Důležité:


Helios Easy:Konstanty a číselníky - Mzdy (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Většina konstant a číselníků je definována v rámci jednoho mzdového období tj. jednoho měsíce v rámci aktuálního roku. Do dalších období jsou automaticky zkopírovány a mohou být následně upraveny. Zároveň je zachována možnost „podívat se do historie“ tj. na hodnoty konstant a číselníků tak, jak jste je nastavili v minulých mzdových obdobích.

Po spuštění programu Helios Easy otevřete (rozbalíte do nižší úrovně) přehled Konstanty a číselníky pod volbou Mzdy. V hlavní nabídce se objeví stromová struktura obsahující tyto části :


 • Druhy pracovních poměrů
 • Platové třídy a stupně
 • Zdravotní pojišťovny
 • Zdravotní stavy (není na období)
 • Seznam profesí (není na období)
 • Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO (není na období)
 • Klasifikace zaměstnání KZam (není na období)
 • Důvody vynětí z evidenčního stavu (není na období)
 • Důvody ukončení PP (není na období)
 • Mzdové složky
  • Skupiny mzdových složek
  • Mzdové složky - distribuční
 • Vzdělání (není na období)
 • Kódy změn ZP (není na období)
 • Fondy a pojišťovny
 • Úkolové sazby
 • Klasifikace CZ-ISCE
 • Klasifikace okresu LAU
 • Číselné řady (osobních čísel/alias)
 • Pobočky
 • Pomocné číselníky
 • Definice rozpadu nákladů
 • Sady stravenek


Tento přehled umožňuje uživateli nastavit celou řadu konstant pro výpočet mzdy a tím pružně reagovat na změny mzdových předpisů (na znění kolektivní smlouvy apod.).


Podle toho zda si poklepáním levého tlačítka myši otevřete vlastní přehled Konstanty a číselníky nebo některý číselník ve stromové struktuře, zobrazí se v pravé části okna Helios Easy přehled mzdových období (pro která definujete konstanty a číselníky) nebo jednotlivé záznamy vlastních číselníků.

Ještě před vlastní aktivací vybraného přehledu se zobrazí okno se mzdovými obdobími, zde si poklepáním levého tlačítka myši vyberete příslušné období, pro které chcete definovat resp. nastavit příslušné konstanty a číselníky. Nastavení těchto údajů věnujte náležitou pozornost, neboť zde nastavujete důležité údaje určující vaši firmu a ovlivňující vlastní zpracování mezd.


Upozornění Pokud potřebujete změnit mzdové období v průběhu zpracování poklepejte levým tlačítkem myši na položce stavového řádku, kde je zobrazeno číslo aktuálního období, tím rozbalíte přehled mzdových období a vyberete si požadované období tlačítkem Přenos.


Mzdové konstanty

Mzdové konstanty zobrazíte výběrem přehledu Konstanty a číselníky v hlavní nabídce. Konstanty pro vybrané mzdové období vidíte v přehledu na pravé straně (vždy se zobrazuje 1 řádek). Formulář mzdových konstant (detail nastavení) vybraného mzdového období zobrazíte poklepáním levého tlačítka myši nebo volbou Oprava nad řádkem Mzdové konstanty.


Upozornění Před zahájením ostrého provozu tj. před výpočtem prvních výplat pomocí programu Helios Easy nebo v případě legislativních změn je nutné zkontrolovat pro zpracovávané období hodnoty Konstant a číselníků, tak aby odpovídaly platné legislativě.


Upozornění Stejně jako v tabulce mzdových období je i zde zobrazen atribut Aktualizace mzdových konstant - datum.

Toto datum se plní do mzdového období, kdy byla provedena jedna z následujících akcí :

1. Aktualizace mzdových konstant (spuštěna uživatelem či automaticky při roční uzávěrce) - naplní datumem, který odpovídá dni, od kdy jsou mzdové konstanty platné.

2. Spuštěním akce "Potvrdit aktualizaci" v místní nabídce přehledu Mzdové konstanty - ta naplní 3. dnem vybraného mzdového období..

Toto datum je pak kontrolováno při zadávání nových mezd (seznam Výpočet mezd) vždy v lednu. Pokud rok aktualizace mzdových konstant neodpovídá roku vybraného mzdového období, není možné zadat novou výplatu ani spustit mzdový automat, podobně jako v případě, že není uzavřen minulý rok, nebo nesouhlasí údaje o mzdových kalendářích na mzdových kartách.


Formulář mzdových konstant je rozdělen na pět částí:

 • záložka Záložka 1 – Daně
 • záložka Záložka 2 – DNP a pojištění
 • záložka Záložka 3 – Konstanty a sazby
 • záložka Záložka 4 – Nastavení a definice
 • záložka Záložka 5 – Měny, Kritéria


Záložka 1 - Daně

Záložka "Daně"
Mzdove konstanty 01.jpg


Záložka "Daně" obsahuje tyto hlavní sekce:

 • [1] Základní daňové sazby
 • [2] Speciální daňové sazby
 • [3] Slevy a odpočty


[1] Základní daňové sazby

Zálohová daň:
Sazba daně - procenta

Do této položky máte možnost nastavit měsíční daňovou sazbu pro daň z příjmu. Při případné změně sazby musíte tuto hodnotu opravit dle nového znění zákona ručně popř. pomocí update programu.


Daňový bonus:

Pokud daňové zvýhodnění převýší daňovou povinnost, je vzniklý rozdíl mezi daňovým zvýhodněním a daňovou povinnosti daňovým bonusem.

Minimum Měsíc (Rok)

Minimální měsíční (roční) částka daňového bonusu, kterou lze uplatnit.

Maximum Měsíc (Rok)

Maximální měsíční (roční) částka daňového bonusu, kterou lze uplatnit.

Min.mzda Měsíc

Výše minimální mzdy pro uplatnění měsíčního daňového bonusu.


Solidární zvýšení daně

Od roku 2013 je zavedeno solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob ve výši 7 % z tzv. nadlimitního příjmu. Solidární zvýšení daně u zálohy činí 7% z kladného rozdílu mezi příjmy zahrnovanými do základu pro výpočet zálohy a 4násobkem průměrné mzdy.

Hranice Kč

Hranice pro výpočet solidární daně ve výši 4násobkku průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení.

Procento

Sazba pro výpočet solidární daně.


[2] Speciální daňové sazby

Zde máte možnost nastavit pět speciálních daňových sazeb. První položka je název daňové sazby, druhá procentní výše a třetí hranice, do které tato sazba platí. Nastavujete také, s jakou částkou je porovnávána daná hranice pro uplatnění daně. V další položce nastavujete, jak bude zaokrouhlen základ daně (na koruny, na stokoruny nahoru apod.). Dále nastavujete, zda se jedná o srážkovou daň nebo o daň zálohovou. V poslední položce nastavujete, jakým způsobem má být daněna částka, pokud překročí hranici, pro kterou daň platí.


