Helios Easy:Doplňující údaje - Mzdy (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah


Prostřednictvím této volby zadáváte údaje, které se týkají zaměstnance, ale nejedná se o údaje, které bezprostředně souvisí se mzdovými údaji. Tzn. zadáváte zde dřívější příjmení, dosažené vzdělání zaměstnance, apod. Vstoupíte do nabídky Zaměstnanci a z místní nabídky vyberete Doplňující údaje.


Záložka Osobní údaje

Záložka je rozdělena do sekcí, např. [1] Pracoviště, [2] Zaměstnání atd. Jednotlivé sekce je možné klikáním myší na název sekce nebo na znak šipky v záhlaví sekce sbalit a rozbalit podle vaší potřeby. Také je možné pro rozbalování použít kombinaci kláves Ctrl+Alt+číslo. Po opuštění editačního formuláře si systém pamatuje, které sekce byly rozbaleny/sbaleny, a při dalším otevření formuláře toto nastavení zachová.


Formulář doplňujících údajů, záložka Osobní údaje


[1] Pracoviště

Kód LAU (klasifikace územních statistických jednotek)

Atribut Kód LAU má vliv na sestavu ISP (sestava pro ministerstvo financí) a na ISPV (Trexima). Jedná se o klasifikační číselník.


Sídlo útvaru

Vybíráte pracoviště, na kterém zaměstnanec převážnou část pracovní doby pracuje. Výběr provádíte z vaší organizační struktury.


Kód území

Atribut je navázán na přehled Pomocné texty. Atribut slouží pro vyplnění Kódu obce (ZÚJ – základní územní jednotka), ve které je umístěno místo výkonu práce. Viz vyhláška č. 245/2010 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů. Je nutné vytvořit si v pomocných textech číselník všech územních jednotek, ve kterých zaměstnanci výkonávají práci dle pracovní smlouvy.

Je nutné vyplnit tyto atributy:

Kód území - pomocné texty


Skupina

Je třeba nastavit na hodnotu Kód území.


Kód

Kód územní jednotky (např. 564869 pro obec Březí)


Popis

Název územní jednotky


Atribut Kód uzemí je důležitý pro sestavení Přílohy č.1, Počet zaměstnanců ke dni 1.12.20xx k Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti.


Upozornění Je nutné mít atribut vyplněný nejpozději ve mzdovém období prosinec 20xx a to u každého zaměstnance, aby se správně sestavil tiskový formulář Přílohy č.1, Počet zaměstnanců ke dni 1.12.20xx.

Více informací o čísleníku základních územních jednotek najdete na této adrese: http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/zakladni_uzemni_jednotka Vlastní číselník je ke stažení na této adrese: http://www.isvz.cz/isvz/default.aspx?mainwindow=4


Země

Vyplňujete zemi, kde zaměstnanec vykonává práci (je-li jiné, než je sídlo organizace).


Doprava

Zadáváte způsob dopravy do zaměstnání. V případě potřeby můžete tuto položku využít k jinému, vámi zvolenému označení.


Zdr. rizika

Vybíráte kategorizaci zdravotních rizik pro daný pracovní poměr zaměstnance.


[2] Zaměstnání

CZ - ISCO

Vybíráte číslo z číselníku CZ-ISCO, které odpovídá profesi daného zaměstnance. Tato položka bude mít význam pro statistické vyhodnocování (šetření ISPV Trexima, výkaz ISP).


KZam

Vybíráte číslo z číselníku KZam, které odpovídá profesi daného zaměstnance. Od roku 1.1.2011 se jedná o historický údaj klasifikace zaměstnání a není nutné jej vyplňovat.


Profese

Vybíráte číslo profese zaměstnance z vámi definovaného číselníku nebo vypíše číslo profese přímo z klávesnice. Pokud doplňujete profesi z číselníku Profese, bude se tato načítat na tiskový formulář Potvrzení při změně zaměstnání (zápočtový list) v Ročních sestavách.


