Funkce generátoru účetních sestav - Účetnictví

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Funkce STAVUS1 a STAVUS2

STAVUS1(typ,mena,ucet,stredisko,datum)
STAVUS2(typ,mena,ucet,stredisko,datum)

Tyto funkce vrací stav účtu za středisko k danému datu nebo za dané období, případně počáteční stav účtu.

STAVUS1 vrací hodnotu napočítanou za dané středisko a všechna jeho podstřediska. Celková hodnota napočítaná ze všech dokladů (se střediskem zadaným i nezadaným) se získá tak, že se parametr stredisko nechá prázdný.

STAVUS2 vrací hodnotu pouze za dané středisko. Pokud se parametr stredisko nechá prázdný, vrátí hodnotu napočítanou ze všech dokladů, které nemají zadané středisko.

Popis parametrů:

 • typ – zadává se jeden z následujících znaků:

"M" - celková částka Má dáti
"D" - celková částka Dal
"Z" - zůstatek - rozdíl částek Má dáti a Dal

 • mena – zadává se jeden z následujících znaků:

"H" - částka v hlavní měně
"C" - částka v cizí měně

 • ucet – zadává se číslo účtu, např. “311100“. Je možno použít rozšířený parametr, např. “311%“ – viz kap. Rozšířené parametry.
 • stredisko – zadává se číslo střediska - organizační struktury, např. ”001”. Je možno použít rozšířený parametr, např. ”001:003” – viz kap. Rozšířené parametry.
 • datum – zadává se datum dne, pro který chcete zjistit stav účtu ve tvaru DD.MM.RRRR, např. “1.1.2000“. Je možno použít rozšířený parametr bez použití zástupných znaků (pouze výčet pomocí čárky či dvojtečky), např. “1.1.2000:31.12.2000“ – viz kap. Rozšířené parametry. Datum lze zadat i ve tvaru MM.RRRR nebo M.RRRR. Funkce pak vrátí stav za příslušný měsíc a rok. Zvláštním případem zadání datumu je tvar 00RRRR nebo 00.RRRR. Takto zadané datum zahrne do funkce pouze doklady s atributem Počáteční stav. Počáteční a koncový stav lze zadat i následujícím způsobem: Px = počáteční stav období číslo x, Kx = koncový stav období číslo x. Tento způsob nelze použít ve výčtu pomocí dvojtečky.

Všechny parametry jsou typu řetězec, musí tedy být uzavřeny do uvozovek!


Příklad Příklad funkce definované sestavy – STAVUS1 a STAVUS2

STAVUS1("Z","H","321100","","00.2000")
Takto zapsaná funkce vrátí zůstatek počátečního stavu účtu 321100 v hlavní měně, za všechna střediska.
STAVUS2("D","H","321100","10000001","31.1.2000")
Takto zapsaná funkce vrátí obrat účtu 321100 na straně dal v hlavní měně, za středisko 10000001 ke dni 31.1.2000.
STAVUS1("Z","H","311%","","P1,1.2001:6.2001")
Takto zapsaná funkce vrátí zůstatek všech účtů syntetiky 311 v hlavní měně za leden až červen roku 2001 včetně počátečního stavu období číslo 1.


Funkce SALDO

SALDO(skupina,typ,mena,parznak,stredisko,zakazka,organizace,datsplatno,datuhrady)

Tato funkce vrací aktuální stav vybraného saldokonta.

Popis parametrů:

 • skupina – zadává se číslo saldokontní skupiny, např. “100“.
 • typ – zadává se jeden z následujících znaků:

"M" - celková částka Má dáti
"D" - celková částka Dal
"1" - rozdíl částek Má dáti a Dal
"S" - celková částka Splatno
"U" - celková částka Uhrazeno
"2" - rozdíl částek Splatno a Uhrazeno

