Důležité:


Helios Easy:Hromadné zadávání mzdových složek - Mzdy (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah


Hromadné zadání MS

Tuto volbu vyberete z místní nabídky. Slouží pro hromadné zadávání mzdových složek. Hromadné zadávání využijete v případě, že chcete zadávat jednu mzdovou složku více zaměstnancům. Znamená to, že nejdříve zvolíte mzdovou složku a tu postupně přiřazujete vybraným zaměstnancům. Jedná se tedy o opačný postup, než který se používá standardně. Tzn. standardně se vybírá zaměstnanec a jemu jsou přiřazovány mzdové složky. Při hromadném zadávání se vybírá mzdová složka a té se přiřazují pracovníci.


Poté, co zvolíte Hromadné zadávání mzdových složek, objeví se formulář Výběr čísla MS pro hromadné zadávání.

Hromadne zadani MS Mzdy CZ.jpg

Zde zadáváte:

 • číslo mzdové složky
 • atributy, které chcete, aby se společně se mzdovou složkou přenášely


Po vyplnění formuláře stisknete tlačítko OK, objeví se přehled všech zaměstnanců, kterým lze v daném měsíci vypočítat mzdu. Z tohoto přehledu vyberete seznam těch, kterým chcete mzdovou složku zadávat a stisknete tlačítko Přenos. Postupně zadáváte údaje vybraným zaměstnancům (číslo mzdové složky a atributy, které jste zatrhli se přenášejí). Poté, co vašim zpracováním projdou všichni vybraní pracovníci, vrátíte se do základního přehledu Předzpracování. Zadávání můžete v průběhu kdykoliv přerušit pomocí tlačítka Konec.


Seskupení docházkových MS

Akce Seskupování docházkových mzdových složek nad přehledem Předzpracování umožňuje sloučení příslušných docházkových mzdových složek. Akce pracuje pouze s označenými záznamy a i v rámci označených záznamů pracuje pouze s docházkovými mzdovými složkami se vstupním formulářem Od - Do.


Příklad Dovolená trvala 3 dny. V Předzpracování je např. importem zadaná MS 210 Dovolená pro každý den zvlášť - je zde MS 210 do 21.6. do 21.6., MS 210 od 22.6. do 22.6. a MS 210 23.6. - 23.6. Pokud všechny 3 MS v Předzpracování označíte a použijete akci Seskupení docházkových MS, dojde ke sloučení těchto tří řádků do jednoho záznamu - tj. bude zde MS 210 od 22.6 do 23.6.


Upozornění Pokud použijete seskupení docházky u zaměstnance, který má již vypočtenou mzdu, bude tato mzda označena jako neaktuální (Změna X Předzp) .Následně je nutné provést přepočet takto označených mezd.


Přehled údajů pro mzdy

Tato nabídka je určena hlavně pro kontrolu mezd zadávaných do Předzpracování na haléře. Jestliže je zadávána mzdová složka tak, že v položce Koruny jsou vyplněna desetinná místa, dochází ve výpočtu mzdy k zaokrouhlení těchto mzdových složek. Nabídka Přehled údajů pro mzdy zabezpečuje, aby se údaje ve Výpočtu (zaokrouhlené) shodovaly s údaji v Předzpracování (nyní již také zaokrouhlené). Na základě těchto zaokrouhlených hodnot dochází také k účtování mezd.


Pohled přes období

Tato nabídka slouží ke zobrazení údajů z Předzpracování přes všechna období. Tímto způsobem lze jednoduše získat informace např. o tom, kolik hodin bylo konkrétním zaměstnancem odpracováno na konkrétní zakázce, popř. kolik peněz si na této zakázce zaměstnanec vydělal.

Upozornění Tato nabídka zobrazuje peníze i u mzdových složek, kde v Předzpracování zadáváte pouze hodiny a peníze se dopočítávají až ve Výpočtu.
Upozornění Částky jsou ke mzdovým složkám dotahovány do přehledu z předkontací mezd (přehled Výpočet mzdy, Účtování mezd). Pokud nemáte v nějakém období předkontace vygenerované, program Vás na tuto skutečnost upozorní.


