Důležité:


Helios Easy:Monitorování a měření nepřítomností - Mzdy (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Pod soudečkem Roční sestavy naleznete přehled Monitorování a měření nepřítomnosti (tzv. bradford factor).


Bradford factor je systém výpočtu bodů (skóre) každého zaměstnance vzhledem k jeho absencím (nepřítomnostem) za zvolené období. Čím vyšší počet bodů (vyšší skóre), tím větší nebezpečí pro firmu.

Bradford factor je způsob identifikace osob s vážnými absencemi, umožňuje porovnat docházky zaměstnanců mezi jednotlivými útvary, ale i celé společnosti jako celku.


Obsah


Po vstupu do přehledu Roční sestavy > Monitorování a měření nepřítomnosti je přehled prázdný. Přehled slouží pro jednorázové generování měření nepřítomnosti za zvolená mzdová období (je možný výběr i přes roky) a za vybrané zaměstnance. Výsledkem generování jsou body (skóre) vybraných zaměstnanců, vypočtené z jejich nepřítopmností. Systém pomáhá zabránit nadměrné absenci ve společnosti, čím vyšší body, tím vyšší riziko pro společnost.


Použití tohoto monitoringu a průběžného měření nepřítomností (tzv. Bradford factor) umožňuje manažeům porovnat docházku zaměstanců celé společnosti jako celku, tak i docházku mezi jednotlivými útvary.


Dotaz nebo informativní hláška Nepřítomnost, která pokračuje z předcházejícího období se považuje za 1 případ. To je možné zjistit jen při použití docházkových mzdových složek, u kterých se výpočet mzdy ptá, na jejich ukončení.


V případě docházkových MS nemocenská (200,201,202,207) se posuzuje, zda docházky na sebe navazují. V případě, že docházky v rámci stejného čísla mzdové složky na sebe datumově navazují, posuzují se jako jeden případ. Návaznost se posuzuje v rámci sledovaného období (jeden měsíc nebo v rámci několika měsíců).


Příklad Zaměstnanec první den nemoci odpracoval část dne. Docházka je zadána ve dvou složkách 200 Nemocenská (první den s upravnou hodnotou hodiny a další dny nemoci). Mechanismus výpočtu měření nepřítomnosti toto vyhodnotí jako jednu nepřítomnost. Podobný případ je pokračující nemoc přes více mzdových období. Stále se jedná o jednu nepřítomnost.


VZOREC pro výpočet bradford factoru:

S x S x D = skóre (body), vyšší skóre = vyšší riziko
S = počet případů absence v sledovaném období
D = celkový počet dní nepřítomnosti v sledovaném období


Akce místní nabídky

Generuj

Spuštěním této akce sa zahájí proces měření a monitorování nepřítomností. V úvodním okně zadáte vstupní parametry výpočtu:

 • Mzdové období od, Mzdové období do ...vyberete rozsah období, za které se má výpočet provést (je možné vybrat i mzdové období z více let
 • Typ měření nepřítomnosti... vybíráte z Vámi připraveného seznamu typů

Po potvrzení vstupních parametrů tlačítkem OK se otevře přehled se seznamem zaěstnanců. Zde označíte ty, pro které chcete výpočet uskutečnit. Výběr dokončíte kliknutím na ikonu Přenos Multiprenos.jpg.


Pokud pro vybrané parametry (mzdová období a zaměstnance) systém našel docházkové mzdové složky nadefinované ve zvoleném typu měření nepřítomnosti, pak jsou tito zaměstnanci zobrazeni, je vyčíslen počet případů nepřítomnosti, počet dní a výsledné skóre.

Popis výchozího přehledu:

 • Číslo zamestnanca - Osobní číslo zaměstnance
 • Příjmení - Příjmení zaměstnance
 • Jméno - Jméno zaměstnance
 • Útvar - Zařazení zaměstnance ke mzdovému útvaru ze mzdové karty z mzdového období do.
 • OZP - Identifikace, zda sa jedná o zaměstnance se zdravotním postižením. Údaj se přebírá z Doplňujících údajů zaměstnance a ze mzdového období do. Tento údaj by se měl zohledit při vyhodnocení výsledného skóre a případném návrhu řešení.
 • Počet případů - Počet prípadů měřených nepřítomností
 • Počet dnů - Počet pracovních dnů měřených nepřítomností
 • Počet bodů - výsledek


Číselník typů měření nepřítomnosti

Při prvním vstupu je přehled prázdný.

Do tohoto přehledu si pomocí tlačítka Nový Novy.jpg definujete typy měření nepřtomností. Každý typ měření obsahuje seznam docházkových mzdových složek, které mají vstoupit do monitoringu.

Příklad definície typu měření nepřítomnosti


Popis zadávaných položek:

[1] Základní údaje

 • Kód - Uvedete identifikátor definovaného typu nepřítomností, alfanumerický údaj.
 • Název - Uvedete jméno typu


[2] Položky

 • Do tohto přehledu přidáte tlačítkem Přidat... Pridat.jpg docházkové mzdové složky, které vstupují do monitorování a výpočtu měření nepřítomností. Tlačítkem Odebrat... Odebrat.jpg mzdové složky ze seznamu zrušíte.


Položky

Tato akce je přístupná jen v případě, že do přehledu měření byly napočteny nějaké záznamy. K jednomu označenému záznamu se zobrazí seznam všech nepřítomností, které vstoupily do výpočtu měření za zaměstnance.


Tisk

Vygenerovaný přehled lze vytisknout pomocí akce Tisk - Opis přehledu. V případě potřeby je možné vytvořit si tiskový formulář (pokud máte zakoupeny Nástroje přizpůsobení).

Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
V jiných jazycích
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export