Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

 • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
 • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
 • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Helios Easy:Mzdové údaje - záložka Mzdové údaje - Mzdy (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Záložka Zařazení slouží k zadání výchozích parametrů pro výpočet tarifní mzdy a náhrad daného zaměstnance. Slouží také k rozdělení zaměstnanců dle různých hledisek pro sestavy a účtování.


Záložka 2 - Zařazení

Obsah


Formulář mzdových údajů, záložka Zařazení


Tarif a úvazek

[1] Tarifní zařazení

Kód

Atribut Kód umožňuje zadat více skupin tříd a stupňů.


Třída

V případě, že jste příspěvkovou organizací, vyplňujete v této položce prostřednictvím pomocného číselníku platovou třídu.


Stupeň

V případě, že jste příspěvkovou organizací, vyplňujete v této položce prostřednictvím pomocného číselníku platový stupeň.


Upozornění Položky platový třída a platový stupeň mohou pro další rozlišení zaměstnanců využít také podnikatelské organizace - např. v případě potřeby sledovat a hlídat také zaručenou mzdu.


Typ mzdy

Zadáváte, jakou mzdou je zaměstnanec odměňován. Typ mzdy vybíráte z pomocného číselníku:

 • Měsíční
 • Hodinová
Upozornění Vyplňování této položky je nutné věnovat maximální pozornost. Na základě položky Typ mzdy program posuzuje položku následující – Základní mzdu. Jestliže tedy zadáte Typ mzdy měsíční, položka Základní mzda je považována za měsíční odměnu.


Vypni kontrolu

Zatržením / Odtrhnutím políčka Vypni kontrolu deaktivujete / aktivujete automatickou aktualizaci tarifní třídy a stupně zaměstnance. Jestliže je položka u zaměstnance zatržena, nedochází u těchto zaměstnanců při spuštění akce Aktualizace platových stupňů k aktualizaci tarifu dle tabulek (tarif zůstává beze změny).


[2] Kalendář

Rok
Číslo

Z pomocného číselníku vybíráte typ kalendáře, který bude odpovídat pracovní době zaměstnance. Výběrem konkrétního kalendáře se automaticky vyplní rok, ke kterému se kalendář vztahuje. Pokud chcete, aby se vám kalendář automaticky vyplnil ihned po založení mzdové karty, musíte si požadované číslo kalendáře nastavit v Konstantách a číselnících nebo pro konkrétní Druh PP v číselníku druhů pracovních poměrů.


[3] Pracovní úvazek

Týdenní úvazek
Denní úvazek

Tyto položky se doplní automaticky na základě vybraného kalendáře. V případě potřeby je možné položky změnit.

Upozornění Z hlediska přepočtených stavů je u zkrácených úvazků (pravidelných - tj. zkrácená doba po - pá) nutné, aby byl vybrán kalendář se zákonnou pracovní dobou a v položce Týdenní úvazek byl zadán kratší týdenní úvazek a v položce Denní úvazek kratší denní úvazek. Přepočtené stavy jsou (s ohledem na datum nástupu, výstupu..) počítány jako podíl Týdenního úvazku vyplněného na Mzdové kartě a Týdenního úvazku v hlavičce ve vybraném kalendáři (u pravidelné PD). U nepravidelné a nerovnoměrné PD má na přepočet vliv zadané procento na kalendáři.


V editačním poli atributu Týdenní úvazek lze aktivovat klávesovou ikonu "kalkulačka", její aktivace nabídne dialogové okno pro zadání Zkrácení úvazku koeficientem. Jsou akceptovány hodnoty v intervalu 0.01 až 1.00. Po potvrzení hodnoty koeficientu dojde k přepočtu atributů Denní úvazek, Týdenní úvazek a Základní mzda zkrácená. Přepočet úvazků koeficientem vychází z hodnot úvazků v zadaném pravidelném kalendáři. Přepočet základní mzdy vychází z hodnoty Základní mzda. Úvazky jsou zaokrouhleny aritmeticky na 2 desetinná místa, Základní mzda na celé koruny.


Upozornění Aby se místo kalkulačky nabízelo zadání koeficientu, musí být splněny tyto podmínky:
 • musí se jednat o zaměstnance s měsíční mzdou
 • musí mít kalendář typu pravidelná PD
 • musí být nenulová základní mzda

Koeficient úvazku je uložen v novém sloupci Koeficient úvazku, který je uložen v tabulce Doplňující údaje. Sloupec lze zobrazit pomocí nástroje Nastav.


Upozornění V případě nepravidelné či nerovnoměrně rozvržené pracovní doby je nutné pro zkrácený úvazek vytvořit speciální kalendář, kde zadáte příslušné procento úvazku. Informace ohledně nastavení mzdových kalendářů najdete v kapitole Mzdový kalendář.


[4] Základní mzda

Částka

Zadáváte základní (tarifní) mzdu zaměstnance. Dle zvoleného Typu mzdy vyplníte tarifní mzdu v měsíční nebo v hodinové výši.


Částka v CM

Pro zadání základní mzdy v CM je nutné nastavit v číselníku mzdových složek (Konstanty a číselníky, Mzdové složky) základní mzdy zadané ve mzdových údajích (přednastavena MS 001 Základní mzda) atribut Povolit cizí měnu. Pokud je MS základní mzdy takto nastavena, objeví se v editoru mzdových údajů editační prvky pro zadávání kódu cizí měny a pro přepínání mezi částkami v hlavní měně mezd a v cizí měně [$].

V položce Kód měny můžete vybrat a přenést (případně i nově zadat) kód cizí měny s příslušným kurzem. Poté zadáte částku v CM. Pokud chcete přepočítat částku z CM na hlavní měnu mezd (CZK), kliknete na šipku ukazující nahoru pod příznakem [$], čímž dojde k přepočtu částky v poli Částka v CM do položky Částka. Předpokladem je, že hodnota částky v editačním poli je nulová.


