Důležité:


Funkce @EX - Externí zdroj - Výkazy

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Funkce @EX - Externí zdroj slouží k zpřístupnění dat buď z databáze Helios Orange, která nejsou ve standardních přehledech, nebo většinou k napojení tzv. externího zdroje dat, např. dat v jiné databázi SQL serveru, databázi ORACLE, v souboru MS Excel, MS Acces, v textovém souboru apod.

Pouze pro správce Helios Orange! Nutná znalost jazyka T-SQL a struktur databází.

Napojení externího datového zdroje se provádí v přehledu Pomocné číselníky, Definované přehledy, Externí datový zdroj. Popis viz příslušná část dokumentace. Nad tímto Externím datovým zdrojem nutno nadefinovat příslušný Definovaný přehled. (Viz Pomocné číselníky, Definované přehledy). V tomto definovaném přehledu je nutno:

Nadefinovat speciální sloupec, systémový název sloupce musí být Radek a nadefinovat hodnoty pro jednotlivé řádky jako unikátní (jedinečná) čísla (INT) viz příklad.

Názvy všech ostatních sloupců musí být přejmenovány na Sloupec1, Sloupec2, Sloupec3,... (pro výpočet vzorců se budou brát do výpočtu pouze sloupce z intervalu Sloupec1 až Sloupec12) viz příklad. Jedná se o systémová názvy sloupců, veřejné názvy sloupců mohou být jiné.

Funkce Název funkce Formální zápis Popis funkce
@EXN Externí zdroj - číslo nezaokrouhlené @EXN (Číslo exter. zdroje, Sloupec, Řádek) Hodnota z daného definovaného přehledu - externího zdroje, řádku a sloupce - výsledek číselné nezaokrouhlené hodnoty
@EXZ Externí zdroj - číslo zaokrouhlené @EXZ (Číslo exter. zdroje, Sloupec, Řádek) Hodnota z daného definovaného přehledu - externího zdroje, řádku a sloupce - výsledek číselné zaokrouhlené hodnoty
@EXT Externí zdroj - text @EXT (Číslo exter. zdroje, Sloupec, Řádek) Hodnota z daného definovaného přehledu - externího zdroje, řádku a sloupce - výsledek text
@EXD Externí zdroj - datum @EXD (Číslo exter. zdroje, Sloupec, Řádek) Hodnota z daného definovaného přehledu - externího zdroje, řádku a sloupce - výsledek datum


Parametry funkce @EX - Externí zdroj

Parametr funkce Popis
Číslo externího zdroje Číslo externího zdroje = číslo definovaného přehledu (Pomocné číselníky, Definované přehledy).
Sloupec Číslo sloupce definovaného přehledu.
Řádek Číslo řádku definovaného přehledu.


Příklady funkce @EX - Externí zdroj

Jako externí zdroj je např. soubor excelu - ExcelSheet.xls s údaji v listu List1 se třemi sloupci s názvy Nazev, Cena, Marze:

Vzor zdrojového souboru excelu

Vzor zdrojového souboru excelu


V přehledu Pomocné číselníky, Definované přehledy, Externí datový zdroj je nutno tento soubor napojit jako externí datový zdroj. Popis viz příslušná část dokumentace.

Nad tímto Externím datovým zdroj nutno nadefinovat příslušný Definovaný přehled. (Viz Pomocné číselníky, Definované přehledy). Pro výše uvedený soubor může být definice následující (s tříděním dle Názvu):

Vzor definice Definovaného přehledu

Vzor definice Definovaného přehledu


Ve vzoru definice Definovaného přehledu je zřejmé, jak je definován sloupec Radek a jak jsou sloupce Nazev, Cena, Marze z excelu přejmenovány na Sloupec1, Sloupec2 a Sloupec3. Zobrazení takto nadefinovaného Definovaného přehledu je následující:

Zobrazení definovaného přehledu

Zobrazení definovaného přehledu


Pro ilustraci byly ponechány ve zobrazení systémové názvy sloupců (v hranatých závorkách). Je vidět, že oproti údajům v excelu je zobrazen navíc sloupec Radek a ostatní sloupce jsou přejmenovány na Sloupec1, Sloupec2 a Sloupec3.

Příklad Poznámka
@EXT (1, 1, 2) Hodnota Definovaného přehledu č. 1, Sloupec1, řádek č. 2 (Krabice černé) - textový údaj.
@EXZ (1, 2, 2) Hodnota Definovaného přehledu č. 1, Sloupec2, řádek č. 2 (12 900) - zobrazeno jako celé číslo.
@EXN (1, 3, 2) Hodnota Definovaného přehledu č. 1, Sloupec3, řádek č. 2 (20,55) - zobrazeno na 2 deset. místa.
@EXD (8, 8, 4) Hodnota Definovaného přehledu č. 8, Sloupec8, řádek č. 4 (např. 5.8.2006) - zobrazeno jako datum DD.MM.RRRR neboli 05.08.2006


Další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export