Důležité:


Helios Easy:Generátor mzdových sestav - Mzdy (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Po spuštění programu Helios Easy otevřete přehled Generátor mzdových sestav volbou z hlavní nabídky Mzdy, Generátor mzdových sestav. Při otevření přehledu se zobrazí v pravé části okna Helios Easy přehled jednotlivých definovaných sestav. Standardně jsou distribuovány sestavy :

 • Rekapitulace
 • Rekapitulace - skupiny mzdových složek
 • Čistá mzda
 • Zákonné pojištění zaměstnavatele
 • ISPV od roku 2006
 • ISPV od roku 2009
 • ISPV - od roku 2012


Upozornění Pro sestavu ISPV (Trexima) byste měli nově využívat vytvoření sestavy z přehledu Statistické sestavy.


Nová sestava

Novou sestavu definujete přes tlačítko Nový z Panelu nástrojů (popř. pomocí pravého tlačítka myši v aplikačním okně Helios Easy vyvoláte místní nabídku a použijete opět volbu Nový). Stejným postupem pomocí volby Zrušit můžete danou definovanou sestavu vymazat.


Formulář generátoru sestav je rozdělen na tři části :

 • záložka 1 – Sestava,
 • záložka 2 – Definice,
 • záložka 3 – Třídící hlediska.


Záložka 1- Sestava :

Tato záložka obsahuje následující pole :


Číslo sestavy

Při založení nové sestavy jí systém přidělí nejbližší vyšší neobsazené číslo.


Název sestavy

Zde uvedete název vytvářené sestavy.


Typ sestavy

Prostřednictvím pomocného tlačítka Seznam.jpg vyberete hodnotu

 • Konta - Typ 1

Jedná se o sestavu, která má jednotlivé řádky definice při tisku orientované do řádků, měsíce do sloupců, třídící hlediska do řádků (např. mzdový útvar..)

 • Konta - Typ 2

Jedná se o sestavu, která má jednotlivé řádky definice při tisku orientované do řádků, měsíce do sloupců, třídící hlediska rovněž do sloupců.

 • Rekapitulace

Jedná se o sestavu, která má jednotlivé řádky definice při tisku orientované do sloupců, měsíce do řádků, třídící hlediska do řádků (např. mzdový útvar..). Je proto vhodná hlavně v případě, že počet sloupců definice není příliš velký.

 • Mzdové listy

Jedná se o sestavu, kterou lze navázat na formulář mzdového listu (Roční sestavy, Tisk, Tisk formulářem, Mzdový list zkrácený s generátorem, Mzdový list s generátorem).
Znamená to, že k tisku mzdového listu lze využít buď námi definovaný formulář, kde nemáte možnost přidat žádné řádky definice (Mzdový list na šířku) nebo si definici mzdového listu provedete sami na základě vašich konkrétních mzdových složek (Mzdový list zkrácený s generátorem), případně použijete kombinaci námi definovaného formuláře a vámi vytvořené sestavy typu Mzdový list (Mzdový list s generátorem). Ať zvolíte kterýkoliv formulář, vždy se vytisknou podstatné náležitosti mzdového listu, které odpovídají legislativním požadavkům.


 • ISPV – od roku 2006
 • ISPV – od roku 2009
 • ISPV – od roku 2012

Pouze u typu sestav ISPV platí, že je možné tyto sestavy vyexportovat do souboru.


Upozornění Při vytváření (definování) nové sestavy v generátoru nejsou již sestavy typu ISPV nabízeny.