Zkrácená (základní mzda zkrácená)

V případě, že vyplníte denní úvazek v kratším rozsahu než je denní úvazek uvedený v kalendáři, dojde k přepočtu základní mzdy v poměru ke zkrácenému úvazku.


Příklad Příklad zadání zkráceného pracovního úvazku

Mzda zaměstnance na celý pracovní úvazek (8 hodin denně) činí 10 000 Kč. Zaměstnanec však pracuje na poloviční úvazek (4 hodiny denně). Na 2.záložce Zařazení na podzáložce Tarif a úvazek vyberete kalendář pro plnou pracovní dobu (40 h týdně, 8 h denně), hodiny v položce Týdenní úvazek přepíšete na 20 hodin a v položce Denní úvazek vyplníte 4 hodiny, tzn. přepíšete kalendářem přednastavené hodiny. Dále vyplníte do položky Základní mzda - Částka hodnotu 10 000 Kč (jedná se o mzdu, která přísluší plnému pracovnímu úvazku). Na základě tohoto vyplnění dojde k přepočtu mzdy v položce Základní mzda - Zkrácená na 5 000 Kč.


Zkrácená CM (základní mzda zkrácená v cizí měně)

V případě, že vyplníte denní úvazek v kratším rozsahu než je denní úvazek uvedený v kalendáři, dojde k přepočtu základní mzdy v CM v poměru ke zkrácenému úvazku.


Číslo MS (mzdové složky)

Tato položka je při zadávání nových Mzdových údajů automaticky vyplňována mzdovou složkou číslo 001 - Základní mzda. Jestliže chcete, aby základní mzda byla načítána na jinou mzdovou složku než 001, lze k tomuto využít právě tuto položku.

Upozornění Při výběru mzdové složky se zde přednabízí pouze mzdové složky, které jsou typu Základní mzda a současně tyto mzdové složky nemají zatržen atribut Použít v předzpracování, nebo Použít v paušálech - resp. musí mít stejné nastavení jako MS 001.


Měna

Vybíráte a případně i zadáváte z návazného číselníku Kurzy mzdových měn kurz pro přepočet tarifní mzdy v CZK a v CM. Kurz pro dané období můžete vyplnit také ve mzdových konstantách na záložce 5 - Měny, kriteria. Kurz je platný vždy pro jedno mzdové období.


[5] Změny základní mzdy

Můžete zadávat dopředu informace o změně základní mzdy v CZK i v CM a následně sledovat historii. Po stisku tlačítka Nový se zobrazí formulář s následujícími položkami:


Hlavní měna

Platnost od

Zadáváte datum, od kdy nová základní mzda bude platit. Datum platnosti by mělo spadat minimálně do běžného období. Pokud datum platnosti spadá do období aktuálního, je možné změnu provést pouze tehdy, pokud není vypočítaná výplata. V tomto případě dojde ke zrealizování změny základní mzdy ve Mzdových údajích okamžitě. V ostatních případech, tzn. tehdy, pokud změna základní mzdy bude platit až od měsíců následujících, probíhá změna základní mzdy při uzávěrce zaměstnance - tzn. buď klasicky při měsíční uzávěrce, případně po spuštění akce Uzávěrka zaměstnanců nad Mzdovými údaji.


Jestliže je změna základní mzdy datována nikoliv k prvnímu dni měsíce, ale k její změně dochází v průběhu měsíce, probíhá výpočet následujícím způsobem:

Příklad Příklad zadání změny základní mzdy v průběhu měsíce

Základní mzda 10 000, Do 19.4.2016, 104 hodin
Základní mzda 15 000, Od 20.4.2016, 64 hodin
Celkový fond měsíce dubna 2016 = 168 hodin


a) Základní mzda do 19.4.2016: 10 000/168 * 104 = 6 191 Kč

b) Základní mzda od 20.4.2016: 15 000/168 * 64 = 5 714 Kč

V přelomovém měsíci, tzn. v měsíci dubnu, je v položce Základní mzda na Mzdové kartě součet dvou výše uvedených částek (11 905). Od měsíce následujícího, tzn. od května, bude v položce Základní mzda na Mzdové kartě vyplněno 15 000.

Tzn. pokud budete zadávat v přelomovém měsíci docházkové mzdové složky, které krátí základní mzdu, bude krácena vždy "průměrná" mzda (11 905 Kč).


Základní mzda

Zadáváte novou hodnotu základní mzdy.


ZM zkrácená

Zadáváte novou hodnotu základní mzdy zkrácené.


Upozornění Pokud je ve Mzdových údajích zadán jiný denní úvazek než je denní úvazek v hlavičce přiřazeného kalendáře, přepočítává se ZM zkrácená automaticky.


Upozornění Není možné kombinovat různé Typy mzdy v rámci jednoho měsíce!!! Tzn. např. do 15.3. nastavit Typ mzdy na měsíční, od 16.3. Typ mzdy na hodinový. Typ mzdy musí platit vždy pro celý měsíc!!!


Upozornění Pokud změníte údaje ovlivňující částku základní mzdy (Typ mzdy, Tarifní zařazení...) a změnu základní mzdy provádíte k AKTUÁLNÍMU období, objeví se vám při uložení hláška:


Dotaz nebo informativní hláška V editoru mzdových údajů došlo ke změně Typu mzdy.

Do databáze před uplatněním změny částky ZM budou uloženy tyto hodnoty :

Typ mzdy : hodinová

Základní mzda : 20 000,00

Základní mzda zkr. : 0,00

Kalendář : 001 / 2017

Týdenní úvazek : 40,00

Denní úvazek : 8,00


Odpovídá Typ mzdy částkám Základní mzdy ?''