Podklady pro prémie z MS min.období

Tato akce je vidět jen pokud existují mzdové složky skupiny Prémie a odměny a vstupním formulářem Procento s nastaveným atributem Základ pro výpočet na MS z minulých období. V dočasné tabulce se zobrazuje přehled takto nastavených mzdových složek. To platí vždy pro dané zaměstnance (nad vybranými záznamy), pro dané období a pro mzdové složky, které mají vazbu do tohoto přehledu.


Importy, exporty - Formát XML

Pro import do předzpracování anebo jeho export lze využít nástrojů jazyka XML. Po potvrzení této nabídky se zobrazí příslušný formulář, kde vyplníte, odkud bude soubor čten a jak se soubor jmenuje.

V dalších několika odstavcích je popsána struktura souboru v jazyce XML, který můžete importovat do systému Helios Easy nebo je naopak vytvořen exportem.

Soubor XML má několik základních uzlů na různých úrovních.

Uzel na nejnižší úrovni <TabPredzp></TabPredzp> představuje množinu údajů několika (může být i jeden) zaměstnanců (de facto to představuje celou tabulku). Tento uzel je složen z uzlu <Obdobi></Obdobi> a <Predzp></Predzp>. Uzel <Obdobi></Obdobi> se vyskytuje v XML souboru jenom jednou a představuje období, do kterého patři údaje obsazené v celém souboru.


Skládá se ze dvou atributů:

<Rok></Rok> - rok - integer

<Mesic></Mesic> - byte (1..12)


Pokud se tento uzel v souboru nevyskytuje, je možnost data naimportovat do aktuálního období.

Uzel <Predzp></Predzp> představuje informaci o jednom zaměstnanci (de facto jde o jeden řádek tabulky). Tento uzel je opět složen z uzlů, tentokrát máme uzly různých jmen, které představují určitá konkrétní data jednoho zaměstnance (de facto jde o atributy ve smyslu databázovém).


Uzly jsou následující: (názvy jsou přímo převzaty ze struktury tabulky TabPredzp s výjimkou <Cislo>)

<Cislo></Cislo> - osobní číslo zaměstnance – integer

<Alias></Alias> - alias zaměstnance – integer

<CisloMS></CisloMS> - číslo mzdové složky - integer (0..999)

<Hodiny></Hodiny> - hodiny - numeric(9,2)

<Koruny></Koruny> - koruny - numeric(19,2)

<Dny></Dny> - dny - numeric(9,2)

<Sazba></Sazba> - sazba - numeric(19,2)

<TypSazby></TypSazby> - typ sazby - integer

<Procento></Procento> - procento - numeric(5,2)

<DatumOd></DatumOd> - datum od - datum ve stringovém tvaru - viz. poznámka dále

<DatumDo></DatumDo> - datum do - datum ve stringovém tvaru - viz. poznámka dále

<DochazkaOd></DochazkaOd> - docházka od - datum ve stringovém tvaru - viz. poznámka dále

<DochazkaDo></DochazkaDo> - docházka do - datum ve stringovém tvaru - viz. poznámka dále

<DnyKal></DnyKal> - dny kalendáře - numeric(9,2)

<Utvar></Utvar> - číslo střediska - varchar(30)

<CisloZakazky></CisloZakazky> - číslo zakázky - varchar(15)

<NakladovyOkruh></NakladovyOkruh> - id nákladového okruhu - varchar(15)

<IdVozidlo></IdVozidlo> - id vozidla - integer

<EvCislo></EvCislo> - evidenční číslo vozidla v Heliosu Orange - integer

<SPZZobraz></SPZZobraz> - SPZ vozidla v Heliosu Orange - integer

<Nasobitel></Nasobitel> - násobitel - numeric(19,2)

<Info></Info> - poznámka v předzpracování v HeO (lze přes zobrazit přes Nastav) - integer


U necelých čísel jako oddělovač celého čísla a desetinné části musí být použit znak tečka . Jiné znaky pro oddělovače nejsou akceptovány a ani oddělovače na jiných pozicích nejsou akceptovány (tj. žádné oddělovače tisíců, milionů apod.). Co se týká datumu, zde je malá výjimka. V tuto chvíli neakceptujeme nativní XML tvar pro uložení datumu. Očekáváme datum ve tvaru pro SQL, tj. yyyymmdd hh:mi:ss:mmm (ve 24hodinovém tvaru).


