Formulář Období DPH - Účetnictví

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Nový formulář období DPH zadáte stiskem tlačítka Nový nebo klávesou < F2>. Otevře se formulář Období DPH.


Formulář období DPH

V horní části Formuláře období DPH se nachází listovací tlačítka pro procházení po jednotlivých období DPH. Vedle listovacích tlačítek je tlačítko Přenos.


Tlačítko Přenes

Tlačítko Přenes slouží k přenosu identifikačních opakujících se údajů z již vyplněného formuláře období DPH. Přenáší se všechny vyplněné údaje kromě polí Měsíc, Čtvrtletí a Rok. Není tedy třeba tyto údaje v každém období vyplňovat.
Po stisku tlačítka Přenes na formuláři, na kterém chcete údaje doplnit, se otevře přehled období DPH, ze kterého si vyberete období, na kterém jsou identifikační údaje zadány. Stiskem kombinace kláves <Ctrl><Enter> nebo poklepáním na kurzorovém řádku s příslušným obdobím DPH přenesete identifikační údaje z vybraného období do Formuláře období DPH. Tyto údaje v novém formuláři můžete v případě potřeby změnit přepsáním.


Tlačítko Koeficient

Tlačítko Koeficient umožní zpřístupnit pole zálohový roční koeficient a jeho změnu. Nejprve budete vyzváni k zadání hesla pro změnu.
Nezapomeňte si Koeficient vyplnit na správnou hodnotu při prvním přiznání DPH. Při zadání dalšího období se již o koeficient starat nemusíte, dojde k jeho automatickému přenosu z předešlého období.


Tvorba období DPH

Řádné období DPH se tvoří:

 • automaticky - když zadáte na účetním dokladu takové DUZP, které z hlediska zdaňovacího období spadá do období, které ještě v Přehledu období DPH doposud není zadáno, dojde automaticky k vygenerování příslušného období DPH. Program vás na to upozorní hláškou "Bylo vygenerováno nové období DPH...".
 • ručně - volbou Nový.

Dodatečné období DPH se tvoří:

 • generováním - na daném období DPH na pravé tlačítko myši volbou Nové dodatečné období DPH dojde k vytvoření dodatečného období DPH s předvyplněnými údaji, které se přenáší následovně: Z posledního(dle data) uzavřeného období DPH téže země se přenese - Číslo FÚ, Finanční úřad(pro tisk výkazu), Číslo úz.pracoviště, Územní pracoviště. Ostatní údaje jsou přeneseny z období DPH, ze kterého byla akce spuštěna.
 • ručně - volbou Nový. Je nutno vyplnit ručně časové údaje a Typ období = Dodatečné včetně pole Datum dodatečného a pole Řádné přiznání.
Tip Při generování dodatečného období DPH se doplňuje zálohový koeficient dle těchto pravidel v uvedeném pořadí :

- zálohový koeficient dotáhnout jako vypořádací koeficient z následujícího vypořádacího uzavřeného období DPH téhož roku - zálohový koeficient dotáhnout jako zálohový koeficient z předchozího dodatečného uzavřeného období DPH téže periody - zálohový koeficient dotáhnout jako zálohový koeficient z předchozího řádného/opravného uzavřeného období DPH téže periody

Opravné období DPH se tvoří:

 • pouze změnou pole Typ období z Řádné na Opravné.


Záložka 1 - Období DPH

Název období

Název zdaňovacího období – dvacetimístný textový údaj pro označení zdaňovacího období.


Počátek období

První den zdaňovacího období – první den kalendářního měsíce nebo kalendářního čtvrtletí.


Konec období

Poslední den zdaňovacího období – poslední den kalendářního měsíce nebo kalendářního čtvrtletí.


Přiznání DPH

Datum vyhotovení přiznání k dani z přidané hodnoty. Toto datum se tiskne na formulář přiznání DPH. V případě uzavření období DPH nelze toto datum měnit.