Hláška má za cíl vás informovat o tom, jaké hodnoty právě teď Helios ukládá do databáze. Jsou to hodnoty, které se v případě, že použijete akci Zrušení Základní mzdy, nastaví do Mzdových údajů.


Všimněte si, že v námi uváděném příkladu měníme Typ mzdy z Měsíční na Hodinovou, ale změnu částky prováníme pouze pomocí akce Změna základní mzdy. Údaje ve Mzdových údajích máte nekonzistentní v případě, že provedete Zrušení změny ZM - na to vás má tato hláška upozornit (tzn. Typ mzdy = hodinová, Základní mzda = 20 000).


Upozornění Dbejte proto vždy na to, aby existovala konzistence mezi Typem mzdy a Částkou základní mzdy !!! Toto nejsme schopni programově ošetřit!


Cizí měna

Jestliže máte nastavenu mzdovou složku základní mzdy v cizí měně (zatržen atribut Povolit cizí měnu), zobrazí se rovněž položky pro zadání nové hodnoty základní mzdy v cizí měně a tlačítka pro jejich přepočet.


Mzdové parametry

[1] Průměry

Změnit PHV

Tento atribut zpřístupní k editaci položku PHV (průměrný hodinový výdělek). Pokud z jakéhokoliv důvodu budete chtít změnit hodnotu položky PHV, zatrhnete položku Změnit PHV a položka PHV se zpřístupní k opravě.


Konto pracovní doby

Pokud zatrhnete na mzdových údajích atribut Konto pracovní doby, přestane se počítat PHV ve čtvrtletních cyklech. Průměr se pak drží stejný po celou dobu vyrovnávacího období KPD (interval je uveden ve Mzdových konstantách na záložce 3 - Konstanty a sazby v sekci [7] Pracovní konta). Po skončení období se průměr přepočte z údajů za celé minulé vyrovnávací období.

Upozornění Pokud konto pracovní doby nepoužíváte, nezatrhávejte atribut Konto pracovní doby nebo se Vám nebudou počítat průměry!!!


PHV

Pole, které udává průměrný hodinový výdělek pro pracovněprávní vztahy. Průměr program počítá automaticky při měsíční uzávěrce, která uzavírá čtvrtletí. Dále program počítá tzv. pravděpodobný průměr v prvním čtvrtletí po nástupu zaměstnance, ale pouze za předpokladu, že zaměstnanec odpracoval 21 dní.


Jestliže nastoupí nový zaměstnanec, mohou z hlediska pravděpodobného průměru na dovolenou nastat tyto varianty:


 • Přejete si mu ručně zadat pravděpodobný průměr na dovolenou, vámi vypočítaný, nechcete, aby pravděpodobný průměr vypočítal automaticky Helios.

V tom případě zatrhnete novou položku Změnit PHV, tím se zpřístupní položka PHV. Zde zadáte vámi vypočítaný průměr na dovolenou. Dojde k tomu, že se odtrhne položka Přepočítávat měsíčně (možnost zobrazení přes Nastav v přehledu Mzdové údaje). Znamená to, že celý kvartál bude program používat tento pravděpodobný průměr na dovolenou, nebude docházet k jeho přepočtu při měsíční uzávěrce ani při zadání mzdových složek, které se počítají z průměru na dovolenou. Tento průměr bude mít maximální prioritu.


 • Přejete si, aby pravděpodobný průměr na dovolenou Helios vypočítal sám, protože již v měsíci nástupu budete používat mzdové složky, které se z průměru na dovolenou počítají.

V tom případě zůstane položka Změnit PHV nezatržena, položka Přepočítávat měsíčně (možnost zobrazení přes Nastav) je automaticky zatržena. V případě, že do výpočtu zadáte mzdovou složku, která má být vypočítána z průměru na dovolenou (tzn. nikoliv pouze náhrady za nemoc, ale jakákoliv mzdová složka počítána z průměru), dojde k vypočtu pravděpodobného průměru na základě vámi zvoleného algoritmu (nastaveno ve Mzdových konstantách v nabídce DNP a pojištění, Dávky nemocenského pojištění, Výpočet PPHV) a tento pravděpodobný výdělek se uloží na mzdovou kartu. Tím dojde k tomu, že se položka Přepočítávat měsíčně odtrhne. Znamená to, že celý kvartál bude program používat tento pravděpodobný průměr na dovolenou, nebude docházet k jeho přepočtu při měsíční uzávěrce.


 • V měsíci nástupu jste ručně nezadali pravděpodobný průměr ani jste v měsíci nástupu nezadali zaměstnanci mzdové složky, které se počítají z průměru na dovolenou.

V měsíci nástupu zůstane ve mzdových údajích položka PHV nulová a bude zatržena položka Přepočítávat měsíčně. Měsíční uzávěrkou dojde k výpočtu pravděpodobného průměru dle zvoleného algoritmu (nastaveno ve Mzdových konstantách v nabídce DNP a pojištění, Dávky nemocenského pojištění, Výpočet PPHV). V následujícím měsíci po nástupu již bude existovat pravděpodobný průměr a bude mít odtrženu položku Přepočítávat měsíčně - tento průměr se tedy bude používat až do konce kvartálu.


Jestliže je průměrný výdělek nižší než minimální mzda, dochází k dopočtu výše průměrného výdělku na výši odpovídající minimální mzdě (současně je zohledněn úvazek zaměstnance a případně rozdílná procentuelní výše minimální mzdy; k "navyšování" hodnoty průměru na dovolenou u hodinových mezd dochází v případě, kdy se týdenní úvazek v konstantách liší od týdenního úvazku v kalendáři).


