Důležité:


Helios Easy:Konstanty a číselníky ostatní - Mzdy (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Číselník vzdělání

Volbou Mzdy, Konstanty a číselníky, Číselník vzdělání ve stromové struktuře systému Helios Easy otevřete číselník vzdělání, se kterým pracujete při vyplňování dosaženého vzdělání zaměstnanců.

V přehledu využijete standardní nástroje pro práci s přehledy. Můžete zde zakládat nové údaje, mazat nepotřebné údaje či opravovat stávající údaje.

Volbou Nový v tomto přehledu otevřete jednoduchý vstupní formulář pro zadání typu vzdělání.

Nový typ vzdělání
Ciselnik vzdelani - Mzdy - ceska legislativa CZ 1.jpg


Stisknutím OK se nový typ vzdělání uloží do číselníku.

Upozornění Pokud je některý typ vzdělání již u některého zaměstnance vyplněn, nelze tento údaj zrušit a systém upozorní na existenci návazných údajů.


Kódy změn ZP

Tato nabídka obsahuje doposud používané kódy změn pro zdravotní pojišťovny. V případě, že dojde k rozšíření těchto kódů je možné stávající číselník odpovídajícím způsobem upravit.

Upozornění Pro aktualizaci číselníku kódů změn ZP dle platné legislativy lze použít akci Aktualizace dle legislativy z místní nabídky přehledu.


Volbou Nový v tomto přehledu otevřete jednoduchý vstupní formulář pro zadání kódu změn ZP, případně přes akci Oprava k editaci stávajícího kódu ZP.


Kód změny ZP

Vyplníte kód, který je zdravotní pojišťovnou vyžadován.


Popis

Vyplníte popis, podle kterého se budete orientovat.


Pořadí

Podle atributu Pořadí se v rámci každého zaměstnance nově třídí při tisku Přehledu pro ZP a Exportu pro ZP.


Upozornění Pro novou databázi je Pořadí nastaveno, u stávajících databází je nutno údaj doplnit pro změnu pořadí třídění.
Upozornění Výstupy pro Tisk a Export jsou nyní tříděny podle těchto atributů: Přijmeni+Jméno, Pořadí kódu, Datum změny, Kódu změny.


Stisknutím OK se nový kód změny ZP uloží do číselníku.


Fondy a pojišťovny

Tento přehled zobrazí distribuční soubor penzijních fondů, na které lze odvádět penzijní připojištění za zaměstnance nebo za zaměstnavatele, který toto připojištění připlácí svým zaměstnancům. Každý fond je charakterizován svým 6-místným symbolem, názvem a vazbou na srážkové mzdové složky.

Po spuštění programu Helios Easy otevřete přehled Fondy a pojišťovny volbou Mzdy, Konstanty a číselníky. Před otevřením přehledu se nejprve zobrazí v pravé části okna Helios Easy přehled mzdových období (pro která definujete číselník penzijních fondů).

Po vybrání tohoto přehledu se v aplikačním okně Helios Easy objeví záznamy penzijních fondů, po kterých se pohybujete pomocí myši.


Poklepáním levého tlačítka myši zobrazíte formulář vybraného penzijního fondu, který můžete opravovat. Nový penzijní fond definujete přes ikonu Nový z Panelu nástrojů (popř. pomocí pravého tlačítka myši v aplikačním okně Helios Easy vyvoláte místní nabídku a použijete opět volbu Nový). Stejným postupem pomocí volby Zrušit můžete daný penzijní fond vymazat.

Upozornění Podmínkou u již existujících i u nově vytvořených penzijních fondů je vytvoření vazby těchto fondů na odpovídající srážkové mzdové složky z Číselníku mzdových složek, kterými dané penzijní připojištění budete do příslušných fondů odvádět.

Do tohoto číselníku můžete definovat také životní pojištění. Způsob zadávání je naprosto stejný, liší se však v tom, že musí být uvedeno v položce Druh fondu Životní pojišťovna.

Formulář Fondy a pojišťovny
Fondy.jpg


Tento formulář obsahuje následující sekce, oddíly a pole:

[1] Identifikace

Symbol
Textové 6-ti místné pole pro zadání kódu příslušného penzijního fondu.


Název
Zde uvedete vlastní název penzijního fondu.