Stupeň řízení

Údaj Stupeň řízení je nutné vyplnit pro potřeby podání statistiky ISP. V případě, že je zaměstnanec vedoucím pracovníkem, nestačí mít zatrženou položku Vedení zaměstnanců, ale zároveň je nutné určit stupeň řízení v rozmezí 1 - 4. Nelze zadat stupeň řízení, pokud není zatržena položka Vedení zaměstnanců.


Vedení zaměstnanců

Zatržením této položky určujete, zda je konkrétní zaměstnanec pověřen vedením zaměstnanců. Tento údaj je důležitý pro správně vytvořený soubor pro statistické šetření ISPV (Trexima) a ISP.


Skupina MVZ

Údaj Skupina MZV (Skupina prací podle míry ztěžujících vlivů) je nutné vyplnit pro potřeby podání statistika ISP. V případě, že zaměstnanec pracuje ve ztížených pracovních podmínkách, je nutné určit, o jakou míru vlivu se jedná v rozmezí I. - V. (NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 564/2006 Sb.).


Funkce ve státní správě

Atribut Státní správa má vliv na sestavu ISP (sestava pro ministerstvo financí). Zaškrtnutí položky znamená, že pracovně právní vztah zaměstnance spadá do výkonu státní správy a naopak.


Kód postavení CZ - ICSE (klasifikace postavení v zaměstnání)

Atribut Kód postavení má vliv na sestavu ISP (sestava pro ministerstvo financí) a na ISPV (Trexima). Jedná se o klasifikační číselník.


[3] Ostatní údaje

Přepočtený stav

Zadáváte přepočtený stav zaměstnance, tzn. poměr mezi skutečnou a zákonnou pracovní dobou. Tato položka měla ve starších verzích pouze informativní charakter. Nyní platí následující.

Pokud je prázdná, způsob výpočtu "základní" hodnoty přepočteného stavu (bez krácení dle data nástupu, výstupu..) je stejný jako doposud (hodiny na kalendáři/hodiny v týdenním úvazku na kartě).

Pokud je zde vyplněna nějaká hodnota, má hodnota v této položce při výpočtu přepočtených stavů přednost. Tímto lze řešit např. zadání přepočtených stavů unepravidelných pracovních dob, netypických kalendářů apod. (viz kap. Přepočtené stavy).


Zdravotní stav

Zadáváte zdravotní stav zaměstnance. Výběr provádíte z pomocného číselníku.


OZP (Ztížená pracovní schopnost)/ OZZ (Osoba zdravotně znevýhodněná)

Můžete k danému zaměstnanci přiřadit stav ze seznamu:

 • není
 • OZP
 • OZP s TZP
 • OZZ

Tento parametr má vliv na sestavu ZPS, kterou můžete tisknout nad Ročními sestavami. Aby byly hodnoty do sestavy napočteny správně, je nutné mít tento atribut správně vyplněn ve všech měsících daného roku.


Poštu posílat na

Vybíráte z definovaného pole ze seznamem:

 • Trvalé bydliště
 • Přechodné bydliště
 • Kontaktní adresu

Tato položka má vliv na posílání poštovních poukázek typu B.


[4] Důchody

Důchod u konkrétního zaměstnance můžete zadat v Doplňujících údajích na záložce 1 - Osobní údaje. Do přehledu všech zadaných důchodů u zaměstnanců se dostanete přes přehled Důchody pod nabídkou Zaměstnanci.


Formulář Důchody

Duchody.jpg


Os. číslo (Osobní číslo)
Příjmení
Jméno
Datum narození

Tyto položky jsou automaticky přednastaveny z karty zaměstnance a nejsou editovatelné.


Pořadí

Tato položka určuje pořadí jednotlivých důchodů přiřazených konkrétnímu zaměstnanci. Na základě této položky je možné využívat v manažerském rozhraní funkci, která vrací druh důchodu zaměstnance.


