Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

 • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
 • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
 • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Helios Easy:Kontace - Pokladna

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Jak již bylo popsáno v kapitole Formulář Pokladna, při vyplňování polí Účetní kód příjem a Účetní kód výdaj lze buď převzít vytvořenou kontaci z číselníku Účetní kódy – kontace, nebo volbou Nový vytvořit kontaci pro pokladní příjem či výdaj. V této kapitole bude popsána druhá varianta, tedy vytvoření nové kontace přímo při zadávání údajů ve Formuláři Pokladna.

Volbou Nový v přehledu účetních kódů otevřete formulář pro zadání kontace příjem do pokladny, příp. výdaj z pokladny.

Formulář kontace

Kontace - Pokladna1.jpg


Formulář má hlavičkové údaje a údaje týkající se řádků kontace. V horní části formuláře jsou listovací tlačítka, kterými se přepínáte v přehledu Účetní kódy – kontace po řádcích. Dále následuje sekce Hlavička kontace, kde jsou pole s údaji společnými pro všechny řádky kontace.

Číslo kontace
Zadáváte číslo kontace. Systém nabízí číslování, které lze přepsat, systém však nepovolí uložit dvě kontace se stejným číslem.

Název
Slovní popis kontace. Maximálně čtyřicet míst, např. Dotace pokladny. Tento údaj je povinný.

Druh účetního dokladu
Číslo v tomto poli je číslo druhu dokladů v účetnictví, do kterého se zapíší doklady po zaúčtování. Výběr druhu dokladů provádíte z přehledu Druhy účetních dokladů, který otevřete klepnutím na tlačítko Tritecky.jpg . Vyberete si druh dokladu a pomocí tlačítka Přenos zaznamenáte na kartu kontace. Pokud znáte číslo druhu dokladu, můžete jej zadat z klávesnice. Pokud do tohoto pole nezadáte hodnotu, kontaci můžete uložit a při účtování se doplní druh dokladu z pole Druh účetního dokladu formuláře Pokladna, ze kterého má přednost před kontací. Pokud nebude vybrán DUD na formuláři pokladny, ani v účetní kontaci, nebude moct uživatel zaúčtovat pokladní doklad.

Druh pohybu
Pole se seznamem, kde si pro kontaci, vztahující se k účtování pokladních dokladů, vybíráte volbu:

 • Výdaj z pokladny
 • Příjem do pokladny

Přededitace
Pole, ve kterém se nabízí:

 • Ano - po pokynu zaúčtovat se doklad zobrazí doklad ve formě, jak bude zapsán do účetního deníku a je možno tento zápis opravovat .
 • Ne - po volbě účtování se vytvoří zápis v účetním deníku bez možnosti editace.

Neseskupovat stejné řádky
Pokud není atribut zatržený, tak se shodné řádky (bez jakéhokoliv rozlišovacího atributu, vč. střediska, zakázky apod.) sloučí do jednoho. Pokud je zatržený, tak nedochází k žádnému seskupování a sčítání řádků, ale každý řádek je v účetním dokladu tolikrát, kolikrát se vyskytuje v pokladním dokladu. V případě neseskupování řádků se jako text do účetního dokladu naplňuje popis položky. Pokud nejsou stejné řádky sloučené např. u základů dph, pak i řádky s částkami dph budou "rozpadlé" zvlášť.

Rozpad částky k úhradě po položkách

Zaškrtávátko lze nastavit jen v případě, že je instalován modul "Pomocný analytický přehled". Je-li zaškrtávátko zatrženo, systém při účtování postupuje takto:

 • druhy řádků kontace "Částka k úhradě" a "Částka celkem" jsou ignorovány, ovšem systém z nich převezme číslo účtu, typ změny a příznak, zda přenášet organizaci transakce,
 • k ostatním řádkům kontace systém generuje protiřádky s opačnou stranou, typem změny, organizací transakce a účtem zadaným na řádku "Částka k úhradě" a "Částka celkem" - není-li, pak s účtem na druhu pokladny,
 • ke dvojici řádků "Základ daně" a "Částka daně" systém generuje jeden sumační protiřádek "Částka včetně daně",

kde je nastaveno "Uplatnit DPH" na NE a daňový účet není vyplněn.