Příklad Příklad nastavení speciální 15% daně platné do hranice 10 000,- Kč u DPP

Chcete nastavit 15% daň platnou do hranice 10 000,- Kč, dejte do položky Název daně libovolné pojmenování, do položky % sazbu 15% a do položky Hranice 10 000. V tomto případě se jedná o daň, u níž je základ zaokrouhlen na koruny a je to daň srážková. Do položky Nad hr. nastavíte např. základní. Pokud suma přesáhne hranici 10 000,- Kč, je prováděno automaticky danění zálohovou daní. (Vazby, zda se sráží či nesráží pojistné, najdete ve mzdových údajích jednotlivých zaměstnanců). Dalším příkladem speciální daňové sazby mohou být autorské honoráře.

Na tyto typy daní se odvoláváte ve mzdových údajích - kde nastavujete, jakým způsobem je daněn konkrétní zaměstnanec. Tzn. jestliže nastavíte ve mzdových údajích zaměstnance na záložce "Odvody - Daně" hodnotu "Základní daň", daní program měsíční příjem zaměstnance dle daňových tabulek tj. podle hodnot Konstant a číselníků na záložce "Daně" sekce "Základní daňové sazdy", oblast "Zálohová daň", pole "Sazba daně-procenta". V případě že nastavíte ve mzdových údajích zaměstnance na záložce "Odvody - Daně" hodnotu "Typ daně 1 až 5", daní program měsíční příjem zaměstnance speciální daní tj. podle hodnot Konstant a číselníků na záložce "Daně" sekce "Speciální daňové sazby".


[3] Slevy a odpočty

V této části konstant jsou nastaveny jednak odpočty od daňového základu a jednak slevy od daně a bonusy.

Upozornění Na této záložce prosím NEMĚŇTE NIC bez konzultace s naším hotline. Jedná se o zásadní nastavení z hlediska výpočtu mezd.


Odpočty

 • Nezdanitelná částka na životní pojištění
 • Nezdanitelná částka na penzijní připojištění
 • Nezdanitelná částka na odborové příspěvky
 • Nezdanitelná částka na úroky z úvěrů
 • Nezdanitelná částka na dary
 • Nezdanitelná částka na zkoušky


Slevy

 • Sleva na dani na poplatníka
 • Sleva na dani na invaliditu 1.a 2.stupně
 • Sleva na dani na invaliditu 3.stupně
 • Sleva na dani na ZTPP
 • Sleva na dani na studium
 • Sleva na dani na manžela
 • Sleva na dani na manžela ZTPP
 • Sleva za umístění dítěte


Bonusy

 • Daňové zvýhodnění na jedno dítě
 • Daňové zvýhodnění na druhé dítě
 • Daňové zvýhodnění na třetí a další dítě
 • Daňové zvýhodnění na jedno dítě ZTPP
 • Daňové zvýhodnění na druhé dítě ZTPP
 • Daňové zvýhodnění na třetí a další dítě ZTPP
Upozornění Příslušné částky odpočitatelných položek a slev jsou zadány v roční výši. Některé jsou uplatňovány měsíčně, některé ročně.


Nad záznamy v sekci Slevy a odpočty lze použít akce Zaměstnanci a Rodinní příslušníci. Ty se dále se rozvětvují na 2 podakce:

1. s přiřazeným symbolem - zobrazí zaměstnance/rodinné příslušníky, kteří mají ve vybraném mzdovém období přiřazeny symboly slev a odpočtů.

2. bez přiřazeného symbolu - zobrazí zaměstnance/rodinné příslušníky, kteří nemají ve vybraném mzdovém období přiřazeny symboly slev a odpočtů.


Záložka 2 - DNP a pojištění

Záložka "DNP a pojištění".
Mzdove konstanty 02.jpg


Záložka ”DNP a pojištění” obsahuje následující sekce:

 • [1] Sociální pojištění
 • [2] Zdravotní pojištění
 • [3] Dávky nemocenského pojištění
 • [4] Náhrady za pracovní neschopnost


[1] Sociální pojištění

Procento z vyměřovacího základu: Zaměstnanec, Firma

Naleznete zde procentní sazby pro výpočet sociálního pojištění rozděleného na zaměstnance a zaměstnavatele. Tyto sazby můžete měnit tak, jak se budou měnit příslušné právní předpisy.


Hranice pro výpočet (Kč)

Životní minimum

Jedná se o součet částky životního minima jednotlivce a částky normativů na bydlení pro jednu osobu. Hodnota je používána při výpočtu exekučních srážek - zbytek čisté mzdy nad tuto hodnotu se sráží zaměstnanci bez omezení.


Občasné zaměstnání

Jedná se o hranici občasného zaměstnání, do které se neplatí sociální a zdravotní pojištění.


Maximální VZ (rok)

Jedná se o hranici pro vyměřovací základ na sociání pojištění. Pojistné na sociální pojištění bude platit zaměstnanec i zaměstnavatel do té doby, dokud vyměřovací základ nedosáhne svého maxima.


Hranice MPVZ/DP

Jedná se o hranici pro důchodové pojištění. Jestliže má zaměstnanec ve Mzdových údajích nastavenu položku Sociální pojištění na důchodové pojištění a nedosáhne v daném měsíci základu pro sociální pojištění alespoň ve výši této hranice, nebude odvádět sociální pojištění – on ani firma.


Hranice pro DPP

Jedná se o hranici příjmu u DPP, do kterého není odváděno sociální pojištění.


Super hrubá mzda - výpočet
SP firma -SHM

Nastaveno procento odvodu SP za firmu, který je zahrnut do výpočtu základu pro daň z příjmu.


Důchodové spoření:

Upozornění Oblast pro důchodové spoření je viditelná jen v letech 2014 a 2015, od roku 2016 je důchodové spoření zrušeno.


Zaměstnanec

Procento pro odvod zálohy na důchodové spoření, které si platí zaměstnanec ze své mzdy.

Důchodové pojištění

Procento pro odvod zálohy na důchodvé spoření, které si platí zaměstnanec a o které se ponižuje jeho dovod na sociální pojištění.

Číslo MS

Zadáváte číslo mzdové složky z čísleníku Mzdové složky pro výpočet a odvod zálohy na důchodové spoření.

Upozornění V případě, že mzdovou složku v přehledu mzdových složek nemáte, vstupte do přehledu Mzdové složky pod nabídkou Konstanty a číselníky a spusťe akci místní nabídky Aktualizace číselníku dle legislativy. Můžete být vyzváni k potvrzení akce z důvodu existujícího výpočtu mzdy v období. Potvrďte tlačítkem ANO. Akce provede založení mzdové složky v přehledu distribučních mzdových složek a v přehledu mzdových složek a další případné změny v ostatních mzdových složkách. V závěru Vás systém bude informovat o provedených změnách. Poté ručně zadejte číslo mzdové složky do mzdových konstant do položky Číslo MS.