Druh důchodu

Z pole se seznamem vybíráte druh důchodu, jehož je zaměstnanec poživatelem.

 • Částečný invalidní
 • Invalidní
 • Starobní
 • Vdovský
 • Sirotčí
 • Vdovecký
 • Cizí char. starobního
 • Cizí invalidní
 • Cizí částečně invalidní
 • Invalidita 1.stupně
 • Invalidita 2.stupně
 • Invalidita 3.stupně


Orgán vyplácející důchod

Z pole se seznamem vybíráte, která instituce vyplácí zaměstnanci důchod:

 • Česká správa sociálního zabezpečení
 • Ministerstvo obrany
 • Ministerstvo vnitra
 • Ministerstvo spravedlnosti
 • Cizozemský nositel pojištění


Vychov. dětí (Vychovávaných dětí)

Počet vychovávaných dětí se přenáší ze Mzdových údajů zaměstnance (záložka 5 - Účtování, limity). Tato položka má vliv na generování datumu nároku na starobní důchod.


Datum nároku

Vyplňujete datum nároku na důchod. K ručnímu vyplnění můžete použít pomocného kalendáře přes ikonku Kalendar.jpg nebo datum vyplnit přímo vepsáním z klávesnice. Nárok na důchod lze také vygenerovat prostřednictvím tlačítka Tritecky.jpg (Generování nároku na důchod) přímo ve formuláři Důchody. Po stisku tlačítka se automaticky předvyplní datum předpokládaného nároku dle věku zaměstnance (generování probíhá na základě data narození a konstant (důchodová tabulka je uložena přímo v databázi)).


Upozornění Tato položka ovlivňuje nápočet RELDP (položka Odečet po důchodovém věku).


Datum přiznání

Vyplňujete datum přiznání důchodu. K vyplnění můžete použít pomocného kalendáře nebo datum vyplnit přímo vepsáním z klávesnice. Dle Data přiznání probíhá u zaměstnanců kontrola nároku na základní odpočitatelnou položku. Pokud zaměstnanec ztrácí nárok na uplatnění základní odpočitatelné položky, objeví se informativní hláška.


Datum odejmutí

Vyplňujete datum odejmutí důchodu. K vyplnění můžete použít pomocného kalendáře nebo datum vyplnit přímo vepsáním z klávesnice.


Výše důchodu

Orientační položka. Slouží k evidenci výše důchodu zaměstnance.


Paragraf

Vyplňujete paragraf, na základě kterého byl důchod přiznán.


Číslo rozhodnutí

Atribut Číslo rozhodnutí vyplňujete tehdy, když je důchod vyplácen ministerstvem obrany, vnitra nebo spravedlnosti.


Upozornění Přes akci Doplnění důchodů z ostatních PP v sekci Důchody v Doplňujících údajích lze sjednotit důchody z dalších pracovních poměrů s daným rodným číslem.


Volby místní nabídky v přehledu Zaměstnanci, Důchody

Nárok na starobní důchod - Generuj nové

Seznam všech důchodových karet naleznete v přehledu Zaměstnanci, Důchody. V přehledu Důchody jsou zobrazeny jednak důchodové karty zadané v přehledu Doplňující údaje na záložce Důchody, jednak karty vytvořené pomocí akce místní nabídky Nárok na starobní důchod - Generuj nové. Jejím spuštěním se vyvolá přenosový seznam se zaměstnanci, kteří neukončili PP a nemají zadané Datum nároku na starobní důchod. Po stisku tlačítka Přenos dojde k určení datumu nároku na starobní důchod u vybraných zaměstnanců a uložení této hodnoty do nově založených důchodových karet. Generování probíhá na základě data narození, pohlaví a počtu vychovaných dětí u žen.


Nárok na starobní důchod - Aktualizuj vybrané

Tato akce pro vybrané záznamy, pokud se jedná o starobní důchod, znovu určí datum nároku a uloží ho.


