Důležité:


Helios Easy:Definice platebních příkazů - Mzdy (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah


Tato důležitá část modulu Mzdy umožňuje vytvořit definice platebních příkazů pro mzdy, na jejichž základě můžete automaticky vytvářet v každém měsíci platební příkazy pro odvod daní, pojistného sociálního i zdravotního i výplat zaměstnanců či dalších mzdových složek. V této části programu můžete exportovat platební příkazy pomocí příslušných bankovních skriptů do jednotlivých bank (pokud jej máte zakoupen) anebo si je vytisknout.

Volbou Mzdy, Definice platebních příkazů otevřete přehled vytvořených definic ve mzdovém období. Tento přehled je samozřejmě při prvním vstupu prázdný.

E-help Elektronického průvodce k nastavení platebních příkazů ve mzdách naleznete zde (nutné pustit zvuk).


Nová definice platebního příkazu

Volbou Nový z místní nabídky přehledu, klávesou <F2> nebo příslušným tlačítkem otevřete vstupní formulář pro nastavení potřebných údajů pro generování platebních příkazů. Ve formuláři nastavujete v hlavičce v sekci [1] Platební příkaz údaje o bankovních účtech příkazce a v sekci [2] Položky údaje o bankovních účtech příjemců.


Definice platebního příkazu


[1] Platební příkaz

Interní číslo

Číselné označení definice platebního příkazu, generuje se automaticky nejbližší vyšší od poslední definice.


Název

40ti místný textové údaj pro označení definice platebního příkazu (např. Státní platby pro definici odvodů daní a pojistného).


Typ platebního příkazu

Pole s výběrem typů platebních příkazů:

 • Jednotlivé srážky (např. mzdy na účet, exekuce apod.)
 • Státní platby a kumulované srážky (odvody na ČSSZ, ZP apod.)
 • Poštovní poukázky typu B


Pobočka

Pro vytvoření platebních příkazů dle poboček postupujete stejně jako u definice klasických platebních příkazů, s tím rozdílem, že v hlavičce platebního příkazu vyplníte položku Pobočka. Znamená to tedy, že budete mít tolik definic platebních příkazů, kolik budete mít poboček (jedna sada platebních příkazů bude na státní platby, druhá sada bude pro jednotlivé srážky, případně další řada pro posílání poštovních poukázek).

Upozornění Pokud máte zapojeny pobočky (nastavení ve mzdových konstantách), je programem vyžadováno, aby všichni zaměstnanci, kteří mají proveden Výpočet, měli přiřazenou pobočku. Pokud program najde byť jen jednoho zaměstnance bez pobočky, nedovolí vygenerovat platební příkazy na pobočky.

Dále platí následující pravidla:

 • Pokud firma zpracovává mzdy pobočkově, musí být na všechny pobočky definovány platební příkazy.
 • Položku v nabídce Konstanty a číselníky, Ostatní, Zapojit lze změnit pouze tehdy, pokud nejsou vygenerované platební příkazy.
 • Pokud nebude mít některý zaměstnanec zadaný ve výpočtu přiřazenou pobočku, nebude možné vygenerovat platební příkazy na pobočky.
 • Pokud v definici platebních příkazů existují platební příkazy s přiřazenými pobočkami a v konstantách dojde následně k odtržení položky Zapojit pobočky, nebude možné na tyto definice vytvořit platební příkazy (bude možné vytvořit platební příkazy pouze na definice, kde nebyla přiřazena pobočka).


[2] Položky

Jednotlivé srážky

Tato definice vám umožní vytvořit platební příkaz pro vybrané mzdové složky. Využijete ji především pro generování platebních příkazů, kterými hradíte výplaty zaměstnancům na účet.

Příklad Příklad definice platebního příkazu pro odvod spoření na účty zaměstnanců:

Zadání

Chcete vytvořit definici platebního příkazu, ze kterého chcete generovat příkaz pro úhradu výplat zaměstnanců, které jsou obsahem mzdové složky 933 – Spoření procenta.


Řešení

Vyvoláte tvorbu nové definice platebního příkazu, ve které vyplníte nejprve údaje v hlavičce. Vyplníte pole Název např. Mzda na účet a pole Typ platebního příkazu, kde vyberete Jednotlivé srážky. V poli Bankovní spojení příkazce se implicitně vyplňuje přednastavené bankovní spojení vaší organizace, které naleznete v modulu Banka - Bankovní spojení a také v číselníku Organizace, kde pravým tlačítkem vyvoláte také Bankovní spojení, avšak pro konkrétní organizaci. Můžete však tento účet, ze kterého jsou výplaty hrazeny, samozřejmě změnit nebo vytvořit nové bankovní spojení. Zbytek údajů v hlavičce, které se týkají bankovního spojení příkazce se doplní automaticky.