Při vytváření sestav ISPV jsou do souboru zahrnováni pouze zaměstnanci, kteří:
 • mají jako druh pracovního poměru vyplněno Hlavní na dobu určitou, Hlavní na dobu neurčitou, Vedlejší na dobu určitou, Vedlejší na dobu neurčitou, Členský poměr k družstvu, Souběžný pracovní poměr na dobu neurčitou, Souběžný pracovní poměr na dobu určitou, Vedlejší pracovní činnost
  • a zároveň pobírali alespoň v jednom měsíci referenčního období mzdu.
  Upozornění Aby bylo možné sestavy ISPV vytvořit je nutné, aby v posledním měsíci referenčního období byla provedena měsíční uzávěrka.
  Upozornění Aby exportní soubor obsahoval požadované údaje dané strukturou, je nutné, aby byly u jednotlivých zaměstnanců vyplněny položky KZAM Vedení z., Dosažené vzdělání, Kód NUTS a Kód postavení CZ-ICSE. Všechny tyto položky vyplníte v Doplňujících údajích zaměstnanců.
  Upozornění Export ISPV pro elektronický sběr dat probíhá u sestavy ISPV ve dvou krocích - nejprve se exportuje soubor zaměstnanců ve formátu bBASE (MP.DBF) a následně export souboru o zaměstnavateli (MI.DBF).
  Upozornění Pro určení geografické struktury zpravodajské jednotky (kód územní jednotky dle číselníku LAU1) jsme zvolili způsob doporučený zpracovatelem (Trexima). Tento údaj uvádějte do Doplňujících údajů o zaměstnanci (atribut Pracoviště - Kód NUTS). Ten je pak vložen do věty o zaměstnanci do atributu MISTOVP (Místo obvyklého výkonu práce).
  Upozornění V nabídce Konstanty a číselníky, záložka Dovolená, VR, příplatky je nutné v pravé části do položky označené AA0179 vyplnit okres sídla firmy (bude načteno do souboru o zaměstnavateli).
  Upozornění Na druhé záložce Definice v Opravě sestavy ISPV od roku 2009 doplňte na řádku číslo 33 a 34 další čísla mzdových složek pro dohody o pracovní činnosti, které používáte (od nás je implicitně nadefinovaná mzdová složka 701).


  Počet sloupců

  Tato položka je přístupná pouze u typu sestavy Konta-Typ 2. Určuje, kolik sloupců se vytiskne na jedné straně.


  Rozpad na měsíce

  Tato položka je přístupná pouze u typu sestavy Konta-Typ 2. Určuje, zda v případě, že sestava bude tvořena v rozmezí větším než jeden měsíc budou údaje zobrazeny po jednotlivých měsících. Jestliže bude sestava vytvářena např. v rozmezí období leden-březen a tato položka bude zatržena, definované údaje budou zobrazeny odděleně za měsíc, leden, únor, březen a poslední sloupec bude sumační za všechny měsíce a dané třídící hledisko (např. mzdový útvar, výplatní středisko apod.). Jestliže tato položka zatržena nabude, zobrazí se v jednou sloupci součet za dané měsíce (v našem případě za měsíce leden, únor, březen).


  Poznámka

  Zde napíšete případnou poznámku k vytvářené sestavě.


  Záložka Definice :

  V této záložce můžete definovat jednotlivé řádky nové sestavy. Každý řádek je charakterizován svým číslem, názvem, vzorcem a počtem desetinných míst.

  Podrobnější postup při definování řádků nové sestavy je následující :

  Nová prázdná definice sestavy obsahuje pět nevyplněných očíslovaných řádků. U jednotlivých řádků nejprve vyplníte název, potom ve sloupci Definice přes pravé tlačítko myši doplníte požadovanou základní nebo rozšiřující funkci (včetně parametrů, operátorů) příp. odkaz na řádek a nakonec počet desetinných míst.

  V řádku definice je přes pomocné tlačítko (Ctrl + Enter) vazba na číselník mzdových složek sloužící pro správné vyplnění parametrů funkce MZSL.


  Rozšiřující funkce

  Nyní následuje výčet rozšiřujících funkcí generátoru sestav, které lze použít při tvorbě definice nové sestavy :


  Mzda/Příjem

  CISTAMZDA - Vrací hodnotu čisté mzdy.

  HRMZDA - Vrací hodnotu hrubé mzdy.

  HRPRIJEM - Vrací hodnotu hrubého příjmu.

  POCVYP - Vypíše počet výplat.