Další věcí je rozeznání hodnoty NULL, což je potřebné u některých uzlů (de facto atributu). Není možné napsat slovo NULL jako hodnotu uzlu či nechat hodnotu uzlu prázdnou. Tím se vystavujeme problémům, že špatně detekujeme uživatelem zadanou hodnotu atributu.

- uživatel může zadat jako např. název zakázky string null nebo nechat string prázdný.


Proto zavádíme možnost ke každému uzlu nadefinovat atribut s názvem null, který když má hodnotu 1 indikuje, že daný uzel má z hlediska databáze hodnotu NULL (tato informace má přednost před případně zadanou hodnotou - mimochodem tento stav, že uzel má nastaven atributem null a současně zadanou i hodnotu, by neměl nastat, je to chyba). Takže např. tento vyraz <IdVozidlo null="1" /> znamená, ze atributu IdVozidlo má byt nastavena při insertu do databáze hodnota null (tj. INSERT INTO T (IdVozidlo) VALUES (NULL)). Naproti tomu výraz <IdVozidlo>null</IdVozidlo> znamená, že atributu IdVozidlo má být nastavena při insertu do databáze hodnota stringu, který obsahuje slovo null (tj. INSERT INTO T (IdVozidlo) VALUES ('NULL')).


Atribut null je možné nastavit u následujících uzlů:

<DatumOd></DatumOd>

<DatumDo></DatumDo>

<DochazkaOd></DochazkaOd>

<DochazkaDo></DochazkaDo>

<Utvar></Utvar>

<CisloZakazky></CisloZakazky>

<NakladovyOkruh></NakladovyOkruh>

<IdVozidlo></IdVozidlo>

<EvCislo></EvCislo>

<SPZZobraz></SPZZobraz>

<Info></Info>


Jestliže nastává okamžik, kdy rozumná hodnota není známa a není možné zadat hodnotu NULL, používáme inicializační hodnoty - prázdný string pro atributy stringového typu, hodnotu 0 pro atributy číselného typu.


Importy - Formát TXT (Předzpracování)

Data lze do předzpracování importovat i ve formátu TXT. Po potvrzení této nabídky se zobrazí příslušný formulář, kde vyplníte, odkud bude soubor čten a jak se soubor jmenuje.

Exportů a importů v modulu Předzpracování lze použít k importům z docházkových systému a lze je také použít pro předávání dat mezi jednotlivými pracovišti. Podřízené pracoviště provede zadání mezd do předzpracování a provede export. Nadřízené pracoviště provede import do svého předzpracování a dále s těmito daty může pracovat. V případě takového zpracování mezd doporučujeme konzultaci se zaměstnanci firmy Asseco Solutions, a.s.

Soubor, který importujete má následují tvar:

název pole délka typ
Osobní číslo 6 S
Jméno 32 S
Číslo mzdové složky 3 S
Účetní místo 19 ( závod 3,středisko 5, provoz 3, provozovna 3, dílna 3)
Zakázka 17 S
Typ mzdové složky 1 S
Entry MS 3 S
Sazba 10 R 10,2
Od dne 2 S
Do dne 2 S
Násobitel 10 I
Hodiny 6 R 6,2
Koruny 10 i
Info 60 S

Každá položka má určenou svou délku dle tabulky a jako oddělovač jednotlivých položek použijte čárku.


