Důležité:


Helios Easy:Nabídkové sestavy - Oběh zboží

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Úvod

Nabídkových sestav můžete využít např. k sestavení výběrových nabídek pro odběratele, při cenových kalkulacích (zjednodušeno) nebo jako "šablonu" pro opakovaný výdej určité sestavy zboží. Lze je použít i při fakturaci pravidelně se opakujících služeb nebo pro evidenci odběratelských objednávek.


Upozornění Shrnutí vlastností Nabídkové sestavy (dále též Nabídky).

Vystavená Nabídka nesníží ani stav k dispozici ani stav skladu. Nabídka poté, co byla použita jako vstupní doklad, zůstává v přehledu dokud nedáte pokyn k jejímu zrušení. Nabídku dokladově převedenou na jiný doklad zrušit nelze.


Potvrzením hlavní nabídky Oběh zboží, Nabídkové sestavy se v aplikačním okně Helios Easy zobrazí přehled nabídkových sestav. Vzhled tohoto přehledu, způsob setřídění záznamů a filtrování závisí na uživatelském nastavení. Po záznamech jednotlivých nabídek se pohybujete pomocí myši.

Poklepáním levého tlačítka myši zobrazíte formulář vybrané nabídky, který můžete opravovat (opravovat lze jen tu nabídku, která ještě nebyla dokladově převedena na jiný doklad). Novou nabídku definujete pomocí volby Nový z Panelu nástrojů (popř. pomocí pravého tlačítka myši v aplikačním okně Helios Easy vyvoláte místní nabídku a použijete opět volbu Nový). Stejným postupem pomocí volby Zrušit můžete danou nabídku vymazat (opět platí pouze pro položkově převedenou nabídku).


Formulář

Pokud chcete vystavit novou nabídku zboží, zvolíte nabídku Nový. Po jejím potvrzení se otevře číselník Druhy dokladů pohybu zboží. Kurzorovým řádkem se nastavíte na druh dokladu, který chcete použít, a pomocí kombinace kláves <Ctrl><Enter> otevřete formulář nové nabídky. Pokud je nadefinovaná jenom jedna číselná řada, výběr z číselníku řad se nenabídne a rovnou se otevře formulář nového dokladu.

Formulář se skládá z několika záložek. Některé záložky mají pouze informativní charakter, a proto je nemusíte při vystavování nabídky vyplnit. V záhlaví formuláře je typ a číslo dokladu.


Tip Vzhled formuláře a vlastnosti polí (např. povinnost vyplnění apod.) se dá přizpůsobit potřebám uživatelů pomocí rozšiřující funkcionality Uživatelské editory. Podrobnější informace najdete v kapitole Uživatelské editory.


Záložka 1-Hlavička

Nabidkove sestavy.png

Ve formuláři nabídkové sestavy zadáváte na této záložce základní údaje nabídkové sestavy společné pro všechny položky zařazené na doklad.

Záložka je rozdělena do sekcí, např. [1] Organizace, parametry ceny; [2] Datum, měna, doplňkové informace atd. Jednotlivé sekce je možné klikáním myší na název sekce nebo na znak šipky v záhlaví sekce sbalit a rozbalit podle vaší potřeby. Také je možné pro rozbalování použít kombinaci kláves Ctrl+Alt+číslo. Po opuštění editačního formuláře si systém pamatuje, které sekce byly rozbaleny/sbaleny, a při dalším otevření formuláře toto nastavení zachová.


[1] Organizace, parametry ceny

Odběratel, Místo určení, Příjemce

Výběrem z číselníku organizací zadáváte na nabídkovou sestavu organizaci. Podle potřeby zadáváte jednotlivé údaje. Organizaci zadáte i přímo vyplněním pole pro číslo nebo název organizace. Pokud systém najde odpovídající záznam, automaticky ho doplní na nabídkovou sestavu, aniž by otevřel číselník organizací. To provede v okamžiku, kdy přecházíte kurzorem na jiné pole formuláře.

Pokud už máte organizaci zadanou a chcete údaje opravit, musíte nejprve vymazat pole pro zadání čísla organizace. To platí v případě, kdy organizaci chcete zadat přímo do pole pro název organizace.

Význam jednotlivých polí z hlediska předmětu dodávky a vzniklé pohledávky:

 • Odběratel - „plátce“
 • Místo určení - místo (adresa), kam se má doručit zboží
 • Příjemce - v některých případech je možné použít jako poštovní adresu

Tato varianta je jednou z možností, jak daná pole na nabídkové sestavě využít.