[2] Zdravotní pojištění

Procento z vyměřovacího základu: Zaměstnanec, Firma

Naleznete zde procentní sazby pro výpočet zdravotního pojištění rozděleného na zaměstnance a zaměstnavatele. Tyto sazby můžete měnit tak, jak se budou měnit příslušné právní předpisy.


Hranice pro výpočet Kč:

Plátce pojištění stát

Jedná se o hranici pro ZP u zaměstnanců, za které je plátcem pojistného stát. Hranici u ZP je možné uplatnit od 1.8.2004 jen u organizací, které zaměstnávají více než 50% osob se zdravotním postižením. U ostatních zaměstnavatelů není možné tuto slevu u zdravotního pojištění uplatňovat.


Maximální VZ (rok)

Jedná se o hranici pro vyměřovací základ na zdravotní pojištění. Pojistné na zdravotní pojištění bude platit zaměstnanec i zaměstnavatel do té doby, dokud vyměřovací základ nedosáhne svého maxima.

Upozornění Od 1. ledna 2013 došlo v důsledku novely zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění k pozastavení účinnosti ustanovení týkajících se maximálního vyměřovacího základu na zdravotní pojištění.


Hranice pro DPP

Jedná se o hranici základu pro odvody na zdravotní pojištění pro dohody o provedení práce. Nad tuto částku budou muset buď zaměstnavatelé nebo pracovníci (záleží na dohodě) odvádět zdravotní a sociální pojištění.


Upozornění Pokud je zaměstnanec zaměstnán v měsíci na více DPP (posuzováno dle rodného čísla), hranice výdělků se pro odvod SP stanovuje jako součet výdělku za všechny DPP dohromady a v případě přesahu hranice 10 tisíc korun, podléhají všechny DPP v měsíci odvodům sociálního pojištění.
Upozornění U ZP se posuzuje příjem z každé dohody samostatně a zdravotní pojištění se vypočte pouze u těch dohod, kde příjem překročí limit. Úprava byla provedena na základě stanoviska Ministerstva zdravotnictví. Protože samo MZ uvádí, že může docházet k dvojímu výkladu zákona a samotné stanovisko je formulováno jako doporučení zdravotním pojišťovnám.


[3] Dávky nemocenského pojištění

Dávkami nemocenského pojištění jsou dle Zákona o nemocenském pojištění Nemocenské, Peněžitá pomoc v mateřství, Ošetřovné, Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a v mateřství.


Doklady ND

Prefix

Zde nastavíte předčíslí pro číslování dokladů nemocenských dávek sloužící pro odlišení jednotlivých řad číslovaných dokladů.


Číslování
Zde si předvolíte prostřednictvím pomocného tlačítka Seznam.jpg způsob číslování dokladů nemocenských dávek:

 • "Automaticky nečíslovat" = doklady budete číslovat ručně,
 • "Měsíční řada - pokr.stejným číslem" = program doklady automaticky očísluje v rámci měsíce (při číslovaní dokladů zohledňuje pokračování neschopnosti),
 • "Roční řada - pokr.stejným číslem" = program doklady automaticky očísluje v rámci roku (při číslovaní dokladů zohledňuje pokračování neschopnosti),
 • "Měsíční řada - pokr.novým číslem" = program doklady automaticky očísluje v rámci měsíce (číslovaní dokladů jednou souvislou číselnou řadou bez ohledu na pokračování neschopnosti),
 • "Roční řada - pokr.novým číslem" = program doklady automaticky očísluje v rámci roku (číslovaní dokladů jednou souvislou číselnou řadou bez ohledu na pokračování neschopnosti).

Program dle nastavení nebude/bude číslovat (až v rámci realizované měsíční uzávěrky) doklady nemocenských dávek ve tvaru předčíslí + rok/pořadové číslo. Číslování bude provedeno na základě abecedního seřazení zaměstnanců.


OSSZ v

Místo:

Zde zadáte sídlo příslušné správy sociálního zabezpečení. Toto bude tištěno ve formuláři Přehled o vyměřovacích základech a pojistném malé organizace.

Kód:

Zde je nutné vyplnit do prázdného políčka vedle položky "OSSZ v"; kód okresu příslušné správy sociálního zabezpečení (platný číselník naleznete na stránkách ČSSZ). Údaj je využíván při elektronickém přenosu na ČSSZ, kde se automaticky přenáší do záznamů v přehledu Oznámení na OSSZ/PSSZ do položky Okres ČSSZ a v přehledu RELDP.


Podpůrčí doba

Podpůrčí doba je doba, po kterou se poskytuje při pracovní neschopnosti nemocenské. Současně je v konstantách položka k. pásma (kontrolní pásma), kde je vyplněn počet dní, od kdy bude program upozorňovat na blížící se konec PD (podpůrčí doby).

NM:

Nejvyšší možný počet kalendářních dnů trvání podpůrčí doby ode dne vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízení karantény.

NM-D:

Zde je stanovena podpůrčí doba pro důchodce.

KP

Je zde stanoveno kontrolní pásmo podpůrčí doby. V položce kontrolního pásma je vyplněn počet dní, od kdy bude program upozorňovat na blížící se konec PD.

KP - D

Je zde stanoveno kontrolní pásmo podpůrčí doby důchodců. V položce kontrolního pásma je vyplněn počet dní, od kdy bude program upozorňovat na blížící se konec PD u důchodců.


Ochranná lhůta

Ochranná lhůta představuje počet kalendářních dnů, počínaje dnem následujícím po skončení pracovního poměru zaměstnance u organizace, ve které má zaměstnanec nárok na nemocenské dávky z důvodu vzniku dočasné pracovní neschopnosti (karantény).

NM:

Udává počet dnů ochranné lhůty pro náhradu mzdy z důvodu vzniku dočasné pracovní neschopnosti (karantény).

Upozornění Pro náhradu mzdy proplácenou zaměstnavatelem není OL stanovena. OL pro nemocenské dávky se týká ČSSZ nikoli zaměstnavatelů.

MD:

Vedle klasické OL (pro nemocenské dávky) je také zadána délka OL pro mateřskou dovolenou. Je využívána v případě, že došlo k ukončení pracovního poměru v době těhotenství. Tato je zadávána v měsících.


