Helios Easy:Formulář platební příkazy zahraniční - Banka

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Pro ruční zadání zahraničního platebního příkazu stisknete v přehledu Platební příkazy zahraniční v panelu nástrojů tlačítko Nový nebo použijete klávesu < F2> .


Formulář zahraničního platebního příkazu


Bankovní spojení příkazce

Bankovní spojení

Do tohoto pole zadáváte vaše bankovní spojení, tzn. bankovní spojení, ze kterého se budou platby realizovat. Jestliže je u vaší organizace zadáno právě jedno bankovní spojení, automaticky se bankovní spojení na novém platebním příkazu přednabídne. Jestliže vaše organizace používá více než jedno bankovní spojení, pole Bankovní spojení příkazce zůstane prázdné. Výběr z bankovních spojení provádíte poklepáním na tlačítko Tritecky.jpg nebo stiskem kombinace kláves <Ctrl><Enter>. Vyberete požadované bankovní spojení a opětovným stiskem kombinace kláves <Ctrl><Enter> přenesete bankovní spojení do formuláře platebního příkazu.

Kód ústavu, Číslo účtu, Měna, Název ústavu

Tato pole se do hlavičky platebního příkazu přenesou automaticky z bankovního spojení příkazce.

Bankovní spojení příjemce

Bankovní spojení

Do tohoto pole zadáváte bankovní spojení příjemce, tzn. toho, ve prospěch koho má být platba provedena. Bankovní spojení vybíráte z číselníku Bankovního spojení pomocí tlačítka Tritecky.jpg nebo stiskem kombinace kláves <Ctrl><Enter>. Vyberete požadované bankovní spojení a opětovným stiskem kombinace kláves <Ctrl><Enter> přenesete bankovní spojení do formuláře platebního příkazu.

Kód ústavu, Číslo účtu, Měna, Název ústavu

Tato pole se do hlavičky platebního příkazu přenesou automaticky z bankovního spojení příjemce.

Zprostředkující peněžní ústav

V těchto polích máte možnost vybrat peněžní ústav, který je pro vaší peněžní transakci zprostředkujícím peněžním ústavem. Jestliže tyto informace nepotřebujete (např. z důvodu struktury exportního souboru) sledovat, nemusíte tato pole vyplňovat.

Kód ústavu

Bankovní spojení zprostředkujícího peněžního ústavu zadáváte pomocí kláves <Ctrl><Enter> nebo pomocí tlačítka Tritecky.jpg vstupujete do číselníku peněžních ústavů a vybraný přenesete do formuláře.

Název ústavu, Název pobočky, Místo sídla

Tato pole se doplní automaticky na základě výběru kódu bankovního spojení zprostředkujícího peněžního ústavu.

Platba

Datum splatnosti

Vyplňujete datum splatnosti platebního příkazu. Datum můžete vyplnit vypsáním z klávesnice nebo můžete použít pomocného tlačítka a požadovaný den vybrat poklepáním myši v kalendáři.

Upozornění UPOZORNĚNÍ V případě, že bude vyplněna uživatelská konstanta Implicitní doba splatnosti, bude se na základě vyplněného datumu vystavení generovat datum splatnosti.


Datum vystavení

Vyplňujete datum vystavení platebního příkazu. Datum můžete vyplnit vypsáním z klávesnice nebo můžete použít pomocného tlačítka a požadovaný datum vybrat poklepáním myši v kalendáři.

Upozornění Pole Datum splatnosti a Datum vystavení jsou rozhodující nejen z hlediska tisku platebních příkazů, ale také při exportu platebních příkazů. Prostřednictvím těchto datumů zadáváte rozsah (interval) exportovaných platebních příkazů.


Částka

Vyplňujete částku, která má být zaplacena v cizí měně.

Měna

Zadáváte měnu, ve které je platební příkaz vystaven. Výběr měny provádíte stiskem pomocného tlačítka.

Cílová země

Vybíráte z číselníku zemí cílovou zemi, tzn. zemi, které je platební příkaz určen.

Platební titul

Vyplňujete platební titul platebního příkazu, kterým specifikujete platební příkaz. (Nevyplněné pole se zobrazí v chybové sestavě a je doporučena oprava).

Místo vystavení

Textové pole.

Úhrada poplatků

Vyplňujete kód pro atribut úhrady poplatků. Pole můžete vypsat ručně nebo vybrat z vámi zadaného číselníku pomocí tlačítka Tritecky.jpg. (Nevyplněné pole se zobrazí v chybové sestavě a je doporučena oprava).

Priorita

V tomto poli je možné nastavit, jestli má být platební příkaz importován s prioritou Normálně (tedy jak dosud) nebo Urgentně (tedy přednostně). Tato priorita je postupně zapracována do skriptů dalších všech bank.

Účel platby 1-4

Vyplňujete účel platby, který můžete vybírat ze seznamu vámi vytvořených pomocných textů. Výběr provádíte pomocí tlačítka Tritecky.jpg.

Zpráva bance 1-4

Vyplňujete zprávu, kterou můžete vybírat ze seznamu vámi vytvořených pomocných textů.

Detail

Zde je možno zadat více plateb sdružených do jednoho řádku. Zadává se částka a variabilní symbol. U zahraničního platebního příkazu se systém snaží dohledat odpovídající fakturu a pokud takovou najde, nabídne možnost jejího připojení. Pokud se generují sdružené platby ze saldokonta nebo z fakturace, tyto detaily a vazby systém doplňuje automaticky. Při generování se do políčka Účel platby 1 doplňuje variabilní symbol z detailu s největší částkou. Pokud je zadán detail, sumační částku nelze změnit, napočítává se automaticky.

Platbu lze rovněž zadat použitím volby v menu místní nabídky v přehledu detailů Nový z faktur. Po zvolení akce se objeví přehled faktur a v něm se objeví faktury, které jsou vystaveny ve stejné měně jako platební příkaz a zároveň saldo v přípravě není nulové (= ještě nezaplacené faktury). Z přehledu je možno přenést více faktur najednou. Při přenosu se kontroluje bankovní spojení faktury oproti bankovnímu spojení na platebním příkazu. V případě jejich nerovnosti se objeví upozorňující dotaz.

Takto vyplněný platební příkaz uložíte pomocí tlačítka OK.

Při vyplňování platebního příkazu program provádí kontrolu toho, zda jsou vyplněny všechny požadované údaje a zda jsou vyplněny správně. Můžete se setkat s následujícími hlášeními:

Dotaz nebo informativní hláška Prázdná nebo chybně zadaná položka Bankovní spojení příjemce.

Není vyplněno bankovní spojení příjemce.

Dotaz nebo informativní hláška Prázdná nebo chybně zadaná položka Cílová země.

Není vyplněno pole Cílová země.

Dotaz nebo informativní hláška Prázdná nebo chybně zadaná položka Částka.

Není vyplněno pole částka nebo je vyplněna částka se záporným znaménkem.

Dotaz nebo informativní hláška Prázdná nebo chybně zadaná položka Měna.

Není vyplněno pole Měna.

další

Za obsah tohoto článku odpovídá Dagmar Mayerová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export