 • mena – zadává se kód měny, pro kterou chcete částku získat. Pro získání částky v hlavní měně se vyplňuje prázdný řetězec (tedy ““).
 • parznak – zadává se párovací znak. Pokud není v dané saldokontní skupině párovací znak sledován, může být zadáno cokoliv, protože se nebere v úvahu. Je možno použít rozšířený parametr – viz kap. Rozšířené parametry.
 • stredisko – zadává se číslo střediska - organizační struktury. Pokud není v dané saldokontní skupině středisko sledováno, může být zadáno cokoliv, protože se nebere v úvahu. Je možno použít rozšířený parametr – viz kap. Rozšířené parametry.
 • zakazka – zadává se číslo zakázky dlouhé maximálně 15 znaků. Pokud není v dané saldokontní skupině zakázka sledována, může být zadáno cokoliv, protože se nebere v úvahu. Je možno použít rozšířený parametr – viz kap. Rozšířené parametry.
 • organizace – zadává se číslo organizace. Pokud není v dané saldokontní skupině organizace sledována, může být zadáno cokoliv, protože se nebere v úvahu. Je možno použít rozšířený parametr bez použití zástupných znaků (pouze výčet pomocí čárky či dvojtečky) – viz kap. Rozšířené parametry. Při zadání pomocí výčtu je nutno parametr uzavřít do uvozovek.
 • datsplatno – zadává se datum splatnosti nebo rozmezí datumů od:do, popř. výčet pomocí čárky. Je také možno zadat hodnoty NULL a NOT NULL (pouze samostatně, nemohou být součástí výčtu).
 • datuhrady – zadává se datum úhrady nebo rozmezí datumů od:do, popř. výčet pomocí čárky. Je také možno zadat hodnoty NULL a NOT NULL (pouze samostatně, nemohou být součástí výčtu).

Všechny parametry, kromě parametru organizace jsou typu řetězec, musí tedy být uzavřeny do uvozovek! Parametr organizace se zadává jako celé číslo. Parametry datsplatno a datuhrady nejsou povinné a nemusí být ve funkci uvedeny.


Příklad Příklad funkce definované sestavy – SALDO

SALDO("100","1","","20001236","10000001","96-0156",55)
Takto zapsaná funkce vrátí aktuální stav saldokonta saldokontní skupiny 100 v hlavní měně, pro párovací znak 20001236, středisko 10000001, zakázku 96-0156 a organizaci číslo 55.

Funkce DENIK

DENIK(typ,mena[,par1[,par2[,par3....[,par25]]]])

Tato funkce vrací hodnotu z účetního deníku podle zadaných parametrů. Parametry typ a mena jsou povinné, ostatní parametry jsou volitelné. Funkce vrátí výsledek za ty parametry, které jste zadali.

Popis parametrů:

 • typ – zadává se jeden z následujících znaků:

"M" - celková částka Má dáti
"D" - celková částka Dal
"Z" - zůstatek - rozdíl částek Má dáti a Dal

 • mena – zadává se jeden z následujících znaků:

"H" - částka v hlavní měně
"C" - částka v cizí měně

Jako parametr par1 až par25 definujete upřesňující parametry. Druh parametru a jeho hodnota se odděluje pomocí znaku rovná se (=) nebo nerovná se (<>). U každého parametru (kromě DATN, který se nechá prázdný) je možno použít rozšířený parametr – viz kap. Rozšířené parametry.

 • OBD - zadává se číslo období
 • UCET - zadává se číslo účtu
 • UCT2 - zadává se druhé číslo účtu
 • UDPH - zadává se číslo účtu DPH
 • DUD - zadává se druh účetního dokladu
 • ZAK - zadává se číslo zakázky
 • ORG - zadává se číslo organizace
 • TYPO - zadává se typ organizace (O - odběratel, D - dodavatel, OD - odběratel nebo dodavatel, X - odběratel i dodavatel zároveň)
 • UTV - zadává se číslo útvaru
 • NOK - zadává se číslo nákladového okruhu
 • ZAM - zadává se číslo zaměstnance
 • VOZ - zadává se SPZ vozidla
 • PARZ - zadává se párovací znak
 • OSTV - zadává se číslo období stavu
 • ODPH - zadává se číslo období DPH
 • CISD - zadává se číslo dokladu
 • MENA - zadává se kód měny
 • DATP - zadává se datum případu ve tvaru DD.MM.RRRR
 • DATS - zadává se datum splatnosti ve tvaru DD.MM.RRRR
 • DATU - zadává se datum úhrady ve tvaru DD.MM.RRRR
 • DATN - tento parametr se nechává prázdný. Funkce napočte všechny doklady, které nemají vyplněn ani datum splatnosti, ani datum úhrady.
 • DRDT - zadává se druh data pomocí čísla 0, 1 nebo 2. (0 - Není datum, 1 - Datum splatnosti, 2 - Datum úhrady)
 • STAV - zadává se stav dokladu pomocí čísla 0, 1 nebo 2. (0 - Běžný stav, 1 - Počáteční stav, 2 - Koncový stav)
 • FAZE - zadává se fáze rozpracovanosti dokladu pomocí čísla 0, 1 nebo 2. (0 - Pořízeno, 1 - Účtováno, 2 - Uzavřeno)
 • DUZP - zadává se datum uskutečnění zdanitelného plnění ve tvaru DD.MM.RRRR
Příklad Příklady funkce definované sestavy – DENIK