Importy - Formát TXT (Mzdové složky)

Do předzpracování je také možnost přímo naimportovat ve formátu TXT zaměstnance a jejich mzdové složky v příslušném měsíci, které budou zahrnuty do výpočtu. Tento importovaný soubor má následující strukturu:

název položky pozice,délka typ
Osobní číslo 1,6 S
CMS 7,3 S
Koruny 10,6 I
Účetní místo 16,17 S
Typ mzdové složky 33,1 S


dále se tvar věty liší dle typu mzdové složky:

pro typ mzdové složky 1,2

Od dne 34,2 S
Do dne 36,2 S
Hodiny kratší dne 38,6 R 6,2
Pracovních hodin 44,6 R 6,2
Pracovních dnů 50,2 I
Svátky 52,2 I
Soboty a neděle 54,2 I
Čís. neschop. 56,7 S
Likvidované Kč 63,5 I
Rezerva 68,26


pro typ mzdové složky 7, 8, 9

Účet 34,16 S
Mzd.útvar 50,5 S
Mzd. středisko 55,3 S
Hodiny 58,6 R 6,2
Dny 64,5 R 5,2
Procenta 69,6 R 6,2
Sazba 75,9 R 9,2
Příjemce 84,10 S
93+2 (CRLF) = 95


Importy - Externí procedura

Akce nabídne výběr uživatelem definované uložené procedury z přehledu Uložené procedury pro import do předzpracování. Přenosový přehled slouží zároveň pro vytvoření nových definic importních uložených procedur.

Editor definice vyžaduje zadání Názvu a Systémového jména uložené procedury včetně definice jejího vlastníka. Nejsou povoleny systémové názvy UP začínající znaky HP. Pokud je zatržen atribut Uživatelská definice, je vyžadován i text definice UP v určitém formátu.


Definované importy

V nabídce Předzpracování je dále možné využít pro importy nabídku Definované importy. Prostřednictvím definovaných importů lze importovat data ze souborů ve formátu XLS, TXT nebo DOC (tabulka MS WORD). Obecně umožňuje import mzdových podkladů např. bonusy, stravenky, prémie nebo docházkových mzdových složek.

V sytému existují tyto importní varianty:

 • Mzdové složky (příplatkové, srážkové mzdové složky)
 • Docházka (dovolená, nemocenská...).


Mzdové složky

Nejprve je nutné nastavit definici pro vlastní import mzdových složek.


Záložka Hlavička definice:


Nastavení definice importu mzdových složek - hlavička


Na první záložce Hlavička definice vyplňujete následující položky:


[1] Základní údaje

Kód
Zadáváte označení definice (slouží jen pro Vaši potřebu).


Název
Zadáváte pojmenování definice (slouží jen pro Vaši potřebu).


Formát souboru
Máte možnost vybrat formát XLS nebo TXT.


Formát dat
Určujete, zda soubor obsahuje jednu mzdovou složku na řádek nebo více mzdových složek na řádek.


Řádek názvů
Určujete, v kterém čísle řádku jsou umístěny názvy importovaných položek.


Upozornění Pokud je v definici importu nastaveno číslo Řádku názvů na nulu, je vypnuta kontrola na správnost formátu (řádku názvů sloupců) importního souboru pro definici importu z TXT souboru. Bez řádků názvů nelze kontrolovat formát importního souboru proti definici importu. Proto pak může při vlastním importu dojít k pokusu o import libovolných neregulérních dat. V tomto případě se kontroluje proti definici alespoň počet sloupců, které se podařilo z importního souboru načíst, a to v každém řádku importního souboru zvlášť.

V případě chyby v jediném řádku import zahlásí chybu:


Dotaz nebo informativní hláška Chybný formát importního souboru. Není zadán řádek názvů. Nelze kontrolovat formát importního souboru podle definice.

a žádný řádek se nenaimportuje.


Upozornění Kontrola probíhá i u XLS formátu, kdy se kontroluje počet sloupců zkopírovaný do schránky proti definici importu. Pokud je nižší, dojde k hlášení chyby :


Dotaz nebo informativní hláška Chybný formát importu ze schránky. Počet sloupců ve schránce je nižší, než vyžaduje definice.

a žádný řádek se nenaimportuje.''