Upozornění Při měsíční kontrole mzdových údajů (akce v přehledu Mzdové údaje nebo po ukončení měsíční uzávěrky) dochází ke kontrole přepočtu průměru na dovolenou. Vypíše se seznam zaměstnanců, kterým se průměr nepřepočítal z důvodu nulových hodin pro výpočet průměru v rozhodném období. Z kontroly jsou vyřazeni zaměstnanci s druhem pracovního poměru Dohoda o provedení práce. Pokud k přepočtu průměru z těchto důvodů nedojde, je třeba zadat v případě potřeby do mzdové karty průměr pravděpodobný ještě před výpočtem mzdy aktuálního měsíce.


ZNÁMÉ POTÍŽE:
Známé potíže

Kontrola při výpočtu průměrného hodinového výdělku nebo předpokládaného průměrného hodinového výdělku na minimální hodinovou sazbu.


Kontrola probíhá v případě, že je na pracovním poměru nastavena položka minimální mzdy.


Bez ohledu na typ mzdového osobního kalendáře je vzorec pro výpočet minimální mzdy:

40 hodin (týdenní úvazek) / týdenní úvazek z osobního kalendáře x platná sazba minimální mzdy v hodinách


Například pro rok 2018:

40 / 38,75 x 72,30 = 74,63


Jakmile je vypočtená hodnota průměru nižší než hodinová minimální mzda, dojde k nastavení hodnoty průměru v položce PHV na hodinovou minimální mzdu.


DVZ (Denní vyměřovací základ)

Pole, které udává denní vyměřovací základ na nemocenské dávky. Průměr program počítá automaticky každý měsíc při měsíční uzávěrce. Přepočet je povolen u zaměstnanců, kteří:

 • jsou ve stavu;
 • mají ukončený pracovní poměr (PP) s nastaveným atributem Do výpočtu po konci PP/vynětí;
 • vyjmutý z evidenčního stavu (ES) s nastaveným atributem Do výpočtu po konci PP/vynětí;
 • na placené MD (vyjmutí bez nastaveného atributu, přesto jde do výpočtu).


Upozornění DVZ je nyní pouze jako informativní údaj. Nemocenskou již neproplácí zaměstnavatel, ale ČSSZ. Vyměřovací základy pro výpočet DVZ se načítají na Přílohu k žádosti o ..


Upozornění Pokud se přepočet DVZ zaměstnance netýká (tj. má ukončený PP nebo je vyjmut z ES bez nastaveného atributu Do výpočtu po konci PP/vynětí), je ponechán původní DVZ.


Upozornění K přepočtu DVZ dochází také v případě, kdy dojde k: 1.) nastavení atributu Do výpočtu po konci PP/vynětí, 2.) zrušení Datumu konce PP nebo změna tohoto atributu, 3.) zadání návratu do ES - zrušení nebo změna Datumu vynětí z ES, zadání nebo změna Datumu návratu do ES, zrušení nebo změna Datumu změny vynětí z ES


Vývoj průměrů

Nabídku vyvoláte pomocí:

 • tlačítka Akce - Vývoj průměrů či stisknutím pravého tlačítka myši kdekoli na formuláři Mzdových údajů
 • tlačítka V v oblasti Info v pravém horním roku formuláře mzdových údajů
 • tlačítka Tritecky.jpg u položky PHV nebo DVZ na záložce Zařazení - Mzdové parametry

Tato akce slouží k zobrazení podrobných údajů, které se týkají průměrného hodinového výdělku pro náhrady a denního vyměřovacího základu pro nemocenskou. Tento formulář nelze editovat.

Vývoj průměrů


 • Záložka PHV

Zobrazuje se pro jednotlivá čtvrtletí přehled základů (včetně příslušných částek ročních či pololetních odměn) a hodin pro výpočet průměru na dovolenou za příslušné čtvrtletí. Je možné si u sledovaných atributů zobrazit detail, respektive rozpad na mzdové složky.


Základ za čtvrtletí

Pro zobrazení detailu se použijí tlačítka:

 • M - tlačítko pro zobrazení Vyměřovacího základu pro měsíční MS
 • Z - tlačítko pro zobrazení použité základní mzdy v případě PPHV
 • P - tlačítko pro zobrazení použité paušální mzdové složky v případě PPHV

Zobrazují se použité MS, které mají ve své definici nastavený atribut Kč do průměru na dov. na Ano.


Pololetní MS celkem/2

Pro zobrazení detailu se použije tlačítkoTritecky.jpg, které zobrazí Vyměřovací základ pro pololetní MS (zobrazí se použité MS, které mají ve své definici nastavený atribut Kč do průměru na dov. na 2 čtvrtletí).


Roční MS celkem/4

Pro zobrazení detailu se použije tlačítko Tritecky.jpg, které zobrazí Vyměřovací základ pro roční MS (zobrazí se použité MS, které mají ve své definici nastavený atribut Kč do průměru na dov. na 4 čtvrtletí).


Upozornění Jsou zde případně zobrazeny i částky z počátečních hodnot.


Hodiny za čtvrtletí

Pro zobrazení detailu se použije tlačítko Tritecky.jpg, které zobrazí Hodiny pro PHV (zobrazí se použité MS, které mají ve své definici zatržený atribut Hod.do průměru na dov.).


Krátit roční MS (suma za čtvrtletí)

Dle těchto atributů dochází k přepočtu poměrných částí ročních či pololetních odměn započítaných do jednotlivých kvartálů (dle odpracovaných hodin). Toto krácení je nastaveno ve Mzdových konstantách.

Odpracované hodiny v tarifu - hodiny z tarifních MS použitých ve výpočtu (mají atribut Hodiny pro krácení - tarif) Tarifní hodiny z kalendáře - úvazek z kalendáře Odpracované dny včetně svátků - pracovní dny ze mzdy, mají vliv na přepočet průměru


Na záložce Náběh jsou informace o způsobu výpočtu pravděpodobného PHV.


Funkcionalita je totožná se zobrazením akce Vývoj PHV (označené), kterou najdete v místní nabídce v přehledu Mzdové údaje.