V další části formuláře jsou údaje řádků kontace, které zadáváte pomocí volby Nový:

Číslo
Pořadové číslo řádku kontace, které systém nabízí ve vzestupné řadě. Pokud chcete číslování řádků měnit, můžete toto číslo přepsat. Při ukládání systém kontroluje, zda se v jedné kontaci nevyskytují dva řádky se stejným číslem. Řádky účetního dokladu budou při účtování pokladního dokladu zapsány do účetního deníku přesně v tom pořadí, jak jsou vytvořeny v kontaci. Přesun řádku kontace (a tedy změnu jeho čísla) lze provést pomocí kláves <Ctrl>+KURZOROVÁ ŠIPKA NAHORU (KURZOROVÁ ŠIPKA DOLU) nebo pomocí nabídky pravé myši Přesun řádku nahoru (Přesun řádku dolů).

Druh řádku
Pole se seznamem, ze kterého vybíráte, které položky z formuláře pokladního dokladu účtovat:

 • (není) – prvotní nastavení, je třeba zaměnit za následující volby.
 • Částka k úhradě (hlavička) – částka, která se bude hradit (částka po odečtení případné zálohy); přenáší se hlavičkové údaje jako např. organizace, DIČ, ...
 • Částka celkem (hlavička) – částka, která je součtem všech základů daně, částek daně, odchylek daně a zaokrouhlení (částka k úhradě a případná záloha); přenáší se hlavičkové údaje jako např. organizace, DIČ, ...
 • Částka zálohy (hlavička) – částka zaúčtované zálohy; přenáší se hlavičkové údaje jako např. organizace, DIČ, ...
 • Zaokrouhlení zisk (hlavička) – zaokrouhlovací rozdíl z titulu zaokrouhlení Částky celkem nebo Částky k úhradě na dokladu celkem. Vznikne, pokud jsou tyto částky po zaokrouhlení vyšší než součet jednotlivých položek. Dále je možné na zál. č. 2 - Návazné údaje zadat zakázku či středisko, na které se má zisk ze zaokrouhlení zaúčtovat.
 • Zaokrouhlení ztráta (hlavička) - zaokrouhlovací rozdíl z titulu zaokrouhlení Částky celkem nebo Částky k úhradě na dokladu celkem. Vznikne, pokud jsou tyto částky po zaokrouhlení nižší než součet jednotlivých položek. Dále je možné na zál. č. 2 - Návazné údaje zadat zakázku či středisko, na které se má ztráta ze zaokrouhlení zaúčtovat.
 • Základ daně – základ daně z přidané hodnoty pro jednotlivé sazby DPH z přehledu DPH. Pokud budete pořizovat Základ daně pro základní, sníženou i nulovou sazbu DPH, musíte tento řádek kontace zadat třikrát s tím, že na položce DPH vyplníte postupně sazby 20%, 14% a 0%. Jedná se o součet všech základů daně dané sazby za doklad.
 • Částka daně – částka daně z přidané hodnoty pro jednotlivé sazby DPH z přehledu DPH. Pokud budete pořizovat částku daně pro základní i sníženou sazbu DPH a částku Základ daně pro nulovou sazbu DPH, musíte tento řádek kontace zadat celkem třikrát (tento řádek kontace je nutné zadat i pro DPH 0%, neboť jedině tak jsou správně označeny základy daně a sestaveno přiznání DPH). Jedná se o součet všech částek daně dané sazby za doklad.
 • Částka včetně daně – částka včetně daně z přidané hodnoty pro jednotlivé sazby z přehledu DPH. Pokud budete pořizovat částku včetně daně pro základní, sníženou, eventuelně nulovou sazbu DPH, musíte tento řádek kontace zadat třikrát s tím, že na položce DPH vyplníte postupně sazby 20%, 14% a 0%. Jedná se o součet všech částek včetně daně daně sazby na dokladu.
 • Ostatní částky – částky, které jsou bez DPH (na dokladu je vyplněno DPH (není).
 • Záloha přijatá - částka přijaté zálohy.
 • Záloha vydaná - částka vydané zálohy.

DPH
Pole se seznamem, platné pro Druh řádku Základ daně. Zde si vyberete příslušnou sazbu DPH z přehledu DPH.
Seznam sazeb DPH najdete v modulu Pomocné číselníky, DPH, kde si nastavujete jednotlivé sazby pro daná období.