Parametry

Výpočet PPHV: (pravděpodobného průměrného hodinového výdělku)

V nabídce lze zvolit, jakým algoritmem bude pravděpodobný výdělek pro pracovně právní účely počítán. Lze vybrat následující varianty:

 • "Ze skutečné mzdy ve vybraném měsíci"

Jedná se o původní algoritmus výpočtu, tzn., že při výpočtu pravděpodobného výdělku jsou vysčítány všechny mzdové složky z výpočtu, které mají aktivní atribut Kč do průměru na dovolenou a mzdové složky, které mají zatrženo Hod. do průměru na dovolenou. Vydělením těchto dvou čísel vznikne pravděpodobný průměr. Tato hodnota se ve výpočtu v měsíci nástupu tedy vždy aktualizuje v závislosti na tom, jaké mzdové složky jsou do výpočtu vkládány.

 • "Ze základní mzdy a MS v Paušálech"

Jedná se o nový algoritmus výpočtu, kde dochází k vysčítání základní mzdy ve mzdových údajích a mzdových složek v Paušálech, které vstupují do výpočtu průměru na dovolenou. Tato částka je vydělena konstantou 4,348 (průměrný počet týdná v měsíci) a týdenním úvazkem ze mzdových údajů (tzn. např. 4,348*40=173,92). Hodnota průměru na dovolenou se nemění v závislosti na zadaných mzdových složkách do výpočtu jako v bodě a), zůstává stále stejná bez ohledu na zadané mzdové složky do výpočtu.

Upozornění V případě zkráceného úvazku je zohledňována zkrácená základní mzda, nikoliv základní mzda plná.


Upozornění Po instalaci verze, která tuto změnu obsahovala, budete mít ve všech uzavřených měsících nastaven způsob výpočtu Ze skutečné mzdy ve vybraném měsíci (tzn. stejný výpočet jako doposud), a od měsíce, kde doposud nebyly vypočítány mzdy bude nastaveno Ze základní mzdy a MS v Paušálech. Pokud budete chtít zachovat algoritmus původní, JE NUTNÉ TOTO ZMĚNIT před tím, než začnete počítat výplaty!


Karanténa:

Zde je programem automaticky nastaveno aktuální procento k proplácení nemocenských dávek v Pásmu 1 pro karanténu. U Karantény není karenční doba, tj. proplácí se i první tři dny (prvních 24 hodin).

Upozornění V likvidaci nemoci je nutné v případě karantény zatrhnout položku Karanténa na záložce 2 Detail PN.


[4] Náhrady za pracovní neschopnost

V této sekci je nastaven způsob výpočtu náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (nem.dávek). Jedná se o tyto položky:


Typ dávky

Určuje, o jaký typ náhrady (nemocenské dávky) se jedná.


Proplácí

Určuje, kdo danou nemoc proplácí.


Pásmo

Určuje rozdělené proplácení nemocenských dávek v závislosti na různém procentu proplácení.


Den od

Určuje, od jakého dne dané pásmo platí.


Den do

Určuje,do jakého dne dané pásmo platí.


Základ pro výpočet

Určuje neredukovaný základ pro výpočet nemocenské dávky (resp. náhrady).


Procento

Udává procento, kterým se z redukovaného vyměřovacího základu nemocenská dávka (resp.náhrada) počítá.


Proplácet

Udává, zda jsou propláceny hodiny či dny trvání nemoci.


RH_1

Udává první redukční hranici.


RH_1 %

Udává procento, které se počítá do první redukční hranice.


RH_2

Udává druhou redukční hranici.


RH_2 %

Udává procento, které se započítává z částky rozdílu mezi první redukční hranicí a nezkráceným základem pro výpočet, maximálně do druhé redukční hranice.


RH_3

Udává třetí redukční hranici.


RH_3 %

Udává procento, které se započítává z částky rozdílu mezi druhou redukční hranicí a nezkráceným základem pro výpočet, maximálně do třetí redukční hranice.


Změna dohodnutého procenta

Přes pravé tlačítko myši můžete pomocí akce Změna dohodnutého procenta provést změnu nastavení. Změnu provádíte vždy pouze pro pásmo, na kterém jste právě nastaveni. Po potvrzení heslem vyplňujete Procento a Základ, tzn., určujete, zda dané procento bude počítáno z redukovaného průměrného výdělku nebo z průměrného výdělku „plného“ - pro pracovně právní účely.


Záložka 3 - Konstanty a sazby

Záložka "Konstanty a sazby".
Mzdove konstanty 03.jpg

Záložka "Konstanty a sazby" obsahuje následující sekce:

 • [1] Konstanty výpočtu
 • [2] Předkontace mezd
 • [3] Přednastavené parametry
 • [4] Minimální mzda (40 hod / týden)
 • [5] Zaručená mzda
 • [6] Připojištění
 • [7] Pracovní konta


[1] Konstanty výpočtu

Limity hodin / k.pásma
(Limity hodin/ kontrolní pásma)

Dle platné legislativy nastavíte v hodinách roční limity pro přesčasy, pohotovost a dohodu o PP. V položce k. pásma zadáváte počet dní, od kdy budete upozorňováni na blížící se dosažení stanoveného limitu.


Upozornění Vzhledem k legislativní úpravě v roce 2007 není limit 400 hodin pro pohotovost platný. Konstanta již není aktualizována. Pokud nechcete, aby probíhala kontrola na tuto konstantu, nastavte zde nulu. Pokud chcete, aby probíhala kontrola na jiný počet hodin, nastavte zde tuto hodnotu. Aktualizací konstant zůstane vámi zadaná hodnota zachována. Nadále probíhá kontrola, zda nedošlo k překročení hodin (je-li zadána nenulová hodnota v Konstantách), jak při zadávání ve Výpočtu mzdy, tak při Měsíční kontrole mzdových údajů.


Svátky u měs.mezd

Zde se můžete rozhodnout, zda se svátek u zaměstnanců s měsíčním mzdovým tarifem (měsíčním platem), bude počítat tarifem (plat zůstane stejný), či zda bude počítán obdobně jako u zaměstnanců s hodinovým tarifem (hodinovým platem) průměrem. Po instalaci je přednastaven Tarif.


Tarif za přesčas

Zde máte možnost nastavit, jaká hodnota navýší tarif v případě zadání přesčasu. Prostřednictvím pomocného tlačítka vyberete hodnotu Průměrné hodiny v měsíci (navýšení tarifu bude počítáno podle průměrného měsíce) nebo Aktuální hodiny v měsíci (navýšení tarifu bude počítáno podle aktuálního měsíce).

Upozornění Tento parametr se týká pouze zaměstnanců s měsíčním platem.


Krátit roční MS

Prostřednictvím této konstanty máte možnost ovlivnit, jakým způsobem se budou chovat pololetní nebo roční mzdové složky (tzn. mzdové složky, které se z hlediska průměru na dovolenou rozpočítávají do více kvartálů - pololetní mzdová složka do dvou kvartálu, roční mzdová složka do čtyř kvartálů).


