Důležité:


Helios Easy:Měsíční sestavy a Předzpracování - Mzdy (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah


Měsíční sestavy

V této části systému Helios Easy jsou zobrazeny v jednom přehledu všechny mzdové složky, které jsou u jednotlivých zaměstnanců použity v konkrétním měsíci (jedná se o MS, které jste zaměstnanci zadávali sami, ale také MS, které tvoří výpočet mzdy automaticky). Základní přehled otevřete přes nabídky Mzdy, Výpočet, Měsíční sestavy ve stromové struktuře hlavní nabídky.

Pro práci v tomto přehledu využijete standardní nástroje pro práci s přehledy jako je export do kancelářských programů Microsoft Word a Microsoft Excel a především tisk. Z tohoto přehledu je vhodné tisknout většinu kontrolních sestav, které jsou v programu předdefinovány. Další sestavy si můžete libovolně vytvářet pomocí akce Nastav. Již vytvořené a uložené sestavy najdete přes akci nabídku Sestavy. Jsou to opisy přehledů docházek, sociální a zdravotní pojištění, tisk vybraných mzdových složek, vyplacených mzdových složek atd. Sestavu vytisknete pomocí akce opisu (akce Tisk - Opis přehledu).

Předzpracování

Tato část modulu Mzdy je vytvořena pro předzpracování výplat, tedy denního záznamu docházky nebo jiných mzdových složek. Na konci měsíce jsou potom v konečném výpočtu mezd i tyto mzdové složky zahrnuty. V předzpracování můžete jednomu zaměstnanci zadat i více stejných mzdových složek.

Pomocí předzpracování tak můžete během měsíce zadávat např. docházku, úkolovou mzdu apod. Pomocí předzpracování máte také možnost rozdělit mzdu na několik zakázek, útvarů, nákladových okruhů atd.


Upozornění Mzdové složky, které chcete využít v předzpracování, musí mít ve svém nastavení v číselníku Mzdové složky (ve stromové struktuře hlavní nabídky pod přehledem Konstanty a číselníky), na záložce Konstanty zaškrtnuto pole Použít v předzpracování.


Volbou Mzdy, Výpočet mzdy, Předzpracování otevřete přehled zaměstnanců a mzdových složek, které jsou již v daném měsíci použity v předzpracování. Při prvním vstupu v měsíci do předzpracování je tento přehled prázdný. V přehledu využijete standardní nástroje pro práci s přehledy v systému Helios Easy.

Pokud vstoupíte do přehledu Předzpracování v měsíci, který je již uzavřen, nemáte zde možnost zadávat, mazat ani opravovat, vidíte pouze přehled vytvořených údajů pro předzpracování, které již byly zahrnuty do výpočtu mezd.


Pořízení předzpracování

Volbou Nový v přehledu Předzpracování nejprve otevřete seznam mzdových karet všech zaměstnanců, kteří jsou v pracovním poměru.

V tomto přehledu vyberete zaměstnance, kterému chcete zadat nový údaj pro předzpracování a stisknete tlačítko Přenos. Po jeho vybrání se otevře vstupní formulář pro zadání potřebných údajů pro předzpracování.

Formulář pro zadání mzdové složky do Předzpracování


[1] Zaměstnanec

V horní části formuláře jsou některé údaje převzaty z osobních a mzdových údajů zaměstnance. Tato pole jsou pouze pro čtení a bez možnosti zápisu.

Osobní číslo
Příjmení
Jméno
Vznik PP
Konec PP
Denní úvazek
Důvod vynětí
ES (evidenční stav)

Info

Tlačítko S - po stisku tlačítka se zobrazí Informace o stavu zpracování mezd

Tlačítko M - po stisku tlačítka se zobrazí editor mzdových údajů

Tlačítko K - po stisku tlačítka se zobrazí editor osobního kalendáře zaměstnance

Nabídky jsou také přístupné přes tlačítko Akce.


[2] Mzdové složka

Ve této části vidíte pole potřebná pro zadání samotného předzpracování. Podle zvolené mzdové složky a jejího nastavení jsou některá pole nepřístupná. Záleží na typu mzdové složky a způsobu zadávání údajů potřebných pro její vyplnění.


Formulář může obsahovat následující pole, v závislosti na tom, která mzdová složka je do předzpracování zadávána:


Číslo, Název

V tomto poli s návazným číselníkem vybíráte ze mzdových složek, které chcete pomocí předzpracování zadat. Můžete zde využít pouze ty mzdové složky, které mají ve své definici zatrženo Použít v předzpracování.