Předstihové řízení

Zde se v přehledu zobrazí ti zaměstnanci, kteří mají v daném období 0 - 2 roky před nárokem na důchod. Nad tímto přehledem lze přes akci Tisk formulářem (F8) vytisknout formulář "Žádost o výpis dob pojištění z evidence ČSSZ". Před tímto tiskem se zobrazuje dialog, ve kterém je pole "Pobírá důchod" a zatrhávátko "Realizovat tiskem".

Pole "Pobírá důchod" je editovatelné pouze v případě, že je pro tisk Žádosti vybrán jeden záznam. V takovém případě se přednabídne důchod zaměstnance s nejstarším Datem přiznání důchodu a prázdným Datem odebrání důchodu. Může jít o libovolný druh důchodu. Přednabídnutou hodnotu lze v dialogu změnit. Pokud je pro tisk vybráno více záznamů, objeví se v každém tiskovém formuláři žádosti hodnota "Pobírá důchod" získaná pro každého zaměstnance zvlášť již popsaným způsobem. Pokud je v dialogu před tiskem zaškrtnuto pole "Realizovat tiskem", je u vybraných a vytištěných záznamů nastaven atribut Datum realizace na aktuální datum a čas systému.


Tisk formulářem (F8)

Nad vybraným zaměstnancem v přehledu Zaměstnanci, Důchody můžete vytisknout formulář Potvrzení zaměstnavatele při podání žádosti o důchod jeho zaměstnance.


[5] Dřívější příjmení

V této sekci máte možnost evidovat neomezené množství dřívějších příjmení zaměstnance.

K zadání nového dřívějšího příjmení stisknete tlačítko Nový. Objeví se následující formulář:

Formulář Dřívějšího příjmení

Doplnujici udaje - Mzdy - ceska legislativa CZ 3.png


Os. číslo (Osobní číslo)
Příjmení
Jméno
Datum narození

Tyto položky jsou automaticky přednastaveny z karty zaměstnance a nejsou editovatelné.


Pořadí

Jedná se o položku, která se generuje automaticky a určuje pořadí dřívějších příjmení.


Dřívější příjmení

Zadáváte dřívější příjmení zaměstnance.


Platnost od

Zadáváte, od kdy výše uvedené dřívější příjmení platilo.


Platnost do

Zadáváte, do kdy výše uvedené dřívější příjmení platilo.


Upozornění Přes akci Doplnění předešlých jmen z ostatních PP v sekci Dřívější příjmení v Doplňujících údajích lze sjednotit dřívější příjmení z dalších pracovních poměrů s daným rodným číslem.


Záložka Další údaje

Záložka je rozdělena do sekcí, např. [1] Délka praxe, [2] Dosažené vzdělání. Jednotlivé sekce je možné klikáním myší na název sekce nebo na znak šipky v záhlaví sekce sbalit a rozbalit podle vaší potřeby. Také je možné pro rozbalování použít kombinaci kláves Ctrl+Alt+číslo. Po opuštění editačního formuláře si systém pamatuje, které sekce byly rozbaleny/sbaleny, a při dalším otevření formuláře toto nastavení zachová.


[1] Praxe

Délka praxe

 • Roky
 • Dny

Hodnoty do těchto položek se plní automaticky při měsíční uzávěrce. Nejčastěji budou sloužit k evidenci rozsahu praxe v rozpočtových organizacích.


Doba zaměstnání

 • Roky
 • Dny

Hodnoty do těchto položek se plní automaticky při měsíční uzávěrce. Nejčastěji budou sloužit k evidenci celkové délky zaměstnání daného zaměstnance.


Upozornění Oba typy evidence lze využít na základě vašich konkrétních požadavků. Např. Délkou zaměstnání je možné evidovat nikoliv celkovou dobu zaměstnání, ale např. evidovat dobu, po kterou zaměstnanec pracuje ve vaší firmě.


