Důležité:


Helios Easy:Hlášení změn ZP - Mzdy (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Tato nabídka slouží k provádění hromadných oznámení zaměstnavatele týkajících se zdravotního pojištění zaměstnanců. Hromadné oznámení může být vytvořeno jednak v tištěné podobě a jednak může být vytvořen soubor, který zdravotní pojišťovně předáte na elektronickém médiu či pošlete přes portál ZP. Do nabídky Hlášení změn ZP vstoupíte tak, že ve stromové struktuře potvrdíte Mzdy, Zaměstnanci, Hlášení změn ZP.

Při prvním vstupu v daném mzdovém období bude tato nabídka prázdná. K vytvoření přehledu změn, které se týkají daného mzdového období vyberete z místní nabídky volbu Generování hlášení změn ZP.


Generování hlášení změn ZP

Touto volbou dojde k vytvoření nových záznamů, jestliže jsou splněny následující podmínky:

 • Změna týkající se zdravotního pojištění nastala ve vybraném mzdovém období
 • Vytvoření záznamu probíhá pouze u zaměstnanců, kteří mají ve Mzdových údajích v položce Zdravotní pojištění vyplněno Počítat nebo Počítat od hranice.


V nabídce jsou 4 možnosti generování hlášení:

Úplné bez dohod

Potvrzením této volby dojde k vytvoření všech nových záznamů, které ve vybraném mzdovém období nastaly. Při spuštění akce se ignorují pracovní poměry typu Dohoda o provedení práce a Dohoda o pracovní činnosti.


Přírůstkové bez dohod

Potvrzením této volby dojde k vytvoření pouze změnových záznamů, které ve vybraném mzdovém období nastaly od doby, kdy bylo provedeno Úplné generování. Při spuštění akce se ignorují pracovní poměry typu Dohoda o provedení práce a Dohoda o pracovní činnosti.

Upozornění Při prvním vstupu do konkrétního mzdového období doporučujeme potvrdit volbu Generování hlášení změn ZP - Úplné bez dohod. Volbu Generování hlášení změn ZP - Přírůstkové bez dohod použijete tehdy, jestliže jste v automaticky vygenerovaných záznamech provedli změny, a nechcete, aby byly přepsány.


Dohody - odhlášky

Tato akce generuje záznamy s kódem "O" pro zaměstnance, kteří mají nastaven druh PP na Dohodu o pracovní činnost nebo Dohodu o provedení práce, jsou ve stavu a nemají v daném měsíci vygenerovanou výplatu mzdy nebo v daném měsíci mají základ pro ZP nulový. Tuto akci má smysl pouštět až po dokončení výpočtu mezd. Další podmínkou pro generování záznamu s odhláškou je skutečnost, že v předchozím měsíci zaměstnanec pracoval a měl v daném měsíci základ pro odvod ZP nenulový (pokud nepracoval, odhláška již byla vytvořena v dřívějších měsících a není nutné ji znovu vytvářet).

Upozornění V případě prvního ostrého mzdového období je nutné v případě případnou odhlášku vystavit ručně nedojde k automatickému vygenerování.


Dohody - přihlášky

Tato akce generuje záznamy s kódem "P" pro zaměstnance, kteří mají nastaven druh PP na Dohodu o pracovní činnost nebo Dohodu o provedení práce, jsou ve stavu a mají daném měsíci vygenerovanou výplatu mzdy a zároveň v daném měsíci mají základ pro ZP nenulový. Tuto akci má smysl pouštět až po dokončení výpočtu mezd. Další podmínkou pro generování záznamu s přihláškou je skutečnost, že v předchozím měsíci zaměstnanec buďto nepracoval, popřípadě pokud pracoval, měl v daném měsíci základ pro odvod ZP nulový.

Upozornění V případě prvního ostrého mzdového období je nutné případnou přihlášku vystavit ručně nedojde k automatickému vygenerování.


Podmínky pro automatické generování kódů

V následujících řádcích budou popsány podmínky, na základě kterých se generují jednotlivé kódy změn ZP.


