Helios Easy:Bankovní spojení - Banka

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Tato nabídka je určena k zadávání bankovních spojení. Nejčastěji se bude jednat o bankovní spojení organizací, popř. bankovní spojení zaměstnanců. Do přehledu bankovních spojení vstoupíte ze stromové struktury a vyberete Banka Bankovní spojení.


Formulář bankovního spojení

Nové bankovní spojení založíte tlačítkem Nový. Přes tlačítko Oprava otevřete již založené bankovní spojení k editaci.

Formulář Bankovní spojení

Dokumenty - Ciselniky1.jpg


1 - Bankovní spojení

[1] Číslo účtu

Název spojení - 30-ti místný údaj, do kterého zadáváte název bankovního spojení, např. název banky, popř. blíže specifikovaný název.


Číslo účtu - Vyplňujete číslo účtu, bez kódu banky. Pozor na pomlčky v čísle účtu, platné jsou pouze některé. (Staré formy čísel účtů např. obsahovaly "dlouhé" předčíslí, pomlčku a "krátké" číslo účtu - 123456-123/0600. Tato podoba už v současné době není bankou tolerována).


Měna - Zadáváte měnu, ve které je bankovní účet veden.


IBAN - elektronický formát/písemný formát - Zadáváte číslo účtu v mezinárodně platném tvaru IBAN (International Bank Account Number).

Upozornění Při založení nebo opravě bankovního spojení, tj. po zadání čísla účtu a kódu banky se do editoru automaticky založí IBAN, pokud validace bankovního spojení na modulo 11 proběhne s výsledkem O.K.


Blokováno - Pokud je zaškrtnuto, nelze bankovní spojení použít. Pokud je bankovní spojení již použito a je zablokováno, kontrola platebních příkazů tuto skutečnost oznámí.

[2] Vazba

Typ vazby - Výběr typu vazby má zásadní význam pro zaúčtování bankovních výpisů, kterým zadáváte, o jaký typ bankovního spojení se jedná (viz Příprava zaúčtování a Účtování výpisů). V tomto poli máte možnost vybrat ze seznamu:

 • Bez vazby - Nevyplňujete žádnou vazbu (nejedná se o bankovní spojení organizace ani zaměstnance).
 • Organizace - Zpřístupní se pole Číslo organizace a Název organizace. Pomocí těchto polí přiřadíte bankovní spojení konkrétní organizaci. Výběr organizace provádíte pomocí tlačítka Tritecky.jpg.
 • Zaměstnanec - Zpřístupní se pole Os. Číslo, Příjmení a Jméno. Pomocí těchto polí přiřadíte bankovní spojení konkrétnímu zaměstnanci.
Upozornění Pokud nevyplníte vazbu a bankovní spojení uložíte, toto pole se znepřístupní pro další editaci.


[3] Peněžní ústav

Kód ústavu

Vyplňujete kód banky. Kód banky vybíráte z číselníků Peněžních ústavů pomocí tlačítka Tritecky.jpg.

Pokud peněžní ústav není v číselníku, můžete ho založit a přenést do bankovního spojení. Pokud pouze ručně vyplníte kód bank. ústavu, který není zadán v číselníku, otevře se číselník bank. ústavů a musíte ho založit. Pokud číselník bez výběru uzavřete, ručně vypsaný kód zmizí.


Název ústavu, Název pobočky, Místo sídla - Tato pole se vyplní automaticky na základě vybraného kódu ústavu.


[4] Symboly platby

Specifický symbol - Údaj, ve kterém vyplňujete specifický symbol platby.


Variabilní symbol - Údaj, ve kterém vyplňujete variabilní symbol platby. Vyplňuje se především u spojení, které není navázáno na přímý účetní zápis (např. u bankovního spojení zdravotních pojišťoven apod.).


Konstantní symbol - Čtyř místný údaj, ve kterém vyplňujete konstantní symbol platby. Konstantní symbol platby můžete vyplnit vypsáním přímo z klávesnice nebo pomocí tlačítka Tritecky.jpg vyberete z číselníku. Na tento symbol lze navázat účetní vazbu.


[5] Účtování výpisu

 • Číslo účtu - alias - Pokud není alias prázdné, tak se bankovní spojení při přípravě účtování výpisů hledá i podle tohoto údaje.


 • Napočítat do peněžních toků - Zaškrtávací pole, kterým stanovujete, že zaúčtované výpisy se budou napočítávat do peněžních toků. K tomuto musíte mít zakoupen modul Řízení peněžních toků.


