Důležité:


Helios Easy:Mzdové údaje - místní nabídka - Mzdy (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Zrušit

Pomocí akce Zrušit můžete zaměstnanci smazat mzdovou kartu a navazující mzdové údaje. Mzdovou kartu zaměstnance není možné zrušit v případě, že byl již v některém mzdovém období proveden výpočet mzdy daného zaměstnance.

Upozornění Spolu se smazáním mzdových údajů nedochází ke smazání navazujících personálních údajů (dovednosti, personální složky aj.).)


Změny základní mzdy

Menu "Změny základní mzdy" vyvoláte prostřednictvím pravého tlačítka PC myši, nebo stiskem tlačítka Akce v horní nástrojové liště. Po stisku tlačítka se zobrazí chronologický přehled veškerých změn základní mzdy provedených k určitému dni.

Přehled změn základní mzdy zaměstnance


Do zobrazeného přehledu lze zadat novou změnu základní mzdy k určitému datu. Po stisku tlačítka Nový se zobrazí seznam zaměstnanců, ze kterého vyberete tlačítkem Přenos zaměstnance, kterému chcete provést změnu základní mzdy a následně vyplníte formulář s následujícími položkami:

Editor změn základní mzdy


Platnost od
Zadáváte, od kdy nová výše základní mzdy bude platit. Datum platnosti by měl spadat minimálně do běžného období. Pokud datum platnosti spadá do období aktuálního, je možné změnu provést pouze tehdy, pokud není spočtena mzda (výplata). V tomto případě dojde ke zrealizování změny základní mzdy ve Mzdových údajích okamžitě. V ostatních případech, tzn. tehdy, pokud změna základní mzdy bude platit až od měsíců následujících, probíhá změna základní mzdy při uzávěrce zaměstnance - tzn. buď klasicky při měsíční uzávěrce, případně po spuštění akce Uzávěrka zaměstnanců nad Mzdovými údaji.

Jestliže je změna základní mzdy datována nikoliv k prvnímu dni měsíce, ale k její změně dochází v průběhu měsíce, probíhá výpočet následujícím způsobem:

Příklad Příklad zadání změny základní mzdy v průběhu měsíce

Základní mzda 10 000, Do 20.6.2012, 120 hodin
Základní mzda 15 000, Od 21.6.2012, 48 hodin
Celkový fond 168

a) Základní mzda do 20.6.2012: 10 000/168 * 120 = 7143

b) Základní mzda od 21.6.2012: 15 000/168*48 = 4 286

V přelomovém měsíci, tzn. v měsíci červnu, je v položce Základní mzda na Mzdové kartě součet dvou výše uvedených částek (11 429). Od měsíce následujícího, tzn. od července, bude v položce Základní mzda na Mzdové kartě vyplněno 15 000. Tzn. pokud budete zadávat v přelomovém měsíci docházkové mzdové složky, které krátí základní mzdu, bude krácena vždy "průměrná" mzda (11 429 Kč)


Základní mzda
Zadáváte novou hodnotu základní mzdy.


ZM zkrácená
Zadáváte novou hodnotu základní mzdy zkrácené.

Jestliže máte nastavenu mzdovou složku základní mzdy v cizí měně (zatržen atribut Povolit cizí měnu), zobrazí se rovněž položky pro zadání nové hodnoty základní mzdy v cizí měně a tlačítka pro jejich přepočet.

Upozornění Při měsíční uzávěrce a ve Mzdových údajích při akci Měsíční kontrola mzdových údajů se vypisuje seznam zaměstnanců, u kterých došlo uzávěrkou ke změně základní mzdy.
Upozornění Jestliže uzávěrka na základě vašich údajů nastaví novou základní mzdu a tento údaj potom někdo ručně přepíše, je možné změnu (tzn. kdo a jakou změnu provedl) dohledat tehdy, pokud je v Žurnálu systému zapnuto Logování Mzdových údajů.


Rozpad mzdových nákladů

Menu "Rozpad mzdových nákladů" vyvoláte prostřednictvím pravého tlačítka PC myši, nebo stiskem tlačítka Akce v horní nástrojové liště. Ucelený popis funkcionality rozpadu mzdových nákladů, respektive mzdových složek, naleznete ZDE.


