Helios Easy:Elektronická komunikace - Banka

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

V této části příručky se dozvíte, jak obousměrně komunikovat s bankou, tzn. jak si předávat vytvořené platební příkazy v elektronické formě a jak naopak do systému Helios Easy naimportovat bankovní výpisy.


Obsah

Způsoby komunikace

Jsou možné dva způsoby komunikace

  • pomocí bankovních skriptů - starší formát komunikace, který je postupně nahrazován komunikací pomocí zpráv. V případě změny na straně banky již nejsou skripty udržovány a skript je nahrazen pluginem
  • pomocí zpráv - novější, aktuálně podporovaný, způsob komunikace

Obecné informace k elektronické komunikaci pomocí Zpráv naleznete v kapitole Helios Easy:Přehled definice zpráv - Pomocné číselníky.


Upozornění Tyto dva způsoby se liší technologií provedení, liší se jiným umístěním a použitím akcí pro export a import. V obou případech je nutnou podmínkou pro úspěšnou aktualizaci zakoupení licence pro komunikaci s konkrétní bankou.


Aktualizace probíhá nezávisle na update systému Helios Easy. Uživatel provádí aktualizaci ručně volbou Helios Store, záložka Používané, tlačítko Přidat a Instalovat Podrobnější informace ke stažení, instalaci a update pluginu pro komunikaci pomocí zpráv naleznete v kapitole Helios Easy:Základní informace, instalace - Rozšiřující moduly.


Upozornění Seznam distribučních bankovních skriptů a pluginů naleznete ve [Znalostní databázi]

Export příkazů

Cílem exportu příkazů je vytvořit soubor ve formátu, se kterým je schopen pracovat váš bankovní program. Tento soubor naimportujete do vašeho bankovního programu a následně odešlete elektronicky do banky. Přenos platebních příkazů provádíte až poté, co zkontrolujete správnost platebních příkazů pomocí nabídky Chybová sestava. V případě, že zapomenete platební příkazy zkontrolovat vy sami, program vás při provádění exportu na případné chyby upozorní.

Export platebního příkazu do banky (zpráva)

E-help Elektronického průvodce k exportu platebních příkazů naleznete zde - exe verze ke stažení, swf verze ke spuštění


Akci naleznete v menu:

  • Banka -> Platební příkazy tuzemské -> Zprávy -> Generování zpráv
  • Banka -> Inkasní příkazy tuzemské -> Zprávy -> Generování zpráv
  • Banka -> Platební příkazy zahraniční -> Zprávy -> Generování zpráv

Po potvrzení nabídky se objeví přehled Vámi zakoupených pluginů pro komunikaci s bankami, které můžete použít. Vyberete konkrétní zprávu a potvrdíte zahájení přenosu tlačítkem Přenos.


Pokud banka umožňuje komunikovat ve více formátech, jste nyní vyzváni k výběru formátu pro komunikaci.

Můžete zde použít tlačítka Info - zobrazí se základní informace o dané struktuře pro komunikaci a případně obsahuje i specifické požadavky na vyplňování položek platebního příkazu dané konkrétní bankou. Výběr potvrdíte tlačítkem OK.

V závislosti na tom, pro jakou banku export provádíte se objeví pole, která musíte vyplnit. Údaje, které je zde nutné vyplnit získáte z vaší smlouvy s konkrétním peněžním ústavem. Většina údajů zůstane po prvním vyplnění zachována, měníte pouze pole, která konkretizují daný export platebních příkazů (např. denní zabezpečovací kód).


Vyplněná pole uložíte tlačítkem OK. Objeví se formulář, ve kterém specifikujete, které platební příkazy mají být vyexportovány a kde má být exportní soubor uložen.


Přenos do banky - export (skript)

Akci naleznete v menu:

  • Banka -> Platební příkazy tuzemské -> Přenos do banky - export
  • Banka -> Inkasní příkazy tuzemské -> Přenos do banky - export
  • Banka -> Platební příkazy zahraniční -> Přenos do banky - export


Potvrzením nabídky Přenos do banky – export se objeví přehled vámi zakoupených bankovních skriptů, které můžete použít.


Výběr skriptu pro export

Můžete zde použít tlačítka Info, které vám podává základní informace o daném bankovním skriptu z hlediska jeho bezproblémové implementace. Tlačítko Skript vám umožňuje prohlížet, popř. editovat bankovní skript.