 • Druh účetního dokladu - Toto pole se vyskytuje pouze v bankovním spojení vlastní organizace (č. organizace 0). Vyplňujete do něj číslo sborníku, do kterého se budou účtovat bankovní výpisy. Výběr provádíte prostřednictvím pomocného tlačítka nebo kombinací kláves <Ctrl><Enter>. Obecně se doporučuje, že co jedno vlastní bankovní spojení, to jeden druh účetního dokladu.


 • Prioritní - Toto pole se vyskytuje u bankovního spojení ostatních organizací (tedy vašich obchodních partnerů).

Když se účtuje výpis, tak se nejdříve dohledá bankovní spojení, pak se hledá účetní účet v deníku. Pokud se účetní účet nenalezne, tak se teprve bere z bankovního spojení. Příznak Prioritní umožňuje přeskočit hledání účetního účtu v deníku. Pokud je příznak nastaven, vezme se účetní účet z bankovního spojení okamžitě a v deníku už nehledá. Samozřejmě musí být nalezeno nebo zadáno odpovídající bankovní spojení. Pokud není nalezen k bankovnímu spojení a variabilnímu symbolu účetní účet, převezme se z bankovního spojení. Pokud je zadána účetní vazba i na konstantním symbolu, v případě aktivního zaškrtnutí pole Prioritní, má přednost účetní vazba z bankovního spojení před vazbou z konstantního symbolu. Toto platí, pokud neexistuje účetní zápis, podle kterého by se dotáhl účetní účet.


 • Účetní vazba - Pomocí tlačítka Tritecky.jpg máte možnost vstoupit do číselníku a přenést účetní vazbu. Podle účetní vazby se budou účtovat bankovní výpisy, viz Číselník účetních vazeb.


2 - Platební příkazy

[1] Export

Název příjemce pro export - Zde máte možnost si vybrat s jakou vazbou se přenese bankovní spojení v případě exportovaných záznamů.


[2] Zahraniční příkazy

Zde přednastavujete atributy povinné pro zaslání zahraniční platby.

Číselník Cílová země je editovatelný v modulu Číselník zemí. Zde se vybírá země, do které jsou zasílány peněžní prostředky.

Číselníky Platebni tituly a Úhrada poplatků jsou editovatelné přímo z této záložky s použitím tlačítka Tritecky.jpg nebo jako samostatné přehledy v menu modulu Banka.


Zprostředkující ústav - vyplňujete v případě, že posíláte platbu, kterou má zprostředkovat na účet vlastníka bankovního spojení jiný peněžní ústav.


Takto vyplněný formulář uložíte pomocí tlačítka OK. Při ukládání formuláře bankovního spojení se můžou objevit následující hlášení:

Dotaz nebo informativní hláška Zadaný účet neprošel kontrolou na modulo 11. Uložit?

Tímto hlášením vás program informuje o tom, že účet, který jste na bankovním spojení vyplnili, neodpovídá kontrole na modulo 11, ale v případě, že na dotaz odpovíte Ano, bankovní spojení se uloží. V současné době existují na českém trhu banky zahraničního původu a tato kontrola tedy může hlásit chybu i v případě, že účet je platný. Tyto bankovní účty jsou platné, protože formáty účtů zahraničních bank jsou jiné.

Upozornění V případě, že se objeví toto hlášení, doporučujeme vždy zkontrolovat správnost zadání účtu.


Dle ČNB je formát čísla tuzemského bankovního spojení 6 číslic předčíslí - 10 číslic hlavního čísla účtu, pokud máte k dispozici IBAN - pro ČR je IBAN CZxx99991111118888888888, kde xx - kontrolní číslice, 9999 - kód banky, 111111 - předčíslí, 8888888888 - hlavní číslo. Více informací též http://www.cnb.cz/cs/platebni_styk/iban/


Kontrola IBAN CZ na www.cnb.cz. Pomocí tohoto odkazu na internetové stránky ČNB máte možnost zkontrolovat platnost IBAN kódu zadaného bankovního spojení, případně si ho zde nechat vygenerovat na základě čísla účtu.


Kontrola IBAN Zahraničí na www.nbs.sk. S tímto odkazem kontrolujete platnost IBAN kódu zahraničního bankovního spojení. Na rozdíl od předchozího odkazu zde však nelze IBAN kód generovat dle čísla bankovního účtu.


