Helios Easy:Možnosti - Společné kapitoly

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Konfigurace / Správa systému

Konfigurací je myšleno základní nastavení vlastností a konstant systému Helios Easy. V přehledech Konfigurace/správa systému zadáváte nové uživatele, definujete globálně platné heslo pro přístup k některým blokovaným akcím, zadáváte základní konstanty jednotlivých modulů, definujete uživatelská práva, vytváříte zálohy dat apod.

Některé konstanty nastavujete jako výchozí možnost, kterou můžete v konkrétních datových přehledech měnit podle potřeby. Například metodu evidence skladu lze na jednotlivých útvarech změnit nebo ponechat nastavení dle globální Konfigurace.

Konfiguraci otevřete volbou Možnosti, Konfigurace/správa systému z pruhu nabídek v Hlavní nabídce systému Helios Easy.

Dialogové okno Konfigurace je rozděleno do dvou částí:

 • Stromová struktura konstant - Levá část okna. Zde vybíráte, které konkrétní konstanty budete editovat.
 • Vlastní přehled konstant - Pravá část okna. Zde se otevírají přehledy a vlastní formuláře konstant, vybraných ve Stromové struktuře. V této části okna provádíte editaci. Upravené údaje ve formulářích potvrdíte tlačítkem Použít.
Upozornění Ve vícefiremní instalaci systému Helios Easy je třeba editovat konstanty pro každou jednotlivou firmu zvlášť. Vraťte se do Hlavní nabídky, poklepejte levým tlačítkem myši na ikonu databáze ve Stavovém řádku a vyberte firmu, jejíž konstanty chcete upravit.

Parametrů, které můžete v Konfiguraci nastavovat, je velké množství. Z důvodu přehlednosti je Konfigurace rozdělena hierarchicky do několika úrovní a uspořádána ve „Stromové struktuře“.

Poklepáním levého tlačítka myši na jednotlivé úrovně konstant v přehledu Stromové struktury se zobrazí nebo skryje další (nižší) úroveň. Následující schéma zobrazuje jednotlivé úrovně a jak jsou v nich konstanty uspořádány.

První úroveň Druhá úroveň Třetí úroveň Čtvrtá úroveň Pátá úroveň
Globální
└───────── Systémové
└───────── Firemní
└───────── Agenda
└───────── Část agendy
└───────── Uživatelé
└───────── Role
└───────── Žurnál
└───────── Zálohy

Globální konstanty

Konstanty platné pro celou instalaci systému Helios Easy (první úroveň konstant). Volbou Možnosti, Konfigurace / správa systému se jako první ve stromové struktuře konstant zobrazí právě Globální konstanty.

Informace o instalaci systému

V tomto přehledu získáte detailní informace o instalaci systému Helios Easy. Poklepáním na tento řádek zobrazíte nebo skryjete další údaje.

SQL server

Detailní informace o verzi databáze MS SQL server.

Statistika

Provozní informace SQL serveru.

ErrorLog

Chybový protokol SQL Serveru. Textový soubor, obsahující historii chybových hlášení různých akcí proběhlých na SQL Serveru.

Helios Easy verze X.X.XXXX.XXXX

Detailní informace o aplikaci Helios Easy a programových doplňcích (X.X.XXXX.XXXX = číslo verze).

Instalované moduly

V přehledu vidíte vždy všechny agendy a doplňky, které se dají v systému Helios Easy nainstalovat. V první úrovni přehledu jsou agendy samotné (Oběh zboží, Účetnictví, Banka…) a v podúrovni je výčet jejich součástí. Zaškrtnuté políčko znamená, že daná součást agendy je v systému nainstalována. Součásti, které nejsou zaškrtnuté, lze kdykoli doobjednat a zakoupit u vašeho dodavatele systému.

Doporučení

Ve spodní části okna se mohou (podle aktuálního stavu) objevovat doporučení na instalaci aktualizací MSSQL i s odkazem, kde lze aktualizace získat.

Systémové konstanty

Konstanty jsou platné pro všechny agendy systému Helios Easy. Klepnutím vyvoláte okno s následujícími konstantami.

Globálně platné heslo

Můžete zde zadat heslo, kterým lze v systému odstranit blokování zhavarovaných záznamů, potvrdit některé systémové akce (například uzávěrky) apod. Heslo je platné pro všechny agendy systému a všechny zpracovávané firmy. Do globálního hesla lze zadat jakékoli alfanumerické znaky i symboly, velká i malá písmena a diakritiku. Počet znaků, které lze do hesla zadat, je v rozsahu 1 až 20 pozic.

Z důvodu zabezpečení a neoprávněného použití se jednotlivé pozice zapisovaného heslo zobrazují jako znak " * ".