 • Záložka DVZ

Zobrazuje se přehled měsíců s vyměřovacími základy a kalendářními dny, ze kterých je vypočítán denní vyměřovací základ (DVZ) pro nemocenské dávky konkrétního měsíce. Údaje se načítají do Přílohy k žádosti o .. (DNP proplácí sociálka). Údaje je možné korigovat přes přehled Zaměstnanci, Údaje pro výpočet denního vyměřovacího základu.


[2] Parametry zpracování

Minimální mzda
(Dopočet minimální mzdy)

V tomto poli zadáváte, zda a v jaké výši má u zaměstnance probíhat dopočet do minimální mzdy. Výběr provádíte z následujícího seznamu:

 • Sazba 1 (100%)
 • Sazba 2 (90%)
 • Sazba 3 (80%)
 • Sazba 4 (75%)
 • Sazba 5 (50%)
 • Nepočítat

Výše minimálních mezd v závislosti na různých typech je nastavena v nabídce Konstanty a číselníky - Mzdové konstanty (vyberete nabídku Konstanty a číselníky a napravo v přehledu kliknete na nabídku Mzdové konstanty a otevřete přes Opravu) na záložce Konstanty a sazby v sekci Minimální mzda.


Upozornění Od 1.1.2013 došlo Nařízením vlády 246/2012 Sb. ke zrušení těchto hranic. Z toho plyne, že všem zaměstnancům, kteří pracují, náleží od roku 2013 právo na plnou výši minimální mzdy, tedy "Sazba 1 (100%)".


Upozornění Položka Minimální mzda může nyní nabývat pouze těchto hodnot:
 • Sazba 1 - pracovní poměry s dopočtem do minimální mzdy
 • Nepočítat - např. dohody o provedení práce, zaměstnanci pobírající starobní důchod, kde zpravidla není možné dle nastavení hlídat minimální mzdu automaticky


Zařadit do automatu

Jestliže označíte zaškrtávací pole, bude zaměstnanec zařazen do automatického výpočtu mezd v nabídce Výpočet mzdy v akci Mzdový automat. Pokud toto pole zaškrtnuto nebude, nebude se tento zaměstnanec nabízet ve Mzdovém automatu. Výplatu bude možné vypočítat pouze pomocí tlačítka Nový.


Automatický dopočet hodin

Jestliže označíte toto pole, bude při vstupu do výpočtu zaměstnance automaticky dosazen měsíční fond a na základě tohoto údaje vypočítaná výplata (hodiny jsou generovány na MS 001 Základní mzda). Nebude možné změnit ručně odpracovaný fond pracovní doby. Pokud pole označeno nebude, nedopočítají se automaticky hodiny, které odpovídají danému období. Můžete zadat odpracované hodiny ručně.


Kontrola měsíčního fondu

Jestliže označíte toto zaškrtávací pole, bude u zaměstnance probíhat kontrola na rozsah měsíčního fondu. Při překročení fondu na tuto skutečnost program upozorní, ale hodiny nad zákonný fond umožní uložit. Kontrola měsíčního fondu probíhá jak ve Výpočtu mzdy, tak v Předzpracování.


Do výpočtu po konci PP/vynětí (Do výpočtu po konci pracovního poměru/ vynětí)

Jestliže označíte toto pole (je přístupné pouze tehdy, jestliže je vyplněn Datum ukončení PP), bude zaměstnanec zařazen do Výpočtu mzdy a do Předzpracování i po ukončení pracovního poměru, resp. vynětí. Automaticky toto pole není označeno a to znamená, že jestliže zaměstnanec ukončí pracovní poměr, resp. je vyňat ze stavu, a nemá nárok na náhradu vyplývající z tohoto vyjmutí, není zařazen do výpočtu mezd.


Upozornění Toto využijete např. při vyplácení ročního zúčtování u zaměstnanců, kteří již ukončili ve vaší firmě pracovní poměr, resp. u dalších odměn vyplácených až po konci pracovního poměru, při nemoci v ochranné lhůtě, atd.
Upozornění Změna atributu Do výpočtu po konci PP/vynětí se nepropisuje automaticky do následujících mzdových období. Pokud atribut zaškrtnete, jste dotázáni:


Dotaz nebo informativní hláška Změna atributu Do výpočtu po konci PP/vynětí. Propsat změnu i do následujících období?


Pokud stisknete tlačítko ANO, je položka zatržena i v dalších obdobích. Pokud odpovíte NE, zůstane zaškrtnuta jen v aktuálním období.

Upozornění Nastavení atributu Do výpočtu po konci PP/vynětí způsobuje v daném měsíci přepočet průměru pro nemocenské dávky i u zaměstnanců s ukončeným pracovním poměrem nebo vyjmutých z evidenčního stavu.


Min. vyúčtování
(Minimální vyúčtování)

Jestliže chce zaměstnanec posílat výplatu na účet, ale část mzdy chce převzít v hotovosti, vyplníte zde částku, kterou chce zaměstnanec převzít v hotovosti. Na účet zaměstnance se dostane částka, která bude odpovídat vzorci:

Částka určená k převodu na účet – Minimální vyúčtování.


Použít min.vyúčtování
(Použít minimální vyúčtování)

Zatržítko je závislé na poli Minimální vyúčtování. Tato částka musí zůstat v položce Vyúčtování. Pokud není v poli Vyúčtování dosaženo minimálního vyúčtování, zůstane mzda v chybovém stavu (ve sloupci Výpočet v přehledu vypočtených mezd bude uveden příznak Min.vyúčtování).