Volby místní nabídky • Oprava - Tato nabídka je určena k prohlížení již existujících bankovních spojení a k jejich případné opravě. Opravovat lze pouze ta pole, která jsou bílá, tzn. jsou přístupná k editaci. Přístupnost polí je ovlivněna také tím, o jaký typ organizace se jedná (zda se jedná o vlastní organizaci nebo organizaci cizí) a dále tím, jaký typ vazby je vyplněn u bankovního spojení.


 • Nový - Po spuštění této funkce se zobrazí formulář pro zadání bankovního spojení.


 • Zrušit - Pro zrušení bankovního spojení vyberete z místní nabídky volbu Zrušit. Program vám umožní smazat pouze ta bankovní spojení, která nejsou aktivně zapojena v systému. Po stisku volby Zrušit se zobrazí hlášení:
Dotaz nebo informativní hláška Opravdu si přejete smazat aktuální záznam?

Stiskem tlačítka Ano dojde ke zrušení bankovního spojení, stiskem tlačítka Ne nebo Storno zůstane bankovní spojení v přehledu zachováno.

V případě, že je již bankovní spojení použito (je použito na platebním příkazu), program vás při jeho rušení na tuto skutečnost upozorní hlášením:

Varování nebo chybová hláška Na záznam jsou navázány další údaje - nelze mazat!


 • Tisk - v tomto přehledu se nevyužívá • Změna přednastaveno - V případě, že organizace má více bankovních spojení, máte možnost pomocí této volby z místní nabídky přednastavit častěji používané bankovní spojení, které se bude na místech, která s bankovním spojení souvisí, a kde není nastaveno jinak, předvyplňovat.


 • Chybová sestava - provede kontrolu označených bankovních spojení. Kontroluje délku čísla účtu, vyplněnost údajů - kód banky.


 • Přechod na nové bankovní spojení - Akce Přechod na nové bankovní spojení provede kopii bankovního spojení se starým peněžním ústavem a ten potom v kopii nahradí novým. Pokud bylo staré bankovní spojení přednastaveno, tak změní přednastavení na nové bankovní spojení. Dále změní vazby na bankovní spojení v Paušálech a srážkách a Definici platebních příkazů (oboje ve mzdách) a v Nastavení parametrů pro Dopravu. Po spuštění se zobrazí okno s informací co přesně tato akce dělá a výběrem dvou peněžních ústavů - starého a nového. Akci je nutno potvrdit přihlašovacím jménem, po ukončení se zobrazí okno s výsledky.


 • Práva na vlastní bankovní spojení - funkce je aktivní pouze u bankovního spojení, které má vazbu na organizaci s číslem "0" (vlastní organizaci). Umožňuje nastavení práv k bankovnímu spojení. Dokud v přehledu není přiřazen žádný uživatel, mohou s bankovním spojením disponovat všichni uživatelé (generovat platební příkazy, otevírat bankovní výpisy, editovat bankovní spojení).


 • Archiv změn - zobrazí přehled, ve kterém jsou zachyceny změny provedené na označeném bankovním spojení.


 • Zajištění DPH - funkce, která souvisí s problematikou "Zajištění DPH". Umožňuje u vybraných účtů "ručně" nastavit, že se jedná o "zveřejněný" bankovní účet nebo naopak, že se jedná o "nezveřejněný" bankovní účet.
  • Zveřejněný bankovní účet - Nastavit
  • Zveřejněný bankovní účet - Zrušit
  • Log použití - tato volba v případě zapnutého logování (Možnosti - konfigurace a správa systému - DPH - Zajištění DPH) zobrazí případy použití bankovního účtu.


 • Konverze IBAN - funkce, která umožní doplnění čísla účtu, popř. IBANu podle již zadaných údajů (IBANu, popř. čísla účtu). Konverze se provede pouze pro účty u českých a slovenských bank.
  • Doplnit IBAN - doplní IBAN. Pouze v případě, že je vyplněno číslo účtu a kód ústavu bankovního spojení
  • Doplnit číslo účtu - doplní číslo účtu. Pouze v případě, že je vyplněn údaj IBAN


 • Import - volba zobrazí importní tabulku, kterou lze využít pro import bankovních spojení.


 • Zprávy - v tomto přehledu se volba nevyužívá.další

Za obsah tohoto článku odpovídá Dagmar Mayerová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export