Znaky zadané do hesla nelze zobrazit, vždy jsou vidět pouze zástupné znaky " * " . Pokud tedy heslo zapomenete, musíte je změnit. Smažte zástupné znaky " * " pro heslo a zapište nové.

Změnu hesla může provést každý uživatel, který má práva přístupu do nabídky Možnosti, Konfigurace / správa systému. Práva pro tuto nabídku nastavujete v přehledu Uživatelé, volba místní nabídky Definice práv, práva pro Ostatní přehledy, Globální konfigurace (viz kap. Uživatelé, Definice práv).

Po zadání hesla si systém vyžádá před uložením ještě jednou jeho potvrzení.


Seznam databází

Zde naleznete přehled všech firem, zpracovávaných v systému Helios Easy (Databáze = Firma). V jednotlivých sloupcích přehledu naleznete tyto informace.

 • Číslo databáze – pořadové číslo databáze v systému. Databáze se číslují automaticky, po jednotkách a číslování začíná vždy od nuly.
 • Jméno firmy – obchodní jméno firmy, zpracovávané v systému Helios Easy. Údaj lze kdykoliv upravit, slouží pro orientaci.
 • Název databáze – systémový název databáze, vytvořené na SQL Serveru. Název se tvoří automaticky.


Upozornění Databáze s číslem 0 (nula), je tzv. systémová nebo též nultá. Tato databáze (oproti ostatním ve stejné licenci) obsahuje několik společných tabulek. Smazání nebo nahrazení systémové databáze doporučejeme předem konzultovat s dodavatelem systému. Viz také https://forum.helios.eu/orange/forum/viewtopic.php?f=25&t=153


Tvorba systémového názvu databáze

Při instalaci systému Helios Easy se vytvoří konfigurační soubor HELIOS.INI (viz kap. První spuštění systému), kde je přednastaven systémový název první databáze (firmy) v systému. Tento název je přednastaven na hodnotu Helios001. Pokud údaj v konfiguračním souboru nezměníte a spustíte Helios Easy, vytvoří se první databáze s tímto názvem. V případě vícefiremní verze Helios Easy se název další firmy v pořadí tvoří takto: název předchozí databáze + 1 (přičte se k poslední číselné pozici názvu). Název druhé databáze je tedy Helios002, název třetí Helios003 atd. Systém postupuje stejně i v případě, že název databáze v konfiguračním souboru změníte - použije vámi zadaný název a na poslední pozici připočítává jedničku. Název zadaný bez čísla je vyhodnocen jako údaj s nulou na poslední pozici – první databáze má např. název Firma, druhá bude Firma1, třetí Firma2 atd. Při prvním spuštění Helios Easy se zakládají jednotlivé databáze na SQL Serveru postupně tak, jak do nich vstupujete. Pokud při prvním spuštění vstoupíte pouze do jedné firmy a v ní otevřete Systémové konstanty, můžete změnit systémová jména databází ostatních. Změny systémových názvů lze provádět pouze do chvíle než je daná databáze založena na SQL Serveru, tzn. než do vybrané firmy vstoupíte.

Protože se některé funkce místní nabídky Databází opakují i v jiných modulech systému Helios Easy, popíšeme pouze některé z nich. Popis ostatních funkcí naleznete ve společné kapitole Volby místní nabídky.

Oprava

Jméno firmy

Obchodní jméno subjektu, jehož data se v databázi Helios Easy zpracovávají.


Barva

Možnost barevného odlišení horní tlačítkové lišty Helios Easy. V různých databázích (firmách) můžete mít nastavenou různou barvu lišty.

ZNÁMÉ POTÍŽE:
Známé potíže

Pokud je ve Windows (XP, W7, … ) nastaven klasický vzhled a zároveň je v Globálních uživatelských konstantách nastaven Styl MS Windows, pak se lišta neobarví! V globálních konstantách stačí přepnout na nějaký styl Office a lišta se obarví. Dále se lišta nikdy neobarví, pokud je nastavena pouze 16 bitová hloubka monitoru.


Zrušit

Uživatel Heliosu, který má práva na akci Zrušit, může mazat vybrané databáze (z SQL Serveru). Smazat lze pouze databázi, ve které nikdo není přihlášen a ve které sám uživatel nestojí. Mazání je vždy provázeno informativní hláškou a tlačítkem k provedení zálohy dat před vlastním smazáním.

Dotaz nebo informativní hláška Chystáte se smazat databázi se všemi záznamy. Operace je NEVRATNÁ a přijdete o veškerá data.

Opravdu chcete pokračovat? Doporučujeme udělat si v tento okamžik zálohu databáze.''

Upozornění Zálohu před smazáním jakékoliv databáze vždy doporučujeme provést!