Číslo účtu
Číslo účtu, na který se bude položka dokladu účtovat. Číslo píšete z klávesnice nebo klepnutím na tlačítko otevřete přehled Účtový rozvrh, vyhledáte požadovaný účet a pomocí tlačítka Přenos doplníte účet do formuláře. V případě, že kontaci budete používat pro více druhů pokladen s vlastními analytickými účty, pak na řádku s účtem pokladny nezadávejte žádný účet. Systém po uložení řádku kontace doplní místo čísla účtu XXXXXX. Při zaúčtování na toto místo doplní číslo účtu z pole Účet MD (eventuelně Účet DAL) z formuláře Pokladna.

Cizí měna

 • ANO – účtujete v hlavní i cizí měně
 • NE – v cizí měně neúčtujete

Párovací znak
Pole se seznamem, kde vybíráte, který údaj z formuláře dokladu se bude přenášet do účetnictví jako párovací znak.

 • Číslo dokladu – jako párovací znak se přenáší číslo dokladu.
 • Číslo zálohového dokladu – jako párovací znak se přenáší číslo zálohového dokladu.
 • Popis – jako párovací znak se přenáší popis dokladu.
 • Číslo organizace – jako párovací znak se přenáší číslo organizace.
 • Číslo zakázky – jako párovací znak se přenáší číslo zakázky.
 • Pár. znak na dokladu – jako párovací znak se přenáší párovací znak na prvotním dokladu.
 • Číslo zaměstnance – jako párovací znak se přenáší číslo zaměstnance.
 • Nákladový okruh – jako párovací znak se přenáší číslo nákladového okruhu.
 • Číslo vozidla – jako párovací znak se přenáší evidenční číslo vozidla.
 • Číslo útvaru – jako párovací znak se přenáší číslo útvaru.
 • Uživatelský sloupec – lze naprogramovat chování tohoto atributu dle potřeby zákazníka. Musí k tomu být vytvořen sloupec s definicí, jak se bude párovací znak tvořit. Sloupec musí být nad tabulkou TabPokladna s názvem _ParZnakUziv

Záporně

 • ANO – částka se účtuje záporně (i když je na dokladu zadaná kladně)
 • NE – částka se účtuje kladně

Uplatnit DPH
Pole platné pro druh řádku Základ daně, Částka daně, Částka včetně daně. Nastavuje Ano/Ne.

Druh data
Pole se seznamem, kde vybíráte, které datum se má doplnit na účetní doklad. (Není datum/Datum splatnosti/Datum úhrady).

 • Automaticky (přebírá nastavení DUD)
 • Není datum (doklad nevstoupí do saldokonta)
 • Datum splatnosti (v saldokontu se řádek dokladu objeví s vyplněným datem splatnosti převzatým z prvotního dokladu)
 • Datum úhrady (v saldokontu se řádek dokladu objeví s vyplněným datem úhrady převzatým z prvotního dokladu)

Text do účetnictví

 • Nic – do účetnictví se nepřenese žádný text
 • Poznámka z hlavičky
 • Poznámka z položky – přenese se popis z položek pokladního dokladu
 • Popis z hlavičky
 • Vlastní text – zpřístupní se pole pro zadání textu, který se bude vždy přenášet do účetního dokladu
 • Uživatelský sloupec – lze naprogramovat chování tohoto atributu dle potřeby zákazníka. Musí k tomu být vytvořen sloupec s definicí, jak se bude text do účetnictví tvořit. Sloupec musí být nad tabulkou TabPokladna s názvem _TextDoUctaUziv
 • Uživatelský sloupec - položka - lze naprogramovat chování tohoto atributu dle potřeby zákazníka. Musí k tomu být vytvořen sloupec s definicí, jak se bude text do účetnictví tvořit. Sloupec musí být nad tabulkou TabPolozkyPokl s názvem _TextDoUctaUziv


Vytvořený řádek kontace zapíšeme stisknutím tlačítka OK a stejně tak i hotovou kontaci. Vytvořenou nebo vybranou kontaci lze přenést na formulář pokladny tlačítkem Přenos.
Mezi jednotlivými stranami se můžete přepínat tlačítkem Kontace - Pokladna3.jpg nebo klávesovou zkratkou CTRL+TAB.

Podrobný popis číselníku kontací naleznete v kapitole Účetní kódy - kontace.

zpět

Za obsah tohoto článku odpovídá Jana Půrová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export