Upozornění Pokud zavádíte program Helios Easy a položky Doba zaměstnání a Délka praxe chcete evidovat, musíte zadat hodnoty, které byly aktuální v době před nasazením programu Helios Easy, do Počátečních hodnot (jedná se o tlačítko v kartě Mzdových údajů Akce, kde vybíráte volbu Počáteční hodnoty). Poté, co jste nastavili počáteční hodnoty, budou další časové údaje načítány automaticky při měsíční uzávěrce.


Příklad Příklad Zadání počátečních hodnot Doby zaměstnání

Program Helios Easy zavádíte od 1.4.2008. K 31.3.2008 pracoval zaměstnanec u vás ve firmě 5 roků a 123 dnů. Stisknete tlačítko Akce, vyberete Počáteční hodnotyna záložce Kumulace přes roky v poli Zaměstnání - Roky doplníte 5 roků a do položky Zaměstnání - Dny 123 dnů. Uložíte tlačítkem OK. Od 1.4.2008 bude zaměstnanec evidován v programu Helios Easy a každá měsíční uzávěrka tyto položky zaktualizuje na základě kalendářních dnů v konkrétním měsíci.


[2] Vzdělání

Tato část modulu Mzdy je vytvořena pro podrobnou evidenci stupně dosaženého vzdělání jednotlivých zaměstnanců. Proto bude využívána především podnikovými personalisty. Máte zde možnost evidovat více ukončených stupňů vzdělání pro jednoho zaměstnance a tedy zachytit celou historii jeho vzdělávání. Jedná se mj. o položku, která musí být vyplněna pro správné vytvoření exportního souboru pro firmu Trexima.

Volbou Mzdy, Zaměstnanci, Dosažené vzdělání otevřete přehled zaměstnanců, kterým již bylo zapsáno dosažené vzdělání, tzn. při prvním otevření je přehled prázdný.

V přehledu můžete využít všechny standardní nástroje pro práci s přehledy jako je třídění, filtrace, seskupení, export do programů MS Word či Excel atd.


Volbou Nový v tomto přehledu můžete začít evidovat dosažené vzdělání některého ze zaměstnanců. Nejprve se otevře seznam mzdových karet všech vašich zaměstnanců, ze kterého vyberete právě toho zaměstnance, kterému chcete zapsat dosažené vzdělání.


Upozornění Pokud chcete zapisovat dosažené vzdělání, musí tento zaměstnanec být již v evidenci, tzn. musí mít vystavenou mzdovou kartu.


Po výběru konkrétního zaměstnance se otevře jednoduchý vstupní formulář, kde vyplníte několik jednoduchých polí, týkajících se vzdělání. V hlavičce je automaticky vyplněno osobní číslo, příjmení, jméno a datum narození zaměstnance. Vyplníte následující pole:


Pořadí

Tato položka určuje pořadí jednotlivých vzdělání přiřazených konkrétnímu zaměstnanci. Na základě této položky je možné využívat v manažerském rozhraní funkci, která vrací vzdělání zaměstnance.


Kód (povinné)

Číselné pole pro záznam kódu z číselníku vzdělání (viz kap. Číselník vzdělání), který je v nabídce Konstanty a číselníky.


Ukončeno

Datum dokončení příslušného vzdělání.


Upozornění V případě mezd ve veřejné správě je nutné mít datum ukončení vzdělání vyplněno. Pokud datum ukončení nevyplníte, jste na tuto skutečnost upozorněni měkkou hláškou, můžete tedy vzdělání uložit i bez vyplněného datumu.


Název školy

Textové pole pro záznam celého názvu absolvované školy.


Druh zkoušky

Textové pole pro záznam typu složené zkoušky nebo jiného zakončení studia.

Takto zapsané dosažené vzdělání vidíte pro jednotlivé zaměstnance také prostřednictvím volby Zaměstnanci, Dosažené vzdělání.


Upozornění Přes akci Doplnění vzdělání z ostatních PP v editoru Vzdělání v Doplňujících údajích lze sjednotit vzdělání z dalších pracovních poměrů s daným rodným číslem.


