Důležité:


Helios Easy:Mzdový kalendář - Mzdy (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Tato část modulu Mzdy je určena k definici různých mzdových kalendářů použitých pro výpočet mezd zaměstnanců, nemocenských dávek a náhrad za neodpracované hodiny. Systém umožňuje vytvářet i mzdové kalendáře s nepravidelnou pracovní dobou v jednotlivých dnech.

Přehled již vytvořených mzdových kalendářů získáte volbou Mzdy, Mzdový kalendář v hlavní stromové nabídce systému Helios Easy. Do nabídky mzdových kalendářů vstoupíte také ze mzdové karty zaměstnance v přehledu Mzdové údaje na záložce 2 Zařazení - Tarif a úvazek v sekci [2] Kalendář.


Pro práci s přehledem můžete využít standardní nástroje pro práci se systémem Helios Easy.


Nový mzdový kalendář

Volbou Nový v přehledu mzdových kalendářů můžete začít vytvářet další mzdový kalendář. Otevře se první část mzdového kalendáře, ve které nastavujete prvotní údaje pro návazné generování mzdového kalendáře v daném roce.


Generování mzdového kalendáře


Předtím, než přistoupíte ke generování mzdového kalendáře, musíte vyplnit následující pole:


Číslo

Třímístné číselné pole pro záznam evidenčního čísla vytvářeného kalendáře. Implicitně se zde nabízí nejbližší vyšší číslo po posledním čísle některého již vytvořeného kalendáře. Můžete však zadat libovolné dosud neobsazené číslo.


Rok

V tomto poli zadáte rok, pro který chcete vygenerovat kalendář.


Typ kalendáře

Pole s výběrem typu pracovní doby. Můžete zvolit jeden z následujících typů:

 • pravidelná pracovní doba
 • nepravidelná pracovní doba
 • nerovnoměrná pracovní doba
 • nerovnoměrná PD se zkráceným úvazkem
 • volná PD s definovaným měsíčním fondem
 • nerovnoměrná PD s částečným úvazkem


Denní úvazek

V tomto poli vyplníte odpovídající počet hodin pracovního úvazku připadající na jeden den. Podle tohoto pole se vygeneruje mzdový kalendář s příslušným počtem hodin měsíčního časového fondu.


Týdenní pracovní úvazek

V tomto číselném poli se automaticky po vyplnění denního úvazku doplní počet hodin na týdenní pracovní úvazek.


Název kalendáře

Textové pole pro vyplnění názvu vytvářeného mzdového kalendáře.


Procento

Zadáváte procento úvazku v případě typu kalendáře nerovnoměrná PD se zkráceným úvazkem a nerovnoměrná PD s částečným úvazkem (např. 80).


Výpočet mzdy

U kalendáře typu nerovnoměrná pracovní doba a nepravidelná pracovní doba, kdy můžete editovat počet hodin vybraných dnů, se zpřístupní pro editaci pole Čerpání dov., Proplácení dovolené a Proplácení ZM. Můžete zde vybírat ze seznamu dvou typů fondu pracovní doby - denní nebo skutečný. U pravidelné pracovní doby není možné tato pole editovat. Nastavení týkající se dovolené platí pouze v případě, že zadáváte dovolenou mzdovou složkou 210 Dovolená. Význam nastavení jednotlivých položek pro výpočet mzdy je následující:


Proplácení ZM (proplácení základní mzdy či jiných tarifních složek vzhledem k jejich krácení vlivem jiné docházky - dovolená, nemoc, ..)