  Upozornění Částky se sumují vždy ze všech mzdových složek, které mají na záložce 1 - Započitetelnost do základen zaškrtnut příslušný atribut (např. Hrubý příjem).


  Pojištění

  ZAKLSOCPOJ - Vypíše hodnotu základny sociálního pojištění, ze které se spočítá odvod sociálního pojištění.

  ZAKLSOCPOJNEOHR - Vypíše hodnotu základny sociálního pojištění bez ohledu na hranici.

  SOCPOJCELKEM - Vypíše hodnotu celkového odvodu sociálního pojištění.

  SOCPOJZAM - Vypíše hodnotu odvod sociálního pojištění za zaměstnance.

  SOCPOJFIRMA - Vypíše hodnotu odvodu sociálního pojištění za firmu.

  SOCPOJFIRMASHM - Vypíše hodnotu sociálního pojištění za firmu pro výpočet super hrubé mzdy.

  ZAKLZDRPOJ - Vypíše hodnotu základny zdravotního pojištění, ze které se spočítá odvod zdravotního pojištění.

  ZAKLZDRPOJNEOHR - Vypíše hodnotu základny zdravotního pojištění bez ohledu na hranici.

  ZAKLZDRPOJSHM - Vypíše hodnotu základny zdravotního pojištění pro výpočet super hrubé mzdy.

  ZDRPOJCELKEM - Vypíše hodnotu celkového odvodu zdravotního pojištění.

  ZDRPOJZAM - Vypíše hodnotu odvodu zdravotního pojištění za zaměstnance.

  ZDRPOJFIRMA - Vypíše hodnotu odvodu zdravotního pojištění za firmu.

  ZDRPOJFIRMASHM - Vypíše hodnotu zdravotního pojištění za firmu pro výpočet super hrubé mzdy.

  ODECETZAKNAHR - Vypíše hodnotu poloviny zákonných náhrad, kterou si organizace odečítá od odvodů na sociální pojištění.

  Upozornění Aby se hodnota poloviny zák.náhrad načetla, musí být vygenerované překontace mezd.

  SLEVASP - Vypíše hodnotu slevy na pojistném, kterou si organizace odečítá od odvodů na sociální pojištění.

  Upozornění Aby se hodnota slevy načetla, musí být vygenerované překontace mezd.

  DUCHSPORZAKLAD - Vypíše hodnotu Důchodového spoření - vyměřovací základ

  DUCHSPORZALOHA - Vypíše hodnotu Důchodového spoření - vypočtenou zálohu.

  Upozornění Sraženou zálohu na důchodové spoření lze zobrazit pomocí sumace ze mzdové složky - MZSL("P","108").


  Daně

  ZAKLADDAN - Zobrazí základ pro výpočet daně (bez ohledu na typ daně).

  ZAKLADDAN1 - Zobrazí základ pro výpočet srážkové daně (typ daně 1).

  ZAKLADDAN2

  ZAKLADDAN3

  ZAKLADDAN4

  ZAKLADDAN5

  Tyto čtyři předchozí funkce jsou zatím z hlediska definice procentních daní volné - rezervní (tj. nejsou vyplněny odpovídající pole v přehledu Konstanty a číselníky, pokud jste si je nenadefinovali sami).

  UHRNPRIJMU - Zobrazí úhrn příjmů pro daň.

  DANPOSLEVE - Zobrazí daň po uplatnění případně slevy na dani.

  SOLZVDANZAKLAD - Zobrazí hodnotu solidárního zvýšení daně - vyměřovacího základu celkem.

  SOLZVDANCASTKA - Zobrazí hodnotu solidárního zvýsení daně (jako samotná částka nemá tento atribut smysl, hodnota se přičítá k zálohové dani a až potom dochází k zaokrouhlení na celé koruny nahoru).


