Důležité:


Helios Easy:Mzdové údaje - záložka dovolená - Mzdy (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Záložka Dovolená slouží k zadání výchozích parametrů pro stanovení nároku, výpočet a evidenci dovolené na zotavenou daného zaměstnance.

Obsah

Záložka 4 - Dovolená

Formulář mzdových údajů, záložka Dovolená

Nárok

[1] Vývoj nároku

Zůst.z ML

Zůstatek z minulých let se přenáší do aktuálního roku z prosince minulého roku Roční uzávěrkou mezd.


Základní

Základní nárok na dovolenou se vyplní automaticky na základě nastavení konstant (Konstanty a číselníky, Mzdové konstanty, záložka 4 - Nastavení a definice, sekce [1] Dovolená, pole Základní nárok). Zadáváte zde celý, nezkrácený nárok na dovolenou bez ohledu na to, kdy zaměstnanec nastoupil. Zkrácení dovolené na základě datumu nástupu a výstupu provede program automaticky.


Upozornění V případě zvolení druhů pracovních poměrů Dohoda o provedení práce, Dohoda o pracovní činnosti, Statutární zástupce firmy, Komanditista se automaticky vynuluje základní nárok na dovolenou. Položku je možné v případě potřeby editovat.

O této skutečnosti jste informováni hláškou:

Dotaz nebo informativní hláška Změna druhu pracovního poměru se změnou nároku na dovolenou. Zkontrolujte správnost nároku na dovolenou.


Upozornění Pokud potřebujete u zaměstnance sledovat volné dny nad rámec dovolené (tzv. sick days), můžete použít Bonus dny. Bonus dny zadáváte ve mzdových údajích za záložce Zařazení - Mzdové parametry.


Nárok BR (Nárok v běžném roce)

Tato položka je již zkrácená na základě datumu nástupu a výstupu zaměstnance a také vzhledem k odpracovaným dnům.


V případě nepravidelné (nerovnoměrné) PD dochází k přepočtu základního nároku na dovolenou dle vzorce:

(ZakladniNarokPPD / 5.00) * (PocetSmenVRoce / PocetTydnuVRoce)

kde:

 • ZakladniNarokPPD se bere ze mzdových údajů zaměstnance
 • PocetSmenVRoce je počet pracovních dnů v osobním kalendáři pro daný rok se zohledněním nástupu a ukončení PP
 • PocetTydnuVRoce je pevná hodnota 52

Zaokrouhluje se na půldny podle pravidla 0.25 - 0.75

ZNÁMÉ POTÍŽE:
Známé potíže

Vzorec pro výpočet nároku dovolené za kalendářní rok - nerovnoměrně rozvržená PD

Pro zaměstnance pracující v nerovnoměrně rozvržené pracovní době stanoví zákoník práce pravidlo v ustanovení § 213 odst. 4. Těmto zaměstnancům přísluší tolik pracovních dnů dovolené, kolik jich podle rozvržení pracovní doby na dobu jejich dovolené připadá v celoročním průměru. Zaměstnavatel musí tedy zjistit průměrný počet pracovních dnů zaměstnance připadajících na 1 týden a tento vynásobit počtem týdnů dovolené, na které má zaměstnanec právo. Vychází přitom ze stanovené týdenní pracovní doby (bez ohledu na přesčasovou práci, plánovanou dovolenou, apod.), u zaměstnanců s kratší pracovní dobou samozřejmě z jejich sjednané kratší pracovní doby. Pokud dojde během roku ke změnám v rozvržení stanovené týdenní pracovní doby (v rozpisu pracovních směn), právo na dovolenou se přepočítává.

Pro zjištění průměrného počtu pracovních dnů zaměstnance připadajících na týden dělí zaměstnavatel počet plánovaných směn číslem 52. Jestliže pracovní poměr zaměstnance netrval po celý kalendářní rok, je nutno dělit počtem týdnů, po které tento pracovní poměr trval.

