Důležité:


Firemní aktivity - Změny 2018

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2018.1200 ze dne 30.12.2018

Novinka Kopie firemní aktivity/záznamu QMS. V editoru uživatelských sloupců firemních aktivit/záznamů QMS (tabulka TabKontaktJednani) je nyní k dispozici příznak Kopírovat. Je-li zatržen, je hodnota sloupce při kopírování akcí "Kopie s možností opakování" ze stávajícího záznamu přenesena do nového záznamu.


Novinka Na přehled 220 Účastníci aktivity - kontaktní osoby osoby byla doplněna práva na akce Přidat a Odebrat.


Novinka Akce "Změna sazby DPH dle kmene" byla nahrazena akcí "Změna sazby DPH", která umožní hromadně změnit hodnotu DPH na položkách na požadovanou hodnotu.


Novinka V přehledech E-mail byly přejmenovány akce
 • "Přehled vygenerovaných/připojených aktivit" na "Vygenerované/připojené aktivity"
 • "Přehled vygenerovaných/připojených úkolů" na "Vygenerované/připojené úkoly aktivit"

a doplněny nové akce

 • Vygenerované/připojené záznamy QMS
 • Vygenerované/připojené úkoly QMS


Oprava V přehledu Poptávky se nezobrazovala konverze sloupce Zdroj poptávky, pokud nebyla definována uživatelsky v parametrech QMS. Opraveno.


Oprava Při pokusu o přesun na jiný záznam aktivity při aktivní záložce Doklady - Příjemky/Výdejky v editoru aktivity se při licenci na Palety (SSCC) objevovala chyba:
 • Field 'DruhPohybuZbo' not found

které se nešlo zbavit jinak než ukončením přes Správce úloh. Opraveno.Verze 2.0.2018.0910 ze dne 04.12.2018

Oprava Editor plnění úkolů - od verze x.0.2018.0900 nebylo možné zaměnit zaměstnance za kontaktní osobu. Po vymazání zaměstnance se nezpřístupnilo pole pro zadání kontaktní osoby, dokud nebyl záznam uložen. Pokud nebyl v záznamu zadán ani zaměstnanec, ani kontaktní osoba, podařilo se zadat zaměstnance i kontaktní osobu. OpravenoVerze 2.0.2018.0900 ze dne 25.09.2018

Novinka Do Nastav pro přehled Plnění úkolů byla doplněna vazba na Kategorie plnění úkolů.


Novinka Doplněno přebírání způsobu dopravy do dokladů zakládaných z aktivity dle nastavení na organizaci.


Oprava Firemní aktivita s druhem cenotvorby Vstupní (nákup) - pokud byla na kmenové kartě zadaná výstupní měrná jednotka, tak se aplikovala na položku zakládanou do aktivity, či do úkolu aktivity, a to i když byla zadaná vstupní měrná jednotka. Opraveno: Je-li definována vstupní měrná jednotka, aplikuje se, jinak se aplikuje evidenční měrná jednotka.

Poznámka: Na položky v plnění úkolů nejsou možnosti rozšířené cenotvorby aplikovány, tj. uplatňuje se vždy výstupní cenotvorba a výstupní měrná jednotka, je-li zadána.


Oprava Při generování došlé objednávky z položek aktivity a úkolu se nepřebíraly slevy zadané na položkách. Opraveno.


Oprava Při pokusu o smazání položky plnění úkolů se objevila hláška: [SQL:208,16] Invalid object name 'TabDosleObjNavazDok20' a položka se nezrušila. Opraveno.


Oprava Plnění úkolů - při otevření záznamu zadaného s typem plnění Datumy Od-Do k opravě docházelo k samovolnému vynulování hodnoty Doba provádění. Opraveno.


Oprava Plnění úkolů
 • Akce Zrušit aktivovaná nad více záznamy plnění úkolů zrušila i záznamy ve stavu Schváleno, pokud aktuální záznam nebyl v tomto stavu. Opraveno
 • Akce Zrušit aktivovaná nad více záznamy plnění úkolů z různých úkolů zrušila i plnění z úkolů ve stavu Dokončeno, pokud aktuální záznam náležel úkolu, který nebyl ve stavu Dokončeno. Opraveno.


Oprava Při generování dokladů z aktivity se ve vygenerovaných dokladech nenastavoval tiskový formulář přiřazený pro daný druh dokladu v "komunikačním jazyku" přednastaveném na organizaci převzaté z aktivity do dokladu. Opraveno.


Oprava Při generování dokladů z aktivity se na ně nepřenášela forma úhrady z organizace převzaté z aktivity. Opraveno.


Oprava Při generování vydané faktury z položek firemní aktivity se do dokladu nepřenášelo bankovní spojení vlastní organizace pro faktury vydané, upomínky, penalizace přednastavené na měně použité na dokladu. Opraveno.


Oprava Došlé objednávky
 • Při založení nové aktivity z přehledu Aktivity spuštěného nad přehledy
  • Došlé objednávky
  • Došlé objednávky v přípravě
  • Došlé objednávky archiv

se tato aktivita nepropojila s daným dokladem objednávky. Opraveno


Oprava Přednastavení měny na položkách firemních aktivit
 • Kategorie aktivity/QMS - doplněn parametr "Měna pro položky" - analogie s přednastavením měny na řadách dokladů
 • Měna do položky se přebírá přednostně z organizace, pak z kategorie, není-li nikde, tak se přednastaví HM

Změna měny na položce firemní aktivity

 • Pokud se měna zadaná na položce změnila na "není" nebo na hlavní měnu, nedošlo k nastavení hodnot pro kurz na 1. Opraveno.

Zakládání hlaviček dokladů k firemní aktivitě

 • Pokud se do hlavičky zakládaného dokladu přenášela organizace a měla přednastavenou měnu, měna se do dokladu z organizace nepřenesla, použila se měna z řady dokladu. Opraveno.Verze 2.0.2018.0600 ze dne 27.06.2018

Novinka V číselníku Kontaktní osoby byl rozšířen atribut Pohlaví o "neuvedeno" a tato hodnota byla nastavená jako výchozí. Rovněž u atributu Rodinný stav byla změněna výchozí hodnota na "nezjištěno".


Oprava Pro zobrazování kalendáře ve Firemních aktivitách byl dodavatelem komponenty bez varování zapnut jiný design. Důsledkem byla změna informací zobrazovaných k událostem v bublinové nápovědě. Např. se přestalo vypisovat Místo konání, což bylo součástí řešení pro původní design. Opraveno návratem k původnímu designu.Verze 2.0.2018.0412 ze dne 27.04.2018

Oprava Pokud byl v lokálních konstantách firemních aktivit v parametrech
 • Maska zobrazovaných údajů v kalendáři aktivit
 • Maska zobrazovaných údajů v kalendáři úkolů

uveden externí uživatelský sloupec, došlo k chybě "Invalid object name" při zobrazení kalendáře k aktivitám i k úkolům a kalendář byl prázdný. Opraveno

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export