Helios Easy:Kontaktní osoby - Číselníky

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Tento číselník umožňuje vést evidenci kontaktních osob a jejich vztahů s organizacemi. V kapitole Záložka 4 – Kontakty je popsáno zadávání vztahu 1 organizace s jednou nebo více kontaktními osobami. V tomto přehledu probíhá práce opačně. Zde zadáváte kontaktní osoby a k těmto kontaktním osobám zadáváte vztahy s jednou nebo více organizacemi.

Vzhled a způsob setřídění přehledu je přednastavený, ale pomocí volby Nastav můžete jeho vlastnosti měnit. V místní nabídce najdete přehled funkcí, které můžete použít.


Obsah

Oprava (kontaktní osoby)

Touto volbou prohlížíte a opravujete základní údaje o kontaktní osobě. Po výběru volby se otevře formulář kontaktní osoby, na které jste nastaveni kurzorovým řádkem. Ve formuláři můžete měnit všechny údaje. Změny ve formuláři uložíte tlačítkem OK. Tlačítkem Storno dáte povel k odchodu z formuláře a v tom případě systém zkontroluje, zda jste ve formuláři neprovedli změny a pokud ano, tak se zeptá:

Dotaz nebo informativní hláška Uložit změny?

Tlačítkem Ano změny uložíte a vrátíte se zpět do přehledu. Tlačítkem Ne se vrátíte do přehledu bez uložení změn. Tlačítkem Storno změny neuložíte, ale zůstanete ve formuláři.


Nový (formulář kontaktní osoby)

Volbou Nový zadáte do přehledu novou kontaktní osobu. Výběrem volby otevřete nový prázdný formulář.


Číslo

Pořadové číslo kontaktní osoby.


Titul před jménem, Jméno, Příjmení, Titul za jménem, Rodné číslo, Místo narození, Číslo pasu, Národnost, Datum narození, Rodné příjmení, Číslo OP, Ulice, Místo

Vyplníte osobní údaje kontaktní osoby.


Rodinný stav, Pohlaví, Státní příslušnost, Adresa - země

Klepnutím na pomocné tlačítko Seznam.jpg otevřete pole se seznamem a vyberete příslušný údaj.


PSČ

Poštovní směrovací číslo bydliště kontaktní osoby. PSČ můžete vybrat z číselníku klepnutím na pomocné tlačítko Seznam.jpg.


Formulář kontaktní osoby dále obsahuje záložku s přehledem kontaktních spojení. Přehled má svou místní nabídku funkcí. Jejich podrobný popis naleznete v kapitole Kontakty.


Změny ve formuláři kontaktní osoby uložíte tlačítkem OK. Tlačítkem Storno dáte povel k odchodu z formuláře.

Při ukládání také systém kontroluje, zda záznam obsahuje všechny povinné údaje. Povinným údajem je pole Číslo. Zjistí-li systém nesrovnalost, upozorní vás hlášením:

Dotaz nebo informativní hláška Položka Číslo musí být zadána!

Systém zjistil, že pole Číslo není vyplněné nebo je vyplněné chybně. Potvrďte tedy tlačítko OK a pole vyplňte nebo opravte.


Číslo kontaktní osoby je jedinečný údaj, který nelze zadat stejný pro více kontaktních osob. Pokud při ukládání systém zjistí, že Číslo je v přehledu již použito, uložení záznamu nedovolí a upozorní vás hlášením:

Dotaz nebo informativní hláška Duplicitní označení – nelze vložit záznam!

Potvrďte tlačítko OK a zadejte jiné Číslo.


Zrušit (formulář kontaktní osoby)

Výběrem této volby zrušíte záznam, na kterém je umístěn kurzorový řádek. Systém se ujistí dotazem:

Dotaz nebo informativní hláška Opravdu si přejete smazat aktuální záznam?

Potvrzením tlačítka Ne a Storno, nedojde ke smazání záznamu. Potvrzením tlačítka Ano záznam smažete. Systém však dovolí zrušit pouze ten záznam, který není svázán žádným vztahem se žádnou organizací. Pokud zjistí, že rušená kontaktní osoba je navázána na nějakou organizaci, zrušení záznamu neprovede a zobrazí hlášení:

Dotaz nebo informativní hláška Na záznam jsou navázány další údaje – nelze smazat!

Hlášení potvrďte tlačítkem OK. Tlačítkem Detail si můžete zobrazit podrobnější informace.

Ostatní funkce místní nabídky jsou popsány ve společné kapitole Volby místní nabídky.


Kontakty (pro kontaktní osoby)

Další volbou místní nabídky přehledu Číselník kontaktních osob je volba Kontakty. Tato volba vám zobrazí přehled všech kontaktů, které se přímo váží ke kontaktní osobě, na které jste nastaveni kurzorovým řádkem.

Přehled Kontakty k vybrané kontaktní osobě

Ciselnik kontaktnich osob - Ciselniky3.gif


V tomto přehledu se shromažďují všechny kontakty, které jste zadali buď na záložce Základní údaje o kontaktní osobě nebo na záložce Vztah organizace a kontaktní osoby nebo kontakty, které jste do přehledu zadali přímo volbou <F2> Nový. Přitom nezáleží na tom, ve které části systému jste záložku Základní údaje o kontaktní osobě a Vztah organizace a kontaktní osoby otevřeli (tyto záložky můžete najít na formuláři kontaktní osoby, na vztahu Organizace a kontaktní osoby...).

Kontakty v přehledu můžete prohlížet, opravovat, rušit, tisknout atd. Podrobný popis práce s přehledem kontaktů naleznete v kapitole Kontakty k organizaci.


Vztahy k organizacím (kontaktní osoby)

Tato volba místní nabídky přehledu Číselník kontaktních osob obsahuje přehled vztahů mezi organizacemi a kontaktní osobou, na které jste nastaveni kurzorovým řádkem. Tyto vztahy zadáváte do tohoto přehledu dvěma způsoby:

  • Přímo volbou <F2> Nový.
  • V přehledu Organizace volbou Kontakty.

Nový vztah kontaktní osoby s vybranou organizací zadáte volbou Nový (v místní nabídce přehledu). Otevře se přehled Organizace. Vyberete organizaci, kterou chcete s kontaktní osobu svázat a poklepáním myši otevřete formulář vztahu kontaktní osoby a organizace. Po uložení formuláře vznikne v přehledu Vztahů k organizacím další záznam (vztah).

V přehledu můžete provádět všechny běžné operace jako je oprava, prohlížení, tisk atd.


Dokumenty

Možnost připojit ke kontaktní osobě dokumenty stejně jako v jiných přehledech.


Poznámky (kontaktní osoby)

Volbou Poznámky, kterou naleznete v místní nabídce přehledu Číselník kontaktních osob, zadáváte textové poznámky k vybrané kontaktní osobě. Volbou <F2> Nový otevřete formulář poznámky, kde vyplníte v poli Název textové označení poznámky. A v poli Poznámka zadáváte vlastní obsah poznámky. Formulář poznámky uložíte klepnutím na tlačítko OK.


další

Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export