Druh
Vybíráte, zda se jedná o Penzijní fond nebo Životní pojišťovnu.


[2] Parametry spoření (III.pilíř)

Oddíl Mzdové složky

 • Zaměstnanec

V tomto poli s návazným číselníkem nastavujete číslo mzdové složky, na které se bude načítat odvod penzijního připojištění (životního pojištění) za zaměstnance pro příslušný fond.


 • Zaměstnavatel

Další pole s návazným číselníkem, kde naopak nastavujete číslo mzdové složky, na které se bude počítat výše odvodu penzijního připojištění (životní pojišťovna), které zaměstnavatel připlácí svým zaměstnancům.

Upozornění Pokud máte penzijní fondy, resp.životní pojištění, nastaveny výše popsaným způsobem, je možné zabezpečit, že odvod penzijního připojištění (životní pojištění) za zaměstnance i za firmu lze odvádět jednou částkou (viz Definice platebního příkazu, typ Státní platby, v položce Typ odvodu lze vybrat konkrétní penzijní fond či životní pojišťovnu).


Upozornění Z výše uvedeného vyplývá, že každý penzijní fond (životní pojišťovna) by měl mít nadefinován speciální mzdové složky.


Oddíl Export

Bez diakritiky
Atribut určuje, zda budou údaje v exportním souboru s nebo bez diakritiky.


[3] Organizace

Číslo, název organizace
V tomto poli s návazným číselníkem nastavujete číslo a název organizace.


Kód
Vyplňujete přidělený kód zaměstnavatele. Kód se načítá do zprávy generované pro daný penzijní fond.


Vzor názvu souboru

Tato položka slouží pro uživatelskou definici názvu výsledného souboru, kterým odchází přehled srážek připojištění (přes nabídku Zprávy - Generování zpráv). Při sestavení vzoru lze použít řadu zástupných symbolů, které jsou nahrazovány údaji z databáze. Na tlačítko tři tečky u položky je možné vidět výsledný název souboru. Zástupné symboly musí být uzavřeny mezi znaky < a >. Znaky mimo zástupné symboly <xxxxx> se přenesou do názvu beze změny.


Zástupné symboly jsou:


<KodOrg> - Jedná se o kód přidělený vlastní organizaci penzijním fondem, kód se uvádí v editoru fondu v sekci Organizace, Kód.

<Ico> - Jedná se o IČO vlastní organizace uvedené v číselníku organizací na organizaci 0.

<Rok> - Jedná se o rok období, v kterém je odeslán platební příkaz.

<Mesic12> - Jedná se o měsíc, v kterém je odeslán platební příkaz. Hodnota měsíce je tvořena dvouznakově a to 01,02-12.

<MesicAB> - Jedná se o měsíc, v kterém je odeslán platební příkaz. Hodnota měsíce je tvořena jednoznakově a to 1,2-9 a pak znaky A – 10, B – 11, C - 12.


V rámci zástupného symbolu je možné určit, kolik znaků zleva či zprava se má z hodnoty uložené v databázi použít ve výsledném názvu. K tomuto účelu slouží znaky uzavřené mezi znaky [ a ] a začínají číslicí (možná pouze 1 cifra) a jsou následovány znakem L nebo P. Např. [4L] zkopíruje do názvu 4 znaky z dotažené hodnoty zleva.


Příklad Příklad nastavení pro Allianz

AXXXXXXX.MYY pro soubor s příspěvky zaměstnavatele, BXXXXXXX.MYY pro soubor s příspěvky zaměstnance a CXXXXXXX.MYY pro soubor s příspěvky zaměstnance i zaměstnavatele, kde XXXXXXX - zleva prvních 7 znaků IČ zaměstnavatele, M - Platba na měsíc ( leden - 1, únor - 2, ... září - 9, říjen - A, listopad - B, prosinec - C ) a YY - Číslo pobočky 00 ÷ 99.

