Důležité:


Helios Easy:Formulář pokladních dokladů - Pokladna

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Nový

Klepnutím na tlačítko Nový otevřete nový formulář pokladního dokladu:

Formulář pokladního dokladu
Pokl doklad01.png


Pokud se pokusíte zadat doklad spadající do aktivní uzávěrky, budete po stisku tlačítka Nový upozorněni:

Upozornění Pokladní doklad spadá do aktivní uzávěrky.

Zároveň datum případu nesmí spadat do uzavřeného období viz uzávěrky pokladny.

Na formuláři pokladního dokladu jsou zobrazeny informační údaje:

Záhlaví formuláře

Zde je uvedeno typ pokladního dokladu, jeho číslo a číslo pokladny, do níž doklad pořizujete.

Panel nástrojů

Zde se nacházejí tyto ovládací prvky:

 • Listovací tlačítka pro pohyb v existujících řádcích přehledu pokladních dokladů. Pageup.jpg Pagedown.jpg
 • Akce - zobrazí nabídky místního menu pokladního dokladu.Akce.jpg
 • Tlačítko Přepočet DPH – pokud při zadávání dokladu zadáte základ DPH, pak daň a částku s DPH doplníte tímto tlačítkem. Tato funkce funguje i opačně. Zadáte částku s DPH a klepnutím na toto tlačítko se dopočte základ a částka daně. Toto tlačítko není nutné používat, pokud je v číselníku pokladen na záložce Konfigurace zaškrtnutá volba "Automatické dopočítávání DPH".

Pozn.: Dopočet DPH probíhá na základě nastavení DPH v Možnosti - Konfigurace/správa systému - DPH.

 • Tlačítko < DPH - pokud vyplníte celkovou částku a částku daně (a stojíte kurzorem v poli Částka DPH), dopočte se základ daně.
 • Tlačítko DPH > - pokud vyplníte základ daně a částku daně (a stojíte kurzorem v poli Částka DPH), dopočte se Částka celkem.
 • Tlačítko Úhrada – po zadání všech údajů na dokladu klepnutím na tlačítko Úhrada dopočtete částku k úhradě. Toto tlačítko není nutné používat, pokud je v číselníku pokladen na záložce Konfigurace zaškrtnutá volba "Automatický přepočet úhrady".
 • Tlačítko Měna – použitím tohoto tlačítka vypočtete částku v hlavní účetní měně, pokud jste na dokladu použili cizí měnu. Tlačítko je přístupné jak z políček částek cizí měny, tak z políčka kurz. Toto tlačítko je přístupné pouze na záložce Částky CM. Toto tlačítko není nutné používat, pokud je v číselníku pokladen na záložce Konfigurace zaškrtnutá volba "Automatický přepočet měn".

Generování pokladního dokladu z faktury

Nový pokladní doklad můžete také vytvořit generováním na vydané faktuře. Pro tuto funkci musíte v oběhu zboží v druzích dokladů u vydané faktury vyplnit pole Pokladna, a to v případě, že všechny faktury v dané řadě jsou hrazeny v hotovosti do stále stejné pokladny. Pokud chcete generovat pokladní doklady z této fakturační řady do různých pokladen, není třeba toto políčko vyplňovat. Při generování pokladního dokladu se vás systém zeptá, do které pokladny má doklad vytvořit. Výběr či změnu pokladny/pokladen je možné provést nad více záznamy najednou. Zároveň je tedy možné generovat pokladní doklady do různých pokladen hromadně.
Při generování pokladního dokladu z faktury dochází zároveň k přenosu hodnot z políček jako je vozidlo, útvar, zaměstnanec, nákladový okruh, ...

Generování pokladních dokladů je možné provést automaticky při realizaci faktury nebo ručně nad zvolenou fakturou přes volby místní nabídky. Toto je ovlivněno nastavením globální konfigurace k modulu Fakturace.