Typ definice
Určujete, podle čeho budou jednotlivé hodnoty dohledávány. U souboru typu XLS lze dohledávat importované atributy buď podle názvů sloupců nebo podle pořadí sloupců. U souboru typu TXT lze volit mezi pevnou délkou jednotlivých atributů na řádku a mezi atributy oddělenými specifickým znakem, který lze rovněž zvolit.


1. řádek dat
Určujete, na kterém řádku v souboru jsou první data pro import.


[2] Importní soubor
Určujete, kde je umístěn importní vstupní soubor (tj. zadáváte cestu na soubor).


Záložka Položky definice:


Nastavení definice importu mzdových složek - položky (pro typ Více MS na řádek)


Na záložce Položky definice vyplňujete následující údaje:


Typ atributu
Určujete, jaké atributy se budou načítat. Každá definice importního souboru musí obsahovat právě jednu položku s typem atributu Osobní číslo. V případě, že je v podkladovém souboru sloupec, který nemá být importován, lze využít typu atributu Nepřenášený sloupec. Jako jeden z atributů se zde určuje také Kód MS. V tomto případě pak zadáváte, jakou mzdovou složku budete importovat (pro zadání se zpřístupní další záložka Kódy MS).


Název sloupce
Pokud je v Typu definice určeno dohledávání Dle názvů sloupců, musí být název sloupců vyplněn stejně jako v podkladovém importním souboru.


Pořadí
Položka Pořadí určuje pořadí sloupců v importovaném souboru. U formátu souboru TXT s pevnou délkou atributů se ještě u každého atributu (položky) zadává počáteční pozice a délka ve znacích.


Přenes atribut
Jestliže je zvolen atribut Kód MS, je přístupná tato část. Určujete, zda se na danou mzdovou složku má přenést středisko, zakázka, nákladový okruh, vozidlo. Podmínkou, aby se tam údaje přenesly, je to, že jsou obsaženy ve vstupním importním souboru.


Docházka

Záložka Hlavička definice:


Nastavení definice importu docházkových MS - hlavička


První záložka Hlavička definice se definuje analogicky, jak je popsáno výše. Jediný rozdíl je v zadání položky Formát dat. V tomto případě určujete, zda soubor obsahuje celou měsíční docházku jednoho zaměstnance na jednom řádku nebo zda každý řádek importního souboru obsahuje jednu docházkovou mzdovou složku.


Záložka Položky definice:


Nastavení definice importu docházkových MS - položky (pro typ Celý měsíc na řádek)


Na záložce Položky definice se vyplní importované atributy opět obdobně jako v případě definice importu mzdových složek. Odlišně se vyplňují atributy týkající se kalendáře a kódů mzdových složek.

U formátu dat Jedna docházka na řádek je nutno zadat právě jednu položku typu Kód MS. Právě u tohoto typu se zpřístupní v editoru záložka Kódy MS, kde je třeba zadat všechny kódy MS použité v importním souboru tak, jak odpovídají číslování MS v Helios Easy. Dále pak je v této definici vyžadován atribut Datum (tzn. Datum od a Datum do se shodují) nebo musí být zadány oba atributy Datum od i Datum do.


U formátu dat Celý měsíc na řádek je nutno zadat sloupce odpovídající 1. až 31. dni v měsíci. Pro usnadnění zadání definice dnů stisknete pravé tlačítko myši a spustíte volbu Generuj dny. Tato akce doplní do definice položek všechny chybějící dny. Kódy MS, tak jak jsou v importním souboru vyplněny ve sloupcích dnů, se zadávají v editoru položky 1. den.