Dále můžete v případě platebního příkazu typu Jednotlivé srážky stanovit způsob vyplnění variabilního symbolu v položce Co použít jako variabilní symbol (VS):

 • VS na bankovním spojení - tento způsob je nastaven jako defaultní (bank.spojení zaměstnanců)
 • Rok + měsíc
 • Rok + osobní číslo zaměstnance
 • Rok + měsíc + osobní číslo - např. pro měsíc prosinec 2004 a zaměstnance s osobním číslem 000013 bude VS 0412000013
 • Ručně zadaný VS - v tomto případě vyplňujete VS přímo v definici platebního příkazu v položce Variabilní symbol


V případě platebního příkazu typu Jednotlivé srážky můžete zadat Konstantní symbol. Důvodem je možnost zjednodušení účtování mezd. Postup je pak tento:

 • Do definice PP se zadá Konst.symbol např. 0138 (KS pro mzdy).
 • Při generování PP ve mzdách má stále přednost KS zadaný na bankovním spojení zaměstnance. KS z definice PP se doplní pouze u zaměstnanců, kteří ho nemají vyplněn.
 • V číselníku KS se pak k danému konstantnímu symbolu přiřadí účetní vazba.
 • Při účtování bankovního výpisu se vezme účetní vazba z daného KS a již se dále nikde nehledá - odstraní to tak možnost kolize s fakturami v případě nedohledaného bankovního spojení na řádku výpisu.


Ve spodní části je přehled jednotlivých mzdových složek, které chcete tímto příkazem proplatit. Volbou Nový v tomto přehledu otevřete okno Položky platebního příkazu, kde však můžete vybírat pouze jednotlivé srážky (resp. mzdové složky) z číselníku MS.


V tomto případě, kdy chcete zaměstnanci posílat mzdu na účet, vyberete z číselníku mzdových složek 933 Spoření procenta, na které jsou vypočítány odpovídající částky, které chcete zaměstnancům uhradit (případně obdobně nastavenou MS např. pro zahraniční příkazy).


U každé položky máte dále možnost zatrhnout následující položky:


Kontrola generování PP

Pokud je u dané srážky nastaven atribut Kontrola generování PP a je vytvořen platební příkaz, zobrazí se při editaci Výpočtu mzdy zaměstnance hláška:

Dotaz nebo informativní hláška "Byl již vygenerován platební příkaz. Opravdu chcete přidat novou mzdovou složku?"

Program upozorňuje na skutečnost, že již máte vytvořený PP. Pokud tedy budete dodatečně upravovat mzdu zaměstnance, musíte původní PP zrušit a vygenerovat znovu.


Generovat zahraniční platební příkazy

Pokud bude u dané srážky nastaven atribut Generovat zahraniční platební příkazy, bude docházet při vlastním generování platebního příkazu u této položky k generování zahraničního platebního příkazu namísto tuzemského. Zahraniční PP se generují až po tuzemských PP.


Seskupit podle bankovního spojení

Pokud je zatrženo, dochází při generování platebních příkazů k seskupení částek podle bankovního spojení (účet, kód banky, variabilní symbol, konstantní symbol). Pokud má jeden zaměstnanec více pracovních poměrů (tzn. více mzdových karet), tak výsledkem je jeden řádek platebního příkazu, na kterém je sečtena částka ze všech pracovních poměrů, kde je zadáno stejné bankovní spojení. Nastavená volba se bere v každém konkrétním mzdovém období nezávisle na ostatních.


Jen deponované platby

Pokud dojde k zatržení této volby pro řádek definice PP, pak při generování se na PP dostanou pouze Deponované platby, které mají nastavené období Kdy převést platbu na období aktuální a zároveň Období převodu platby je prázdne (převod na PP nebyl dosud realizován).

Upozornění Je možné tak realizovat převody Deponovaných plateb vice platebními příkazy v rámci jednoho mzdového období.

Bude tedy existovat více definic platebních příkazů se shodnou mzdovou složkou. Z těchto definic lze generovat platební příkazy v různých termínech.