Upozornění Úpravu bankovního skriptu provádějte pouze na základě konzultací s našimi konzultanty.


Stiskem tlačítka OK dáte pokyn k provedení exportu platebních příkazů. V závislosti na tom, pro jakou banku export provádíte se objeví pole, která musíte vyplnit. Údaje, které je zde nutné vyplnit získáte z vaší smlouvy s konkrétním peněžním ústavem. Většina údajů zůstane po prvním vyplnění zachována, měníte pouze pole, která konkretizují daný export platebních příkazů (např. denní zabezpečovací kód).


Zadávání polí nutných pro export do bankovního ústavu (Komerční banka)


Vyplněná pole uložíte tlačítkem OK. Objeví se formulář, ve kterém specifikujete, které platební příkazy mají být vyexportovány a kde má být exportní soubor uložen.

Podmínky exportu

Nastavení podmínek exportu

Zpracovat označené příkazy Pokud bude zaškrtnuto, dojde k exportu pouze u označených platebních příkazů. Editor s tímto zaškrtávátkem se zobrazí pouze v případě spuštění funkce Přenos do banky export. Pokud jsou platební příkazy odesílány pomocí funkce Zprávy - Generování zpráv, systém automaticky exportuje v případě označení platebních příkazů pouze ty označené.


Upozornění Zaškrtávátko "Zpracovat označené příkazy" se zobrazí pouze při exportování platebních příkazů (dále jen PP) pomocí funkce "Přenos do banky - export". Pokud PP exportujete pomocí funkce Zprávy - Generování zpráv, dojde k exportu PP, které jsou označené (tzn. při zmáčknuté klávese Ctrl označte PP pomocí myši). Pokud není označen ani jeden PP, dojde k exportu všech PP, které odpovídají filtračním podmínkám.


Splatnost od Splatnost do

Tyto datumy rozhodují o tom, které platební příkazy budou vyexportovány. K výběru rozmezí datumu můžete použít tlačítka, které vám zobrazí kalendář, popř. datumy vypsat přímo z klávesnice.

Pokud před vlastním exportem označujete platební příkazy, pak se filtr použije jen na označené.


Vystaveno od Vystaveno do

Tyto datumy rozhodují o tom, které platební příkazy budou vyexportovány. K výběru rozmezí datumů můžete použít tlačítka, které vám zobrazí kalendář, popř. datumy vypsat přímo z klávesnice.

Pokud před vlastním exportem označujete platební příkazy, pak se filtr použije jen na označené.


Pouze z účtu

Máte možnost vybrat vaše bankovní spojení, ze kterého bude platba provedena. Toto se musí shodovat s vybraným bankovním spojení na platebním příkazu, jinak nebude export proveden. Systém neuvidí platný platební příkaz.


Exportovat údaje o zaměstnancích

Vyplňujete v případě, že exportujete platební příkazy týkající se mezd. Zatržením rozhodujete o tom, zda se údaje o zaměstnancích (jména pracovníků) mají dostat do exportního souboru nebo nikoliv.


Exportní soubor


Cesta

Určujete, kam se exportní soubor uloží.

V případě používání exportu pomocí zpráv se cesta nastavuje v definici zprávy v poli Adresa místa určení zpráv. V nastavení podmínek exportu můžete cestu změnit.

Na nastavení je vhodné domluvit se s pracovníky firmy, která vám dodává bankovní program. Soubor musí být umístěn na místě, ze kterého je tento program schopen soubor načíst.


Jméno souboru

Zobrazuje se jméno exportního souboru a jeho přípona. U některých bankovních skriptů je pole Jméno souboru editovatelné. Můžete je změnit např. tehdy, pokud jste již jeden příkaz vytvořili a exportovali jej do adresáře, v němž čeká na přenesení do bankovní aplikace. Jakmile chcete vytvořit další bankovní příkaz, tento nový přepíše již uložený soubor. Pokud je tedy pole editovatelné, mohu přepsat název souboru (např. přidat mu č. 1) a do adresáře se mi uloží jako další soubor. Oba soubory lze pak načíst do bankovní aplikace.


Celý formulář potvrdíte tlačítkem OK. Tímto krokem dojde k vyexportování platebních příkazů, které splňují podmínky zadané na formuláři. O výsledku exportu jste informováni protokolem. Vyexportovaný příkaz získá příznak exportu a již nelze editovat. V případě, že potřebujete příkaz opravit, musíte zrušit příznak exportu výběrem volby místní nabídky.


