Důležité:


Helios Easy:Dohadné položky na dovolenou - Mzdy (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah


Dohadný zůstatek na dovolenou v BR (běžném roce) - Výpočet mzdy

Atribut Dohadný zůstatek na dovolenou v BR lze zobrazit v následujících přehledech:

  • v přehledu Výpočet mzdy - pomocí nástroje Nastav
  • ve přehledu Výpočet mzdy přes akci Roční docházka, Dovolená - zobrazení zůstatků
  • atribut lze případně také doplnit na výplatní lístek

Hodnoty atributu se plní až po výpočtu mzdy. Jestliže není provedený výpočet, hodnoty se nezobrazí. Hodnota atributu zahrnuje i ručně zadané korekce.

Atribut zobrazí zůstatek dovolené tak, jako kdyby byl pracovní poměr ukončen ke konci roku (resp. k vyplněnému konci pracovního poměru). Zároveň vychází pro určení dnů krácení dovolené za omluvenou absenci z počtu dnů výkonu práce se zahrnutím období i po vybraném období až do konce roku (konce pracovního poměru). Tzn. že se jedná o zůstatek dovolené, kterou si může zaměstnanec vybrat do konce roku (konce pracovního poměru) za předpokladu, že ke konci roku nedojde k žádnému dalšímu krácení dovolené.


Příklad Příklad využití zobrazení Dohadného zůstatku na dovolenou v BR

Zaměstnankyně byla na rodičovské dovolené do 31.8.2014. Od 1.9.2014 se vrací do pracovního poměru, má 173 dnů omluvené absence.

"Klasický" zůstatek dovolené, který vidíte ve Mzdových údajích (a na distribučním výplatním lístku) zobrazí celý základní zůstatek dovolené (např. 25 dnů). Je tomu tak proto, že doposud není načteno alespoň 60 dnů výkonu práce, aby mohlo dojít ke krácení dovolené za omluvenou absenci. Ke krácení tohoto nároku dojde tedy až v případě, že zaměstnankyně skutečně "odpracuje" 60 dnů.

Jestliže si zobrazíte nový atribut Dohadný zůstatek na dovolenou v BR, zobrazí se hodnota 16,5 dne. Předpokládáme totiž, že ke konci roku bude výkon práce alespoň 60 dnů (tzn. od 09 - 12 měsíce), tudíž provedeme krácení za omluvenou absenci - celkově ve výši 4/12 z celkového nároku 25 dnů, zaokrouhleno 8,5 dne. Atribut tedy zobrazí 25 - 8,5 dne = 16,5 dne.


Dohadné položky na dovolenou - Roční sestavy

Do tohoto přehledu vstoupíte z hlavní nabídky volbou Mzdy, Roční sestavy, Dohadné položky na dovolenou. Tato nabídka slouží k výpočtu dohadných položek na dovolenou, tzn. stanovení nákladů na případné proplácení nevybrané dovolené.

Při prvním vstupu v měsíci je přehled prázdný, výpočet se provádí z místní nabídky pomocí akce Výpočet dohadných položek.

Upozornění Podmínkou proto, aby bylo možné tuto akci spustit je provedení měsíční uzávěrky vybraného měsíce (měsíce, ke kterému mají být dohadné položky stanoveny).

Výpočet probíhá vždy od prvního měsíce Období (tzn. období, které je nadefinováno v Pomocných číselnících – respektuje se, zda je období klasický kalendářní rok nebo rok hospodářský) do vybraného mzdového období. Výpočet probíhá pro zaměstnance, kteří v zadaném období pobírali mzdu (měli alespoň jednu výplatu) a druh pracovního poměru není Dohoda o provedení práce.

V přehledu je možné zobrazit následující položky (pokud nejsou zobrazeny v implicitním přehledu, lze je doplnit pomocí nástroje Nastav):


Hr.mz.AM (Hrubá mzda aktuální měsíc):

Hrubá mzda zaměstnance za aktuální (vybraný) měsíc


Doh.pol.AM (Dohadná položka aktuální měsíc):

Zůstatek na dovolenou v období DO (tzn.vybrané období) * průměr na dovolenou v daném měsíci * denní úvazek

Zůstatek na dovolenou v období Do se určí tak, jako kdyby zaměstnanci k tomuto období ukončili pracovní poměr, zohledňují se zde případné zůstatky na dovolenou z minulých let.