Příklad Příklad nastavení konstanty Krátit roční MS

V případě, že bude tato položka vybrána pomocí zaškrtávacího políčka, bude např. roční mzdová složka z hlediska průměru rozpočítána takto: 1/4 roční mzdové složky*(skutečný úvazek/zákonný úvazek). Skutečným a zákonným úvazkem se rozumí hodiny v daném kvartálu.

V případě, že nebude tato položka vybrána pomocí zaškrtávacího políčka, bude roční mzdová složka z hlediska průměru rozpočítána rovnoměrně, tzn. že ke každému ze čtyř kvartálů se přičte 1/4 z roční mzdové složky bez ohledu na docházku zaměstnance.


Minusové vyúčtování


Tímto atributem určujete, zda se má případné záporné vyúčtování mzdy v aktuálním měsíci dorovnat v měsíci následujícím.

Podmínkou pro to, aby vám automatické generování mzdové složky fungovalo je to, že zde vyberete v sekci [3] Přednastavené parametry v atributu Mzdové složky, Mínusové vyúčtování mzdovou složku 082 (případně jinou v rozmezí 082-085, kterou se program dle vašeho číselníku mzdových složek pokusil vytvořit).


Procento MS 0%=100%

Jestliže není tento atribut zatržený, je respektováno procento na zadané mzdové složce, tzn. 0%=0%. Pokud atribut zadaný bude a např. u docházkové MS by bylo nastaveno 0%, výpočet proběhne se 100%. Opravu této konstanty je možné provádět od aktuálního období dále.


Povolit fúze

Pokud bude tento aribut nastaven, bude možné jednotlivým zaměstnancům v editoru Mzdových údajů zadávat Datum fúze (před Datum fúze je možno editovat Mzdové listy, řádky RELDP, Nemoci z minulých zaměstnání a Počáteční hodnoty). Při jeho vypínání probíhá kontrola na vypočtené mzdy ve vybraném období.

Upozornění Tuto možnost využijete, pokud dojde ke "sloučení" společnosti - tzn. do databáze budou zadávaní (nebo importovaní) zaměstnanci, jejichž datum vzniku pracovního poměru je nižší než první ostré období v cílové databázi.


[2] Předkontace mezd

Tyto konstanty se týkají jak vlastní předkontace mzdových složek (navolíte Přededitaci kontace před vlastním zaúčtováním, dále povolíte seskupení řádek zaúčtovávaných mzdových složek za různá kritéria např. za zakázku a příp. vyberete Kontaci zaokr. SP tj. kontaci pro rozdíl sociálního pojištění, který vznikne při výpočtu odvodu firmy), tak Rozúčtování pojištění dle zvolených kritérií (středisko, zakázka, nákl.okruh, vozidlo).


Musíte také vyplnit položku MS 50% NM za PN. Na likvidační mzdovou složku náhrad se načítá celá hodnota náhrady. Z hlediska zaúčtování je však nutné vyčíslit polovinu zákonné náhrady, která se odečítá z odvodu na sociální pojištění. Jestliže na tuto položku kliknete, přednabídne se vám jediná mzdová složka - mzdová složka 106. Na tuto mzdovou složku se po vygenerování předkonací načte hodnota poloviny zákonné náhrady, je zde proto třeba nastavit kontaci, která bude odečítat částku ze sociálního pojištění a ze mzdových nákladů.

Upozornění Možnost odečítat polovinu náhrad bylo možné pouze do 1.1.2015 a měli ji pouze zaměstnavatelé se zvýšenou sazbou pojistného (s kódem 2).


Do položky MS Slevy na SP je nutné zadat mzdovou složku (ve většině případů se vytvoří mzdová složka číslo 107, pokud není obsazena již jinou mzdovou složkou) a na tuto mzdovou složku musíte zadat kontaci pro účtování slevy na sociální pojištění. Účtování mezd za 08/2009 bude obsahovat jak řádnou slevu za 08/2009, tak i mimořádnou slevu za období 01-07/2009.

Upozornění Slevy na SP již nejsou uplatňovány.


[3] Přednastavené parametry

Denní úvazek

Zde je v hodinách nastaven denní pracovní úvazek zaměstnance.


Týdenní úvazek

Zde je v hodinách nastaven týdenní pracovní úvazek zaměstnance.


Upozornění Zadaná hodnota týdenního úvazku má vliv na přepočet hodinové mzdy u jiných zákonných úvazků. Dále ovlivňuje výpočet dnů výkonu práce u nepravidelných úvazků.


Délka MD (dny)
(Délka mateřské dovolené (dny))

Zadáváte délku základní mateřské dovolené ve dnech (vazba na mzdové údaje).


Zkušební doba

Zde je nastavena délka zkušební doby v měsících počítaná od nástupu zaměstnance. Dle nastavení se pak zkušební doba automaticky doplní do mzdové karty zaměstnance v závislosti na datumu nástupu. Pokud zde není vyplněno nic, zkušební doba se nebude ve mzdových údajích zaměstnanců automaticky nastavovat.


Výplatní den

Zde nastavíte den v měsíci, kdy jsou zaměstnancům vypláceny mzdy. Toto bude tištěno ve formuláři Přehled o vyměřovacích základech a pojistném malé organizace. Pokud provádíte automatické zaúčtování mezd a máte některé účty nastavené jako saldokontní, bude tento den vyplňován do účetního dokladu do položky Datum splatnosti.


Typ kalendáře

Zde nastavíte základní druh mzdového kalendáře platného pro zpracování mezd, který se bude automaticky dosazovat do mzdových údajů nových zaměstnanců.


Mzdové složky

Mzda ve svátek:

Je zadána mzdová složka, kterou bude prolácena mzda za svátek. Současně bude proplácen příplatek za svátek.


MS - Mínusové vyúčtování:

Podmínkou pro to, aby vám automatické generování mínusové mzdové složky fungovalo je to, že zde vyberete mzdovou složku 082 (případně jinou v rozmezí 082-085, kterou se program dle vašeho číselníku mzdových složek pokusil vytvořit).

Jestliže se vyúčtování v předchozím měsíci (měsících) dostane do záporu a v konstantách bude položka MS mínusové vyúčtování vyplněna, program na tuto mzdovou složku srazí dluh z předchozího měsíce nebo měsíců. Pokud se čásku nepodaří v daném měsíci srazit celou (nejsou na to peníze), program si zbývající dluh uloží a pokusí se ho srazit v měsíci následujícím.

Upozornění Pokud máte ve Mzdových údajích, na záložce Mzdové údaje vyplněnu položku Minimální vyúčtování - je vyplněnost této položky respektována - tzn. na mzdovou složku mínusového vyúčtování bude sraženo pouze tolik, aby byla zachována částka minimálního vyúčtování zadaná na mzdové kartě.
Upozornění V přehledu Výpočet mzdy si můžete v nástroji Nastav, ve složce Výpočet mzdy zorazit nový atribut Nesražené mínusové vyúčtování z minulého období, kde pro vaši informaci zjistíte dlužnou, doposud nesraženou částku.