V případě, že program při exportu nalezne chybu, objeví se protokol s chybovým hlášením ještě před tím, než se provede export platebních příkazů. Na základě tohoto protokolu, můžete opravit chyby a poté export znovu zopakovat. Jestliže chyby neopravíte a pokusíte se o export ihned, objeví se hlášení:

Dotaz nebo informativní hláška Ve vybraných platebních příkazech byly nalezeny chyby. Pokračovat v exportu?

Jestliže stisknete tlačítko Ano, platební příkazy budou vyexportovány včetně chyb, které program při kontrole zjistil. Stisknutím tlačítka Ne nebo Storno nebudou platební příkazy vyexportovány. Jste vráceni do přehledu platebních příkazů, kde máte možnost nalezené chyby opravit a export platebních příkazů zopakovat.


Upozornění Doporučujeme nikdy nepokračovat v exportu platebních příkazů automaticky, aniž byste zkontrolovali chybový protokol.


Pokud systém nenalezl žádné platební příkazy, které vyhovují zadaným podmínkám pro export, budete upozorněni hlášením:

Dotaz nebo informativní hláška Nebyl nalezen žádný platební příkaz pro export!

Toto hlášení znamená, že systém nenalezl žádné nezrealizované (nevyexportované či nevytištěné) platební příkazy v daném rozmezí splatnosti a vystavení, které jste vyplnili v nastavení podmínek exportu.

Import výpisů

Cílem importu výpisů je načíst do systému Helios Easy soubor, který jste vyexportovali z Vašeho bankovního programu.

Import výpisu z banky (zpráva)

E-help Elektronického průvodce k importu bankovních výpisů do Helios Easy pomocí zpráv naleznete zde - exe verze ke stažení, swf verze ke spuštění.


Akci naleznete v menu:

  • Banka -> Bankovní výpisy -> Zprávy -> Načtení zpráv

Po potvrzení nabídky se objeví přehled Vámi zakoupených pluginů pro komunikaci s bankami, které můžete použít. Vyberete konkrétní zprávu a potvrdíte zahájení stahování souboru tlačítkem Stažení.

Automaticky jste přesměrováni do adresáře, kde je umístěn soubor pro import (tuto informaci vám poskytnou pracovníci firmy, kteří vám zaváděli bankovní program). Cestu na adresář přednastavujete přímo ve zprávě do pole Adresa místa zdroje zpráv.

Název a přípona souboru jsou odlišné v závislosti na tom, o jaký bankovní ústav se jedná. Soubor vyberete a potvrdíte jeho volbu tlačítkem Otevřít.


Pokud banka umožňuje komunikovat ve více formátech, jste nyní vyzváni k výběru formátu pro komunikaci.

Můžete zde použít tlačítka Info, které vám podává základní informace o dané struktuře pro komunikaci. Výběr potvrdíte tlačítkem OK.


Import bankovních výpisů (skript)

Pomocí pravého tlačítka myši zvolíte z místní nabídky volbu Import bankovních výpisů.

Objeví se obrazovka, ve které se nabídne přehled vámi zakoupených bankovních skriptů. Vyberete bankovní skript banky, ze které budete import provádět a stisknete tlačítko OK.

Dále jste vyzváni k tomu, abyste vybrali cestu k adresáři, kde je umístěn soubor pro import (tuto informaci vám poskytnou pracovníci firmy, kteří vám zaváděli bankovní program). Název a přípona souboru jsou odlišné v závislosti na tom, o jaký bankovní ústav se jedná. Výběrem příslušného souboru dojde k naimportování bankovního výpisu.


Podmínky importu

Jestliže se pokusíte naimportovat již naimportovaný bankovní výpis, objeví se hlášení o chybě:

Dotaz nebo informativní hláška Pokus o import již existujícího výpisu!

Číslo výpisu XXX
Kód banky XXX
Číslo účtu XXX
Datum výpisu XXX

Nelze importovat bankovní výpis, který má všechny tyto čtyři údaje shodné.

Samotný import bankovního výpisu zabezpečí pouze to, že si bankovní výpis můžete prohlížet, tisknout, popř. můžete provádět jeho opravu. K tomu, aby bylo možné zaúčtovat bankovní výpis je třeba provést Přípravu účtování výpisů.

další


Za obsah tohoto článku odpovídá Dagmar Mayerová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export