  Odpočty

  MZODPPOL("N|U", "symbol") - V roce 2006 přibyla v definici generátoru možnost zobrazit jednotlivé daňové slevy. Je možné zobrazit nárok i skutečně uplatněnou částku. V generátoru ve sloupci definice po stisku pravého tlačítka myši vyberete Rozšiřující funkce - Odpočty.

  parametr N - znamená nárok na slevu (tzn. předpis slevy)
  parametr U - znamená skutečně uplatněnou část slevy
  parametr symbol - doplníte symbol, za který vás daná hodnota zajímá (např. S_POP vyplníte tehdy, zajímá-li vás sleva na poplatníka - viz symboly ve Mzdových údajích na záložce Daně a pojištění).


  Skupina MS - Pomocí těchto funkcí lze načíst údaje ze mzdových složek spadajících do určité skupiny:

  • SKZAKLMZDA - skupina Základní mzda
  • SKPRIPLATKY - skupina Příplatky a doplatky
  • SKDOCHAZKA - skupina Docházka
  • SKPREMIE - skupina Prémie a odměny
  • SKOSTOSNAKL - skupina OON (ostatní osobní náklady)
  • SKNESPECPRIJ - skupina Nespecifikovaný příjem
  • SKNEMOCENSKA - skupina Nemocenská
  • SKNATURMZDA - skupina Naturální mzda
  • SKNAHRADYMZ - skupina Náhrady mezd
  • SKSRAZKYMZ - skupina Srážky ze mzdy

  Výhodou využití těchto funkcí je to, že pokud např. vznikne nová mzdová složka ze skupiny Prémie, nebude nutné tuto mzdovou složku do rekapitulace doplňovat. Automaticky se zobrazí na řádku, kde je zadána definice pro skupinu mzdových složek prémie (tzn. je použit vzorec SKPREMIE).

  Všechny uvedené skupiny mzdových složek vrací v sestavě peníze (Kč).

  Lze zde vybrat všechny skupiny mzdových složek kromě daní, zákonného pojištění (k tomu již příslušné funkce existují) a opravy základen.


  Ostatní

  MZSL("X","Y") - vrací hodnotu ze mzdové složky, kde
  parametr X = P (peníze), H (hodiny), D (prac. dny), K (kal. dny) nebo S (hodiny docházka)
  parametr Y = číslo mzdové složky.

  Například definice pro zobrazení částky spoření zaměstnanců bude vypadat následujícím způsobem: MZSL("P","933,932").

  Upozornění Parametr S slouží pro případ, že je nutné získat např. neodpracované hodiny včetně svátků. Jestliže je zadaná např. nemocenská v intervalu, kdy je svátek, nezapočítá se svátek do neodpracovaných hodin. Řešením požadavku může být použití této funkce.


  PREPSTAV("P|E","Z|K|P","C|B","D|S|P") – vypočítá hodnoty evidenčních a přepočtených stavů, kde znamená parametr :


  • P = přepočtený stav
  • E = evidenční stav
  • Z = začátek měsíce
  • K = konec měsíce
  • P = průměr
  • C = celkem
  • B = bez vynětí
  • D = skupina druhu PP "dohoda"
  • S = skupina druhu PP "statutár"
  • P = skupina druhu PP "pracovní poměr".


  Příklad Příklad č. 1: Evidenční stav dohodářů ke konci měsíce bez vyňatých z ES

  řešení: PREPSTAV ("E", "K", "B", "D")


  Příklad Příklad č. 2: Přepočtený stav na začátku měsíce bez vyňatých z ES nehledě na skupinu druhů PP

  řešení: PREPSTAV ("E", "K", "B")


  Upozornění Rozšiřující funkce PREPSTAV lze použít i bez parametru pro druh PP.