Program se při výpočtu mzdy pokusí dorovnat mzdu právě do hodnoty minimálního vyúčtování. Pokud je položka zatržená a ve výpočtu existuje srážková mzdová složka, která je zadaná v Paušálních MS a má nastaven atribut Kontrola na celkem srazit, program dorovná tuto mzdovou složku tak, aby bylo dosaženo hodnoty nastavené v položce Min. vyúčtování. Neuplatněná část srážky se uloží do položky Dlužná č. ve formuláři srážkové mzdové mzdové složky zadané v Paušálních MS. V následujícím měsíci pak vzniká požadavek srazit nejen pravidelnou měsíční srážku, ale i částku, která nebyla uspokojena v minulém měsíci.


Tip

Mínusové vyúčtování

V nabídce Konstanty a číselníky - Mzdové konstanty můžete na záložce 3 - Konstanty a sazby nastavit v sekci [1] Konstanty výpočtu atribut Mínusové vyúčtování. Tímto určujete, zda se má případné záporné vyúčtování mzdy v aktuálním měsíci dorovnat v měsíci následujícím.

Podmínkou pro to, aby vám automatické generování mzdové složky fungovalo je to, že zde vyberete v sekci [3] Přednastavené parametry v atributu Mzdové složky, Mínusové vyúčtování mzdovou složku 082 (případně jinou v rozmezí 082-085, kterou se program dle vašeho číselníku mzdových složek pokusil vytvořit).

Jestliže se vyúčtování v předchozím měsíci (měsících) dostane do záporu a v konstantách bude položka MS mínusové vyúčtování vyplněna, program na tuto mzdovou složku srazí dluh z předchozího měsíce nebo měsíců. Pokud se částku nepodaří v daném měsíci srazit celou (nejsou na to peníze), program si zbývající dluh uloží a pokusí se ho srazit v měsíci následujícím.

Pokud máte ve Mzdových údajích, na záložce Mzdové údaje vyplněnu hodnotu v položce Minimální vyúčtování, je vyplněnost této položky respektována - tzn. na mzdovou složku mínusového vyúčtování bude sraženo pouze tolik, aby byla zachována částka minimálního vyúčtování zadaná na mzdové kartě. Zatrhávátko Min.vyúčtování nebude v daném případě zatrženo!

Ve Výpočtu v nástroji Nastav je ve složce Výpočet mzdy atribut Nesražené mínusové vyúčtování z minulého období, kde pro Vaši informaci zjistíte dlužnou, doposud nesraženou částku.


Zaručená mzda

Aby u zaměstnance docházelo k doplatku do zaručené mzdy, musí být zaměstnanec zařazen do jedné z šestnácti platových tříd. Dále musí být zatržen atribut Zaručená mzda a zvolen atribut sazby Dopočtu minimální mzdy (pokud bude tento atribut nastaven na nepočítat, nelze provádět ani dopočet do zaručené mzdy). V nabídce Konstanty a číselníky - Mzdové konstanty na záložce Konstanty a sazby jsou nastaveny jednotlivé řádky s měsíčními a hodinovými hodnotami zaručené mzdy pro jednotlivé skupiny zaručené mzdy v jednotlivých typech sazby. Každému řádku je přiřazena mzdová složka pro "Doplatek do zaručené mzdy".


Příklad Příklad výpočtu minimální a zaručené mzdy

Zaměstnanec má přiřazenou 6. platovou třídu. Je zaměstnán na zkrácený úvazek 24 hodin týdně a má měsíční mzdu (plat). Dejme tomu, že zaměstnanec si vydělal 4 000 hrubého.

 • Dojde k dorovnání do minimální mzdy 5 940 (to je částka vzhledem ke zkr. prac. době 24 / 40 * 9 900), tedy doplní se MS 100 Doplatek do min. mzdy a to v částce 1 940.
 • Zaměstnanec je z hlediska zaručené mzdy zařazen do skupiny 3. Jeho zaručená mzda činí 7 260 (to je částka vzhledem ke zkr. prac. době 24 / 40 * 12 100), tedy měla by se vygenerovat MS 110 Doplatek do zaručené mzdy v částce 1 320.


[3] Počet

Vyživov. osob
(Vyživovaných osob)

Zadáváte počet vyživovaných osob. Tato hodnota ovlivňuje výši základní nezabavitelné části při výpočtu zabavitelné částky v případě exekucí.


Vychov. dětí
(Vychovávaných dětí)

Zadáváte počet vychovávaných dětí. Tato položka má vliv při generování nároku na starobní důchod u žen v přehledu Důchody. Dále se dle této položky vyplňuje údaj Počet dětí na přihlášce k nemocenskému pojištění v přehledu Přihlášky a odhlášky NP.


Osoby voj. cv.
(Osoby vojenské cvičení)

Zadáváte počet vyživovaných osob v případě, že zaměstnanec je povolán na vojenské cvičení. Na základě tohoto údaje dojde k výpočtu náhrady za vojenské cvičení.


[4] Limity hodin

Přesčasy

Hodiny:

V této položce dochází k automatickému načítání přesčasových hodin (měsíční uzávěrkou). Do této položky budou načítány hodiny ze všech mzdových složek, které mají ve své definici zatrženo pole Započítávat do přesčasů.


Limit:

V případě, že v této položce není nic vyplněno, respektuje program nastavení limitu přesčasových hodin, které jsou nastaveny v Konstantách (Konstanty, Sazby a konstanty, Limity hodin, Přesčasy). V případě, že je v položce vyplněna konkrétní hodnota limitu přesčasů, má tato hodnota vyšší prioritu než ta, která je nastavena v konstantách.


Dohoda

Hodiny:

V této položce dochází k automatickému načítání hodin dohod o provedení práce. Do této položky budou načítány hodiny ze všech mzdových složek, které mají ve své definici zatrženo pole Započítávat do dohod o PP..


Limit:

V případě, že v této položce není nic vyplněno, respektuje program nastavení limitu hodin dohod o PP, které jsou nastaveny v Konstantách (Konstanty, Sazby a konstanty, Limity hodin, Dohoda o PP). V případě, že je v položce vyplněna konkrétní hodnota limitu dohod o PP, má tato hodnota vyšší prioritu než ta, která je nastavena v konstantách.