Datum od

V tomto poli typu datum vyplníte u docházkových mzdových složek počátek nepřítomnosti v zaměstnání. Datum zadáte přímo z klávesnice nebo pomocí vestavěného kalendáře.


Datum do

V tomto poli typu datum vyplníte u docházkových mzdových složek konec nepřítomnosti v zaměstnání. Datum zadáte přímo z klávesnice nebo pomocí vestavěného kalendáře.


Částka

Tento údaj lze zadávat pouze u mzdových složek, u nichž je nastaven typ vstupního formuláře, umožňující zadávat koruny. V ostatních případech se pole doplní automaticky (např. u formuláře hodiny*sazba se po vyplnění hodin násobí sazba*počet hodin a vidíte koruny, které připadnou této části mzdy).


Částka CM

Pokud je na mzdové složce v číselníku MS nastavený atribut Povolit cizí měnu, objeví se v editoru Předzpracování editační prvky pro zadávání kódu cizí měny, pro přepínání mezi částkami v hlavní měně mezd a a v cizí měně [$] a pro zrušení zadání cizí měny [x].

Při prvním zadání mzdové složky do editoru paušálu bude nastaven kód hlavní měny mezd [CZK]. Po stisku tlačítka s kódem měny můžete vybrat a přenést (případně i nově zadat) kód cizí měny s příslušným kurzem. Poté zadáte částku v CM. Pokud chcete přepočítat částku z CM na hlavní měnu mezd (CZK), přepněte se na hlavní měnu tlačítkem [$] a doubleclickem myši (2x poklepat) na vstupním políčku Částka vynutíte přepočet částky na koruny (lze i opačně z hlavní měny na CM). Předpokladem je, že hodnota částky v editačním poli je nulová.

Upozornění Do samotného výpočtu mzdy vstupuje vždy částka v hlavní měně mezd jako doposud. Částka v hlavní měně odpovídá hodnotě částky v cizí měně. Částka v cizí měně tedy do výpočtu mzdy jako taková nevstupuje. Na začátku výpočtu mzdy dochází k přepočtu zadaných částek v CM na mzdových složkách do základní měny mezd a v té pak probíhá celý výpočet. Na konci výpočtu dojde k přepočtu částek z hlavní měny do CM na mzdových složkách typu Srážka ze mzdy s nastaveným procentem z Vyúčtování.


Hodiny

V tomto číselném poli zadáváte hodiny, které náleží k této části mzdy zaměstnance. U některých mzdových složek, u kterých vyplníte třeba nepřítomnost, se hodnota vyplní automaticky.


Dny

Číselné pole, kde zadáte počet dnů, které náleží této části mzdy. Pokud vyplníte počet hodin a na mzdové kartě zaměstnance je uvedena délka pracovního úvazku, počet dnů se automaticky dopočítá. Pole Dny se také automaticky doplní u docházkových mzdových složek.


Sazba

Toto číselné pole je přístupné u mzdových složek, které mají ve vstupním formuláři umožněno zadávání sazby. Např. vstupní formulář hodiny*sazba, kde vyplníte hodiny a sazbu v korunách připadající na hodinu. Celkové koruny se dopočítají.


Procento

V tomto poli vyplníte výši procenta ze základny pro výpočet a to u mzdových složek, které mají typ vstupního formuláře procenta.


Docházka Od – do

V těchto polích zadáváte, ke kterým dnům se záznam vztahuje. Tento údaj můžete zadávat u každé mzdové složky. Pole jsou hlídána tak, aby u jednoho zaměstnance nedošlo k překrytí docházek. Jedná se o informativní údaj, který se nepřenese do výpočtu.


MF

Zobrazuje se měsíční fond pracovní doby dle použitého kalendáře zaměstnance.


MF-N

Zobrazuje se měsíční fond pracovní doby dle použitého kalendáře zaměstnance po odečtení hodin nepřítomností.


Odprac.

Zobrazuje se počet odpracovaných hodin zaměstnance.


Nepřít.

Zobrazuje se počet hodin nepřítomností.


Poznámka

Zde můžete ke každé mzdové složce zadané do Předzpracování připsat poznámku, kterou lze následně zobrazit v přehledu pomocí nástroje Nastav.