 • Denní fond, způsob výpočtu je následující:

Hodinová mzda: Skutečně odpracované hodiny * hodinová mzda z karty zaměstnance

Měsíční mzda: Měsíční mzda z karty zaměstnance/zákonný fond pracovní doby * skutečně odpracované hodiny

Zákonný fond pracovní doby se bere z denního úvazku z hlavičky kalendáře * počet pracovních dnů


 • Skutečný fond, způsob výpočtu je následující:

Hodinová mzda: Skutečně odpracované hodiny * hodinová mzda z karty zaměstnance

Měsíční mzda: Měsíční mzda z karty zaměstnance/ fond pracovní doby odpovídající různým denním úvazkům * skutečně odpracované hodiny

Fond pracovní doby - se bere z kalendáře z položky Měsíční úvazek


Čerpání dovolené

 • Denní fond - za každý den čerpání dovolené bude odečten z celkového nároku na dovolenou právě jeden den bez ohledu na skutečnou délku pracovních směn
 • Skutečný fond - za každý den čerpání dovolené bude odečteno z celkového nároku na dovolenou tolik dnů, kolik bude úměrně odpovídat délce směny (tj. počet dní =skutečný/denní fond)


Proplácení dovolené

 • Denní fond - dovolená bude proplácena na základě denního fondu (berou se hodiny z hlavičky kalendáře)
 • Skutečný fond - dovolená bude proplácena na základě skutečně odpracovaného fondu (berou se hodiny zadané na příslušném dni)


Vypni ZND

Atribut je zobrazen u nepravidelné či nerovnoměrné pracovní doby. Tímto zašrtávátkem je určen přepočet nároku na dovolenou podle počtu směn u nerovnoměrných kalendářů. V případě zaškrtnutí tohoto pole nebude nárok na dovolenou přepočítáván automaticky podle níže uvedeného algoritmu.


Funkcionalita je platná od 1.1.2011

V běžném roce se provádí podle vzorce:

(ZakladniNarokPPD / 5.00) * (PocetSmenVRoce / PocetTydnuVRoce)

kde:

 • ZakladniNarokPPD se bere ze mzdových údajů zaměstnance
 • PocetSmenVRoce je počet pracovních dnů v osobním kalendáři pro daný rok se zohledněním nástupu a ukončení PP
 • PocetTydnuVRoce je pevná hodnota 52

Zaokrouhluje se na půldny podle pravidla 0.25 - 0.75


Upozornění Položku Vypni ZND je možné editovat pouze při založení nového kalendáře. Po jeho použití ve mzdových údajích zaměstnance již není možné atribut měnit.


Po vyplnění hlavičkových údajů budete pokračovat stisknutím tlačítka Generuj.


U pravidelné pracovní doby program kontroluje, zda odpovídá denní úvazek týdennímu úvazku. Pokud neodpovídá, objeví de upozornění:

Dotaz nebo informativní hláška Pravidelná PD: týdenní úvazek neodpovídá dennímu úvazku. Pokračovat?

Pokud odpovíte tlačítkem Ano, kalendář se vygeneruje. Pokud odpovíte Ne, můžete úvazky opravit.


Program Vás upozorní hláškou:

Dotaz nebo informativní hláška Po vygenerování nebude možno změnit rok a zákonný úvazek. Pokračovat?

Znamená to, že nebudete moci tyto údaje změnit.

Pokud stisknete tlačítko Ne nebo Storno program se vrátí zpět do formuláře, kde nastavujete prvotní údaje pro generování kalendáře. Stisknutím tlačítka Ano systém vygeneruje u kalendáře s typem pravidelná pracovní doba na základě počtu hodin denního úvazku mzdový kalendář pro příslušný rok.


V případě pravidelné PD se dále zobrazí dotaz:

Dotaz nebo informativní hláška Zachovat ve vygenerovaném kalendáři svátky?

Pokud se bude jednat o kalendáře pro hlavní pracovní poměry, musí být svátky zachovány. Možnost, že řeknete, že svátky zachované být nemají, lze využít u vytvoření kalendáře pro dohody o provedení práce, kde svátky nemají být nastaveny.


V případě kalendářů typu nepravidelná a nerovnoměrná pracovní doba se dotaz na zachování svátků nezobrazuje a dojde k zobrazení formuláře, kde je možné nadefinovat pracovní cyklus (tj. nebude tedy nutné provádět ručně definici pro všechny měsíce roku).