DENIK("M",”H”,"OBD=1,2",”DUD=001”)
Takto zapsaná funkce vrátí částku strany Má Dáti v hlavní účetní měně za doklady účetního deníku pořízené v obdobích číslo 1 a 2 s druhem účetního dokladu 001.

DENIK("M",”H”,"OBD=2",”DUD<>001”)
Takto zapsaná funkce vrátí částku strany Má Dáti v hlavní účetní měně za doklady účetního deníku pořízené v období číslo 2 ze všech druhů účetních dokladů kromě druhu dokladu 001.

DENIK("Z",”H”,"OBD=1,2",”DUD=001”,”ZAK=”)
Takto zapsaná funkce vrátí zůstatek (tedy rozdíl částky Má Dáti a Dal) v hlavní účetní měně za doklady účetního deníku pořízené v obdobích číslo 1 a 2 s druhem účetního dokladu 001 a nevyplněnou zakázkou.

DENIK("D",”H”,"OBD=1",”DUD=” + VYCET(A1:A10))
Takto zapsaná funkce vrátí částku strany Dal v hlavní účetní měně za doklady účetního deníku pořízené v období číslo 1 s druhy účetního dokladu uvedenými v buňkách A1 až A10.

DENIK("D",”H”,"OBD=1",”DUD=FV1”,“ORG=578“,“ZAK=“ + param5)
Takto zapsaná funkce vrátí částku strany Dal v hlavní účetní měně za doklady účetního deníku pořízené v období číslo 1 s druhem účetního dokladu FV1, číslem organizace 578 a číslem zakázky uvedeným v definovaném parametru číslo 5 – viz kap. Záložka Parametry výpočtu.

Funkce SALSK

SALSK(skupina,polozka)

Tato funkce vrací údaje saldokontní skupiny.

Popis parametrů:

 • skupina – zadává se číslo saldokontní skupiny, např. “100“.
 • polozka – zadává se jeden z následujících údajů:

"NAZEV" - vrátí název saldokontní skupiny
"UCTY" - vrátí přehled účtů zadaných v saldokontní skupině

Pokud parametr polozka není vyplněn nebo je ponechán prázdný řetězec, vrátí funkce název saldokontní skupiny.


Funkce UCTROZ

UCTROZ(ucet,obdobi,polozka)

Tato funkce vrací údaje o účtu, který je definován v účtovém rozvrhu. Např. funkce UCTROZ("321100",1,"NAZEV") vrátí název účtu číslo 321100, který je nadefinován v účetním období číslo 1.

Popis parametrů:

 • ucet – zadává se číslo účtu, např. “321100“.
 • obdobi – zadává se číslo účetního období, např. 1.
 • polozka – zadává se jeden z následujících údajů:

“NAZEV“ - vrátí název účtu
“NAZEV2“ - vrátí druhý název účtu
“UCET2“ - vrátí číslo druhého účtu
“POVAHA“ - vrátí povahu účtu, tedy Rozvahový, Výsledkový, Podrozvahový
“ROZVAHA“ - vrátí povahu rozvahového účtu, tedy údaj z pole Rozvaha A/P
“VYSLEDOVKA“ - vrátí povahu výsledkového účtu, tedy údaj z pole Výsledovka D/N
“MENA“ - vrátí kód měny, která je na daném účtu sledována
“UCETZUST“ - vrátí účet zůstatku
“DPH“ - vrátí sazbu DPH, která je nastavena u účtů DPH
“UCTODPH“ - vrátí údaj o účtování DPH, tedy Není DPH, Ostatní, Dovoz
“PLNENI“ - vrátí směr plnění, tedy Vstup, Výstup

Pokud parametr polozka není vyplněn nebo je ponechán prázdný řetězec, vrátí funkce název účtu.