Pracovní poměry zaměstnance

Menu "Pracovní poměry zaměstnance" vyvoláte prostřednictvím pravého tlačítka PC myši, nebo stiskem tlačítka Akce v horní nástrojové liště. Funkce umožňuje zobrazení souboru všech programem evidovaných pracovních poměrů vybraného zaměstnance (pro dané rodné číslo).


Měsíční kontrola mzdových údajů

Měsíční kontrola mzdových údajů je součástí měsíční mzdové uzávěrky, nebo ji lze kdykoliv v průběhu měsíce spustit prostřednictvím pravého tlačítka PC myši, nebo stiskem tlačítka Akce v horní nástrojové liště.

Akce kontroluje následující oblasti mzdových a personálních údajů:

 • Odpočet na děti - hranice 18 let - kontrola probíhá na základě rodného čísla dítěte při současně uplatňovaném daňovém zvýhodnění
 • Odpočet na děti - hranice 26 let - kontrola probíhá na základě rodného čísla dítěte při současně uplatňovaném daňovém zvýhodnění
 • Odpočet studium - hranice 26 let - kontrola probíhá na základě rodného čísla zaměstnance. Kontrola probíhá pouze u zaměstnanců, kteří mají na Mzdové kartě na záložce Daně a pojištění nastavenou Slevu na studium.
 • Odpočet na ZP - hranice 26 let - kontrola probíhá na základě rodného čísla zaměstnance. Kontrola probíhá pouze u zaměstnanců, kteří mají vyplněnou položku Zdravotní pojištění Od hranice na Mzdové kartě.
 • Kontrola odpočtů na děti - kontrola toho, zda souhlasí položka Počet dětí na záložce Daně a pojištění s počtem dětí, které mají zatrženu položku Uplatnit slevu na záložce Rodinní příslušníci. V reálném provozu (tzn. nikoliv např. po převodu dat z jiných programů) by k rozdílu nemělo dojít. Jestliže při zadávání vznikne nesoulad, automaticky je položka počet dětí na záložce Daně a pojištění plněna (případně přepisována) počtem dětí, které uplatňují slevu na záložce Rodinní příslušníci.
 • Konec platnosti slevy na dítě - kontrola položky Platnost slevy do (daňového zvýhodnění) na formuláři Rodinných příslušníků.
 • Nárok na důchod v měsíci - program sám automaticky nepočítá datum nároku zaměstnance na důchod. Pokud je položka Nárok na důchod ve formuláři důchodů uživatelem ručně vyplněna, informuje program uživatele o tom, že danému zaměstnanci nárok na důchod v konkrétním měsíci vznikne.
 • Kontrola podpůrčí doby - kontrola toho, zda se zaměstnanec blíží k vyčerpání, případně zda již vyčerpal podpůrčí dobu (informace se objevuje na základě toho, jaká kontrolní pásma jsou nastavena v konstantách na záložce DNP a pojištění - Podpůrčí doba/kontrolní pásma)
 • Školení, lékařské prohlídky - kontrola absolvování školení - přehled zaměstnanců, kteří mají v následujícím měsíci absolvovat školení - kontrola probíhá dle měsíce a roku zadaného v položce Absolvovat do na Plánu školení, lékařské prohlídky; do kontroly nejsou zahrnuty Plány školení, které mají v položce Stav školení příznak Absolvováno či Prominuto
 • Přepočet průměrů na dovolenou - vypíše se seznam zaměstnanců, kterým se průměr nepřepočítal z důvodu nulových hodin pro výpočet průměru v rozhodném období. Z kontroly jsou vyřazeni zaměstnanci s druhem pracovního poměru Dohoda o provedení práce. Dochází také ke kontrole stavu, kdy v měsíci nebo ve čtvrtletí neodpracoval zaměstnanec 21 dní (Pro získání detailnějších informací použijte v přehledu Mzdové údaje akci místní nabídky Vývoj PHV (označené)):
  • Ano-čtvrtletní, není 21 dnů - PHV byl vypočten ze známých hodnot v předchozím čtvrtletí, ale zaměstnanec neodpracoval v předchozím čtvrtletí 21 dní
  • Ano-měsíční, není 21 dnů - PHV byl vypočten ze známých hodnot v předchozím měsíci, ale zaměstnanec neodpracoval v předchozím měsíci 21 dní
 • Kontrola ZP od hranice - od mzdového období 8/2004 je kontrolována existence zaměstnanců, kteří mají na kartě nastavený parametr Zdravotní pojištění Počítat od hranice (od 1.8.2004 se sleva na ZP již neuplatňuje)
 • Konec platnosti slev/bonusů - kontrola položky Datum do u slev na poplatníka zadaných ve formuláři Mzdové údaje na záložce Daně a pojištění.
 • Změny základní mzdy - kontrola vypisuje seznam zaměstnanců, u kterých došlo v daném měsíci ke změně základní mzdy uzávěrkou.
 • Změny paušálních částek - kontrola vypisuje seznam zaměstnanců, u kterých došlo v daném měsíci ke změně paušálních částek uzávěrkou.
 • Ukončení mateřské/rodičovské dovolené - kontrola na to, zda v následujícím měsíci dojde k ukončení placené mateřské dovolené či rodičovské dovolené (kontroluje se vyplnění atributu Návrat do ES)
 • Neplacená MD - dítě 3 roky
 • Neplacená MD - dítě 4 roky
 • Limit přesčasy (hod.)
 • Limit pohotovost (hod.)
 • Limit dohody o PP (hod.)