(Počet plánovaných směn / 52 (nebo počet týdnů, po které PP trval, maximálně však 52)) x počet týdnů základního nároku či jeho poměrné části


Příklad Příklad 1 - výpočet nároku na dovolenou - pokud zaměstnanec splní podmínku odpracovaných 60 dnů výkonu práce

Zaměstnanec má uzavřen pracovní poměr na dobu určitou od 1.1.2014 do 30.6.2014. Má nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu s týdenním fondem pracovní doby 24 hodin. Pracuje nepravidelně 3 dny v týdnu po 8 hodinách. Základní nárok dovelené má 20 dní. Počet plánovaných směn po dobu trvání pracovního poměru je 78.

Počet týdnů od 1.1. do 30.6. je 26 (181 dní / 7 = 25,8 zaokrouhleno vždy nahoru 26)

Poměrná část základního nároku je 6/12 (1/12 za každý kalendářní měsíc)

Nárok dovolené v BR = (78/26) x (20/5) x (6/12) = 3 x 4 x 0,5 = 6


Příklad Příklad 2 - výpočet nároku na dovolenou - pokud zaměstnanec nesplní podmínku odpracovaných 60 dnů výkonu práce

Zaměstnanec má uzavřen pracovní poměr na dobu určitou od 1.1.2014 do 30.6.2014. Má nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu s týdenním fondem pracovní doby 16 hodin. Pracuje nepravidelně 2 dny v týdnu po 8 hodinách. Základní nárok dovelené má 20 dní. Počet plánovaných směn po dobu trvání pracovního poměru je 52.

Počet týdnů od 1.1. do 30.6. je 26 (181 dní / 7 = 25,8 zaokrouhleno vždy nahoru 26)

Poměrná část základního nároku je 2/12 (protože neodpracuje 60 dnů výkonu práce, jedná se o 1/12 za každých 21 odpracovaných dní 52 / 21 = 2,48 zaokrouhleno vždy dolů 2)

Nárok dovolené v BR = (52/26) x (20/5) x (2/12) = 2 x 4 x 0,1666 = 1,3333 zaokrouhleno na 1,5


K přepočtu nároku na dovolenou dochází v těchto případech :

 • změna čísla kalendáře ve Mzdových údajích (PPD i NPD)
 • změna Datumu vzniku a Datumu ukončení PP ve Mzdových údajích (PPD i NPD)
 • změna počtu směn v osobním kalendáři - podrobně viz bod 3. (jen NPD)
 • výpočet zůstatku dovolené za minulá léta pro následující rok při měsíční uzávěrce 12.měsíce (PPD i NPD)
 • aktualizace roku kalendáře ve mzdových údajich - podrobně viz bod 4.
 • přepočet Ročního nároku na dovolenou při Roční uzávěrce (jen při ukončení PP v novém roce a NPD)

(PPD je kalendář pro pravidelnou či volnou pracovní dobu, NPD je kalendář pro všechny typy nepravidelné pracovni doby


Změnu počtu směn v osobním kalendáři lze zadat na těchto místech :

 • editor osobního kalendáře :

pokud dojde k jakékoliv změně v parametrech dnů kalendáře s NPD, dojde k přepočtu Nároku na dovolenou v BR. V případě, že se vypočtená hodnota liší od té existující ve Mzdových údajích zaměstnnce v aktuálnm období, dojde k její aktualizaci na hodnotu novou. Změna se provede od aktuálního období do konce kalendářního roku.

 • akce Synchronizace v editoru obecného kalendáře :

při uplatnění změn v parametrech dnů osobních kalendářů akcí Synchronizace v editoru obecného kalendáře, může dojít ke změně počtu směn v daném roce. Počet směn se porovnává před uplatněním synchronizačních změn a po nich. Pokud rok kalendáře obsahuje aktuální období a zároveň se počet směn liší, dojde k přepočtu Nároku na dovolenou v BR. V případě, že se vypočtená hodnota nároku liší od té existující ve Mzdových údajích zaměstnnce v aktuálnm období, dojde k její aktualizaci na hodnotu novou. Změna se provede od aktuálního období do konce kalendářního roku. Pokud dojde alespon k jedne aktualizaci, oznamí to hláška na konci procesu synchronizace.