Kontrola na limit hodin probíhá dohromady za rodné číslo a jsou kontrolovány hodiny, které jsou zadány na mzdovou složku, která má zatržen atribut Započítat do dohody o PP, a také hodiny zadané v počátečních stavech.

Kontroly na limitní počet hodin (nastavený v konstantách či zde ve mzdových údajích) probíhají na těchto místech:

 • Ve výpočtu mzdy - jestliže je překročena hranice za rodné číslo, objeví se měkká hláška
 • Ve Mzdových údajích a při Měsíční uzávěrce - při akci Měsíční kontrola mzdových údajů je rozlišován stav, kdy je překročen limit hodin, např. "Kakadu Jaroslav 302 Hodin - Limit překročen o 2 hodiny" a stav, kdy je dosaženo "hlídané pásmo", které je implicitně nastaveno na 10 hodin před dosažením zákonného limitu, např. "Tukan Emil 292 hodin - zbývá 8 hodin".


Pohotovost

Hodiny:

V této položce dochází k automatickému načítání hodin pohotovosti. Do této položky budou načítány hodiny ze všech mzdových složek, které mají ve své definici zatrženo pole Započítávat do pohotovosti.


Limit:

V případě, že v této položce není nic vyplněno, respektuje program nastavení limitu hodin pohotovosti, které jsou nastaveny v Konstantách (Konstanty, Sazby a konstanty, Limity hodin, Pohotovost). V případě, že je v položce vyplněna konkrétní hodnota limitu pohotovosti, má tato hodnota vyšší prioritu než ta, která je nastavena v konstantách.


[5] Bonus dny, Odbory

Bonus dny

Pomocí bonus dnů je možno sledovat čerpání dnů, které firma poskytuje nad rámec dovolené ("sick days").


Nárok

Nárok daného zaměstnance na bonus dny v daném roce.


Čerpání

Čerpání bonus dnů v daném roce.


Zůstatek

Zůstatek bonus dnů v daném roce.


Pro správné fungování mechanismu bonus dnů je třeba mít nastavenu mzdovou složku pro jejich čerpání. Na takové mzdové složce ze skupiny MS Docházka, Příplatky a doplatky nebo Nespecifikovaný příjem musí být na záložce Započitatelnost do základen vyplněna položka (zatržítko) Započítat do Bonus dnů. U mzdové složky by měl být vstupní formulář vyplněn buď jako Dny, případně Hodiny (dny budou dopočítány dle denní úvazku).


Upozornění Při generování nové databáze přibude do číselníku Mzdové složky a Mzdové složky - distribuční nová mzdová složka 243 - Bonus dny. Pro doplnění nové mzdové složky do stávající databáze do číselníku Mzdové složky - distribuční můžete použít akci Aktualizace číselníků MS dle legislativy v přehledu Mzdové složky.


Přehled o nároku, čerpání a zůstatku bonus dnů si můžete vytvořit přímo nad přehledem Mzdové údaje pomocí tlačítka Nastav zobrazením sloupečků:

 • Bonus dny - nárok
 • Bonus dny - čerpání
 • Bonus dny - zůstatek


Odbory

Příspěvek

V případě, že zaměstnanci platí odborové příspěvky, musíte toto zaškrtávací pole zatrhnout. Tímto se zpřístupní další pole Mzdová složka.


MS (mzdová složka)

Zadáváte mzdovou složku, na kterou se mají odborové příspěvky srážek (programem je určena mzdová složka číslo 099 - Odborové příspěvky, která se automaticky doplní). Výše příspěvků závisí na nastavení na mzdové složce, na záložce Konstanty (položka Procento).


Min.srazit, Max.srazit

Při výpočtu odborového příspěvku je tato maximální, resp. minimální částka zohledněna (pokud je různá od nuly). Minimální částka příspěvku je sražena i v případě, že základ pro jeho výpočet je nulový nebo záporný.


Účtování a výběry

[1] Účtování

Oblast Účtování slouží k zadání výchozích parametrů pro zaúčtování mzdových údajů do modulu Účetnictví


Útvar:
Zakázka:
Vozidlo - SPZ:
Nákladový okruh:

Upozornění Pole Útvar, Zakázka, Vozidlo - SPZ a Nákladový okruh mají zásadní vliv na zaúčtování mzdových údajů do modulu Účetnictví. Údaje, které vyplňujete do těchto položek jsou ty, na kterých: a) je zaměstnanec evidován stále nebo b) je zaměstnanec evidován nejčastěji. Vyplněním výše uvedených položek není v žádném případě dotčena možnost provádět rozúčtování mzdových složek na různé útvary, nákladové okruhy, zakázky a vozidla v Předzpracování.


Upozornění Na všech místech, kde byly dříve používány pro zaúčtování mezd hodnoty z položek na kartě zaměstnance, jsou nyní brány v úvahu údaje z atributů na mzdové kartě (tj. při generování předkontací, v generátoru mzdových sestav).


Pokud změníte v editoru mzdové karty některý z atributů Útvar, Nákladový okruh nebo Zakázka, jste při ukládání karty dotázáni:

Dotaz nebo informativní hláška Došlo ke změně Země trvalého bydliště nebo některého z atributů pro zaúčtování (Útvar, Zakázka, Nákladový okruh). Chcete přenést tyto změny do číselníku zaměstnanců?


Pokud potvrdíte dotaz stiskem tlačítka ANO, přenesou se změny provedené na mzdové kartě také do karty zaměstnance. Pokud stisknete tlačítko NE, změny se nepřenesou.


Upozornění Doporučujeme změny mezi oběma přehledy, tj. Zaměstnanci a Mzdové údaje přenášet. V osobní kartě v přehledu Zaměstnanci jsou zobrazeny vždy aktuální údaje, ve mzdové kartě v přehledu Mzdové údaje je možno sledovat také historii zadaných údajů v jednotlivých mzdových obdobích.