Doh.pol.MM (Dohadná položka minulý měsíc):

Zůstatek na dovolenou v období DO-1 * průměr na dovolenou v daném měsíci * denní úvazek

Zůstatek na dovolenou v období Do-1 se určí tak, jako kdyby zaměstnanci k tomuto období ukončili pracovní poměr, zohledňují se zde případné zůstatky na dovolenou z minulých let.


DP AM–rozdíl (Dohadná položka aktuální měsíc rozdíl):

(Zůstatek na dovolenou v období DO (tzn.vybrané období) * průměr na dovolenou v daném měsíci * denní úvazek) - (Zůstatek na dovolenou v období DO-1 * průměr na dovolenou v daném měsíci * denní úvazek)

Tzn. jestliže chcete zjistit např. tvorbu (rozdíl) dohadné položky za období leden až duben, potom:

A) Zjistíte, jaký by byl zůstatek na dovolenou v případě, že by zaměstnanci ukončili PP v dubnu (tzn. dojde ke krácení dovolené, jsou zde zohledněny případné zůstatky z minulých let) a toto se vynásobí průměrem na dovolenou, který je na dubnové mzdové kartě, a denním úvazkem.

B) Zjistíte, jaký by byl zůstatek na dovolenou v případě, že by zaměstnanci ukončili PP v březnu (tzn. dojde ke krácení dovolené, jsou zde zohledněny případné zůstatky z minulých let) a toto se vynásobí průměrem na dovolenou, který je na březnové kartě, a denní úvazkem.

C) Vypočítá se rozdíl A-B.


Hr.mz.upr.AM (Hrubá mzda upravená o dohadné položky)

Hrubá mzda vybraného měsíce navýšená o rozdíl dohadné položky (tj. DP AM rozdíl + Hr.mz.AM)


Hr.mz.AR (Hrubá mzda aktuální rok)

Hrubá mzda za aktuální rok (resp. za měsíce, které odpovídají nadefinovanému Období v Pomocných číselnících)


Doh.pol.AR' (Dohadná položka aktuální rok)

Celková výše dohadných položek (suma rozdílů dohadných položek od začátku období)


Hr.mz.upr.AR (Hrubá mzda aktuálního roku upravená o dohadné položky)

Hrubá mzda aktuálního roku navýšená o dohadnou položku aktuálního roku (tj. Doh.pol.AR + Hr.mz.AR)


Doh.pol.MR (Dohadná položka minulý rok)

Dohadná položka minulého roku se zjistí jako zůstatek dovolené na konci předchozího období (tzn. jestliže je obdobím klasický kalendářní rok, potom se zjistí zůstatek v prosinci minulého roku). Tento zůstatek se vynásobí průměrem na dovolenou (prosincovým) a denním úvazkem.

Upozornění Tento atribut budete pravděpodobně nejvíce využívaný, jelikož většině firmám stačí zjistit a zaúčtovat dohadné položky jednou ročně.


U všech typů dohadných položek lze zobrazit pojištění a dohadné položky včetně pojištění.


DP čerpání-MR (Dohadná položka čerpání minulý rok)

DP čerpání-AM (Dohadná položka čerpání aktuální měsíc)


Příklad Příklad při vytvoření dohadných položek k 31.3.2009 (základní nárok na dovolenou 20 dnů)


Vstupní údaje:

Zůstatek k 31.12.2008 10 dnů Zůstatek k 31.3.2009 5 dnů (20/12 *3) Čerpání v roce 2009 2 dny


Položka 1: Dohadná položka minulý rok (čerpání)

Zůstatek z minulého roku je 8 dnů (od zůstatku roku minulého jsou odečteny 2 dny čerpání roku 2009). Tzn. pokud není vyčerpán celý nárok z roku minulého, odečítá se čerpání roku 2009 z něj.

Výpočet dohadné položky: vypočítané dny výše uvedeným způsobem * denní úvazek * průměr na dovolenou z posledního měsíce, za který se dohadná položka počítá


Položka 2: Dohadná položka aktuální měsíc (čerpání)

Zůstatek aktuálního roku k 31.3. je 5 dnů (nebude odečteno čerpání, protože bylo odečteno z nároku minulého roku). Čerpání bude ze zůstatku aktuálního roku odečítáno až v případě, kdy bude vyčerpán celý zůstatek z minulého roku.

Výpočet dohadné položky: vypočítané dny výše uvedeným způsobem * denní úvazek * průměr na dovolenou z posledního měsíce, za který se dohadná položka počítá

Za obsah tohoto článku odpovídá Lenka Valášková, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export