Kontrola limitních hodin probíhá na základě nastavení konstant. V konstantách na záložce Sazby a konstanty jsou v oblasti Limit hodin/k.pásma určeny jednak maximální hodiny, které může zaměstnanec odpracovat v rámci přesčasů, pohotovosti, dohod o provedení práce a jednak počet hodin, který udává, jak dlouho před dovršením limitní hranice má program na tuto skutečnost upozornit. Maximální hodnoty, které může zaměstnanec v rámci jednotlivých činností odpracovat mohou být vyplněny u konkrétního zaměstnance přímo ve Mzdové kartě na záložce Ostatní, Limity hodin, v položce Limit. Jestliže jsou maximální hodnoty vyplněny na kartě zaměstnance, mají vždy přednost před hodnotami, které jsou vyplněny v konstantách.

Upozornění Odpracované hodiny v rámci přesčasů, pohotovosti a dohod o provedení práce jsou načítány do Mzdové karty na záložku Ostatní, Limit hodin do položky Odpracováno při měsíční uzávěrce. Podmínkou pro to, aby se hodiny při měsíční uzávěrce načetly je to, aby konkrétní mzdové složky měly ve své definici zatržen příslušný atribut (Započítávat do přesčasů, Započítávat do pohotovosti, Započítávat do dohod o PP).


Měsíční kontrola mzdových údajů

Vývoj PHV (označené)

Ve Mzdových údajích existuje v místní nabídce volba Vývoj PHV (označené). Touto akcí lze zobrazit detailní údaje týkající se průměrů na dovolenou pro označené zaměstnance.

Můžete zvolit ze dvou akcí:

 • Platné průměry (zobrazí hodnoty, ze kterých je počítán průměr pro aktuální období)
 • Příprava průměrů (zobrazí hodnoty, ze kterých bude počítán průměr pro následující období).

Platné průměry:

Po zvolení volby Platné průměry se zobrazí hodnoty vyměřovacího základu, hodin a vypočítaného průměru.


Pokud chcete vidět další detaily týkající se průměrů, můžete zvolit v místní nabídce akci Detaily výpočtu PHV a vybrat, které údaje chcete zobrazit:

 • "Vyměřovací základ - měsíční MS": zobrazí hodnoty měsíčních MS, které vstupují do výpočtu průměru
 • "Vyměřovací základ - pololetní MS": zobrazí hodnoty pololetních MS, které vstupují do výpočtu průměru
 • "Vyměřovací základ - roční MS": zobrazí hodnoty ročních MS, které vstupují do výpočtu průměru
 • "Hodiny pro PHV": zobrazí hodnoty odpracované doby ze MS, které vstupují do výpočtu průměru
 • "PPHV Základní mzda": zobrazí hodnoty základní mzdy z karty zaměstnance, které vstupují do výpočtu pravděpodobného průměrného hodinového výdělku
 • "PPHV Paušální mzdové složky": zobrazí hodnoty paušálních MS z karty zaměstnance, které vstupují do výpočtu pravděpodobného průměrného hodinového výdělku


V místní nabídce můžete dále zvolit akci Vývoj PHV za 12 měsíců. Zobrazí se formulář, na který se dostanete také z editoru mzdových údajů, kde jsou na jednotlivých záložkách zobrazeny detaily Vývoje průměrů pro výpočet PHV v daných čtvrtletích.


