Důležité:


Helios Easy:Funkce @OV - Obchodní věstník - Výkazy

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Funkce @OV - Obchodní věstník slouží k zobrazení součtu hodnot z výkazů účetnictví Helios Easy (viz Účetnictví, Výkazy) pro potřeby formuláře pro zveřejnění údajů z účetní závěrky v Obchodním věstníku (i případně pro jiné účely). Jedná se o výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu, rozvaha v plném rozsahu a výkaz peněžních toků cash flow (pro podnikatelské subjekty). Dokument Obchodní věstník - formulář pro zveřejnění údajů z účetní závěrky v Obchodním věstníku je součástí dodávaných dokumentů ve skupinách dokumentů.

Dokument Obchodní věstník čerpá údaje mimo jiné i z výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu, rozvahy v plném rozsahu a výkazu peněžních toků cash flow - pro podnikatelské subjekty. Do Názvu 2 je třeba napsat systémová čísla výkazů (viz přehled výkazy, sloupec systémové číslo), ze kterých se načítají hodnoty v pořadí:

  • Výkaz zisku a ztráty
  • Rozvaha
  • Výkaz peněžních toků

Systémová čísla nutno oddělit čárkami, např.: 52,51,53, viz obrázek:

Dokument Obchodní věstník - formulář pro zveřejnění údajů z účetní závěrky v Obchodním věstníku

POPIS FUNKCI - Funkce aOV - Obchodni vestnik - Vykazy a Financni analyza1.jpg


Výše uvedené výkazy mají na příslušných řádcích předdefinovány pomocné kódy, z uživatelského hlediska není zapotřebí nic doplňovat. Pomocí vzorců z dokumentu Obchodní věstník @OVZ (i tyto vzorce jsou již nadefinovány) program při aktualizaci dokumentu napočítá hodnoty z příslušného výkazu, pro zadaný sloupec z řádků označených příslušným kódem.

Výše uvedené výkazy musí být předem zaktualizovány.

Funkce Název funkce Formální zápis Popis funkce
@OVN Obchodní věstník nezaokrouhleno @OVN(Zkratka výkazu, Sloupec, Kód) Součet hodnot z výkazu zisku a ztráty, rozvahy a cash flow pro zadaný sloupec a kód na výkazu - (zobrazení na haléře).
@OVZ Obchodní věstník zaokrouhleno @OVZ(Zkratka výkazu, Sloupec, Kód) Součet hodnot z výkazu zisku a ztráty, rozvahy a cash flow pro zadaný sloupec a kód na výkazu - zaokrouhleno na celé tis. Kč
Tip Pro potřeby dokumentu Obchodní věstník - formulář pro zveřejnění údajů z účetní závěrky v Obchodním věstníku se používá pouze vzorec @OVZ - hodnoty zaokrouhlené na celé tisíce Kč.


Parametry funkce @OV - Obchodní věstník

Parametr Název parametru Popis parametru Poznámka
Zkratka výkazu Zkratka výkazu Dvoumístná zkratka výkazu určující, zda se jedná o výkaz zisku a ztráty, rozvahu nebo cash flow Výkaz zisku a ztráty = PL
Rozvaha = BS
Výkaz peněžních toků cash flow = CF
Sloupec Sloupec Číslo sloupce výkazu Pro obchodní věstník se využívají sloupce: sloupec 3 - pro běžné období a sloupec 6 pro minulé období
Kód Kód Kód z definice řádku výkazu Kód z definice řádku výkazu - tyto třímístné číselné kódy jsou v definici příslušných výkazů připraveny
Tip Dodávané výkazy (viz výše) obsahují příslušné číselné kódy - není třeba je doplňovat. Dodávaný dokument Obchodní věstník - formulář pro zveřejnění údajů z účetní závěrky v Obchodním věstníku obsahuje předdefinované vzorce s příslušnými výkazy, sloupci i kódy - tyto vzorce není třeba doplňovat. Jediné, co je zapotřebí:
  • do Názvu 2 dokumentu Obchodní věstník nutno napsat systémová čísla výkazů (viz přehled výkazy, sloupec systémové číslo) oddělené čárkou v předepsaném pořadí (Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha, Výkaz peněžních toků)
  • doplnit údaje, které se netýkají výše uvedených výkazů (údaje o účetní jednotce, auditu, dceřiné podniky, osoby s více než 20% podílem na ZK a pohledávky, závazky, DHM zatížený zástavním právem nebo věcnými břemeny)
  • na záložce 4 - Vazby doplnit Vypracoval - osoba, která dokument vypracovala a bude uvedena na tiskovém formuláři (nepovinné)
  • aktualizovat dokument a vytisknout.


Příklady funkce @OV - Obchodní věstník

Příklad Poznámka
@OVZ(BS,3,310) Zaokrouhlená hodnota na celé tis. Kč z výkazu Rozvaha v plném rozsahu ve sloupci Netto běžného období (= Sloupec 3) na řádku s kódem 310 - Aktiva celkem
@OVZ(BS,6,310) Zaokrouhlená hodnota na celé tis. Kč z výkazu Rozvaha v plném rozsahu ve sloupci minulé období (= Sloupec 6) na řádku s kódem 310 - Aktiva celkem
@OVZ(PL,3,110) Zaokrouhlená hodnota na celé tis. Kč z výkazu Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ve sloupci běžné období (= Sloupec 3) na řádku s kódem 110 - Tržby za prodej zboží a výkony


další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export