Tabulky a pohledy

Označením některé z firem a volbou místní nabídky Tabulky a pohledy lze zobrazit datové tabulky a view vybrané firmy (databáze). Přehled tabulek je informativní. Získáte zde údaje, jaké SQL tabulky a pohledy jsou naplněny, kdo je vlastníkem a kdy byla tabulka vytvořena, kolik obsahuje záznamů (řádků), jak je velká apod. Získané údaje mohou sloužit administrátorovi SQL Serveru jako podklad pro plánování časově náročnějších operací jako zálohování databází, reindexace dat apod. V přehledech tabulek a view najdete v místní nabídce další užitečné nástroje, určené především vývojářům externích řešení a administrátorům. U jednotlivých tabulek lze např. zobrazit definované uživatelské sloupce, Veřejný název tabulky a její napojení v Přehledech systému, dále názvy a typy všech sloupců tabulky, indexy na tabulce a jejich statistiky atd.

Externí akce

Tato akce odpovídá přehledu Externí akce v modulu Nástroje přizpůsobení.


Seznam externích doplňků

Speciální přehled, který prohledá objekty v dané databázi a zobrazí seznam všech, které nejsou v tvz. Systémovém katalogu aktuální verze Helios Easy. Jinými slovy, ukáže všechny tabulky, procedury, sloupce apod. které Helios nezná. V seznamu jsou objekty vytvořené různými externími řešeními, ale také zde mohou být historické funkcionality, vytvořené nějakou starší verzí Heliosu, které se ale již nepoužívají.


Kontrola konzistence databáze

Touto volbou místní nabídky lze provést systémovou (SQL) kontrolu fyzické konzistence databáze (DBCC CHECKDB). Volba provede kontrolu a pokusí se případné nedostatky odstranit. Pokud jsou v databázi chyby, které nelze opravit v základní úrovni kontroly, objeví se okno s výpisem chyb a s navrhovanou úrovní možných oprav. Tato volba je určena zkušeným uživatelům, nejlépe správci systému.

Tip Kontrolu konzistence doporučujeme provádět pravidelně, např. 1x týdně. Databáze SQL se může fyzicky poškodit, vlivem prostředí, ve kterém běží, stejně jako kterýkoliv jiný program v počítači.
Upozornění V případě že kontrola zobrazí chyby v dalším okně, doporučujem neprodleně kontaktovat dodavetele systému a domluvit se na dalším postupu. V případě chyb konzistence hrozí nevratná ztráta dat!


Shrink databáze

Tzv. zhuštění (změnšení) databáze. Po spuštění této volby dojde k odstranění vygenerované rezervy (prázdné místo, které automaticky generuje proces SQL, podle vlastní logiky pro budoucí data) v databázi a tím se zmenší její velikost na disku.

Upozornění Odstranění rezervy je pouze dočasné a navíc má zcela zásadní vliv na odezvu systému. Shrink doporučujeme použít pouze po poradě s dodavatelem systému a ve zcela specifických případech.

Akce "Shrink" databáze nabízí několik možností jak shrink provést.

 • Aplikace na soubory
  • volba MDF+LDF spouští shrink na celou databázi (DBCC SHRINKDATABASE)
  • volba MDF nebo LDF spouští shrink jen na vybraný soubor (DBCC SHRINKFILE)
 • Plnohodotné zmenšení
  • zaškrtnuto - provádí plný SQL shrink
  • nezaškrtnuto - provádí shrink s parametrem TRUNCATE ONLY
Tip Více o funkcionalitě SHRINK najdete v dokumentaci MSSQL

Aktualizace statistik

Speciální systémová (SQL) akce, která provádí občerstvení statistických metadat o využívání indexů a atributů v jednotlivých SQL tabulkách. SQL statistiky slouží k optimalizaci jednotlivých SQL dotazů a procedur a jejich aktualizace pomáhá zlepšit odezvu funkcí systému Helios.


Údržba databáze

Provádí (SQL) reindexaci a fyzickou defragmentaci celé databáze. Tato systémová operace slouží ke zlepšení odezvy funkcí Helios, podobně jako aktualizace statistik.

Upozornění Podle struktury dat může v rámci Údržby databáze dojít k dočasnému zmenšení ale i ke zvětšení databáze. Zvětšení je v informativní hlášce po dokončení akce zobrazeno jako záporné zmenšení.


Sledování SQL Serveru - Performance monitor

V rámci lokálního SQL serveru spustí velice jednoduchý pohled na výkonovou část SQL, tzv. Performance monitor. Zobrazení probíhá pomocí Active-X prvku v prostředí *.htm stránky. Je vhodný pouze tam kde nejsou k dispozici jiné sledovací nástroje a jen pro ad-hoc zjištění zatížení SQL Serveru. Řešení je převzato ze stránek http://www.sql-server-performance.com .


další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
V jiných jazycích
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export