Příprava průměrů
Tato akce pracuje analogicky jako předešlá akce "Platné průměry".


Upozornění Do přehledů Vývoj PHV - příprava průměrů a Vývoj PHV - platné průměry lze přes Nastav vložit programátorsky definovaný atribut PHV ze Mzdových údajů ve vybraném období. Umožní porovnat PHV z vybraného období ve mzdách s PHV vypočteného za čtvrtletí v daných přehledech.


Uzávěrka zaměstnanců

Pomocí této volby lze individuálně uzavřít data pro označené zaměstnance v rámci aktuálního mzdového období. To znamená, že neuzavíráme celou množinu zaměstnanců, ale pouze vybranou podmnožinu zaměstnanců.

Tím, že dojde k uzavření zaměstnance:

 • napočítají se všechny údaje, které souvisí s prováděním měsíční uzávěrky - tzn. je možné tisknout výstupní formuláře, mzdové listy, potvrzení o příjmu...
 • je zaměstnanec uzavřen pro opravy v daném měsíciZrušení uzávěrky zaměstnanců

Pomocí této volby se neguje předešlá funkce s označením "Uzávěrka zaměstnanců".


Dokumenty

Touto volbou, do které vstoupíte z přehledu Mzdové údaje pomocí místní nabídky, můžete připojit k zaměstnanci, na kterém je nastaven kurzorový řádek, libovolný dokument, tabulku, obrázek či jiný soubor. Připojování provádíte formou odkazu. Tyto dokumenty lze potom jednoduše dohledat podle vlastního popisu a rychle otevřít, ať už pro opravu nebo pro čtení.

K zaměstnanci můžete připojit dokumenty, které chcete vidět pouze u konkrétního zaměstnance, ale i dokumenty, které chcete vidět v přehledu společných dokumentů. V tom případě ve formuláři dokumentu zaškrtnete políčko Zahrnout do všeobecných dokumentů.

Volbou místní nabídky Nový v přehledu Dokumenty, otevřete formulář pro pořízení nového dokumentu.

Formulář dokumentu
Dokumenty.jpg


Záhlaví formuláře

V záhlaví můžete použít tlačítka se šipkami pro pohyb mezi uloženými dokumenty, bez zavření formuláře.

Popis

Textový popis dokumentu. Rozsah tohoto pole je 30 libovolných znaků.

Jméno a cesta

Úplné jméno souboru tzn. cesta a název uloženého dokumentu.

Procházet…

Tímto tlačítkem lze soubory dohledat a dosadit do formuláře pomocí standardního vyhledávacího nástroje OS Windows.

Uloženo v databázi

Zaškrtávací políčko, které umožňuje uložit dokument (soubor) přímo do databáze. Takto uložený dokument je nezávislý na původním zdroji. Tzn. že pokud zdrojový dokument smažete, v databázi zůstane uložen a lze jej vyvolat. Lze uložit fyzické dokumenty (pole Jméno a cesta např. C:\Zákazníci.doc), odkaz na adresář (pole Jméno a cesta např. D:\Dokumenty\) i odkaz na stránku WWW (pole Jméno a cesta např. www.seznam.cz).

Otevřít…

Tlačítko otevře již zadaný dokument pro úpravy v odpovídajícím programu.

Tlačítky OK a Storno potvrzujete nebo rušíte zadané údaje.

Zahrnout do všeobecných dokumentů

Pokud zatrhnete toto pole, budou dokumenty týkající se zaměstnanců automaticky zařazeny do dokumentů v nabídce Pomocné číselníky, Dokumenty.

Poznámka

Libovolný textový údaj například bližší specifikace dokumentu.


Podepsané prohlášení - Nastav/Zruš u vybraných zaměstnanců

Akci Podepsané prohlášení, Nastav u vybraných zaměstnanců nebo Zruš u vybraných zaměstnanců v místní nabídce v přehledu Mzdové údaje lze použít pro hromadné zadání položky Podepsané prohlášení ve Mzdových údajích na záložce 3 - Odvody - Daně. V procesním okně můžete sledovat výsledek změny položky. Při hromadné změně položky probíhají stejné kontroly jako při uzavření editoru mzdových údajů (tj. na existenci slev na dani).


další

Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export