Příklad nastavení pracovního cyklu u nerovnoměrné PD


Při vytváření cyklu je důležité datum, které je vyplněno v pravé části Rozsah generování v položce Datum od. Tento den bere program jako první den cyklu.


Pokud si v kalendáři nepřejete označení svátků (tj. v kalendáři nebudou figurovat žádné svátky), nebudete zatrhávat položku Zachovat svátky.


Pokud zatrhnete položku Zachovat víkendy, budou soboty a neděle nastaveny jako nepracovní dny a definované dny se budou generovat jen do dnů pondělí až pátek. V definici dnů cyklu pak není vyžadován žádný nepracovní den (pokud by se jednalo o víkend).


Pokud označíte volbu Generovat příplatky SO/NE, budou všechny vygenerované soboty a neděle v kalendáři, na které připadne pracovní den, označeny příznakem pro sobotní resp. nedělní příplatek.


Fond PD (fond pracovní doby) v jednotlivých měsících je nevyplněný.


V poli Generování pro příští rok nastavujete podklady pro přechod kalendáře do dalšího roku. Pokud tetnto atribut není nastaven, nebude kalendář v dalším roce vytvořen automaticky.


Máte-li správně zadáno Datum od, stisknete tlačítko Nový a definujete jednotlivé dny cyklu. Určujete Typ dne, Počet hodin, případně Směnu.


Příklad Příklad zadání cyklu směn - 4 denní cyklus - 4 pracovní dny, 3 nepracovní: generování nastaveno od 1.1.2016 (pátek)
 • 1. den cyklu - pracovní 12 hodin (první den cyklu je tedy den, který je vyplněný v položce Datum od)
 • 2. den cyklu – nepracovní (počet hodin zde nemá význam)
 • 3. den cyklu – pracovní 12 hodin
 • 4. den cyklu – pracovní 7,5 hodin
 • 5. den cyklu - pracovní 6 hodin

Sobotu a neděli není nutné definovat v případě, že je zatržen atribut Zachovat víkendy.

V místní nabídce přehledu Definice cyklu můžete při vytváření cyklu využít tyto akce:

 • Posunout nahoru/dolu - pomocí těchto akcí lze aktuálně označený řádek posouvat o jednu pozici v pořadí cyklu výše respektive níže.
 • Nový volný den - akce přidá do cyklu směn volný den (nepracovní), do počtu hodin se přenese hodnota z denního úvazku z hlavičky kalendáře.
 • Kopírovat - vybraný den - akce provede kopii aktuálně označeného řádku cyklu.
 • Kopírovat - cyklus směn - pomocí akce lze zkopírovat celou definici cyklu z jiného mzdového kalendáře typu nepravidelná a nerovnoměrná pracovní doba. Po spuštění akce se otevře přenosový přehled, ve kterém lze vybrat mzdový kalendář, z kterého se cyklus směn zkopíruje.

V případě akcí nový volný den, kopírovat vybraný den jsou od aktuálně označeného dne cyklu zaplňovány mezery v pořadí cyklů.


Po stisku tlačítka OK dojde na základě definovaného cyklu k vygenerování kalendáře od prvního dne cyklu (viz výše) do konce kalendářního roku (resp. do data zadaného v položce Datum do).


Nastavení kalendáře dle stanoveného cyklu směn


Dále je možné zvolit typ kalendáře nerovnoměrná pracovní doba se zkráceným úvazkem. Jestliže zvolíte tento typ kalendáře, zpřístupní se v hlavičce kalendáře položka % (procento). Zde zadáváte procentuelním vyjádřením úvazek daného zaměstnance. Pracuje-li zaměstnanec např. na poloviční úvazek, zadáte zde 50%. Denní úvazek, který je vyplněný v hlavičce formuláře určuje „zákonný“ fond pracovní doby, na základě, kterého se přepočítává úvazek zkrácený. Co se týká položky Datum od a Zachovat svátky, platí totéž, co je uvedeno výše. Fond pracovní doby je zde přepočítán na základě denního úvazku vyplněného v hlavičce kalendáře a procenta.