Vzor názvu souboru by měl vypadat takto: C<Ico[7L]>.<MesicAB>00

Výsledný soubor pro generování zprávy za červen 2014 v případě organizace s IČO 77777778 bude vypadat: C7777777.600

Výsledný soubor pro generování zprávy za prosinec 2014 v případě organizace s IČO 77777778 bude vypadat: C7777777.C00


Příklad Příklady vzorů pro jednotlivé fondy:
 • ČSOB PF, a.s.: <Ico[8L]>.<Mesic12>
 • PF České pojištovny, a.s.: <KodOrg><Mesic12>0
 • ING Penzijní fond, a.s.: 9<KodOrg[4P]><Rok[1P]><Mesic12><KodOrg[2L]>
 • Allianz penzijní fond, a.s.: C<Ico[7L]>.<MesicAB>00
 • PF Komerční banky, a.s.: K<KodOrg><Rok><Mesic12>.txt
 • Raiffeisen penzijní společnost: C<Ico[7L]>.<MesicAB>00


Zprávy

Nad označeným penzijním fondem (životní pojišťovnou) lze provést export dat do souboru. V místní nabídce je nutné spustit akci Zprávy - Generování zpráv. V přehledu Výběr - Přehled definice zpráv je nutné nadefinovat zprávu typu APF - formát nebo typu Česká pojišťovna.

Pokud je definice zprávy pro export souboru již nastavená, označíte ji a zvolíte akci Přenos. Máte možnost změnit adresář a jméno souboru, pod kterým se do zvoleného adresáře uloží.


Upozornění Do exportního souboru se dotahuje Číslo smlouvy z atributu u srážkové mzdové složky pro penzijní fond (životní pojišťovnu) zadávané ve Mzdových údajích zaměstnance na záložce Paušály, Děti.
Upozornění Při generování zprávy ve formátu APF (penzijní fondy) se uvádí datum, kdy byla částka odvedena na platebním příkaze, tedy z běžného období.
Upozornění U cizinců (tj. zaměstnanců, kteří mají jinou zemi u trvalého bydliště než je Vlastní země v číselníku zemí) se dotahuje místo rodného čísla číslo zdravotního pojištění zadaného ve Mzdových údajích zaměstnance na záložce Odvody.


Úkolové sazby

Volbou Mzdy, Konstanty a číselníky, Úkolové sazby ve stromové struktuře systému Helios Easy otevřete číselník úkolových sazeb, se kterým můžete pracovat ve výpočtu mezd při zadávání úkolových mezd zaměstnanců.

Seznam úkolových sazeb využijete tehdy, jestliže ve výpočtu mzdy používáte mzdovou složku se vstupním formulářem Úkolová mzda. Jestliže ano, objeví se vám po výběru této mzdové složky a stisku tlačítka Úkolová mzda tento seznam a vy již zadáváte pouze počet jednotek, který je násoben příslušnou sazbou. V praxi to znamená, že zde, do číselníku úkolových sazeb, můžete např. zadat, kolik Kč dostane zaměstnanec, za jeden vyrobený výrobek s nejnižší obtížností (sazba 1), průměrnou obtížností (sazba 2) a obtížností nejvyšší (sazba 3). Ve vlastním výpočtu mzdy potom zadáváte kolik výrobků zaměstnanec vyrobil v různě obtížných sazbách a program mu na základě těchto vstupních údajů vypočítá výši úkolové mzdy.

V přehledu využijete standardní nástroje pro práci s přehledy. Můžete zde zakládat nové údaje, mazat nepotřebné údaje či opravovat stávající údaje. Volbou Nový v tomto přehledu otevřete jednoduchý vstupní formulář pro zadání jednotlivých typů úkolových sazeb. Vyplňujete následující atributy:


Kód

Vyplňujete třímístný kód označující danou úkolovou sazbu. Po uložení formuláře již nelze políčko editovat.


Název

Vyplňujete název úkolové sazby.


Sazba

Zadáváte příslušnou sazbu pro výpočet úkolové mzdy.


Klasifikace CZ-ICSE

V tomto číselníku je obsažena klasifikace postavení v zaměstnání, jedná se o distribuční číselník. Využívá se jednak při zpracování statistiky pro firmu Trexima (ISPV - Čtvrtletní šetření o ceně práce), kterou je možné vytvořit v Generátoru mzdových sestav a nověji ve Statistických sestavách. Dále je využíván při zpracování statistiky ISP (pro rozpočtové organizace). Příslušný údaj je nutné přiřadit do Doplňujících údajů daného zaměstnance.