Pouze zde je přístupná záložka Kódy MS a zde určujete: Kód - přesně podle tohoto označení se bude údaj dohledávat v importním vstupním souboru, tzn. vyplníte např. "D" jako dovolená a do následující položky Číslo MS zadáte mzdovou složku 210 - dovolená. Můžete také zadat Násobitel. Pokud bude dovolená celý den, bude Násobitel 1, pokud bude jen půl dne, nastavíte Násobitel na 0,5. U prvního dne můžete spustit přes pravé tlačítko myši akci Generování násobitelů. Následně zadáváte příslušný Kód (např. VP - volno placené), Číslo mzdové složky, Násobitel Od, Do, Interval opakování a Oddělovač (tečku nebo čárku, kterou budete používat k oddělení desetinných míst ve vstupním souboru) Tzn. např. Od 0,1 do 1 a interval 0,1 - vytvoří se záznamy pro jednotlivé násobky ve tvaru 0,1VP, 0,2VP atd.


Definice kódů a MS u prvního dne


Jestliže existuje definice importu, provede se vlastní import dat do Předzpracování. V přehledu Předzpracování zvolte z místní nabídky (pravé tlačítko myši) akci Definované importy a vyberte, zda budete importovat Mzdové složky nebo Docházku. Dále vyberete potřebnou definici (pokud je již nadefinována - viz popis výše) a zvolte tlačítko Přenos.


V nabídnutém prázdném přehledu Import do předzpracování ... stisknete pravé tlačítko myši a vyberete akci Import ze souboru. Otevře se soubor, ze kterého chcete data importovat (dle přednastavené cesty v definici - např. XLS soubor). Označte celý obsah souboru včetně názvů sloupců nebo jen určitý blok řádků včetně všech názvů sloupců a stiskněte kombinaci kláves CTRL C (kopírování do schránky). Přepněte se zpět do programu Helios Easy do přehledu Import do předzpracování, stiskněte pravé tlačítko myši a zvolte akci Import ze schránky. Tímto se data načtou z importního souboru prozatím do dočasné tabulky. Opět stiskněte pravé tlačítko myši a zvolte funkci Přenos do předzpracování. Teprve v tomto okamžiku proběhne kontrola dat naimportovaných do dočasné tabulky a pokud jsou v pořádku, dojde k jejich přenosu do Předzpracování.


Upozornění Počet znaků pro import dat v jednotlivých sloupcích je omezen limitem velikosti řádku tabulky v SQL (50 znaků). Do importního souboru se přenese do každého atributu maximálně 50 znaků, i když bude v importním souborů znaků více.


Upozornění V přehledu Předzpracování je možné přes Nastav zobrazit následující položky, které se naplní po spuštění akcí Importy a Definované importy:

Datum import - zobrazí datum/čas provedení importu
Import - jméno souboru - zobrazí název souboru, ze kterého byl import proveden
Import - identifikátor - zobrazí identifikaci importní dávky, která je složená z názvu importního souboru + den a měsíc z data importu + čas provedení importu


V nabídce Předzpracování, Importy (xml, txt - předzpracování, txt- mzdové složky) a Definované importy je kontrolováno, zda se při importu neimportují docházkové mzdové složky k zaměstnanci, který má v následujícím období uzavřené stravenky. Pokud ano, záznam s docházkou není naimportován. O této skutečnosti jste informováni:

 • v případě importu xml nebo txt v procestním okně nebo
 • v případě Definovaných importů v atributu Stav importu ("Chyba - existují uzavřené stravenky v následujícím období")


Upozornění Kontrola probíhá pouze u docházkových mzdových složek se vstupním formulářem OD - DO.

Tzn. pokud se pokusíte naimportovat např. mzdovou složku 211 - Dovolená - hodiny(vstupní formulář Hodiny, Dny) k zaměstnanci, který má v následujícím období uzavřené stravenky, kontrola neproběhne, záznam se i při uzavřených stravenkách naimportuje!


Upozornění Při importu do Předzpracování je zohledněno nenulové procento naimportované nebo doplněné z číselníku MS při výpočtu částky. Jde o tyto případy :
 • není zadán na MS základ pro výpočet
 • vstupní formulář je nastaven na Hodiny, Dny, Hodiny*Dny nebo Hodiny*Sazba
 • je nulová částka
 • je nulová Sazba
 • procento není nula ani 100''


další

Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export