Funkce DUD

DUD(cislo)

Tato funkce vrací název druhu účetních dokladů. Jako parametr se zadává číslo druhu účetních dokladů, např. DUD(“012“). Parametr cislo je typu řetězec, je tedy nutné jej uzavřít do uvozovek.


Funkce OBDOBI

OBDOBI(cislo,polozka)

Tato funkce vrací údaje účetního období.

Popis parametrů:

 • cislo – zadává se číslo účetního období, např. 1.
 • polozka – zadává se jeden z následujících údajů:

"NAZEV" - vrátí název účetního období
"DATOD" - vrátí datum počátku účetního období
"DATDO" - vrátí datum konce účetního období
"ODDO" - vrátí datové meze daného období vhodné pro použití jako výčtový parametr v jiných funkcích. Např. funkce OBDOBI(1,"ODDO") vrátí 01.01.2001:31.12.2001.

Pokud parametr polozka není vyplněn nebo je ponechán prázdný řetězec, vrátí funkce název účetního období.


Funkce OSTAVU

OSTAVU(cislo,polozka)

Tato funkce vrací údaje období stavu.

Popis parametrů:

 • cislo – zadává se číslo období stavu (naleznete jej v přehledu Pomocné číselníky - Období - Období stavu), např. 8.
 • polozka – zadává se jeden z následujících údajů:

"NAZEV" - vrátí název období stavu
"DATOD" - vrátí datum počátku období stavu
"DATDO" - vrátí datum konce období stavu
"ODDO" - vrátí datové meze daného období stavu ve tvaru DatumOD:DatumDO, např. 1.8.2002:31.8.2002.

Pokud parametr polozka není vyplněn nebo je ponechán prázdný řetězec, vrátí funkce název období stavu.


Funkce OBDDPH

OBDDPH(cislo,polozka)

Tato funkce vrací údaje období DPH.

Popis parametrů:

 • cislo – zadává se číslo období DPH (naleznete jej v přehledu Účetnictví - Číselník období DPH), např. 8.
 • polozka – zadává se jeden z následujících údajů:

"NAZEV" - vrátí název období DPH
"DATOD" - vrátí datum počátku období DPH
"DATDO" - vrátí datum konce období DPH
"ODDO" - vrátí datové meze daného období DPH ve tvaru DatumOD:DatumDO, např. 1.8.2002:31.8.2002.

Pokud parametr polozka není vyplněn nebo je ponechán prázdný řetězec, vrátí funkce název období stavu.


Funkce NOKRUH

NOKRUH(cislo)

Tato funkce vrací název nákladového okruhu. Jako parametr se zadává číslo nákladového okruhu, např. NOKRUH(“105“). Parametr cislo je typu řetězec, je tedy nutné jej uzavřít do uvozovek.


Funkce ZAKK

ZAKK(cislo,polozka)

Tato funkce vrací hodnotu položky z karty zakázky.

Popis parametrů:

 • cislo – zadává se číslo zakázky uzavřené do uvozovek, např. "96-0156".
 • polozka – zadává se jeden z následujících údajů:

"NAZEV" - vrátí název zakázky
"NAZEV2" - vrátí druhý název zakázky

Pokud parametr polozka není vyplněn nebo je ponechán prázdný řetězec, vrátí funkce název zakázky.


Funkce ZAMK

ZAMK(cislo,polozka)

Tato funkce vrací hodnotu položky z karty zaměstnance.

Popis parametrů:

 • cislo – zadává se číslo zaměstnance, např. 54.
 • polozka – zadává se jeden z následujících údajů:

"PRJMENO" - vrátí příjmení a jméno zaměstnance
"PRIJMENI" - vrátí příjmení zaměstnance
"JMENO" - vrátí jméno zaměstnance
"RODCIS" - vrátí rodné číslo zaměstnance
"DATNAR" - vrátí datum narození zaměstnance
"PRTITUL" - vrátí titul před jménem zaměstnance
"ZATITUL" - vrátí titul za jménem zaměstnance

Pokud parametr polozka není vyplněn nebo je ponechán prázdný řetězec, vrátí funkce příjmení a jméno zaměstnance.