 • akce Mzdový kalendář v editoru Výpočtu mzdy:

pokud dojde k jakékoliv změně v parametrech dnů kalendáře s NPD, dojde k přepočtu Nároku na dovolenou v BR a jeho uložení do Mzdových údajů. Poté dojde k přepočtu mzdy s těmito novými Mzdovými údaji.

 • přenosový přehled nad editačním comboboxem Kalendář - číslo v editoru Mzdových údajů

pokud dojde k jakékoliv změně v parametrech dnů kalendáře s NPD, dojde k přepočtu Nároku na dovolenou v BR na editované kartě Mzdových údajů.


Aktualizace roku kalendáře ve mzdových údajích:

 • listopadová uzávěrka (jen NPD):

Vypočte nárok na dovolenou u NPD, pokud se před tím podařilo vygenerovat kalendář pro nový rok, zaktualizuje se Nárok na dovolenou v BR ve všech obdobích nového roku.

 • akce nad přehledem Mzdových období (jen NPD) :

Akce je aktivní pouze nad vybraným obdobím Leden, pokud je toto období obdobím aktuálním nebo běžným. Akce aktualizuje ve Mzdových údajích vybraného období rok kalendáře v případě, že tento kalendář je založen. U kalendářů s NPD dojde také k přepočtu nároku na dovolenou v BR. Chybějící kalendáře se objeví v chybové hlášce.


Upozornění Pokud dojde ke změně kalendáře z pravidelného na nepravidelný nebo naopak v rámci kalendářního roku, nepřepočítává Helios Easy hodnotu Čerpání dovolené - nutno ošetřit ručně!


Celkem

Jedná se o součet položek Nárok BR a Zůst.z ML.


Nepřetržitý pracovní poměr

Jestliže je zatrženo toto pole, je pracovní poměr brán jako nepřetržitý (vzhledem k předchozímu zaměstnání) bez ohledu na to, který den v měsíci zaměstnanec nastoupil. Z hlediska nároku na dovolenou je měsíc nástupu brán celý jako odpracovaný a zaměstnanci za tento měsíc náleží poměrná část nároku na dovolenou.

Jestliže pole zatrženo není, náleží zaměstnanci poměrná část dovolené za měsíc nástupu pouze tehdy, jestliže nastoupí první den v měsíci.

Defaultně je atribut zatržen pouze v případě, že zaměstnanec nastoupí první den v měsíci, resp. první pracovní den (dny před tím jsou SO a NE).


[2] Krácení

Dny BR (dny běžný rok)

Oml.abs (omluvená absence v běžném roce)

Do tohoto pole budou automaticky načítány dny omluvené absence v běžném roce. V případě, že budou splněny legislativní podmínky, dojde automaticky ke zkrácení nároku na dovolenou. Do této položky budou načítány dny ze mzdových složek, které mají ve své definici zatrženo pole Započítat dny do omluvené absence.


Neoml.abs. (neomluvená absence v běžném roce)

Do tohoto pole budou automaticky načítány dny neomluvené absence v běžném roce. V případě, že budou splněny legislativní podmínky, je možné zkrátit nárok na dovolenou ručně. Do této položky budou načítány dny ze mzdových složek, které mají ve své definici zatrženo pole Započítat dny do neomluvené absence.


Vazba/trest

Do tohoto pole budou automaticky načítány dny absence za vyňaté období z důvodu výkonu trestu/vazby. Od mzdového období 1/2013 je zapojeno krácení dovolené zaměstnanci, který byl vyňat ze stavu z důvodu výkonu trestu odnětí svobody/vazby a to tak, že za každých 21 takto zameškaných dní se dovolená za kalendářní rok krátí o 1/12.


Dny VP BR (dny výkonu práce BR)

Do tohoto pole budou automaticky načítány dny výkonu práce za běžný rok. Dle dnů výkonu práce je určován nárok na dovolenou v BR.