MS – Poplatek z převodu:

Zde vyberete číslo mzdové složky, na kterou se budou kumulovat poplatky z převodů peněz realizovaných firmou na bankovní účty zaměstnanců. Je zde vazba na "Paušály a srážky" a na položku "Poplatek za převod".


Příspěvky - limit

Ubytování

Hodnota přechodného ubytování, nejde-li o ubytování na služební cestě je od daně (a tudíž i odvodů sociálního a zdravotního pojištění) osvobozena do výše dané tímto měsíčním limitem. Pokud je tato hranice překročena, platí se z částky nad tuto hranici nejen daň, ale i zdravotní a sociální pojištění.


Roky uchování karty

Do položky "Roky" zadáváte počet let, po které bude mzdová karta zaměstnance archivována.


[4] Minimální mzda (40 hod / týden)

V konstantách jsou platné následující výše minimálních mezd:

 1. Minimální mzda 1 (100 %) za měsíc pro zaměstnance odměňované měsíční mzdou
 2. Minimální mzda 2 (90 %) uvedených částek, jde-li o zaměstnance, který je poživatelem invalidního důchodu

Výši minimální mzdy zadáváte jednak jako měsíční minimální mzdu (první řádek) a jednak jako minimální hodinovou mzdu (druhý řádek).


Je bezpodmínečně nutné, aby položka Minimální mzda 1 byla nastavena správně. Správně nastavená hodnota minimální mzdy má vliv nejen na dopočítávání mzdy v případě, že je u vás zaměstnanec zaměstnán na hlavní pracovní poměr a jeho mzda je nižší než minimální, ale také na správný výpočet zdravotního pojištění doplatku do MVZ.

Rozlišení toho, jaký typ minimální mzdy zaměstnanec uplatňuje, definujete ve mzdových údajích zaměstnance v položce Minimální mzda. Prostřednictvím pomocného tlačítka vyberete z výše popsaných typů minimálních mezd, popř. zvolíte, že se dopočet do minimální mzdy nemá provádět.


Příklad Příklad výpočtu

Zaměstnanec má přiřazenou 6. platovou třídu. Je zaměstnán na zkrácený úvazek 24 hodin týdně a má měsíční mzdu (plat). Dejme tomu, že zaměstnanec si vydělal 4 000 hrubého.

 • Dojde k dorovnání do minimální mzdy 5 940 (to je částka vzhledem ke zkr. prac. době 24/40 * 9 900), tedy doplní se MS 100 Doplatek do min. mzdy a to v částce 1 940.


[5] Zaručená mzda

Zde jsou v přehledu uvedeny sazby nejnižší úrovně zaručené mzdy při 40ti hodinové týdenní pracovní době v jednotlivých pracovních skupinách vyhlášené vládou ČR o minimální mzdě a o nejnižších úrovních zaručené mzdy.

V případě kratší týdenní pracovní doby je hodinová mzda přepočítávána tak, že se hodinová sazba vynásobí 40 a vydělí stanovenou týdenní pracovní dobou.

Pokud nedosáhne mzda nebo plat bez mzdy za práci přesčas, příplatku za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli příslušné nejnižší úrovně zaručené mzdy, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout doplatek ke mzdě nebo platu ve výši rozdílu mezi mzdou dosaženou a nejnižší úrovní zaručené mzdy (§ 112 odst. 3 ZP). Za tímto účelem je každému řádku přehledu přiřazena mzdová složka pro "Doplatek do zaručené mzdy".

Řádky přehledu hodnot zaručené mzdy a mzdovou složku je nutné nejprve vygenerovat:

 • Spustit v přehledu Mzdové období akci Aktualizace mzdových konstant, Standardní.
 • Uvnitř editoru Mzdových konstant v přehledu Zaručené mzdy spustit akci Generuj.

Aktualizací konstant i generováním řádků se zároveň v číselníku mzdových složek vygeneruje systémová mzdová složka Doplatek do zaručené mzdy. Mzdová složka bude vygenerována v rozsahu (110-200), tedy zaplní první volné číslo mzdové složky v tomto rozsahu. Mzdovou složku je nutno schválit. V tuto chvíli lze používat funkcionalitu Doplatku do nejnižší úrovně zaručené mzdy.


Nastavení mzdových údajů

V editoru Mzdových údajů zaměstnance pak na záložce 2 - Zařazení - Mzdové parametry přibyl v sekci [2] Parametry zpracování zaškrtávací atribut Zaručená mzda. Aby u zaměstnance docházelo k doplatku do zaručené mzdy, musí být zaměstnanec zařazen do jedné z šestnácti platových tříd. Dále musí být zatržen atribut Zaručená mzda a zvolen atribut sazby Dopočtu minimální mzdy (pokud bude tento atribut nastaven na nepočítat, nelze provádět ani dopočet do zaručené mzdy).


Příklad Příklad výpočtu

Zaměstnanec má přiřazenou 6. platovou třídu. Je zaměstnán na zkrácený úvazek 24 hodin týdně a má měsíční mzdu (plat). Dejme tomu, že zaměstnanec si vydělal 4 000 hrubého.

 • Dojde k dorovnání do minimální mzdy 5 940 (to je částka vzhledem ke zkr. prac. době 24/40 * 9 900), tedy doplní se MS 100 Doplatek do min. mzdy a to v částce 1 940.
 • Zaměstnanec je z hlediska zaručené mzdy zařazen do skupiny 3. Jeho zaručená mzda činí 7 260 (to je částka vzhledem ke zkr. prac. době 24/40 * 12 100), tedy měla by se vygenerovat MS Doplatek do zaručené mzdy v částce 1 320.


[6] Připojištění

Roční limit pro PF+ŽP

Jedná se o limit pro daňové osvobození příspěvků zaměstnavatele na penzijní a životní pojištění. Je zaveden limit v maximální částce ročně od téhož zaměstnavatele.


Penzijní připojištění - částka

Pomocí položek Minimum a Maximum nastavíte rozsah příspěvku poskytovaného zaměstnavatelem v tom případě, že je penzijní připojištění zadáno na mzdovou složku "088 - Příspěvek PF částka zaměstnavatel".


Penzijní připojištění - procento

Pomocí položek Minimum a Maximum (ze základu sociálního pojištění) nastavíte rozsah příspěvku poskytovaného zaměstnavatelem v tom případě, že je penzijní připojištění zadáno na mzdovou složku "089 - Příspěvek PF procento zaměstnavatel".