Funkce ORGK

ORGK(cislo,polozka)

Tato funkce vrací údaje o organizaci z karty organizace. Např. funkce ORGK(1054,"NAZEV") vrátí název organizace číslo 1054.

Popis parametrů:

 • cislo – zadává se číslo organizace, např. 1054.
 • polozka – zadává se jeden z následujících údajů:

“NAZEV“ - vrátí název organizace
“NAZEV2“ - vrátí druhý název organizace
“ULICE“ - vrátí údaj adresy - ulici organizace
“MISTO“ - vrátí údaj adresy - místo sídla organizace
“PSC“ - vrátí údaj adresy - PSČ
“DIC“ - vrátí daňové identifikační číslo organizace
“ICO“ - vrátí identifikační číslo organizace
“DRUHCIN“ - vrátí druh činnosti organizace

Pokud parametr polozka není vyplněn nebo je ponechán prázdný řetězec, vrátí funkce název organizace.


Funkce IF

IF(podmínka,vyraz1,vyraz2)

Tato funkce vrátí hodnotu parametru vyraz1, pokud je zadaná podmínka vyhodnocena jako PRAVDA, a hodnotu parametru vyraz2, pokud je zadaná podmínka vyhodnocena jako NEPRAVDA. Funkce IF se používá například při testování hodnot, které vracejí jiné funkce.

Popis parametrů:

 • podmínka - libovolná podmínka nebo výraz, který může být vyhodnocen jako PRAVDA nebo NEPRAVDA, například B3>=5. Pokud je v buňce B3 hodnota rovná nebo větší než 5, je tento výraz vyhodnocen jako PRAVDA. V opačném případě je vyhodnocen jako NEPRAVDA.
 • vyraz1 - hodnota, kterou funkce vrátí, jestliže parametr podmínka je PRAVDA. Je-li tento parametr například řetězec “Aktivní“ a podmínka je vyhodnocena jako PRAVDA, zobrazí funkce IF text “Aktivní“.
 • vyraz2 - hodnota, kterou funkce vrátí, jestliže parametr podmínka je NEPRAVDA. Je-li tento parametr například řetězec “Pasivní“ a podmínka je vyhodnocena jako NEPRAVDA, zobrazí funkce IF text “Pasivní“.

Typ sloupce a hodnota, kterou vrací parametry vyraz1 a vyraz2 musí být totožné. Jestliže například sloupec, ve kterém používáte funkci IF je číselného typu, musí parametr vyraz1 a vyraz2 vracet číselnou hodnotu. Obdobné pravidlo platí i pro typ řetězec, případně datum.

Příklad

Příklad funkce definované sestavy – IF

IF(STAVUS1("Z","H","336%","","1.1.2000:31.12.2000")>0,STAVUS1("Z","H","336%","","1.1.2000:31.12.2000"),0)
Takto zapsaná funkce nejprve vyčíslí zůstatek syntetického účtu 336 v hlavní účetní měně za období od 1.1.2000 do 31.12.2000 a zjistí, je-li větší než 0. Pokud ano (tedy pokud je podmínka PRAVDA), vrátí funkce zůstatek syntetického účtu 336. Pokud ne (tedy pokud je podmínka NEPRAVDA), vrátí funkce hodnotu 0.

Funkce SUM

SUM(od:do)

Tato funkce sečte hodnoty v buňkách, na které odkazuje, např. SUM(A1:D5).


Funkce ROUND

ROUND(cislo,pocet_mist,hranice)

Tato funkce provede zaokrouhlení parametru cislo podle kritérií uvedených v parametrech pocet_mist a hranice.

Popis parametrů:

 • cislo – libovolný číselný údaj zapsaný jako odkaz na jinou buňku nebo vrácený jinou funkcí.
 • pocet_mist – zadává se počet míst, na které má být číslo zaokrouhleno. Hodnota jedna provede zaokrouhlení na desetiny, hodnota nula na jednotky, hodnota mínus jedna na desítky, hodnota mínus dva na stovky, hodnota mínus tři na tisíce.
 • hranice – určuje, do kterého čísla se zaokrouhluje dolů. Nejčastější hodnota je čtyři. Pokud chcete zaokrouhlit vždy dolů, zadejte devět, pokud chcete zaokrouhlit vždy nahoru zadejte číslo nula.