  MZDLIST ("polozka") - načte příslušný údaj ze mzdového listu, zobrazit lze následující parametry:


  • TYDUVAZ - týdenní úvazek
  • DENUVAZ - denní úvazek
  • ZAKMZDA - základní mzda
  • PRVYDKC - průměrný výdělek Kč
  • PRVYDHOD - průměrný výdělek hod
  • PRUMVYD - průměrný výdělek (hodinový)
  • ZPRIJNEM - započitatelný příjem pro nemocenské
  • ROZHOBD - rozhodné období pro nemocenskou (Dny)
  • DVYMZAK - denní vyměřovací základ pro nemocenskou
  • FONDDNY - fond pracovní doby Dny
  • FONDHOD - fond pracovní doby Hod
  • UHZAVCIN - úhrn příjmu ze závislé činnosti
  • NENIVZP - příjmy nezapočitatelné do ZP
  • NENIVSP - příjmy nezapočitatelné do SP
  • DILZAKD - dílčí základ daně
  • OSVDAN - příjmy osvobozené od daně
  • KALDPOJ - kalendářní dny pojištení
  • HRMZDA - hrubá mzda
  • HRPRIJEM - hrubý příjem
  • CISTAMZDA - čistá mzda
  • ZDRPOJ - zdravotní pojištění
  • SOCPOJ - sociální pojištění
  • DANZAL - záloha na daň
  • DANSRAZ - srážková daň
  • ZaklSocPoj - základ sociálního pojištění
  • ZaklSocPojNeohr- neohraničený základ SP
  • SocPojFirmaSHM - sociální pojištění za firmu pro výpočet super hrubé mzdy (SHM)
  • ZaklZdrPoj - základ zdravotního pojištění
  • ZaklZdrPojNeohr - neohraničený základ ZP
  • ZaklZdrPojSHM - zdravotní pojištění za firmu pro výpočet SHM
  Upozornění Aby se tyto údaje v generátoru zobrazily, je nutné, aby byly přepočítány mzdové listy. K přepočtu dojde automaticky po měsíční uzávěrce a nebo je možné tento přepočet inicializovat z nabídky Roční sestavy, místní nabídka - Přepočet mzdových listů.


  MZPAUS("polozka",<cislo>) - načte příslušný údaj z paušálů a srážek, parametr "polozka" určuje, co bude z paušálů a srážek načteno:

  KORUNY

  HODINY

  SAZBA

  PROCENTO

  CELKEMSR - zobrazí hodnotu z políčka Celkem srazit
  DOSUDSR - zobrazí hodnotu z políčka Dosud sraženo


  MZPAUS2("polozka",<cislo>)

  Její funkcionalita je stejná jako u funkce MZPAUS("polozka",<cislo>), navíc ale respektuje omezení platnosti datem od - do a zatržené měsíce na paušálu.


  PROMILEZAKPOJORG

  Zobrazí promile zákonného pojištění zaměstnavatele.


  ZAKPOJISTENI

  Zobrazí hodnotu vypočítaného zákonného pojištění zaměstnavatele. Program zohledňuje, za jaké období je sestava tisknuta a částku zákonného pojištění zaměstnavatele zobrazí pouze v těch měsících, ve kterých má být částka vypočítána (tzn. březen, červen, září, prosinec).


  NADLIMIT_PF_ZP

  Zobrazí nadlimitní příspěvek na penzijní a životní pojištění.


  NADLIMIT_NAHRADA_NEMOC

  Zobrazí nadlimitní náhradu za nemoc.


  Dále generátor sestav obsahuje oblast funkcí pro ISCP (Informační systém o ceně práce).

  • ISPV - od roku 2002
  • ISPV – od roku 2006
  • ISPV - od roku 2009
  • ISPV - od roku 2012

  Všechny obsahují množinu funkcí s jejichž pomocí lze nadefinovat statistickou sestavu ISPV ve struktuře požadované firmou Trexima (garantem tohoto systému je ČSÚ). Takto nadefinované sestavy jsou však již součástí distribuce, tzn. nebude nutné tyto položky používat.