Kód P Přihlášení zaměstnance s trvalým pobytem na území ČR

 • Datum vzniku pracovního poměru spadá do aktuálního mzdového období (položka Vznik PP)
 • Země trvalého pobytu je ČR
Upozornění Aby byl správně vygenerován kód P je nutné, aby ve mzdové kartě zaměstnance v položce Pojištěnec, Země byla vyplněna země, která má ISO kód země CZ (toto nastavuje v nabídce Pomocné číselníky, Země, položka ISO kód země), popř. položka Země není vyplněna vůbec.
 • Datum změny ZP spadá do aktuálního mzdového období (položka Datum změny ZP)
 • Datum návratu do evidenčního stavu spadá do aktuálního mzdového období (položka Návrat do ES) a důvod vynětí (položka Důvod vynětí) je Základní vojenská služba
Upozornění Pro DPČ se generují přihlášky až po splnění určitých podmínek: musí být proveden výpočet daného měsíce (a existuje odvod na ZP), poslední záznam v přehledu hlášení změn na ZP je odhláška, nemají ukončen pracovní poměr, resp. datum ukončení pracovního poměru je vyšší než aktuální měsíc. Jako datum přihlášení se vygeneruje první den zpracovávaného měsíce.


Kód E První přihlášení zaměstnance, který nemá trvalý pobyt v ČR

 • Datum vzniku pracovního poměru spadá do aktuálního mzdového období (položka Vznik PP)
 • Země trvalého pobytu není ČR (země je vyplněna ve Mzdových údajích na záložce Odvody - Zdravotní pojištění, ISO kód země není CZ a je zatržen atribut EU)
 • Datum změny ZP spadá do aktuálního mzdového období (položka Datum změny ZP)
Upozornění Jestliže zaměstnanec z EU nemá přidělené číslo pojištěnce ZP, není vyplněno ve Mzdových údajích na záložce Odvody - Zdravotní pojištění, generuje se kód E.


Kód A Přihlášení zaměstnance, který nemá trvalý pobyt v ČR

 • Při generování hlášení změn ZP se kontroluje, zda u zaměstnance z EU (trvalé bydliště země je EU) již byl v předchozích měsících generován kód E, pokud ano, při opětovném nástupu se použije kód A.
 • Toto je zohledněno jak v generování Úplném, Přírůstkovém, tak při generování Přihlášek DPČ.
Upozornění Jestliže má zaměstnanec z EU již přidělené číslo pojištěnce ZP od zdravotní pojišťovny a toto číslo je vyplněno ve Mzdových údajích na záložce Odvody - Zdravotní pojištění, generuje se při přihlášení kód A.


Kód C První přihlášení zaměstnance, který nemá trvalý pobyt v ČR

 • Datum vzniku pracovního poměru spadá do aktuálního mzdového období (položka Vznik PP)
 • Země trvalého pobytu není ČR (země je vyplněna, ISO kód země není CZ a není zatržen atribut EU)
 • Datum změny ZP spadá do aktuálního mzdového období (položka Datum změny ZP)


Kód O Odhlášení se od platby pojistného za zaměstnance

 • Datum ukončení pracovního poměru spadá do aktuálního mzdového období (položka Konec PP - Datum)
 • Datum změny ZP spadá do aktuálního mzdového období (položka Datum změny ZP) a toto datum spadá do aktuálního mzdového období (program vyhledá ZP v předchozím mzdovém období a pro tuto pojišťovnu vytvoří odhlášení)
 • Datum vynětí spadá do aktuálního mzdového období (položka Datum vynětí) a důvod vynětí (položka Důvod vynětí) je Základní vojenská služba


Kód M Nástup na mateřskou dovolenou nebo další mateřskou dovolenou

 • Datum vynětí spadá do aktuálního mzdového období (položka Datum vynětí) a důvod vynětí (položka Důvod vynětí) je Mateřská dovolená (platí jak pro placenou, tak pro neplacenou MD)
 • Datum změny ZP spadá do aktuálního mzdového období (položka Datum změny ZP) a toto datum spadá do aktuálního mzdového období


Kód U Ukončení mateřské nebo další mateřské dovolené

 • Datum návratu do evidenčního stavu spadá do aktuálního mzdového období (položka Návrat do ES) a důvod vynětí (položka Důvod vynětí) je Mateřská dovolená (platí jak pro placenou, tak pro neplacenou MD)


Kód D Přiznání důchodu (starobní, invalidní, vdovský, vdovecký)

 • Datum přiznání důchodu spadá do aktuálního mzdového období (položka Datum přiznání v nabídce Důchody)
 • V položce Druh důchodu (v nabídce Důchody) je vyplněn Starobní, Invalidní, Částečný invalidní, Vdovská
Upozornění U zaměstnance, který má vyplněn v nabídce Zaměstnanci, Důchody - Důchod (jakýkoliv) a zároveň má na tomto záznamu vyplněno datum Přiznání důchodu, se v případě, kdy se generuje kód O (odhláška) generuje i kód D. V záznamu, kde bude vygenerován kód D bude jako Datum změny vyplněno datum ukončení pracovního poměru + 1.