Po stisknutí tlačítka OK se definice platebního příkazu uloží. Pokud později vygenerujete platební příkaz, bude všem zaměstnancům, kteří mají vyplácenou mzdu vypočtenou na této mzdové složce a vyplněno číslo jejich účtu, převedena mzda. Tzn. platební příkaz bude obsahovat tolik položek, kolik zaměstnanců má mzdu na této mzdové složce.


Lze vytvářet i definice platebních příkazů, které budou obsahovat více odváděných mzdových složek.

Upozornění Podmínkou pro vygenerování platebního příkazu je však správné vyplnění čísel bankovního spojení jednotlivých zaměstnanců, které buď vytvoříte přímo u mzdové složky nebo v číselníku Bankovní spojení a toto spojení pak na tuto mzdovou složku vyberete.


Státní platby a kumulované srážky

Tímto typem definicí vytvoříte hromadný platební příkaz, jehož pomocí budete odvádět vypočtené částky daně, sociálního i zdravotního pojištění a také důchodové spoření. V každém měsíci se tyto částky spočítají a kumulativně načtou na systémové mzdové složky, které potom pomocí hromadného platebního příkazu odvádíte na příslušné účty příjemců. Také zde vytvoříte platební příkaz, který obsahuje kumulované mzdové složky.


Příklad Příklad definice platebního příkazu pro odvod státních plateb:

Zadání
Chcete vytvořit definici hromadného platebního příkazu, na jehož základě budete každý měsíc generovat platební příkaz, kterým budete proplácet státní odvody na daně, sociální pojištění i zdravotní pojištění, případně na další odvody.


Řešení
Volbou Nový otevřete tvorbu nové definice platebního příkazu, kterým chcete odvádět státní platby. Vyplníte pole Název např. Státní platby, pole Typ platebního příkazu, kde vyberete Státní platby a kumulované srážky. Poté vyberete správný účet příkazce, tedy účet, ze kterého budou platby odváděny.

Ve spodní části vyvoláte opět volbu Nový. V tomto případě se otevře okno Položky platebního příkazu – Státní platby a kumulované částky.

Státní platby a kumulované srážky
Definice platebnich prikazu - Mzdy - ceska legislativa CZ 3.jpg


V poli Typ odvodu vyberete postupně všechny typy plateb, které chcete do definice nastavit, především:

 • Zálohová daň
 • Srážková daň
 • Soc.pojištění bez nem.dávek
 • Zdravotní pojišťovny

K jednotlivým typům odvodů přiřadíte správné Bankovní spojení příjemce (kliknete levou myší na tlačítko Tritecky.jpg, vyberete z přehledu příslušné bankovní spojení a tlačítkem Přenos jej přiřaďte k danému řádku definice platebního příkazu; pokud ještě nemáte dané bankovní spojení vytvořené, stiskněte v tomto přehledu tlačítko Nový, zadejte potřebné údaje, uložte je tlačítkem OK a přeneste stejným způsobem). Tzn. budete mít v jedné definici řádky pro odvod zálohové daně, srážkové daně, sociálního pojištění a tolik zdravotních pojištění, kolik se u vašich zaměstnanců vyskytuje druhů zdravotních pojišťoven.

Na formuláři pro definici řádku odvodu typu Zálohová daň je navíc atribut Odečíst neupl.RZ. Tohoto parametru se využívá v případě, že vypočtená částka zálohové daně je nižší než částka ročního zúčtování. Pokud je parametr zatržen, dojde k automatickému posouzení rozdílu mezi zálohovou daní uplatněnou na platebním příkazu (Zál.daň - pl.přík.) a vypočtenou zálohovou daní (Zál.daň - celkem), a to v součtu od ledna aktuálního roku do aktuálního mzdového období. Pokud je rozdíl kladný, odečte se od zálohové daně v aktuálním měsíci (maximálně do její výše). Toto se bude dít tak dlouho, dokud nebude do platebních příkazů načtena celá částka Ročního zúčtování.

Názorný přehled o Zálohové dani si můžete zobrazit z místní nabídky nad definicí řádku zálohové daně volbou Zálohová daň - detail.

Podobně lze zobrazit přehled pro Sociální pojištění. Platí, že z celkové částky sociálního pojištění je nejdříve odečtena sleva, poté mimořádná sleva, poté polovina náhrady za nemoc, případně celá hodnota nemocí z roku 2008. Na definici řádku pro odvod sociálního pojištění můžete přes pravé tlačítko myši zvolit akci Sociální pojištění - detail,kde lze vidět, jakým způsobem byla vypočítána konečná částka odvodu na sociální pojištění. Pokud se odvod sociálního pojištění dostane na nulu (tzn. není uplatněna celá výše slev), je nutné o tuto částku zažádat na ČSSZ, částku vidíte právě v detailu sociálního pojištění na platebním příkazu. Jako podklad pro vrácení částky by měl být postačující formulář Přehled o výši pojistného 2009 a jeho příloha.