Typ období

Přepínač, kde se vybírá ze tří možností:

 • Řádné – jedná se o standardní zdaňovací období, použité pro řádné nebo opravné přiznání k DPH. Pro jedno zdaňovací období lze nadefinovat pouze jedno řádné období.
 • Řádné Opravné
 • Dodatečné - Pokud bude vybráno období Dodatečné, zpřístupní se další pole Datum dodatečného a pole Řádné přiznání.
 • Dodatečné Opravné


Řádné přiznání

Jedná se o pole se seznamem, kde vybíráte z číselníku období, ke kterému řádnému období vystavujete dodatečné přiznání.


Vypořádání, částka vypořádání

Zaškrtávátko vypořádání označuje řádné nebo opravné období DPH, za které má být vypočteno vypořádání a roční koeficient. Výpočet lze vyvolat funkcí Vypořádání na pravé tlačítko myši na daném období DPH nebo před tiskem tohoto přiznání, kdy na dotaz týkající se aktualizace těchto hodnot se zvolí ANO.
Výpočet vypořádání probíhá dle následujícího mechanismu:
Nejprve se spočte koeficient a zkrácený odpočet za všechny období DPH roku. Pokud bylo během roku již vypořádání uděláno, pak za období od posledního vypořádání. Po té se spočte součet všech zkrácených odpočtů za stejná období a výsledek se odečte od předešlého ročního přiznání.


Zálohový koeficient

Zadáváte vypočtený koeficient z předchozího období. Pokud předchozí období existuje v Heliosu Orange, doplní se zálohový koeficient automaticky.


Vypořádací koeficient

Vyberte z místní nabídky přes pravé tlačítko myši nebo klávesovou zkratkou Ctrl+Alt+K. Spočtený koeficient na konci období u přiznání, na kterém je zaškrtnuto Vypořádání.


Ve spodní části Formuláře období DPH se nachází následující Identifikační údaje, které se tisknou na první straně formuláře Přiznání k dani z přidané hodnoty a dále identifikační údaje z druhé strany téhož formuláře.


Měsíc

Údaj z první strany formuláře Přiznání k dani z přidané hodnoty. Měsíční plátci DPH zde zadávají číselné označení měsíce příslušného zdaňovacího období. Čtvrtletní plátci DPH zde nic nezadávají, pole je nepřístupné.


Čtvrtletí

Čtvrtletní plátci DPH zde zadávají číselné označení čtvrtletí příslušného zdaňovacího období. Měsíční plátci DPH zde nic nezadávají, pole je nepřístupné.


Rok

Měsíční i čtvrtletní plátci DPH zde zadávají číselné označení roku příslušného zdaňovacího období.


Číslo FÚ Finanční úřad

Údaj z první strany formuláře Přiznání k dani z přidané hodnoty. Název příslušného finančního úřadu.


1. část obchodního jména, 2. část obchodního jména

Tento údaj vyplňují pouze právnické osoby. Obchodní jméno právnické osoby podle registrace k daním.


Dodatek

Tento údaj vyplňují pouze právnické osoby. Dodatek obchodního jméno právnické osoby podle registrace k daním.


Příjmení fyz. osoby

Tento údaj vyplňují pouze fyzické osoby. Příjmení fyzické osoby.


Jméno fyz. osoby

Tento údaj vyplňují pouze fyzické osoby. Jméno fyzické osoby.


Titul

Titul fyzické osoby.


DIČ

Daňové identifikační číslo.


DIČ zástupce


Ulice, Číslo popisné, Číslo orientační, PSČ, Obec

Pole pro zadání adresy. Tyto údaje vyplňují právnické i fyzické osoby. Adresa plátce daně.


Kraj, Telefon, E-mail, Země sídla

Po aktualizaci se země sídla automaticky doplní z vlastní organizace. Dotahuje se jak do tiskového formuláře DPH, tak do elektronického souboru pro podání. Může být odlišná od země DPH


Plátce

Pole se seznamem, vybíráte z možností:

 • Plátce daně
 • Identifikovaná osoba k dani
 • Neplátce daně
 • Daňový zástupce


První hlavní činnost, Druhá hlavní činnost


Číslo první hlavní činnosti, Číslo druhé hlavní činnosti


Sestavil

Údaj z druhé strany formuláře Přiznání k dani z přidané hodnoty. Příjmení a jméno osoby, která sestavila přiznání k dani z přidané hodnoty.


Příjmení oprávněné osoby

Tento údaj vyplňují právnické i fyzické osoby. Příjmení osoby oprávněné k podpisu Přiznání k dani z přidané hodnoty.