[3] Poznámky

Tato sekce slouží k evidenci krátkých poznámek k zaměstnanci.


Reference

Číslo, které se automaticky nabízí a specifikuje uložené poznámky.


Název

Název poznámky


Text

Krátký, výstižný text poznámky


Poznámka

Detailní popis poznámky


[5] Cizinec

Tuto sekci vyplňujete v případě, že zaměstnáváte občany EU nebo příslušníky třetích zemí. Sekce obsahuje následující položky:


Předpokládaná doba: Dny / Měsíce

Zadáváte předpokládanou dobu zaměstnání/vyslání/pronájmu ve dnech a měsících.


Daňová rezidence

Stát, Identifikace

Doplníte údaje týkající se daňové rezidence. Údaje se následně tisknou na Mzdový list zaměstnance.


Zaměstnání

Vyslán k výkonu práce
Pronájem pracovní síly
Předčasné ukončení zaměstnání / vyslání

Zatržením políčka určujete typ výkonu práce zaměstnance.


Komunikační jazyk

Vybíráte komunikační jazyk cizince.


Místo výkonu práce

Vypisujete místo výkonu práce zaměstnance.


Tisk

Údaje je možné si do přehledu doplňujících údajů vložit pomocí Nastav. Také jsou k dispozici příslušné tiskové formuláře, které vyvoláte přes akci Tisk formulářem (F8) v přehledu Doplňující údaje:

 • Informace o nástupu-vyslání cizince,občana EU
 • Informace o ukončení-vyslání cizince,občana EU
 • Sdělení o nástupu-vyslání cizince,občana EU
 • Sdělení o nenastoupení - předčasném ukončení
 • Žádost cizince o povolení k zaměstnání v ČR


Kontrola platových stupňů a tříd

Tato nabídka je určená pro kontrolu platových stupňů a tříd jednotlivých zaměstnanců a umožňuje jejich případnou opravu. Při prvním vstupu je přehled prázdný. Jako první krok zvolte tedy akci Aktualizace kontrolního přehledu z místní nabídky. Vygeneruje se přehled zaměstnanců, kde je u každého zobrazený stupeň, třída, dosažené roky a dny praxe, mzdový tarif a aktuální stav. Aktuální stav platových stupňů a tříd může zobrazovat jednu z následujících možností:

 • Třída a stupeň nezadány – tento příznak znamená, že u daného zaměstnance nemáte vyplněný žádný tarifní stupeň a třídu
 • Doba praxe OK – u zaměstnance je vyplněná třída a stupeň odpovídající praxi
 • Doba praxe neodpovídá platovému stupni – platový stupeň, který má daný zaměstnanec přiřazený, patří k jiné době praxe
 • Základní mzda neodpovídá mzdovému tarifu – základní mzda vyplněná na mzdové kartě zaměstnance nesouhlasí s tarifní mzdou stanovenou pro daný tarifní stupeň a třídu v číselníku Platových stupňů a tříd
 • Nenalezen stupeň odpovídající praxi – tento příznak by se objevil v případě, že nebude v číselníku Platové stupně a třídy nalezen odpovídající stupeň pro danou dobu praxe


Pokud následně spustíte z místní nabídky akci Aktualizace platových stupňů (je vyžadováno potvrzení globálním heslem), dojde v případě existence odpovídajícího stupně a platové třídy pro danou dobu praxe k jejich nahrazení (v přehledu Kontrola platových stupňů a tříd i ve mzdových údajích zaměstnance).


Upozornění Při spuštění akce Aktualizace platových stupňů se může objevit hláška: „Jsou již vypočtené mzdy v tomto období. Akci nelze provést.“ Aktualizace probíhá nad všemi zaměstnanci v přehledu a pokud už máte aspoň u jednoho zaměstnance vypočtenou mzdu, není možné aktualizaci provést. Musíte nejdříve smazat mzdy všech zaměstnanců ve vybraném mzdovém období a potom spustit akci znovu.


další

Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export