyberete zaměstnance, ke kterému chcete minulé nemoci přenést a stisknete tlačítko Přenos. Objeví se přehled ukončených mzdových karet zaměstnance (výběr zaměstnce se uskutečňuje na základě rodného čísla). Přiřazují se nemoci, které spadají rok před opakovaný nástup - údaje se zohledňují jednak z dříve zadaných záznamů v Nemocech v minulých zaměstnání a jednak z výpočtu.


Údaje pro výpočet denního vyměřovacího základu

Tato nabídka je určena pro import, případně ruční zadání údajů rozhodujících pro výpočet denních vyměřovacích základů v případě, že výplaty za předchozí požadované období nejsou zadány v Helios Easy (tj. jedná se například o převod z jiného SW). V případě přechodu z jiného SW je třeba zadat ke každému zaměstnanci chybějící údaje za požadované období (před prvním ostrým obdobím) po jednotlivých měsících. Po stisku tlačítka Nový musíte vždy nejprve vybrat příslušného zaměstnance a poté vyplnit údaje ve formuláři.


Formulář pro zadání podkladů pro výpočet DVZ


Příklad Příklad zadání údajů pro výpočet DVZ

Začínáte zpracovávat mzdy v Helios Easy od ledna 2016. Předtím jste zpracovávali mzdy v jiném programu. Aby docházelo ke správnému přepočtu denních vyměřovacích základů, resp. vykazování vyměřovacích základů a vyloučených dob pro Přílohu k žádosti o ... rok zpětně, je třeba doplnit k zaměstnancům příslušné údaje za požadované rozhodné období.

V přehledu Údaje pro výpočet denního vyměřovacího základu stisknete tlačítko Nový. Nejprve musíte vybrat zaměstnance, ke kterému chcete údaje zadat. Označíte zaměstnance v přehledu a stisknete tlačítko Přenos. Dále pokračujete ve vyplnění formuláře: vyberete Měsíc a Rok (v tomto případě např. měsíc Leden a rok 2015), příslušný Vyměřovací základ a Kalendářní dny pro výpočet DVZ, pro tisk Přílohy k žádosti o vyplníte vyloučené doby do položky Vyloučeno. Stiskem tlačítka OK potvrdíte uložení údajů. Stejným způsobem zadáte údaje postupně i ke zbývajícím 11 měsícům roku 2015. Tedy znovu stisknete tlačítko Nový, vyberete zaměstnance a zadáte vyměřovací základ, kalendářní dny a vyloučené doby vybraného měsíce.


V přehledu Údaje pro výpočet DVZ můžete nyní také provádět korekce vyměřovacích základů, kalendářních dnů a vyloučených dob v případě špatně spočítané výplaty (tj. po prvním ostrém období). Údaje se pak zohlední také v Příloze k žádosti o ...

V daném případě vybere Měsíc a Rok, pro který chcete údaje opravit a následně zadáte korekci příslušné položky. Pokud např. potřebujete zvýšit počet vyloučených dob o 2 dny, vyplníte do položky Vyloučeno hodnotu 2. Můžete zadávat i záporné hodnoty v případě potřeby ponížit údaje. Pro uložení korekce musíte potvrdit uvedenou hlášku:


Dotaz nebo informativní hláška Zadaný měsíc a rok nespadají před první ostré období. Opravdu chcete zadat korekci pro DVZ v období MM/RRRR?


Přenos z ML před 1. ostrým obdobím

Akce umožňuje přenést vyměřovací základy a dny ze mzdových listů do podkladů pro DVZ před 1.ostré období(načítají se pak do přílohy k žádosti o..). Použilo se v případě, že byly ML naplněny převodem (případně ručním zadáním). Přenášet je možné Všechny záznamy nebo Jen nové záznamy.


další

Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export