[7] Pracovní konta

V případě, že máte zakoupen modul Konta přesčasů, nastavujete zde konstanty pro výpočet. Je možné nastavit dvy typy konta přečasů:

Konto přeščasů - Typ A

V případě, že používáte způsob prolácení základní mzdy v měsíci výkonu práce přesčas, nastavte údaje zde:


Datum zahájení

Vyplňujete první měsíc, kdy začínáte s kontem přesčasů pracovat.


Perioda

Vyplňujete počet měsíců, kdy má dojít k vyrovnání přesčasů. Tzn. pokud nemáte jinou firemní směrnici, vyplňujete 3 (měsíce). Do 3 měsíců po odpracování přesčasů musí dojít k vyrovnání přesčasů, např. odpracované přesčasy v lednu musí být vyrovnány nejpozději do dubna.


Mzdové složky - Vyúčtování

Vyplňujete číslo mzdové složky, na kterou se budou automaticky načítat peníze za příplatek za přesčas po uplynutí vyrovnávacího období.


Mzdové složky - Konec PP

Vyplňujete číslo mzdové složky, na kterou se budou načítat peníze za příplatek za přesčas v případě ukončení pracovního poměru zaměstnance.


Konto přesčasů - Typ B

V případě, že používáte způsob prolácení základní mzdy v měsíci čerpání náhradního volna nebo proplacení přesčasů, nastavte údaje zde:


Datum zahájení

Vyplňujete první měsíc, kdy začínáte s kontem přesčasů pracovat.


Perioda

Vyplňujete počet měsíců, kdy má dojít k vyrovnání přesčasů. Tzn. pokud nemáte jinou firemní směrnici, vyplňujete 3 (měsíce). Do 3 měsíců po odpracování přesčasů musí dojít k vyrovnání přesčasů, např. odpracované přesčasy v lednu musí být vyrovnány nejpozději do dubna.


Mzdové složky - Vyúčtování

Vyplňujete číslo mzdové složky, na kterou se budou automaticky načítat peníze za příplatek za přesčas po uplynutí vyrovnávacího období.


Mzdové složky - Konec PP

Vyplňujete číslo mzdové složky, na kterou se budou načítat peníze za příplatek za přesčas v případě ukončení pracovního poměru zaměstnance.


Upozornění Vyplňte před tím než v daném měsíci vypočítáte výplatu.
Upozornění Pokud u jednotlivých zaměstnanců kombinujete obé proplácení základní mzdy, musíte nastavit atributy v obou typech kont.


Konto pracovní doby

V případě, že máte zakoupen modul Konta přesčasů, nastavujete zde konstanty pro výpočet:


Perioda

Vyplňujete počet měsíců trvání konta pracovní doby. Tzn. pokud nemáte jinou firemní směrnici, vyplňujete nejvýše 6 nebo 12 (měsíců). Do 6ti měsíců od počátku konta pracovní doby musí dojít k vyrovnání tohoto konta, např. konto, které začalo v 1/2013, musí být vyrovnáno nejpozději do 6/2013.


Příplatky

Touto položkou určujete jak se mají proplácet příplatky během vyrovnávacího období. Tato položka nabízí následující možnosti:

 • Neuplatňovat - příplatky se nebudou proplácet z KPD.
 • Uplatnit rozdíly v každém období KPD - příplatky se použijí v každém mzdovém období trvání KPD.
 • Uplatnit částku rozdílu jen ve vyrovnávacím období - příplatky se uplatní až v měsíci vyrovnání KPD.


Vyrovnání

V této části nastavujete vyrovnání konta pracovní doby.


Číslo MS

Zadáváte mzdovou složku pro vyrovnání konta pracovní doby.

Dotaz nebo informativní hláška V číselníku Mzdové složky - distribuční je pro tento účel námi dodávaná mzdová složka č. 168 - Konto PD - vyrovnání.
Upozornění Pokud je tato položka vyplněna, dojde k automatickému proplacení konta pracovní doby v posledním měsíci vyrovnávacího období nebo v měsíci ukončení pracovního poměru přímo do výpočtu mzdy. Pokud tato položka není vyplněna, nedojde k automatickém vyrovnání. V takovém případě vyrovnání provedete ručně ve výpočtu mzdy.


Výpočet

V této položce nastavujete jakým způsobem se má částka pro vyrovnání vypočítat. Položka nabízí následující možnosti:

 • Suma rozdílových částek - sazba za každé období - součet jednotlivých měsíčních rozdílů základní nárokové mzdy
 • Částka rozdílových hodin X sazba ve vyrovnávacím období - součet jednotlivých měsíčních rozdílů hodin x hodinová sazba vypočtená z nárokové základní mzdy v měsíci vyrovnání


Záložka 4 - Nastavení a definice

Záložka "Nastavení a definice".
Mzdove konstanty 04.jpg

Záložka "Nastavení a definice" obsahuje následující sekce:

 • [1] Dovolená
 • [2] Směnové příplatky
 • [3] Zákonné pojištění zaměstnavatele
 • [4] Výkon rozhodnutí, odbory
 • [5] Elektronická podání, pobočky


[1] Dovolená

Základní nárok

V položce Základní nárok vyplňujete nárok na dovolenou v pracovních dnech (roční uzávěrka nastaví zaměstnancům příslušný nárok v roce dle konkrétní hodnoty ve Mzdových údajích zaměstnance a zůstatku hodnot položek předchozích). Jedná se o položku, která se bude při zadávání nového zaměstnance automaticky nabízet ve Mzdových údajích.


Minimální čerpání

V položce Minimální čerpání počet dnů dovolené, které zaměstnanec musí vyčerpat v aktuálním roce.


Zaručená část dovolené

V položce Zaručená část dovolené vyplňujete počet dní dovolené, na které má zaměstnanec, který měl u firmy pracovní poměr nepřetržitě celý kalendářní rok, ze zákona minimální nárok. Dovolená pak nemůže být při krácení zkrácena o tento zůstatek. Pokud byste se snažili o zkrácení dovolené i nad tuto část dovolené, objevil by se na mzdové kartě atribut Krácení - přesah, kterým by se Zůstatek v BR opět navýšil na tuto zaručenou část.


Dále můžete nastavit položky MS - nevybraná dovolená a MS - přečerpaná dovolená(pokud vyplníte MS zde, nemusíte je již vyplňovat na mzdové kartě jednotlivých zaměstnanců). V případě, že bude mít zaměstnanec nevybranou dovolenou nebo by naopak dovolenou přečerpal, vygeneruje se do Výpočtu mzdy příslušná mzdová složka.


[2] Směnové příplatky

Mzdové složky

Zde nastavujete čísla mzdových složek pro Odpolední směnu, Noční směnu, Sobotní příplatek a Nedělní příplatek. Pokud poté nastavíte na kalendáři jednotlivé příplatky, budou tyto mzdové složky automaticky generovány do Výpočtu mzdy.