[3] Údaje pro zaúčtování

Pomocí předzpracování můžete sledovat jednotlivé části mzdy na různé útvary, zakázky, nákladové okruhy nebo vozidla (následně je toto možné použít při účtování mezd) a to vyplněním následujících polí:


Útvar

V případě, kdy chcete účtovat jednotlivé mzdové složky na různé útvary, vyplníte zde číslo útvaru. Můžete zadávat číslo přímo z klávesnice nebo využít návazný číselník Organizační struktura. Po zaúčtování si potom příslušný účetní doklad nese informaci o útvaru.


Číslo zakázky

Pokud chcete jednotlivé mzdové složky zaměstnance účtovat na různé zakázky, je třeba v tomto poli vyplnit číslo zakázky. Můžete vyplnit buď přímo z klávesnice nebo využít návazného číselníku Zakázky.


Vozidlo

Pokud budete chtít účtovat jednotlivé mzdové složky na různá vozidla, vyplníte právě toto pole. Opět můžete zadávat evidenční číslo vozidla přímo zakázky nebo využít návazný číselník Vozidla.


Nákladový okruh

Toto pole vyplníte v případě, že chcete jednotlivé mzdové složky účtovat na různé nákladové útvary. Číslo útvaru zadáte přímo z klávesnice nebo pomocí návazného číselníku Nákladový okruh.


Po vyplnění formuláře pro předzpracování stisknete tlačítko OK a mzdová složka je uložena do přehledu předzpracování. Takto postupujete, pokud chcete zadávat dalšího zaměstnance.


Pokud však chcete zadávat mzdové složky stále ke stejnému zaměstnanci, stisknete buď tlačítko Ulož + stejná MS, vyplněná mzdová složka bude uložena a otevře se formulář pro zadání stejné mzdové složky zaměstnance, nebo tlačítko Ulož + nová MS. Ve druhém případě se otevře prázdný formulář pro zadání mzdové složka a vyberete jinou mzdovou složku, kterou následně doplníte.


Upozornění Do předzpracování lze údaje zadávat i poté, co je vypočítána výplata. Poté se v přehledu Výpočet mzdy ve sloupci Výpočet objeví stav ZměnaxPředzp. Tento stav výplaty znamená, že program nedovolí tisknout formuláře a provést měsíční uzávěrku, protože ne všechny výplaty jsou přepočítány korektně. Je nutné, abyste nad tímto zaměstnancem spustili akci Přepočet mezd, popřípadě pouze stačí do výpočtu zaměstnance vstoupit a znovu jej zavřít. Tím dojde k přepočtu mzdy na základě nových údajů zadaných v předzpracování.


Zahrnutí předzpracování do výpočtu

Předzpracování je do výpočtu mzdy zahrnuto automaticky, pokud začnete zpracovávat mzdy v přehledu Mzdy, Výpočet mzdy. Můžete zde pustit Mzdový automat, který vypočítá mzdy za všechny zaměstnance, kteří mají mzdové údaje, jsou ve stavu a kteří mají ve Mzdových údajích zatržený atribut Zařadit do automatu. Automat zahrne i všechny údaje z Předzpracování.

Druhou možností je zpracovávat jednotlivé zaměstnance odděleně prostřednictvím akce Nový. Vyberete zaměstnance ze seznamu a přes akci Přenos provedete výpočet jeho mzdy. Do výpočtu budou zařazeny i jeho mzdové složky, které byly pořízeny v Předzpracování.


Podle nastavení mzdových složek pro předzpracování budou údaje pro předzpracování zahrnuty do výpočtu:

1. kumulativně na jedné mzdové složce, pokud položka Vícenásobný vstup není v definici mzdové složky zatržena.

2. několikrát na jedné mzdové složce a to tehdy, pokud je umožněn Vícenásobný vstup mzdové složky do výpočtu, tj. položka je zatržena.


Upozornění Mzdové složky z Předzpracování zahrnuté do Výpočtu mzdy je možno opravit:
  • v nabídce Předzpracování - potom je nutné ve Výpočtu mzdy spustit akci Přepočet mzdy
  • v nabídce Výpočet mzdy v editaci výpočtu zaměstnance na záložce Předzpracování - přepočet v tomto případě není nutné spouštět, mzda se ve výpočtu přepočítá automaticky


Upozornění Přímo nad přehledem Předzpracování najdete počítaný atribut Vloženo do mzdy (přes Nastav). Pomocí tohoto atributu si uživatel může zafiltrovat na mzdové složky, které jsou zadané do předzpracování a nejsou v daném období vloženy do mzdy.


další

Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export