Upozornění Při uzávěrce měsíce prosince se kontroluje, zda zaměstnanec konal práci v kalendářním roce 60 dnů (Dny výkonu práce BR). Jestliže konal práci 60 dnů - nic se v rámci prosincové uzávěrky neřeší - je již řešeno v rámci kalendářního roku. Jestliže nekonal práci v kalendářním roce 60 dnů, je mu pro následující rok vypočítán takový zůstatek z minulého roku, který odpovídá nároku dovolené za odpracované dny.


ZNÁMÉ POTÍŽE:
Známé potíže

Výpočet dnů výkonu práce.

Dovolená podle §212 ZP zaměstnanci vznikne pouze za podmínky, že v kalendářním roce, tj. v období od 1. 1. do 31. 12., odpracuje 60 dnů. U zaměstnance s nerovnoměrnou pracovní dobou, který je zaměstnán po stanovenou týdenní pracovní dobu, se použije §216 odst. 3 – tj. i když má směny rozvrženy např. na 4 dny, posuzuje se pro účely vzniku nároku (či krácení), jako by pracoval 5 pracovních dnů.

V případě, že mzdový kalendář je nastaven tak, že v položce týdenní úvazek je hodnota stanovené týdenní pracovní doby, tedy hodnota se rovná položce týdenní úvazek v přednastavených parametrech mzdových konstant (v případě kalendáře typu nerovnoměrná PD se zkráceným respektive částečným úvazkem je kontrolováno, zda je týdenní úvazek krácen položkou procento krácení). Pak se dny výkonu práce počítají na základě 5 denního pracovního týdne jakoby zaměstnanec pracoval od pondělí do pátku každý týden. Jinak se dny výkonu práce počítají jako součet pracovních dnů z osobního mzdového kalendáře zaměstnance.


Krácení

Oml.abs - načítají se dny krácení za omluvenou absenci

Neoml.abs - je možné zadat ručně krácení za neomluvenou absenci


ZNÁMÉ POTÍŽE:
Známé potíže

Aby došlo k automatickému zkrácení zůstatku dovolené za omluvenou absenci, musí zaměstnanec odpracovat alespoň 60 dní (dny výkonu práce). Jakmile dosáhne zaměstnanec 60 dnů výkonu práce, dojde během výpočtu mzdy ke zkrácení zůstatku dovolené. Pokud by do konce roku 60 dní neodpracoval, nevznikne zaměstnanci nárok na dovolenou za kalendářní rok, ale pouze za odpracované dny a ke krácení vlivem omluvené absence nedochází.


Čerpání

[1] Čerpání

Počáteční

Zobrazí se počet dní dovolené, kterou si zaměstnance vyčerpal v běžném roce již v měsících, které ještě nebyly zpracovávány v Helios Easy. Pomocí tlačítka Tritecky.jpg máte možnost k vybranému zaměstnanci zobrazit (případně zadat) počáteční hodnotu čerpání dovolené.

Letošní

Zobrazí se počet dní dovolené, kterou si zaměstnance vyčerpal v běžném roce v měsících, které již byly zpracovávány v Helios Easy. Pomocí tlačítka Tritecky.jpg máte možnost k vybranému zaměstnanci zobrazit přehled čerpání dovolené.


[2] Přečerpaná dovolená

Číslo MS:

Zde se zadává číslo mzdové složky Přečerpaná dovolená, na kterou se vygenerují záporné dny a peníze v případě přečerpání dovolené. Jestliže zde není vyplněno žádné číslo mzdové složky, bere se mzdová složka zadaná ve Mzdových konstantách, na záložce 4 - Nastavení a definice, položka MS - přečerpaná dovolená. Pokud je vyplněná mzdová složka přímo na kartě zaměstnance, má tato mzdová složka přednost před mzdovou složkou nastavenou v Konstantách.


Přečerpané dny:

Tuto položku nelze editovat. Počet přečerpaných dnů se zde automaticky projeví až po měsíční uzávěrce.