Jméno opr. osoby

Tento údaj vyplňují právnické i fyzické osoby. Jméno osoby oprávněné k podpisu Přiznání k dani z přidané hodnoty.


Postavení oprávněné osoby

Tento údaj vyplňují pouze právnické osoby. Postavení osoby oprávněné k podpisu Přiznání k dani z přidané hodnoty.


Telefon

Údaj z druhé strany formuláře Přiznání k dani z přidané hodnoty. Telefonní číslo osoby, která sestavila přiznání k dani z přidané hodnoty.

Záložka 2 - Výkazy DPH

Na záložce Výkazy DPH určujete jakým způsobem se budou plnit řádky výkazu.

V položce Vzor výkazu DPH vybíráte z návazného číselníku vzor, podle kterého se výkaz sestavuje.

V položce Tiskový formulář můžete nastavit vzor formuláře, kterým se bude výkaz tisknout. Pokud zde bude zadán formulář, vytvoří se po stisku Tisk formulářem <F8> přímo formulář již bez nabídky výběru formuláře. Pokud bude nastavena volba (není), bude po stisku Tisk formulářem <F8> nejprve nabídnut seznam definic tiskových formulářů.

Do pole Účetní kód zadáváte kód pro účtování.

Plátce

 • měsíční
 • čvrtletní

Určení jaký plátce DPH firma je. Dle nastavení tohoto pole bude na záložce č.1 přístupné pole Měsíc nebo Čvrtletí.


Země , Měna

Vyplňuje se země a měna, pro kterou se vytváří daňové přiznání. Přes pomocné tlačítko je možno vstoupit do číselníku zemí a vybranou zemi přenést do formuláře.


Zaokrouhlení DPH

Nastavujete jak bude DPH zaokrouhleno. Tato konstanta má vliv i na zaokrouhlení DPH při samovyměření v deníku.


Řádky výkazu

V další části je přehled jednotlivých řádků výkazu pro zobrazené období DPH a zvolený vzor výkazu. V tomto přehledu existují tři typy řádků:

 • 1. textový - obsahuje pouze text k příslušnému řádku. (Tento řádek needitujete.)
 • 2. počítaný - kromě textu obsahuje i vzorec (např. součet řádků). (Tento řádek needitujete.)
 • 3. není ani textový ani počítaný - kromě textu řádku obsahuje další záložku 2 - Účty. Zde zadáváte účty DPH, které se na tento řádek načítají. Zadání se provede volbou Nový <F2> a výběrem a přenosem z číselníků účtů. Tento krok zabezpečí propojení uživatelsky zadaných analytických účtů z číselníku účtů s Výkazem DPH.


Do tabulky řádků výkazu DPH lze přes Nastav přidat sloupce:

 • Základ daně, Částka daně - uloží vypočítané hodnoty výkazu DPH
 • Částka na výkazu - je příznak, zda daný řádek obsahuje nenulové hodnoty pro výkaz DPH.

K uložení vypočítaných hodnot dojde v těchto případech: tisk výkazu DPH, el.podání výkazu DPH, výpočet vypořádání, uzavření období DPH (pozn. účtování výkazu DPH nezpůsobí uložení hodnot).


Upozornění Pokud nejsou účty do řádků Výkazu zadány, Výkaz DPH nezobrazí žádné hodnoty.
Upozornění Pokud nebudou přiřazeny účty k jednotlivým řádkům, vytiskne se formulář přiznání DPH bez částek. Účty musíte přiřadit i do řádků 510 - 540. Účty zařazené na řádek 520 se automaticky napočtou i do řádku 510, účty zařazené na řádek 540 se automaticky napočtou i do řádku 530.