Příklad Příklad funkce definované sestavy – ROUND

ROUND(STAVUS1("Z","H","336%","","1.1.2000:31.12.2000"),0,9)
Takto zapsaná funkce vyčíslí zůstatek syntetického účtu 336 v hlavní účetní měně za období od 1.1.2000 do 31.12.2000 a zaokrouhlí jej na celé koruny směrem dolů.


Funkce ABS

ABS(cislo)

Tato funkce vrátí absolutní hodnotu parametru cislo. Parametr může být hodnota vrácená jinou funkcí nebo hodnota vypočtená z jiných buněk, např. ABS(B1-D1).


Funkce SQRT

SQRT(cislo)

Tato funkce spočte druhou odmocninu parametru cislo. Parametr může být hodnota vrácená jinou funkcí nebo odkaz na jinou buňku sestavy.


Funkce VYCET

VYCET(od:do)

Tato funkce spojí hodnoty v buňkách, na které odkazuje, do výčtového parametru. Vezme hodnoty v buňkách a udělá z nich řetězec, kde každá hodnota je oddělena čárkou. Do funkcí STAVUS1, STAVUS2 a SALDO nelze zadat výčet přímo výčtem buněk, ale právě pomocí této funkce, např. VYCET(D4:E6).


Funkce TRIM

TRIM(retezec)

Tato funkce odstraní z textového údaje (řetězce znaků) všechny mezery před prvním znakem zleva a za posledním znakem zprava.


Funkce TODAY a TIME

Funkce TODAY vrátí systémové datum a funkce TIME systémový čas počítače, na kterém proběhl výpočet sestavy.


Funkce INT

INT(cislo,dolni_mez,horni_mez)

Tato funkce vrátí hodnotu 1-pravda nebo 0-nepravda pokud zadané číslo je nebo není v rozmezí dolní a horní meze. Číslo může být zadáno odkazem do jiné buňky nebo může být uvnitř funkce INT - k výpočtu parametru cislo - použita funkce jiná.


Funkce INCDATE

INCDATE(datum,den,mesic,rok)

Tato funkce změní vstupní datum o zadaný počet dní, měsíců a roků. Datum lze zadat parametrem, odkazem do jiné buňky nebo ve formátu "DD.MM.RRRR", případně $DD.MM.RRRR.


Příklad Příklad funkce definované sestavy – INCDATE

INCDATE($12.2.2003, 1, -1, 10)
Takto zapsaná funkce vrátí jako hodnotu datum 13.1.2013 - vstupní datum je změněno o jeden den nahoru, jeden měsíc dolů a deset let nahoru.


Odkaz na buňku jiné sestavy

S<cislo_sestavy>_<bunka>

Takto lze zapsat odkaz na buňku v jiné sestavě, např. S7_B5. Toho lze využít jako samostatné funkce, nebo pro převzetí hodnoty parametru uvnitř jiné funkce. Sestava, ze které hodnotu přebíráte, musí být vypočtena, jinak systém při ukládání sestavy ohlásí chybu, např.

Odkaz na nevypočtenou sestavu v položce S7_B5!

Do výpočtových vzorců lze vložit odkaz na buňku v jiné sestavě buď přímo zapsáním, pokud znáte číslo sestavy a buňky, nebo otevřením jiné sestavy a převodem buňky. Provedete to následovně. Klepnutím na pomocné tlačítko (…) v poli Předpis otevřete přehled Definované sestavy. Vyberete sestavu, ze které chcete použít nějaký výsledek ve vaší nové sestavě a stiskem tlačítka Přenos se otevřou řádky a sloupce sestavy. Kurzorem se nastavíte do buňky, jejíž výsledek chcete použít jako vstup ve vzorci nové sestavy a stiskem tlačítka OK k tomuto přenosu dojde. Odkaz se zapíše např. ve formě S3_B2, kde S3 značí sestavu č.3 a B2 buňku ve druhém řádku, ve sloupci B.