Příklad Příklad zadání přečerpané dovolené

Zaměstnanec pracuje ve firmě na hlavní pracovní poměr. Za kalendářní rok má nárok na dovolenou v délce 20 pracovních dnů. Z minulého roku nemá žádný zůstatek. Zaměstnanec čerpal v únoru dovolenou v délce 15 dnů, za kterou dostal náhradu mzdy. Ovšem jeho pracovní poměr byl již 15.3.2002 ukončen a tím došlo i k přepočtu jeho nároku na dovolenou (zkrácení na 1,5 dne). Tento stav se projevil v záporném zůstatku dovolené v běžném roce (-13,5 dne). Došlo k přečerpání dovolené.

Nyní je třeba tuto situaci zohlednit do výpočtu mzdy. Postupujete tak, že do pole Číslo MS vyberete z návazného číselníku odpovídající mzdovou složku (v tomto případě 521- Přečerpaná dovolená) - pokud je toto číslo MS vyplněno v Konstantách, není již nutné vyplňovat na mzdové kartě zaměstnance. Do výpočtu se na tuto MS automaticky vygenerují jak přečerpané dny, tak peníze, které musí zaměstnanec vrátit (dojde k automatickému přepočtu mzdy - tj. odečtu příslušné částky za přečerpanou dovolenou). V případě nedosažení minimálního vyměřovacího základu na ZP dochází současně k navýšení základu zdravotního pojištění o poměrnou část minimálního vyměřovacího základu (základ ZP se navyšuje pouze tehdy, jestliže má zaměstnanec na mzdové kartě zatrženu položku Uplatnit minimální vyměřovací základ). O dny zadané na této mzdové složce se snižuje celkový počet dnů, kterým se dělí vyměřovací základ při určení DVZ (denního vyměřovacího základu pro nemocenskou).

Políčko Přečerpané dny na mzdové kartě se automaticky naplní až po měsíční uzávěrce, čímž dojde i k vynulování záporného zůstatku dovolené v poli Zůstatek v BR.


[3] Nevybraná dovolená

Číslo MS:

Jestliže zde není vyplněno žádné číslo mzdové složky, proplácí se nevybraná dovolená na mzdovou složku zadanou ve Mzdových konstantách, na záložce 4 - Nastavení a definice, položka MS-nevybraná dovolená. Pokud je vyplněná mzdová složka přímo na kartě zaměstnance, má tato mzdová složka přednost před mzdovou složkou nastavenou v Konstantách.


Proplacené dny:

V této položce se po měsíční uzávěrce zobrazuje počet dnů proplacených konkrétní mzdovou složkou (viz výše).


Proplácet dov. při odchodu

Zatržením pole určujete, zda má být nevybraná dovolená zaměstnanci proplacena při odchodu ze zaměstnání. V případě, že je proplácena dovolená při odchodu ze zaměstnání, je proplácen celý zůstatek dovolené.


[4] Celkem

Nárok celkem

Jedná se o součet položek Nárok BR a Zůstatek z minulých let.


Čerpání v BR (čerpání v běžném roce)

V této položce dochází po měsíční uzávěrce k automatickému načítání čerpání dovolené.


Krácení absence

Tato položka je součtem položek Krácení - Oml.abs. a Krácení - Neoml.abs.


Krácení ruční (korekce)

V této položce lze ručně kladně i záporně korigovat zůstatek dovolené.


Zůstatek v BR (zůstatek v běžném roce)

Položka, která určuje zůstatek dovolené zaměstnance v běžném roce. Výsledek v této položce je určen následujícím vzorcem:

Nárok celkem – Čerpání v BR – Krácení absence - Krácení ruční (korekce)


Tip Ke krácení za omluvenou absenci dochází až v případě, kdy zaměstnanec odpracuje alespoň 60 dnů. Můžete však využít zobrazení zůstatku přes atribut Dohadný zůstatek na dovolenou v BR


Zajímají-li Vás informace o záložce na mzdové kartě zaměstnance s názvem "Paušály, Děti", pokračujte zde.


Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export