Druh vstupní ceny

 • JC bez daní Kč
 • JC s DPH Kč
 • CC bez daní Kč
 • CC s DPH Kč
 • JC bez daní valuty
 • JC s DPH valuty
 • CC bez daní valuty
 • CC s DPH valuty
 • JC se SD
 • CC se SD
 • JC se SD valuty
 • CC se SD valuty

kde JC = jednotková cena, CC = celková cena, s DPH = cena včetně DPH i spotřební daně, se SD = včetně spotřební daně a bez DPH

Vybíráte, jaký druh ceny budete na doklad zadávat.

Hodnota, kterou zde vyplníte, se bude automaticky nabízet při zadání množství a ceny konkrétního zboží či služby. U každého zboží či služby však můžete tuto hodnotu změnit.

Sazba DPH

Zadáváte sazbu DPH pro položky zařazené na nabídkovou sestavu přímo. Platí pro položky, které nemají „vlastní“ sazbu DPH. Tu popř. zadáváte v kmenové kartě. Pokud tedy položka zařazovaná přímo na nabídkovou sestavu nemá sazbu DPH (ani 0, 10 nebo 20 %), dostane tuto sazbu.

Sazba SD

Zadáváte sazbu spotřební daně pro položky zařazené na nabídkovou sestavu přímo. Pokud nebude mít položka „vlastní“ sazbu spotřební daně (zadáváte v kmenové kartě), dostane tuto sazbu.

Ceník

Tato volba slouží k zadání ceníku, podle kterého se budou oceňovat položky na nabídkové sestavě. Seznam ceníků se nabízí zafiltrovaný podle toho, jak je nastavená konstanta Možnosti, Konfigurace/správa systému, Oběh zboží, Ceny, Filtrovat nabízené ceníky pro doklad dle organizace, Ctrl+Enter.


[2] Datum, měna, doplňkové informace

Datum případu, Datum vystavení, Termín dodávky

Základní datumy na vystavené nabídkové sestavě.

Pole Datum případu předvyplní systém dnešním datem. Pole musí být vyplněno, bez tohoto údaje nelze nabídkovou sestavu uložit a zapsat do přehledu. Hlášení

Prázdná nebo chybně zadaná položka Datum případu !

systém zahlásí při pokusu o uložení (tlačítko OK) bez vyplněného data pořízení.

Pro zadávání časových údajů využijte pomocné tlačítko Kalendar.jpg pro kalendář nebo kombinaci kláves <Ctrl><D> pro vložení dnešního data.

Měna, Množství, Kurz, Datum kurzu

Údaje o cizí měně na nabídkové sestavě. Potřebné údaje můžete vybírat z číselníku Kódy cizích měn a z číselníku Kurzovní lístek . Měnu zadáváte výběrem z pole se seznamem Měna. Hodnoty kurzu vybíráte z číselníku, přístupný je ze všech ostatních polí. Datum kurzu se doplňuje podle data kurzu nalezeného v kurzovním lístku. Dohledávájí se kurzy s datem kurzu stejným nebo nižším než je datum případu. Při změně data případu se kurz automaticky dohledává znovu.


Objednávka

Textové pole pro zadání libovolného údaje.

Termín dodávky

Slovně vyjádřený termín dodávky.

Forma úhrady

Zadáváte formu úhrady. Může být spojena se lhůtou splatnosti.

Druh dopravy

Zadáváte způsob dopravy. K dispozici máte číselník.

Popis dodávky

Textové pole pro zadání libovolného údaje.


[3] Poznámky

Poznámka 1-4

Zadáváte textovou poznámku k nabídkové sestavě. Sem zapisujete potřebné údaje (upozornění apod.), tedy „věty“, které na nabídkové sestavě chcete vytisknout.

Volbou Akce, Poznámky k dokladům nebo kombinací kláves <Ctrl><P> můžete do nabídkové sestavy přenést předdefinovanou poznámku z přehledu Zboží a služby, Poznámky k dokladům. Takto přenesenou poznámku můžete pro danou nabídkovou sestavu libovolně upravovat.

Poklepáním myší v okně poznámky se otevře editační okno, kde máte mj. možnost načíst poznámku z textového souboru.