Pokladna

Údaj do tohoto pole můžete zadat z klávesnice nebo kliknutím na tlačítko otevřete Číselník pokladen a vyberete požadovanou pokladnu z číselníku. Do této pokladny se budou zapisovat pokladní doklady vytvořené funkcí generování pokladního dokladu.
Do pole s datumem vyberete z nabídky:

 • Datum faktury - Pokladní doklad má Datum případu stejné jako je Datum případu na faktuře.
 • Aktuální datum - Pokladní doklad má Datum případu Aktuální datum.


Upozornění UPOZORNĚNÍ V případě, že generujete pokladní doklad s nastavením Datum faktury v novém období (např. v lednu 2009) k faktuře z minulého období (např. z prosince 2008), doklad se zapíše do pokladní knihy do minulého období (tedy do roku 2008). Pokud na řadě faktur zvolíte nabídku Aktuální datum, do generovaného pokladního dokladu se zapíše systémové datum (datum generování dokladu) a doklad pořídíte do běžného období (např. do ledna 2009).


Účetní kód
Pole slouží pro přednastavení účetního kódu pro účtování příjmových pokladních dokladů vygenerovaných z faktur vydaných. Pokud není žádný účetní kód zadán, do pokladního dokladu se vyplní účetní kód z číselníku pokladen podle typu pokladního dokladu(opět pokud je účetní kód v číselníku pokladen přednastaven).
V poli Text pokladního dokladu vybíráte ze tří možností:

 • Podle Popisu dodávky - do popisu pokladního dokladu se dotahne text uvedený na faktuře na záložce 7-Dodatky v poli "Popis dodávky".
 • Vlastní text - při aktivaci této volby se obnoví pole pro zadání vlastního textu. Tento text je možné zadat do číselníku Pomocných textů.
 • Úhrada faktury - do popisu pokladních dokladů se vyplní tento text.


Dodržet shodné pořadové číslo
Jestliže je toto zaškrtávací pole prázdné, pak vzniklý pokladní doklad respektuje číslování nastavené u pokladny v Číselníku pokladen. Pokud toto pole zaškrtnete, bude mít vzniklý pokladní doklad stejné číslo jako má faktura, ze které doklad tvoříte.

Upozornění Jestliže v pokladně existuje doklad, který má shodné číslo s fakturou, nepůjde z této faktury pokladní doklad vygenerovat.

Párovací znak pokladny
Nastavujete způsob vyplnění párovacího znaku na pokladní doklad vygenerovaný z faktury vydané. Vybíráte z možností Číslo faktury a Číslo dodavatelské faktury. Na pokladní doklad se následně přenese odpovídající číselný údaj.

Typová řada dokladů
Nastavení řady faktur pro generování pokladního dokladu

Pozn.: Generování pokladních dokladů z faktur přijatých probíhá stejným způsobem jako u faktur vydaných.

Pokud generujete pokladní doklad k faktuře v CM, přenáší se do pokladního dokladu datum kurzu a kurz dle data případu z faktury. Tzn., že pokladní doklad bude přepočten stejným kurzem jako faktura. Není třeba pak řešit kurzový rozdíl.

Přesný popis postupu generování je popsán v kapitole Úhrady faktur.

Generování pokladního dokladu z leasingu

Pokladní doklady je možné generovat přímo z modulu Leasing. Akce Generování popř. Přehled pokladních dokladů je přístupná ze záložky č. 3 Pohyby konkrétního Předmětu leasingu přes Volby místního menu.
Číslo pokladny je možné přednastavit na Skupině leasingu. Při generování pokladního dokladu je možné Číslo pokladny a Datum případu (přednabízí se aktuální datum) ještě změnit.
Pokladní doklady je možné generovat pouze do pokladny, která má nastavenou stejnou měnu, jaká je měna předmětu leasingu.


další

Za obsah tohoto článku odpovídá Jana Půrová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export