Příklad Příklad zadávání údajů na zakázky

V kartě zaměstnance je vyplněna zakázka číslo 1 - Stavby domů.


 • Není používáno předzpracování

Mzdové náklady se tak dostanou všechny na zakázku číslo 1.


 • Je používáno předzpracování

V předzpracování je zadávána mzdová složka např. Zakázková mzda na různé zakázky (číslo zakázky např. 2, 3 a 5).

Jestliže se touto mzdovou složku (Zakázková mzda) vyčerpá celý fond pracovní doby, nebude zakázka číslo 1, která je vyplněna v kartě zaměstnance, ve výplatě konkrétního měsíce uplatněna vůbec.

Jestliže se touto mzdovou složkou fond pracovní doby nevyčerpá, zbývající fond pracovní doby bude proplacen mzdovou složkou zadanou ve mzdových údajích a na tuto mzdovou složku bude přiřazena zakázka číslo 1 z karty zaměstnance.


Upozornění Podmínkou pro to, aby se mzdové náklady dostaly na zakázky (resp. nákladová okruhy, vozidla, útvary) je to, že mají příslušné nákladové účty ve své definici v položce Zakázka (resp. Nákladový okruh, Vozidlo, Útvar) nastaveno Bez kontroly nebo Povinné.


[2] Účetní

Skupina

Při vytvoření nové karty zaměstnance program automaticky do tohoto pole doplní číslo 1. Znamená to, že při účtování mezd bude program účtovat na základě sad kontací s číslem 1. Pokud má být mzda zaměstnance zaúčtována jinými sadami kontací, je zapotřebí vybrat požadovanou sadu (viz kap. Účtování mezd).


Pobočka

Zde můžete přiřadit zaměstnance na konkrétní pobočku. Pobočku vybíráte z číselníku Pobočky. Vyplnění poboček je důležité hlavně v případě, že chcete rozdělit zaměstnance z hlediska výkaznictví a z hlediska generování platebních příkazů (tj. ve Mzdových konstantách máte na záložce 4 - Nastavení a definice nastavenu v sekci Elektronická podání, pobočky položku Pobočky - Zapojit). Číselník poboček se skládá jednak z označení a názvu pobočky a jednak z variabilního symbolu přiděleného konkrétní pobočce a identifikace ČSSZ (Okres ČSSZ, OSSZ v).

Upozornění Pečlivě vyplňte všechny údaje týkající se pobočky! Údaje budou mít vliv na vytváření tiskových výstupů/exportů.
Upozornění Před finálním vytištěním/exportem sestav/platebních příkazů po pobočkách je bezpodmínečně nutné provést kontrolu na celkovou hodnotu za firmu.


[3] Výběry a třídění

Výplatní středisko
Mzdový útvar
Mzdová účetní
Mistr

Všechna výše popsaná pole slouží k bližší identifikaci zaměstnanců. Záleží pouze na vás, jakým způsobem uvedená pole využijete. Podle těchto polí můžete provádět třídění a vyhodnocování zaměstnanců.

Upozornění V nabídce Konstanty a číselníky, Mzdové konstanty na záložce 5 - Měny, Kritéria máte možnost změnit si názvy těchto polí v sekci Názvy třídících kriterií a více si tím rozšířit možnost jejich využití.


Druh mzdy

Zadáváte druh mzdy zaměstnance. Tuto položku lze využít k detailnějšímu rozlišení zaměstnanců. V žádném případě tato položka neovlivňuje samotný výpočet mzdy.


Kategorie

Zadáváte kategorii zaměstnance. Tuto položku lze využít k detailnějšímu rozlišení zaměstnanců. V žádném případě tato položka neovlivňuje samotný výpočet mzdy.


Tip Pro komfortnější práci můžete údaje zadávat také přes pomocné číselníky přes tlačítko Tritecky.jpg. Nad přehledem Mzdové údaje si pak můžete zobrazit pomocí nástroje Nastav informace zadané v příslušném číselníku. Význam těchto vazeb spočívá zejména v tom, že k jednotlivým atributům (Druh mzdy, Kategorie...) lze zobrazit také jejich název, jestliže je v číselníku vyplněn. Jestliže budete chtít např. zobrazit Kategorii a její bližší popis, zvolíte v Nastav položku Kategorie (ze složky Mzdové údaje) a dále ze složky Výběrových kritérií zvolíte Výběrová kritéria - popis.

Jedná se o:

 • Výběrová kritéria - Druh mzdy
 • Výběrová kritéria - Kategorie
 • Výběrová kritéria - Výplatní středisko
 • Výběrová kritéria - Mzdový útvar
 • Výběrová kritéria - Mzdová účetní
 • Výběrová kritéria - Mistr

Jestliže máte některá třídící hlediska přejmenována, změní se názvy i u výběrových kritérií v Nastav.


[4] Fúze

Datum fúze

Položka je zobrazena jen tehdy, jestliže je ve Mzdových konstantách zatržen na záložce 3 - Konstanty a sazby atribut Povolit fúze v sekci Konstanty výpočtu (využití při "slučování" firem). Probíhá zde kontrola proti Datumu vzniku PP (Datum fúze musí být vyšši), proti Prvnímu ostrému období, proti vypočteným mzdám v obdobích, která předcházejí Datum fúze a měkká kontrola na to, že by Datum fúze mělo spadat do období, ve kterém byla založena mzdová karta zaměstnance. Před Datum fúze je možno editovat Mzdové listy, řádky RELDP, Nemoci z minulých zaměstnání a Počáteční hodnoty.


Jestliže máte vyplněny všechny požadované informace na záložce Zařazení, můžete pokračovat v zadávání mzdových údajů na záložce Odvody.


Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export