[4] Účetní vazby

Nákladové středisko, Číslo zakázky, Nákladový okruh, Vozidlo, Zaměstnanec

Zadáváte Vámi sledované potřebné údaje. Vybíráte z číselníků. Vyplněná pole mají význam pro vyhodnocení, dohledání, příp. pro účtování návazné výdejky nebo faktury vydané.


[5] Kontaktní zaměstnanec a osoba

Kontaktní zaměstnanec

Tato volba slouží k zadání kontaktní osoby na doklad. Údaje navázané k zaměstnanci přes volbu kontakty, jako např. telefon nebo e-mail, pak budou moci být zobrazeny v tisku. Tuto vlastnost využijete v případě, že osoba odpovědná za nabídkovou sestavu je jiná než osoba, která doklad vystavila.

Kontaktní osoba

Tato volba slouží k zadání kontaktní osoby na doklad. Údaje navázané ke kontaktní osobě přes volbu kontakty, jako např. telefon nebo e-mail, pak budou moci být zobrazeny v tisku.

Akce

V panelu nástrojů v záhlaví formuláře nabídkové sestavy najdete tlačítko Akce. Umožňuje následující:

Aktualizovat ceny položek podle aktuální cenotvorby

Volba pro aktualizaci cen na položkách dokladu. Po spuštění akce se objeví okno s možností určit, jestli se mají také aktualizovat Sazby DPH, Sazby SD a Akce.

Akce samotná provádí přepočet položek s tím, že respektuje druh vstupní ceny, množství a měrnou jednotku. Jestliže má položka zamknutou cenu, pak se pouze provede aktualizace sazby DPH a SD z kmene zboží (pokud je to povoleno - viz obrazovka po spuštění akce) a provede přepočet s aktualizací slev.

V případě, že položka nemá zamknutou cenu, je nejprve podle nastavení přepínače Aktualizovat akce dohledávána nová ceníková akce. Následně se hledá v odpovídajícím ceníku (dotaženém buď podle dohledané či na položce zadané ceníkové akce, popř. podle ceníku zadaného na dokladu). Jestliže je v ceníku dohledán odpovídající záznam se stejnou měrnou jednotkou (musí být stejná jako je na položce, s odvozenými jednotkami se v tomto případě nepracuje), pak se převezme z ceníku cena, případně také sazba DPH a SD (opět podle nastavení zaškrtávátek). Pokud nebyl záznam v ceníku nalezen (za nenalezeno se bere i nalezený s jinou měrnou jednotkou), hledá se nabídková cena a následně jsou aktualizovány sazby DPH a SD z kmene zboží. V obou případech pak následuje přepočet cen.

Aktualizace slev

Tato volba spustí přepočet všech slev zadaných na dokladu.

Poznámky k dokladům

V přehledu Poznámky k dokladům zadáte nejčastěji používané doplňkové texty k nabídkovým sestavám (vytvoříte seznam poznámek). Tyto texty lze pak jednoduše vyvolat a vybraný text přenést kombinací kláves <Ctrl><Enter> do nabídkové sestavy. Můžete rovněž povolit přístup k těmto textům i z jiných druhů dokladů (např. na výdejce, vydané faktuře apod.) zaškrtnutím příslušného políčka. Můžete poznámky také označit jako Přednastavené - všechny texty takto označené se budou automaticky doplňovat do nově otevřených dokladů.

Ceník

Tato volba slouží k zadání ceníku, podle kterého se budou oceňovat položky na nabídkovou sestavu. Seznam ceníků se nabízí zafiltrovaný podle toho, jak je nastavená konstanta Možnosti, Konfigurace/správa systému, Oběh zboží, Ceny, Filtrovat nabízené ceníky pro doklad dle organizace.

Zaokrouhlení

Volba zobrazí, jak je doklad zaokrouhlený. Zde můžete změnit způsob zaokrouhlení pouze pro tu nabídkovou sestavu, se kterou právě pracujete. Způsob zaokrouhlení na ostatních nabídkových sestavách zůstane nezměněný.


Záložka 2-Sumace a slevy

Nabidkove sestavy sumace.png

Záložka, na které pracujete se sumačními údaji za celý doklad.

[1] Sumace a sumační slevy

V této sekci je samostatný řádek pro každou sazbu DPH se součtovými hodnotami, které se plní automaticky ze všech položek nabídkové sestavy. Volbou Oprava zde můžete zadávat tzv. sumační slevu k dané sazbě DPH. Slevu zadáváte v procentech nebo částkou.

Upozornění UPOZORNĚNÍ Pozor, sleva se nerozpočítá zpětně na položky.