Noční směna - limit hodin

Zde zadáváte limit hodin a příplatek nad tento limit pro noční pracovní směnu.


[3] Zákonné pojištění zaměstnavatele

Promile základu SP

Do položky Promile základu SP vyplníte odpovídající výši promile počítaného z celkového základu sociálního pojištění za firmu.


Minimální pojistné

Do položky Minimální pojistné vyplníte dolní hranici firmou odváděného zákonného pojištění. Na základě tohoto nastavení se bude v příslušném měsíci v případě, že máte správně nastavenou definici platebního příkazu typu státní platby, automaticky generovat řádek platebního příkazu s částkou zákonného pojištění zaměstnavatele.


Číslo MS

Do položky Číslo MS vyplňujete číslo systémové mzdové složky Zákonné pojištění zaměstnavatele, na kterou bude při generování předkontací před zaúčtováním mezd dosazována v příslušném období (tj. na konci každého čtvrtletí) rozpočítávaná částka zákonného pojištění.


Účtování

V položce Účtování si můžete zvolit, zda se zákonné pojištění zaúčtuje do vybraného (tj. aktuálního) či následujícího období.


Upozornění Nedochází k výpočtu a k rozúčtování zákonného pojištění zaměstnavatele na zaměstnace v případě zaměstnance s druhem pracovního poměru statutární zástupce firmy a zaměstnance zaměstnaného na DPP popřípadě DPČ malého rozsahu s nulovým základem pro odvod sociálního pojištění.


[4] Výkon rozhodnutí, odbory

Výkon rozhodnutí

Pro správné hlídání základní nezabavitelné částky v případě exekučních srážek je třeba zkontrolovat nastavení částek na osobu povinného a na vyživované osoby.


Odbory

Přednastavení: Srážet (karta) a Číslo MS

Položkami nastavujete, zda a na jakou mzdovou složku se mají generovat srážky pro odborové příspěvky. Pokud nastavíte položky Srážet (karta) a Číslo MS, uplatní se tyto atributy ve mzdových údajích pouze u karet pořizovaných novým zaměstnancům.


Základ srážky

Položka Základ srážky určuje základ, z něhož se vypočítávají odborové příspěvky. Můžete vybírat ze tří variant výpočtu:

 • z "Čistá mzda bez slev a bonusů"
 • z "Hrubá mzda (základna ze mzdových složek)"
 • z "Čistá mzda včetně slev a bonusů" (tzn." klasická" čistá mzda)
 • z "Čistá mzda včetně slev, bez bonusů"


[5] Elektronická podání, pobočky

RELDP - elektronická podání

Variabilní symbol

Položka RELDP - Variabilní symbol je určena pro elektronické podávání ročních evidenčních listů důchodového zabezpečení (RELDP) a také přihlášek a odhlášek nemocenského pojištění (PRIHL) na ČSSZ. Variabilní symbol získá organizace při registraci na příslušné správě sociálního zabezpečení.


Pověřený pracovník

Toto políčko muselo být vyplněno v případě, pokud organizace odesílala hlášení elektronicky na ČSSZ podepsané komerčním certifikátem vydaným samotnou ČSSZ. Vyplňovalo se jméno a příjmení zaměstnance organizace, který je pověřený elektronickým podáváním RELDP na ČSSZ. Jméno pověřeného pracovníka se následně tisklo na formulář Doplněk podání (Tisk formulářem v přehledu Roční ELDP), kterým organizace potvrzovala odeslání a zpracování RELDP na ČSSZ.

Upozornění Pokud již organizace vlastní kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis od certifikační autority, nemusí doplněk podání odesílat.


Pobočky

Zapojit

Tuto položku zatrhnete, pokud jste firma, která má různé provozovny (pobočky) zaregistrované na různých místech a potřebuje předkládat na instituce výkazy (ČSSZ, zdravotní pojišťovny) dle poboček, vytvářet platební příkazy pro státní platby i jednotlivé srážky dle poboček.

Upozornění I když NEBUDETE používat funkcionalitu poboček (rozdělení z hlediska výkaznictví a z hlediska generování platebních příkazů), LZE číselník Pobočky použít jako další třídící hledisko (nesmí však být zatržena položka Zapojit).
Upozornění Položku Zapojit lze změnit pouze tehdy, pokud nejsou vygenerované platební příkazy.


Záložka 5 - Měny, Kritéria

Záložka "Měny, Kritéria".
Mzdove konstanty 05.jpg

Záložka "Měny, Kritéria" obsahuje následující sekce:

 • [1] Základní mzdová měna
 • [2] Přehled měn pro mzdy
 • [3] Názvy třídících kritérií
 • [4] Poštovní poukázky typu B


[1] Základní mzdová měna

Kód

Je přednstaven kód české měny - CZK.


Zaokrouhlení příjmových MS

Máte možnost ovlivnit nastavení zaokrouhlení příjmových mzdových složek.


Nominální hodnoty platidel

Zde můžete ovlivnit nastavení výčetky platidel (tedy, jaké bankovky a mince použijete). Můžete použít až 12 nominálních hodnot. Do jednotlivých položek postupně (od nejvyšší do nejnižší) vyplňujete hodnoty bankovek a mincí, které chcete použít pro výplatu (vazba na Výpočet a tiskové sestavy Přehled dobírek a Výčetka platidel celkem).


[2] Přehled měn pro mzdy

V případě, že budete chtít počítat mzdy v cizí měně, musíte na záložce Měny zadat příslušný kurz cizí měny proti základní měně mezd. Základní měna mezd je přednastavena na CZK (nastavení je přes nabídku Možnosti - Konfigurace/správa systému - Mzdy přes pravé tlačítko myši akcí "Nastavení měny" a je chráněno systémovým heslem).

Kurzy lze zadávat i aktuálně při zadávání cizích měn do mzdových údajů nebo na mzdové složky (jedná se o stejný editor kurzů).


[3] Názvy třídících kritérií

Zde si můžete pojmenovat čtyři třídící kriteria, které pak budete vyplňovat ve formuláři Mzdové údaje a využít je následně při vytváření vlastních sestav. Na daná třídící kriteria lze také nastavit práva.


[4] Poštovní poukázky typu B

Částka, Sazba

Položky Částka,Sazba a do,nad vyplníte, resp. zkontrolujete, pokud využíváte export poštovních poukázek typu B. Podle těchto hodnot bude vypočítána cena za poplatky vztahující se k jednotlivým typům služeb.


Dodejka:

Vyplňujete cenu (poplatek) za doplňkovou službu "Dodejka".


Do vlastních rukou:

Vyplňujete cenu (poplatek) za doplňkovou službu "Do vlastních rukou".


Termínovaná výplata:

Vyplňujete cenu (poplatek) za doplňkovou službu "Termínovaná výplata".


další

Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export