Upozornění Tento přehled již není aktuální. Od odvodů na SP lze odečítat jen polovinu vyplacených náhrad mzdy a to jen u zaměstnavatelů s kódem 2 (se zvýšenou procentní sazbou.)


Dále můžete nastavit typ odvodu Důchodové spoření pro odvod částky zálohy na důchodového spoření. Jako zaměstnavatelé (plátci pojistného) provedete ve lhůtě splatnosti srážky pojistného za své zaměstnance (účastníky důchodového spoření), které odvedete v sumární částce na příslušný účet finančního úřadu. Platbu odvedete svému místně příslušnému finančnímu úřadu na bankovní účet s předčíslím (PBÚ) 41013 s variabilním symbolem, ve kterém bude vyplněna kmenová část daňového identifikačního čísla plátce pojistného (DIČ), jenž je shodné s DIČ, pod kterým jste registrováni k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (u plátcovy pokladny se postupuje obdobně, tzn. jedná se o kmenovou část DIČ, které bylo přiděleno plátcově pokladně). Konstantní symbol při bezhotovostní platbě se uvede 1148. Přijaté pojistné převedou finanční úřady příslušným penzijním společnostem účastníků na jejich účet důchodového spoření.

Více informací naleznete na stránce finanční zprávy.


Jednou čtvrtletně se odvádí také Zákonné pojištění zaměstnavatele za zaměstnance. Toto pojištění se počítá promilem ze základu sociálního pojištění. Pokud jste tedy ve správném měsíci (3,6,9,12), tak program umožní vygenerování platebního příkazu pro tento odvod. V poli Typ odvodu zadáte Zákonné pojištění zaměstnavatele a necháte vygenerovat platební příkaz odvodu.

Upozornění Nastavení výše promile ze základu sociálního pojištění se provádí volbou Konstanty a číselníky, Mzdové konstanty, kde najdete příslušné hodnoty na záložce 4. Nastavení a definice. Minimální výše odvodu činí 100 Kč.


Druhou oblastí využití tohoto typu jsou kumulované srážky.

Upozornění Využijete například odvod příspěvku na odbory nebo nějakých jiných příspěvků, které jsou zaměstnancům strženy z mezd a odvedeny jednou položkou na účet příjemce.


Příklad Příklad definice platebního příkazu pro kumulovanou mzdovou složku:


Zadání
Chcete vytvořit definici platebního příkazu, kterým budete jednou položkou hradit příspěvek na odbory od jednotlivých zaměstnanců a odvádět ho na příslušný účet příjemce.


Řešení
V hlavičce definice vyplníte Název, poté vyberete definici typu Státní platby a kumulované srážky a vyberete bankovní spojení příkazce. Ve spodní části, která obsahuje přehled položek platebního příkazu, vyberete volbu Nový. Otevře se vstupní formulář pro zadání položek platebního příkazu.

Kumulovaná mzdová složka
Definice platebnich prikazu - Mzdy - ceska legislativa CZ 5.jpg


Typ odvodu
V tomto poli vyberete typ odvodu Kumulovaná mzdová složka.


Mzd. složka
Zde vyberete tu mzdovou složku, na které se strhávají příspěvky na odbory jednotlivých zaměstnanců.


Bankovní spojení příjemce
Zde vyberete z číselníku bankovních spojení bankovní spojení příjemce, na které chcete kumulovanou částku příspěvků na odbory odvádět.


Pokud máte v číselníku Penzijní fondy přiřazeny k danému penzijnímu fondu konkrétní mzdové složky pro odvod penzijního pojištění za firmu a zaměstnance, nabízí se v definici platebního příkazu typu Státní platby a kumulované srážky v Typu odvodu konkrétní penzijní fond. Pokud byste nadefinovali řádek platebního příkazu tímto způsobem, načetl by se odvod penzijního pojištění za zaměstnance i zaměstnavatele na platební příkaz jako jedna částka. Pokud byste chtěli rozdělit odvod na dvě částky, můžete využít Typ odvodu Kumulovaná mzdová složka.}}


Poštovní poukázky typu B

Tímto typem definice umožníte vytvořit datový soubor, který je předáván určenému pracovišti pošty. Jedná se o způsob úhrady, kdy odesílatel (zaměstnavatel) poštovních poukázek uhradí poukazovanou peněžní částku bezhotovostním převodem z bankovního účtu a pošta vyplatí tuto částku příjemci (zaměstnanci) v hotovosti.