[2] Doplňkové položky

Přehled korekcí základů DPH, částek DPH, částek celkem.

Korekce mohou vzniknout při zaokrouhlení dokladu na padesátihaléře

Záložka 3-Položky

Nabidkove sestavy polozky.png


Textové položky

V sekci [1] Textové položky zadáváte na doklad "textové" položky. tj. položky, které nejsou založeny v číselníku Zboží a služby. Vlastně vypíšete jednoduchý text, zadáte částky a návazné údaje, nic víc.

Po volbě Nový se zobrazí formulář pro zadání textové položky

[1] Popis, množství, cena, slevy

Zadáváte popis položky, množství, cenu, sazbu DPH, příp. sazbu DPH pro režim přenesení daňové povinnosti a poskytnutou slevu na textové položce. V poli Popis můžete přes tlačítko se třemi tečkami vybírat text z předdefinovaných poznámek k dokladům (přehled Oběh zboží, Zboží a služby, Poznámky k dokladům).

[2] Částky

Informativní přehled vypočtených částek na textové položce.

[3] Účetní vazby

V sekci lze zadat Účetní účet a vazby na Útvar, Zakázku, Nákladový okruh, Vozidlo a Zaměstance. Účetní účet se uplatní pro zaúčtování řádků typu Základ DPH a Ostatní částky (Sazba DPH = není) v případě, že doklad převedete na fakturu a tu zaúčtujete. Stejně tak se do účetnictví mohou dostat i návazné údaje Útvar, Zakázka, Nákladový okruh, Vozidlo a Zaměstanec .

[4] Poznámka

Poznámka k textové položce na dokladu.


Položky

Přehled v sekci [2] Položky zobrazuje přehled všech karet zadaných na doklad. Pomocí funkce Nastav si můžete nechat zobrazit libovolné údaje o položce.

V dolní části obrazovky je informace o celkové částce na dokladu a počtu kusů na položce, na které jste nastaveni kurzorovým řádkem. Položky na doklad můžete zadat několika způsoby:

1. Volbou Nový místní nabídky, která Vás přepne přímo do přehledu skladu.(viz záložka Sklad).

2. Volbou Převod položek vybíráte z nabízených typů dokladů.

Máte možnost nechat si převést některé položky z jiných, již vystavených dokladů. Vyberete si, z jakého přehledu chcete vybírat, potvrdíte pomocí myši a přehled se otevře. Vyberete si doklad, ze kterého chcete položky přenášet, a potvrdíte. Jednotlivé položky se vám budou nabízet k editaci a máte možnost si zvolit, co chcete na doklad zařadit.

3. Funkce Zadávání položek vám umožní rychlé vyhledání položky zboží dle zadaných kritérií. Otevře se vám okno, kde můžete zadat parametry pro vyhledání položek zboží. Poté se kurzorovým řádkem nastavíte na položku, kterou zařadíte na doklad, do pole Množství zadáte počet kusů, do položky Cena zadáte cenu zboží. Systém sám nabídne naposledy použitou cenu. Po skončení zadávání potvrdíte tlačítko Zavřít a přenesete se zpět na záložku, kde máte přehled položek zboží zadaných na doklad. Pokud byste chtěli některou položku opravit (cenu, množství) nastavíte se na ní kurzorovým řádkem a stisknete klávesu <Enter>. Otevře se vám editační formulář pro zadávání množství a cen a položku opravíte.

V přehledu v dolní části okna Zadávání položek máte také možnost označit více položek, které chcete zadat na doklad. Pomocí kláves <Ctrl><Enter> nebo tlačítka Výběr otevřete tabulku pro zadání množství, která je společná pro všechny označené položky. Tento postup je proto použitelný pouze v případě, že zadáváte u vybraných položek stejné množství.

Pokud chcete položku z dokladu vymazat, nastavíte se na ní a zmáčknete klávesu <Delete>. Objeví se hláška:

Opravdu si přejete smazat aktuální záznam?

Pokud potvrdíte nabídku Ano, záznam bude smazán. Pokud potvrdíte Ne nebo Storno, záznam se nesmaže.

Záložka 4-Sklad

Z aktuálního přehledu Stav skladu, zobrazeného v této záložce, zařazujete položky přímo na nabídku.