Rozšířené parametry

Některé parametry lze zadávat výčtem, popř. v nich použít zástupné znaky, nebo obě možnosti zkombinovat. Zástupné znaky nelze použít v parametrech typu číselná hodnota a datum. Zde najdete přehled a popis zástupných znaků:

 • % (procento) Zastupuje jakýkoliv řetězec znaků o délce >= 0. Např. “311%“ bere v úvahu všechny účty začínající 311, tedy např. 311100, 311200 atd.
 • _ (podtržítko) Zastupuje jakýkoliv právě jeden znak. _11000 bere v úvahu všechny účty začínající jakýmkoliv znakem a končící na 11000, tedy např. 011000, 111000 atd.
 • [ ] Zastupuje jakýkoliv jednotlivý znak ve specifikovaném rozsahu ([a-z]) nebo množině ([abcdef]). [1-3][5]1000 bere v úvahu účty 151000, 251000 a 351000.
 • [^ ] Zastupuje jakýkoliv jednotlivý znak mimo specifikovaný rozsah ([^a-z]) nebo množinu ([^abcdef]). [1-3][^5]1000 bere v úvahu účty, které začínají číslicí 1, 2 nebo 3, nemají na druhé pozici číslici 5 a končí 1000.

Zástupné znaky lze samozřejmě kombinovat. Například [123]__% bere v úvahu účty, která začínají číslicí 1, 2 nebo 3, na druhé a třetí pozici mají jakýkoliv znak a končí čímkoliv - např. 155, 1689, 311000 apod.

Místo složitého opětovného vypisování funkcí, je možno využít zadání parametru výčtem. Výčtový parametr se vždy zadává uzavřený do uvozovek.

Prostý výčet - výčet jednotlivých hodnot oddělených čárkou

STAVUS1(...,”311000”,...) + STAVUS1(...,”312000”,...) + STAVUS1(...,”313000”,...) =
STAVUS1(...,”311000,312000,313000”,...) =
STAVUS1(...,”31[123]000”,...)

Zkrácený zápis výčtu - vymezení hranic výčtu pomocí dvojtečky

Pokud je v parametru uvedeno více hodnot jedné řady, pak je možno výčet zapsat zkráceným zápisem. Zkrácený zápis “001,002,003“ je “001:003“.

U zkráceného zápisu výčtu u parametru středisko je výjimka. Pokud se meze výčtu zadají stejně dlouhé (001:003), berou se v úvahu pouze střediska na stejné úrovni - v tomto případě to budou střediska 001, 002 a 003. Kdyby bylo zadáno např. 00100001:003, vezmou se v úvahu všechna střediska i podstřediska mezi zadanými hranicemi (např. 00100001005, 002, 00200200003 apod.). U ostatních parametrů toto omezení neplatí - např. pokud pro účet zadám výčet 311:315, berou se v úvahu všechny účty mezi těmito hranicemi (311, 311010, 311020, 313300, 314200, 315).

STAVUS2(...,”001”,...) + STAVUS2(...,”002”,...) + STAVUS2(...,”003”,...) =
STAVUS2(...,”001,002,003”,...) =
STAVUS2(...,”001:003”,...) =
STAVUS2(...,”00[1-3]”,...) =
STAVUS2(...,”00[123]”,...)

Odkaz na jiné buňky – zadání výčtu pomocí odkazu na jiné buňky

Pokud pro následující buňky platí A1 = "001“, A2 = “002“, A3 = “003“, pak lze zadat:

STAVUS2(...,”001:003”,...) = STAVUS2(...,A1:A3,...)


Upozornění Dejte pozor na rozdílné chování funkcí při zadávání prostého výčtu (hodnoty oddělené čárkou) a zkráceného výčtu (hranice vymezené dvojtečkou). Funkce STAVUS1(…,“1.1.2000,31.12.2000“) vrátí výsledek za zadané dny, tedy 1.1.2000 a 31.12.2000. Naproti tomu funkce STAVUS1(…,“1.1.2000:31.12.2000“) vrátí výsledek za celé období, tedy od 1.1.2000 do 31.12.2000.


další

Za obsah tohoto článku odpovídá Jakub Ryšavý, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export