V přehledu řádků jsou v menu místní nabídky (pravé tlačítko myši) tyto akce

 • Oprava - umožňuje opravit konkrétní řádek (opravit text nebo doplnit účty)
 • Přenos řádků DPH - přenesou se řádky z jiného období DPH se stejným vzorem včetně nastavení účtů (přepíší se řádky).
 • Přenos jen vazeb na účty - tato akce umožní přenést vazby na účty z jiného období DPH (nebudou se přepisovat řádky).
 • Rozkopírování vazeb na účty do jiných globálních období - tato akce umožní přenést vazby na účty do jiného globálního období (využívá se hlavně na přiznání 12 resp.1 měsíce dalšího období).
 • Generování řádků DPH - generování předdefinovaných řádků DPH dle vybraného vzoru. Po potvrzení této akce bude nejprve zobrazena tabulka, kde zaškrtnete volbu, jak má akce proběhnout:
  • Oprava - doplnění chybějících a odstranění přebývajících řádků dle vzoru
  • Obnova textů - jen obnova textů ze vzoru
  • Generování - úplné nové generování, stávající definice bude zrušena a nahrazena předdefinovanou (včetně ztráty vazeb na dříve přenesené účty)
 • Kontrola řádků DPH - zkontroluje řádky DPH v daném období na příslušný vzor
 • Hromadné zrušení přiřazení účtů - zruší přiřazení účtů k řádkům.

Zadané údaje uložíte stiskem tlačítka OK. Stiskem tlačítka Storno opustíte Formulář období DPH bez uložení nově zadaných nebo opravených údajů.

 • Účetní řádky (Ctrl + U)

Zobrazí se přehled účetních dokladů, jejich alespoň 1 řádek vstupuje do výpočtu hodnoty daného řádku výkazu DPH. Zde je možno opravovat účetní doklady standardním postupem.

Záložka 3 - El.podání

V případě, že používáte elektornické odesílání DPH, naleznete zde informace o stavu podání a datumech odeslání.


Záložka 5 - CZ vzor 15/16/17

Údaje zadané na této záložce se vyplňují pro tisk posledního daňového období v období (12). Jedná se o Rodné číslo/IČ a Kód zdaňovacího období následujícího roku. Do tohoto pole uvádíte jeden z níže uvedených kódů. Od vzoru č.18 již není nutnost tento kód uvádět. Uvádí se pouze při změně zdaňovacího období z kvartálního na měsíční.

Q - tento kód uvede plátce, jehož zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc a který se rozhodl, že jeho zdaňovacím obdobím pro příslušný kalendářní rok bude kalendářní čtvrtletí (§ 99a odst. 1)

M - tento kód uvede plátce, jehož zdaňovacím obdobím je kalendářní čtvrtletí a který se rozhodl, že jeho zdaňovacím obdobím pro příslušný kalendářní rok bude kalendářní měsíc nebo již nesplňuje podmínky pro čtvrtletní zdaňovací období dle § 99a odst. 1.

Plátci, jejichž zdaňovací období se v následujícím kalendářním roce nemění, kód zdaňovacího období nevyplňují. Uvedení kódu v přiznání za poslední zdaňovací období kalendářního roku nahrazuje oznámení o změně zdaňovacího období. Pokud není daňové přiznání podáno do 31. ledna příslušného kalendářního roku, plátce změnu zdaňovacího období oznámí správci daně jiným způsobem.

Tisk období od-do - pokud zaškrtnete, bude se na formuláři DPH tisknout rozsah období od - do.

Záložka 6 - Příloha

Přílohu k výkazu DPH lze zadat ve formátu memo-pole na záložce č.6 - "Příloha" (max.délka řádku je 72 znaků), lze zvolit i kód sekce textové přílohy : buď "Obecná textová příloha" nebo "Důvody pro podání dodatečného vyúčtování".

Tisk přiznání k DPH

Abyste mohli vytisknout formulář přiznání k dani z přidané hodnoty, je nutno v přehledu Číselník období DPH označit kurzorovým řádkem příslušné období DPH (řádek musí být modrý). Stiskem klávesy <F8> se otevře přehled definic tiskových formulářů.
Pokud ja na záložce 2 zadán formulář, bude po stisku Tisk formulářem <F8> vytvořen přímo formulář bez nabídky výběru formuláře.


Definice tiskových formulářů – přiznání k DPH


Poklepáním na řádku s vybraným formulářem Přiznání k DPH, popř. stiskem tlačítka Náhled se zobrazí na obrazovku formulář Přiznání k DPH.

Tisk na tiskárnu se provede stiskem tlačítka Tiskárna (Print).

další

Za obsah tohoto článku odpovídá Jakub Ryšavý, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export