Na této záložce vybíráte zboží, které chcete zařadit na nabídku přímo ze skladu. Pokud zboží ještě na skladu není, přepnete se do přehledu Zboží a služby, nabídka Nový, a pokud již existuje, přenesete ho do přehledu Stav skladu. Pokud zboží ještě neexistuje, zadáte ho do seznamu. Při zadávání nového zboží dbejte na to, aby nedocházelo k duplicitám. To znamená, aby pod více názvy nebylo zadáno stejné zboží.

Pokud máte zboží vybráno, nastavíte se na něj kurzorovým řádkem a pomocí kláves <Ctrl><Enter> otevřete tabulku pro zadání množství a cen.

Tabulka má tři záložky: Základní údaje, Cena a Popis

Na záložce Základní údaje zadáváte množství zboží, cenu, měrnou jednotku, sazby daně.

Pokud zaškrtnete pole Zamknout cenu, vyřadí se pro danou položku na daném dokladu standardní mechanismy dohledávání ceny podle odběratele, ceníku atd. Jinými slovy - po zaškrtnutí lze cenu změnit pouze ručně.

Ke každé položce na dokladu máte možnost zadat procentuální slevu. Máte tři možnosti zadání slevy. Automatem, Ručně a Zakázáno. Stiskem pravého tlačítka myši v oblasti pro zadávání slev se můžete podívat na Nastavení slev v globální konfiguraci.

Automatem

Systém sám zadá slevu dle nastavení. Slevy lze nastavit k souvisejícímu označení zboží, ke skupině zboží, ke kartě zboží, ke kartě zboží zařazené na konkrétním skladu a k organizaci. Nelze v dokladu editovat.

Ručně

Dosadíte požadované procento slevy v okamžiku vystavování dokladu. Lze zadat několik různých typů slev. Slevy se nejprve sečtou a pak uplatní najednou.

Zakázáno

Nelze zadat žádný typ slevy.

Cenu můžete zadat jak jednotkovou, tak i sumační, s daní nebo bez daně. Typ ceny zadáváte na hlavičce nabídkové sestavy.

Tip Pokud chcete pro nějakou položku zadat jiný než přednabízený typ ceny, přepnete se na záložku Cena. Kurzor je nastavený na poli se zadaným typem ceny. Stiskem klávesy s písmenem, které je uvedeno vedle pole s požadovaným typem ceny, si zpřístupníte editační pole. Do něj zadáte cenu. Na záložku Základní údaje se přenese vámi zvolená cena.

Na záložce Popis zadáte dle potřeby další popis zboží.

Na záložce 4 - Sklad máte také možnost označit více položek, které chcete zadat na doklad. Pomocí kláves <Ctrl><Enter> nebo tlačítka Výběr otevřete tabulku pro zadání množství, která je společná pro všechny označené položky.

Volba místní nabídky nebo tlačítko Opakovaný výběr slouží k opakovanému zadání označeného zboží na doklad, například v jiné prodejní ceně.

Volba místní nabídky Sestavy dle kusovníku umožňuje zařazovat na doklad výrobky (sestavy) skládající se z dílů. Na doklad zařazujete takovou položku volbou místního menu Sestavy dle kusovníku na záložce 4-Sklad. Vytváření kusovníků zařazování výrobku na doklad jsou podrobně popsány zde.


Záložka 5-Doklady

Na této záložce zadáváte položky do nabídky převedením celého dokladu. Použijete funkci místní nabídky Převod dokladu. Nejprve vyberete druh dokladu (Výdejky, Vydané faktury apod.). Otevře se patřičný přehled a vyberete konkrétní doklad. Kombinací kláves <Ctrl><Enter> se všechny položky převedou na nabídku bez možnosti opravy. Na doklad lze takto přenést několik dokladů. Po převodu nelze upravovat jednotlivé převedené položky. Na záložce 3 - Položky můžete převedené položky pouze prohlížet. Doklad lze převést pouze jednou.

Záložka 6-Služby

Záložka slouží pro zadávání neskladových položek na doklad nabídky (např. služby).

Na této záložce je přehled položek, které mají v kartě nastaven parametr Druh skladu na Služba. V Globálních konstantách pro Oběh zboží musí být nastaven sklad pro Seznam služeb.

Pokud se k nabídce vážou i nějaké služby a chtěli byste je mít zadané i na dokladu, lze je zadat na této záložce. Při přenosu nabídky na jiný doklad se vám přenesou položky skladové i služby. Postup zadávání služby na nabídku je obdobný jako u záložky Sklad.

Za obsah tohoto článku odpovídá Dagmar Mayerová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export