Dalším typem kalendáře je volná PD s definovaným měsíčním fondem umožňuje vytvořit kalendář pouze zadáním stanoveného měsíčního fondu.

Upozornění Pokud při generování Cyklu směn u mzdových kalendářů s nepravidelnou pracovní dobou a definovaným fondem PD, dojde k situaci, kdy vygenerované pracovní dny nenaplní zadaný fond pracovní doby, je situace vyhodnocena podle počtu hodin, které chybí do naplnění fondu. Pokud chybějící hodiny v součtu s hodinami na posledním pracovním dni v měsíci nepřesáhnou 24, je nabídnuta možnost chybějící hodiny doplnit na poslední pracovní den v měsíci. V případě, že uvedený součet přesáhne hodnotu 24 hodin, dojde pouze k informativní hlášce o počtu hodin chybějících do plného fondu.


Posledním typem kalendáře je nerovnoměrná PD s částečným úvazkem. V hlavičce tohoto kalendáře lze zvolit procento zkrácené pracovní doby. Na základě tohoto procenta dochází ke krácení základní mzdy a paušálních mzdových složek, které mají nastaveno Krátit hodinami z tarifu. Dále na základě zadaného procenta na kalendáři nedochází (na rozdíl od kalendáře Nerovnoměrná PD se zkráceným úvazkem) ke krácení měsíčního úvazku (jsou použity hodiny, které jsou zadány v definici cyklu).

Upozornění Z hlediska proplácení nevybrané dovolené jsou propláceny zbývající dny nevybrané dovolené, které jsou vynásobeny počtem hodin v hlavičce kalendáře!


V případě kalendářů s nepravidelnou pracovní dobou je kontrolován denní a týdenní fond pracovní doby uvedený v kalendáři na denní a týdenní fond pracovní doby v kartě mzdových údajů. Pokud se hodnoty liší, jste v při uzavření editoru mzdového kalendáře upozornění chybovou hláškou:

Dotaz nebo informativní hláška Nelze použít nepravidelnou pracovní dobu v kalendáři. Mzdové karty obsahují zkrácenou pracovní dobu na tento kalendář.


Kontrola probíhá i na karty, které jsou neaktivní (ukončené pracovní poměry v minulých letech). V případě, že dojde ke zjištění, že číslo editovaného kalendáře se nachází na těchto neaktivních pracovních poměrech a hodnoty úvazků jsou rozdílné, zobrazí se upozornění s možností pokračovat v uložení kalendáře:

Dotaz nebo informativní hláška Mzdové karty některých neaktivních PP obsahují zkrácenou pracovní dobu na tento kalendář. Přesto použít nepravidelnou pracovní dobu v tomto kalendáři?


Ve střední části vytvořeného kalendáře pak vidíte příslušné počty hodin měsíčního úvazku a svátků připadající na jednotlivé měsíce v roce. Program má v případě pravidelné pracovní doby implicitně nastaveny příslušné státní svátky a nepracovní dny.


Ve spodní části vidíte rozvržení pracovních dní v jednotlivých měsících. Pomocí šipek se přepínáte mezi jednotlivými měsíci v roce. Nepracovní dny jsou označeny žlutě a svátky červeně. Vedle kalendáře můžete pomocí pole s výběrem Typ dne přepínat aktuální dny na pracovní či nepracovní (případně Klouzavé volno) a pomocí zaškrtávacího pole Svátek můžete aktuální den označit za svátek. V poli Počet hodin vidíte příslušný počet hodin pracovního dne (hodiny můžete měnit pouze v případě, že máte nastaven typ kalendáře na nepravidelnou nebo nerovnoměrnou pracovní dobu).

Upozornění Pokud otevřete mzdový kalendář typu pravidelná pracovní doba, který je již přiřazen některému zaměstnanci, nemáte možnost jednotlivé pole kalendáře editovat. U kalendářů typu nepravidelná a nerovnoměrná pracovní doba lze obecné kalendáře upravovat do té doby, pokud není alespoň jeden zaměstnanec s tímto kalendářem zařazen do výpočtu. Jestliže změníte nastavení obecného kalendáře a chcete, aby se změny projevily také na osobních kalendářích zaměstnanců, je nutné spustit Synchronizaci (viz dále).