Kód H Odejmutí důchodu

 • Datum odejmutí důchodu spadá do aktuálního mzdového období (položka Datum odejmutí v nabídce Důchody)
 • V položce Druh důchodu (v nabídce Důchody) je vyplněn Starobní, Invalidní, Částečný invalidní, Vdovská


Kód R Den ukončení základní vojenské služby

 • Datum návratu do evidenčního stavu (položka Návrat do ES) spadá do aktuálního mzdového období
 • Důvod vynětí z evidenčního stavu je Vojenská služba


Kód X Oprava v položce číslo pojištěnce

 • Liší se číslo pojištěnce v aktuálním a minulém období (generuje se pro předchozí číslo pojištěnce)


Kód G Nástup nezaopatřeného dítěte do zaměstnání v průběhu studia

 • Je u zaměstnance uplatňována sleva na studium. Generuje se společně s kódem P.


Kód N Výplata dávek nemocenského pojištění po ukončení zaměstnání

 • Po ukončení pracovního poměru je v daném období zadána docházková mzdová složka (MS) nemocenské (tj. datum počátku nemoci je větší než datum ukončení pracovního poměru), které bezprostředně nepředchází jiná docházková MS typu nemocenské. Kód N se generuje i v případě nemocenské, která začala ještě za doby trvání pracovního poměru a pokračuje i po ukončení PP v ochranné lhůtě (OL).
Upozornění Nelze však detekovat případy, kdy je datum ukončení PP posledním dnem v měsíci. V tomto případě je nutné zadat kód N ručně, jelikož není zřejmé, zda nemoc pokračuje i po ukončení PP.


Kód K Ukončení výplaty dávek nemocenského pojištění

 • Po ukončení pracovního poměru existuje docházková mzdová složka nemocenské, po které bezprostředně nenásleduje jiná MS typu nemocenské. Respektuje i ukončení nemocí započatých v době trvání PP a pokračujících v OL.
Upozornění Pokud končí docházková MS nemocenské poslední den v měsíci, musí si uživatel tento případ ohlídat sám a kód K zadat ručně. Tento případ nelze automaticky posoudit z důvodu možného zadání pokračování nemoci v dalším měsíci.


Přehled kódů, které se negenerují automaticky

F, L, T, V, W, Y, Z, Q


Nový záznam

Tato volba slouží k ručnímu zadání změn. Z místní nabídky vyberete volbu Nový. Objeví se přehled zaměstnanců, ze kterého si pomocí tlačítka Přenos vyberete toho, pro kterého chcete změnu pořídit.Objeví se formulář Hlášení změn ZP.


Formulář pro hlášení změny na ZP


Os. číslo
Příjmení
Jméno
Naroz. (datum narození)

Údaje není možné editovat. Položky jsou automaticky doplněny z osobní karty v přehledu Zaměstnanci.


[1] Mzdové údaje

Rodné číslo
Číslo pojištěnce
Kód pojišťovny
Název pojišťovny

Údaje není možné editovat. Všechny tyto položky jsou automaticky doplněny ze Mzdových údajů zaměstnance.


[2] Název změny pro hlášení na ZP

Kód

Z pomocného číselníku vybíráte kód změny


Datum změny

Do této položky se automaticky nastaví aktuální datum. Vyplníte datum, kdy nastala u daného zaměstnance změna vzhledem ke zdravotní pojišťovně.


Číslo pojištěnce

Vyplňuje se automaticky ze mzdových údajů. Jestliže je ve mzdových údajích vyplněna položka Číslo pojištěnce na záložce Odvody - Zdravotní pojištění, má tato položka přednost před rodným číslem zaměstnance. Jestliže je položka Číslo zaměstnance prázdná, doplňuje se automaticky rodné číslo zaměstnance.


Datum realizace

Tuto položku nelze editovat. V případě, že dojde k realizaci změn, dosadí se zde automaticky datum, kdy byla změna zrealizována (viz níže).


Pojišťovna

Položka je vyplněna automaticky ze mzdových údajů zaměstnance.


Export pro vybranou ZP

V přehledu vytvořených záznamů se postavíte na jakýkoliv záznam a z místní nabídky vyberete akci Zprávy - Generování zpráv. V přehledu definice zpráv se nachází definice zprávy Hlášení změn pro ZP typu Hlášení změn pro zdravotní pojišťovny - TXT. Před prvním vygenerování je nutné zprávu otevřít kliknutím na tlačítko Oprava a v editoru definice zprávy upravit atribut Adresa místa určení zpráv (tj. vybrat úložiště souboru hlášení, resp. adresář, kam se soubor bude generovat) a potvrdit změnu tlačítkem OK.