Příklad Příklad definice platebního příkazu pro poštovní poukázky typu B:


Zadání
Chcete vytvořit definici platebního příkazu, kterým budete vyplácet peníze prostřednictvím poštovních poukázek typu B.


Řešení
V hlavičce definice vyplníte Název, poté vyberete definici typu Poštovní poukázky typu B a vyberete bankovní spojení příkazce. Ve spodní části, která obsahuje přehled položek platebního příkazu, vyberete volbu Nový. Otevře se vstupní formulář pro zadání položek platebního příkazu:

Záložka 1- Definice platebního příkazu
Definice platebnich prikazu - Mzdy - ceska legislativa CZ 6.jpg


Mzd. složka (Mzdová složka)
Vyberete zde tu mzdovou složku, na kterou se načítají peníze, které mají zaměstnancům odejít formou peněžních poukázek v hotovosti.

Upozornění Z výše popsaného je zřejmé, že pokud budete používat definici platebního příkazu Poštovní poukázky typu B, je nutné, abyste pro tento účel vytvořili novou mzdovou složku, která bude určena pouze za tímto účelem. Znamená to, že pokud budete mít např. dvě skupiny zaměstnanců, z nichž jedna bude dostávat peníze formou poštovních poukázek a druhá formou převodu peněz na bankovní účet, musí existovat minimálně dvě mzdové složky.


Jestliže je vybrán tento typ platebního příkazu, objeví se druhá záložka Poštovní poukázky typu B:

Záložka 2 - Poštovní poukázky typu B
Definice platebnich prikazu - Mzdy - ceska legislativa CZ 7.jpg


[1] Poštovní poukázky typu B

Číslo odesílatele
Šestimístný numerický údaj, který určuje jednoznačnost odesílatele. Číslo přidělí pošta odesílateli po uzavření smlouvy.


Doba platnosti
Určuje lhůtu, ve které mohou být poukázky vyplaceny příjemci. Lhůta se určuje v rozmezí od 10 do 30 dnů po podání poukázky.


Specifický symbol
Údaj pro bližší specifikaci převáděné platby. Specifický symbol je uveden ve smlouvě.


Konstantní symbol
Je uveden ve smlouvě a odpovídá charakteru platby.


[2] Bankovní spojení

Způsob úhrady
z jednoho účtu, ze dvou účtů

Určuje zda převod bude proveden z jednoho nebo dvou účtů. V případě, že je zvolen způsob úhrady ze dvou účtů, je přístupná část Bankovní spojení - cena.


Bankovní spojení - cena
Vyplňujete údaje o bankovním ústavu, ve kterém máte veden účet, ze kterého jste provedli převod úhrnu cen (poplatků).


Bankovní spojení - pošta
Vyplňujete údaje o bankovním ústavu, na který firma poukáže peníze platebním příkazem pro výplatu složenek poštou.


[3] Předvyplnění pro položky

Druh specifikace
Určujete bližší specifikaci adresáta (rodné číslo, osobní číslo, vlastní text)


Specifikace adresáta
V případě nastavení RČ se jedná o patnácti místný numerický údaj, obsahující rodné číslo adresáta poukázky (bez lomítka) nebo datum narození. Datum narození musí být uvedeno ve tvaru dd.mm.rrrr. Jako první znak před rodným číslem nebo datem narození musí být uveden jednomístný řídící znak „*“ (např. *7710058963 nebo *05.10.1977) Jiné údaje zde nejsou dovoleny uvádět.


Zpráva pro adresáta
Jedná se 60 místný alfanumerický řetězec, který se při generování poukázek zapíše na všechny položky poukázek do atributu Zpráva pro adresáta.


Služby
Určujete, o jaký druh služby se jedná (např. do vlastních rukou, termínovaná výplata, dodejka apod.).


Upozornění Pokud definice platebních příkazů obsahuje položky, není možné ji smazat (tlačítko Zrušit nebo klávesa Delete). Na skutečnost je uživatel upozorněn hláškou "Definice platebních příkazů obsahuje položky. Definici nelze zrušit."


Generování platebních příkazů

Pro zobrazení informací o vytváření platebních příkazů pokračujte zde.


Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export