Upozornění Nad číselníkem Klasifikace CZ-ICSE naleznete v místní nabídce (pravé tlačítko myši) funkci Přiřadit zaměstnancům kód ICSE, která umožňuje hromadné přiřazení těchto položek.


Klasifikace okresů LAU

V tomto číselníku je obsažena klasifikace územních statistických jednotek. V nově vygenerovaných databázích je tento číselník automaticky vyplněn. Ve stávajících databázích, pokud již v Heliosu Orange pracujete delší dobu, je možné číselník založit pomocí akce Generuj z místní nabídky. Využívá se jednak při zpracování statistiky pro firmu Trexima (ISPV - Čtvrtletní šetření o ceně práce), kterou je možné vytvořit v Generátoru mzdových sestav. Dále je využíván při zpracování statistiky ISP (pro rozpočtové organizace). Příslušný údaj je nutné přiřadit do Doplňujících údajů daného zaměstnance.

Upozornění Nad číselníkem Klasifikace okresů LAU naleznete v místní nabídce (pravé tlačítko myši) funkci Přiřadit zaměstnancům kód NUTS, která umožňuje hromadné přiřazení těchto položek.


Číselné řady (osobních čísel/alias)

Pokud je číselník číselných řad prázdný, chová se program tak, že se při vytváření nové karty zaměstnance generuje automaticky první nejvyšší volné osobní číslo (alias).

Jestliže číselné řady tvořeny jsou, lze při zadávání karty zaměstnance zvolit, pod jakou číselnou řadou se osobní číslo (alias) zaměstnance vytvoří. Tento číselník lze tedy využít pro rozlišení hlavních pracovních poměrů a dohod či například rozčlenění při zadávání osobních čísel (alias) na různých pobočkách.


Řada

Číselná řada má tři místa. Je možné zadat například jen jedno číslo (př. 5), osobní čísla (alias) pak budou začínat tímto číslem (př. 500001).


Název

Jedná se o označení číselné řady pro přehlednost uživatele.


Způsob generování

Tento atribut slouží pro stanovení způsobu generování osobních čísel / aliasů, a to:

 • První volné číslo - mechanizmus generování zaplňuje mezery v číselné řadě
 • Nejbližší vyšší - mechanizmus generování ignoruje případné mezery v číselné řadě a hledá nejvyšší číslo v číselné řadě plus jedna


Upozornění Jedná se pouze o podpůrný nástroj při zadávání nových karet zaměstnanců. Funkcionalita neumožňuje přečíslování zaměstnanců na základě číselných řad.


Pobočky

Číselník poboček využijete v případě, že jste firma, která má různé provozovny (pobočky) zaregistrované na různých místech a potřebuje předkládat na instituce výkazy (ČSSZ, zdravotní pojišťovny), vytvářet platební příkazy pro státní platby i jednotlivé srážky dle poboček.


Formulář pro zadání pobočky se skládá ze dvou záložek:


Detailní informace o pobočce


1 - Pobočka:

Na záložce Pobočka zadáváte jednak Kód (označení) a Název pobočky, dále vyplníte Variabilního symbol přidělený konkrétní pobočce a také údaje Okres ČSSZ (tj. číslo správy sociálního zabezpečení) a OSSZ v (místo sídla SSZ), které slouží k identifikaci ČSSZ. Současně je nutné vyplnit položku DIČ - PP, vyplníte DIČ platné pro odesílání důchodového pojištění na FÚ (požívané do konce roku 2015). Vyplníte také IČO.

Upozornění Pečlivě vyplňte všechny údaje týkající se pobočky! Údaje budou mít vliv na vytváření tiskových výstupů/exportů.


2 - Sídlo:

Na záložce Sídlo lze zadat adresu dané pobočky. Pokud bude adresa vyplněna a zatrhnete atribut Použít v tisku, bude se tisknout na vybraných formulářích. Pokud vyplněna nebude, bude se adresa dotahovat z vlastní (tj. nulté) organizace.


Pomocné číselníky

V přehledu Pomocné číselníky si můžete zadat údaje pro následující třídící hlediska, abyste je nemusely u zaměstnanců vypisovat ručně, ale mohli jste je vybírat z číselníku:

 • Druh mzdy
 • Kategorie
 • Výplatní středisko
 • Mzdová účetní
 • Mzdový útvar
 • Mistr


další

Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export