Příplatky

V poli Směna vybíráte ze seznamu příplatky za ranní, odpolední či noční směnu a v poli Sobota/Neděle můžete zadat příplatek za sobotu či za neděli. Pokud zde nastavíte pro jednotlivé dny příplatky, budou se do výpočtu automaticky generovat příslušné mzdové složky příplatků, které jsou nastaveny ve Mzdových konstantách v Konstantách a číselnících.


Barevné rozlišení

Zde můžete přepínat mezi dvěmi možnostmi barevného zobrazení kalendáře. Pokud zvolíte Typ dne, bude pracovní den označen barvou bílou, nepracovní žlutou, svátek červenou a klouzavé volno modrou barvou. Pokud zvolíte přepínací políčko Směna, budou dny odlišeny dle typu směny (ranní modře, odpolední zeleně a noční šedivě). Nepracovní dny budou označeny bílou barvou.


Synchronizuj

Volbou Synchronizuj máte možnost přenést změny, které jste udělali v hlavním kalendáři, do kalendářů osobních. Po stisku tlačítka Synchronizuj se otevře formulář, na kterém máte možnost zvolit způsob a rozsah promítnutí těchto změn.

Synchronizace osobních kalendářů dle hlavního
Mzdovy kalendar - Mzdy - ceska legislativa CZ 2.jpg

Při synchronizaci probíhá kontrola, která zjišťuje, v kterých měsících zvolených pro synchronizaci existuje pro vybraného zaměstnance vypočtená mzda nebo zadané předzpracování. Pokud existuje mzda nebo předzpracování, tak pro takový měsíc synchronizace neprobíhá a tento stav je zachycen v chybovém přehledu. Pokud nedošlo k této nesrovnalosti, chybový přehled se nezobrazuje.


Seznam dnů v kalendáři

Po stisku pravého tlačítka myši můžete vybrat volbu Seznam dnů v kalendáři. Zobrazí se přehled dnů pro vybraný kalendář.

Po stisknutí tlačítka OK se vygenerovaný kalendář uloží.


Příklad Příklad zadání kalendáře

ZADÁNÍ

Chcete vygenerovat jednoduchý mzdový kalendář, kde bude použita pravidelná pracovní doba 6 hodin denně a budou použity pracovní soboty. Týdenní úvazek tedy bude činit celkem 36 hodin.


ŘEŠENÍ

Volbou Nový v přehledu mzdových kalendářů otevřete vstupní okno pro vytvoření mzdového kalendáře. Zde vyplníte pole Číslo, Rok a Typ pracovní doby. V našem případě se jedná o pravidelnou pracovní dobu. Dále vyplníte do pole Denní úvazek 6 hodin a do pole Týdenní úvazek 36 hodin. Poté stisknete tlačítko Generuj. Vygeneruje se nový mzdový kalendář s pravidelnou délkou pracovní doby 6 hodin. Implicitně jsou soboty nastaveny jako nepracovní. Z toho důvodu musíte v jednotlivých měsících přepnout všechny soboty na pracovní dny. V jednotlivých měsících musíte projít všechny soboty a označit je pomocí pole Typ dne na pracovní.


Generuj osobní kalendáře

Volbou Generuj osobní kalendáře z místní nabídky v přehledu mzdových kalendářů vytvoříte každému zaměstnanci jeho osobní kalendář. Přehled osobních kalendářů pro jednotlivé zaměstnance zobrazíte volbou Mzdy, Mzdový kalendář, Osobní mzdový kalendář. Pokud však zadáváte kalendář k zaměstnanci na mzdovou kartu, generuje se osobní kalendář automaticky. Osobní kalendáře můžete dále upravovat (viz Výpočet, Mzdový kalendář).


další

Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export