Vlastní generování zprávy spustíte dvojklikem na dané definici nebo tlačítkem Přenos. Následně jste vyzváni k výběru příslušné zdravotní pojišťovny, za kterou bude hromadné hlášení vygenerováno. Neoznačujete před vlastním generováním hlášení v přehledu hlášení změn ZP jednotlivé řádky.

Upozornění Aby bylo možné export pro vybrané zdravotní pojišťovny vytvořit, je nutné, aby v první fázi proběhlo Generování hlášení změn ZP.

Po úspěšném exportu se u exportovaných záznamů nastaví příznak Realizace exportem (v přehledu zobrazen příslušný sloupec). Exportovat lze pouze záznamy, které nemají tento atribut nastaven. V případě, že byste prováděli opakované generování zprávy nad již exportovanými záznamy, může se zobrazit hlášení:

Varování nebo chybová hláška Nenalezeny věty pro export.


Realizace exportem

Akcí místní nabídky Realizace exportem je možné pro označené záznamy nastavit (Nastav u vybraných záznamů) nebo zrušit (Zruš u vybraných záznamů) příznak exportu.

Upozornění Realizované záznamy nelze zrušit.
Upozornění Pro export VZP platí pro cizí státní příslušníky následující: jestliže se jedná o první přihlášení cizího státního příslušníka (tzn. jedná se o kódy C nebo E), do exportního souboru se dostává číslo pojištěnce ve tvaru PDDMMRRRR, kde první písmeno znamená označení pohlaví (M - muž, Z - žena). Jestliže dojde k tomu, že u cizích státních příslušníků má PSČ nepodporovaný formát (např. pomlčky), při exportu jsou nečíselné znaky odstraněny a počet pozic je dorovnán na 5 pozic.


Tisk

Z místní nabídky vyberete volbu Tisk > Tisk formulářem. Objeví se následující dialog:

Hlaseni zmen ZP - Mzdy - ceska legislativa CZ 1.jpg


Zdravotní pojišťovna

Z pomocného číselníku vybíráte pro jakou zdravotní pojišťovnu chcete hromadnou změnu vytisknout.


Pobočka

Položka Pobočka je viditelá pouze v případě, že jsou zapojeny pobočky (v nabídce Konstanty a číselníky - Mzdové konstanty je nastaven aribut Pobočky - Zapojit. Variabilní symbol se přebírá z definice platebního příkazu typu Státní platby, z řádku konkrétní zdravotní pojišťovny. Při tisku se přednabídne pobočka z označeného záznamu, je možné tuto pobočku výběrem z číselníku změnit.


Datum změny:

Od

Zadáváte datum, od kdy mají být změny do tisku provedeny.


Do

Zadáváte datum, do kdy mají být změny do tisku provedeny.


Tisk

V této položce volíte, zda se mají vytisknout změny:

 • Realizované
 • Nerealizované
 • Všechny


Realizace

Jestliže zatrhnete toto pole, budou vytištěné změny považovány za realizované (návaznost na položku Datum realizace ve formuláři Hlášení změn ZP).


Realizace tiskem

Akcí místní nabídky Realizace tiskem je možné pro označené záznamy nastavit (Nastav u vybraných záznamů) nebo zrušit (Zruš u vybraných záznamů) příznak tisku.

Upozornění Realizované záznamy nelze zrušit.


Při tisku Přehledu pro ZP a exportu pro ZP je tříděno dle atributu Pořadí v rámci každého zaměstnance (atribut je zadán v číselníku Kódy změn ZP) .

Upozornění Výstupy pro Tisk a Export jsou tříděny podle těchto atributů: Přijmeni+Jméno, Pořadí kódu, Datum změny, Kód změny.


Jiná sestava

Pokud stisknete tlačítko Jiná sestava, dostanete se do přehledu Definice tiskových formulářů. Zde se Vám nabízí nejen formulář pro tisk Hlášení změn ZP, ale také formulář Přihláška firmy na ZP, který využijete k přihlášení se na zdravotní pojišťovnu v případě nástupu zaměstnance s novou zdravotní pojišťovnou.


Upozornění Pomocí funkce Nastav je možné do přehledu Hlášení změn ZP zobrazit sloupeček (atribut) Původ, který určuje, jakým způsobem záznam v přehledu vznikl (Ručně/Automatem/Automatem DPČ).


další

Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export