  Záložka Sumační a třídící hlediska :

  Na této záložce nejprve kliknete levým tlačítkem myši na pomocné tlačítko Nové hledisko a tím vytvoříte možnost výběru nového třídícího hlediska, pak vyberete prostřednictvím pomocného tlačítka Seznam.jpg příslušné třídící hledisko a pomocí zaškrtávacího políčka navolíte seskupení údajů dle tohoto vybraného třídícího hlediska. Nyní následuje výčet možných třídících hledisek :

  • Alias
  • CELKEM
  • Druh mzdy
  • Druh pracovního poměru
  • Kategorie
  • Kód tarifu
  • Mzdová účetní
  • Mzdový kalendář
  • Mzdový útvar
  • Nákladový okruh (ze mzdové karty zaměstnance)
  • Nákladový okruh (ze mzdových složek)
  • Nákladový okruh - název (ze mzdové karty zam.)
  • Nákladový okruh - název (ze mzdových složek)
  • Osobní číslo
  • Platová třída
  • Platový stupeň
  • Pobočka
  • Profese
  • Příjmení a jméno
  • Příjmení, jméno a osobní číslo
  • Účetní skupina
  • Útvar (ze mzd.karty zaměstnance)
  • Útvar (ze mzdových složek)
  • Útvar - název (ze mzdové karty zaměstnance)
  • Útvar - název (ze mzdových složek)
  • Vozidlo - evid.číslo (ze mzd.karty zaměstnance)
  • Výplatní středisko
  • Zakázka (ze mzd.karty zamstnance)
  • Zakázka (ze mzdových složek)
  • Zakázka - název (ze mzdové karty zaměstnance)
  • Zakázka - název (ze mzdových složek)
  • Základní mzda (ze mzd.karty zaměstnance)
  • Zdravotní pojišťovna
  • Zdravotní stav


  Jestliže jsou jako třídící hlediska vyplněny atributy nákladový okruh, zakázka, útvar z karty zaměstnance - dotahují se údaje pouze na základě toho, co má zaměstnanec vyplněno v kartě zaměstnance. Nejsou zde vůbec zohledněny atributy na mzdových složkách, které byly zadány v předzpracování.


  Jestliže jsou jako třídící hlediska vyplněny atributy nákladový okruh, zakázka, útvar ze mzdových složek - dotahují se údaje na základě toho, co má zaměstnanec vyplněno na jednotlivých mzdových složkách - v předzpracování, v paušálech. Způsob dohledání probíhá v následujícím pořadí: Předzpracování, Paušály, Karta zaměstnance.


  Jestliže je zadán atribut (např. útvar) na kartě zaměstnance a základní mzda není plně pokryta fondem pracovní doby z předzpracování (kde jsou na mzdovou složku základní mzdy zadávány různé útvary), dotahuje se na mzdovou složku základní mzdy atribut vyplněný na kartě zaměstnance. Pokud by v kartě zaměstnance nebyl vyplněn žádný útvar, nedotáhl by se na zbývající hodiny základní mzdy útvar žádný.


  Prostřednictvím tlačítka „křížek“ zrušíte - deaktivujete - vybrané třídící hledisko.

  Automaticky seskupit

  Jestliže je tato položka zatržena, bude vytvořená sestava automaticky podle vybraného sumačního a třídícího hlediska seskupena.


  Sumace

  Zatržení této položky určuje, zda se mají provést sumace za jednotlivé sloupce definice (tzn. např. sumace hrubé mzdy za měsíce leden-březen)


  Celková sumace

  Jestliže je tato položka zatržena, zobrazí se jako poslední řádek sestavy sumace za jednotlivé sloupce definice (např. hrubou mzdu), jednotlivé měsíce a všechna třídící hlediska.


  Sumace při seskupení

  Zatržením této položky určujete, zda se má provést součet seskupených položek podle vybraného třídícího hlediska.


  Pouze zaměstnanci se mzdovými složkami z definice sestav

  Jestliže je tato položka zatržena, zobrazí se pouze ti zaměstnanci, kteří mají alespoň jednu ze mzdových složek nadefinovaných v sestavě. Pokud zaměstnanec nebude mít ani jednu z definovaných mzdových složek, nezobrazí se.


  Pouze zaměstnanci ve stavu

  Jestliže je tato položka zatržena, provede se výpočet sestavy v Generátoru mzdových sestav pouze pro zaměstnance, kteří byli v intervalu vybraného období alespoň jeden měsíc ve stavu.

  Pravým tlačítkem myši v přehledu Generátor sestav aktivujete místní nabídku, která kromě standardních funkcí, obsahuje tyto volby :

  Výpočet

  Na základě definice sestavy provedete její výpočet. Vyžaduje výběr roku a rozsahu měsíců, za které chcete sestavu spočítat. Dále, máte-li definováno třídící hledisko např. útvar, můžete vybrat jen jeden útvar nebo rozsah útvarů, za které se bude sestava počítat.

  Zobrazení výsledku výpočtu

  Výběrem této volby z místní nabídky se zobrazí poslední stav vytvořené konkrétní sestavy, na které jste nastaveni. Jestliže se vytváří sestava delší dobu a vy se na ní potřebujete znovu podívat, není nutné ji znovu napočítávat, ale můžete použít tuto volbu.


  Upozornění S výslednou vypočtenou sestavou můžete ještě pracovat pomocí nástroje Nastav a výsledek můžete také vyexportovat do Excelu volnou MS Office - MS Excel. V případě sestavy typu Konta - typ 2 je možno pro export využít volbu MS Excel (formátování). Tento export do Excelu zajistí to, že číselné hodnoty budou do Excelu vyexportované jako čísla a ne jako řetězec znaků.


  Kontrolní sestava

  Jedná se o kontrolní sestavu, kterou otestujete nadefinovanou rekapitulaci proti existujícímu číselníku mzdových složek. Opět vyžaduje výběr roku a rozsahu měsíců, za které chcete sestavu spočítat.

  Vytvořená sestava je rozdělena na čtyři části.

  • V první části je zobrazen přehled všech mzdových složek, které jsou v sestavě obsaženy.
  • Ve druhé části jsou vyjmenovány mzdové složky, které jsou v číselníku mzdových složek, ale nejsou obsaženy v definici sestavy.
  • Ve třetí části naleznete seznam mzdových složek, které byly použity ve výplatách, ale nejsou v definici sestavy obsaženy.
  • Ve čtvrté části naleznete seznam mzdových složek, které jsou nadefinovány v sestavě, ale nejsou obsaženy v číselníku mzdových složek.


  Přehled definice

  Zde si můžete vytisknout definici řádků příslušné sestavy. Na sestavě bude zobrazen vždy název řádku a jeho typ (zda se načítají hodiny či koruny apod.). Pod každým názvem řádku budou čísla mzdových složek, která se do daného řádku načítají, nebo vzorec.

  Tuto sestavu nejčastěji použijete pro kontrolu, zda jste sestavu vytvořili správně, nebo pro hledání případné chyby. Zkontrolujete náplň jednotlivých řádků oproti Číselníku mzdových složek.


  Kopie

  Vytvoříte kopii definice vybrané sestavy (tj. té, na jejíž definici jste postaveni kurzorem). Program této sestavě přidělí nejbližší vyšší volné pořadové číslo. Tuto sestavu si poté můžete upravit dle svých požadavků.


  Export

  Realizujete export definice příslušné sestavy ve tvaru HGM.


  Import

  Realizujete import definice příslušné sestavy ve tvaru HGM do přehledu Generátor sestav.


  Rozkopírování

  Pokud zvolíte akci Rozkopírování, můžete všechny nebo jen vybranou sestavu přenést i do jiných databází.


  Definice práv

  K sestavám mzdového generátoru lze nastavit práva přes akci místní nabídky Definice práv. Dokud nejsou k vybrané sestavě mzdového generátoru nastavena žádná práva na přístup, mají k ní práva všichni uživatelé. Jakmile jsou k sestavě mzdového generátoru definována práva na přístup, mají k ní ostatní uživatelé přístup zakázaný.

  Uživatel v přehledech nevidí sestavy mzdového generátoru, k nimž má zakázaný přístup.

  další

  Za obsah tohoto článku odpovídá Lenka Valášková, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export