Důležité:


Firemní aktivity - Změny 2014

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2014.1200 ze dne 29.12.2014

Novinka Kalendáře aktivit a úkolů. V hlavním menu kalendáře je nová položka "Nastavení". Zde je možné nastavit začátek a konec pracovní doby, což se projeví zvýrazněním v kalendáři v zobrazení typu - den a pracovní dny. A dále se zde nastavuje rozsah času pro tisk, což má vliv na tisk z kalendáře v zobrazení typu - den a pracovní dny.


Novinka Aktivity - akce Kopie s možností opakování. Nově se při této akci budou kopírovat i položky ze záložky 7 - Zboží a služby.


Oprava Přehled Kontaktní osoby - akce Přehledy -> Úkoly.

Přehled byl nesprávně zafiltrován. Opraveno.Verze 2.0.2014.1100 ze dne 28.11.2014

Novinka Seznamy zdrojů v kalendářích aktivit a úkolů. Zdroje typu zaměstnanci, organizace a kontaktní osoby budou nově v seznamu zdrojů v pravé dolní části kalendáře řazeny abecedně dle Příjmení a jména příp. Názvu organizace. Jsou to takové zdroje, které v seznamu zdrojů před jménem nebo názvem obsahují navíc ještě číslo(zaměstnance, k.osoby, organizace).


Novinka Do přehledu Zboží a služby na Aktivitě přidána vazba na Stav skladu.Verze 2.0.2014.1000 ze dne 31.10.2014

Novinka Generování podkladů k fakturaci.

V globální konfiguraci Firemní aktivity je nová konstanta "Podklad zboží a služby z plnění ve stavu nefakturovat".
Podklad typu zboží a služby se standardně generoval ze schváleného plnění ve stavu fakturovat i nefakturovat. Touto konstantou lze vypnout generování zbožoslužbových podkladů z plnění ve stavu nefakturovat.


Novinka Při zakládání nové aktivity se nově předvyplní Útvar.

Vezme se z Přednastaveného střediska z kategorie aktivity, pokud je zde vyplněn.


Novinka Do nastavení přenosu na aktivitě byl přidán atribut popis. Do dokladů OZ a DO se popis z aktivity bude přenášet do poznámky 1 nebo 2 nebo 3 nebo 4, toto se nastaví v editoru nastavení přenosu. Vlastní přenos nastává při zakládání nového dokladu přímo na aktivitě nebo při generování dokladu z položky Zboží a služby na aktivitě.


Novinka Při ukládání editoru úkolů bylo zrušeno omezení, které nepovolilo uložit editor, pokud bylo datum zahájení vyšší než termín splnění.

V praxi se často stává, že úkol je zahájen později, než byl původně plánován jeho konec.


Novinka Upravena funkcionalita "změna Typu, Stavu, Druhu výstupu na aktivitě po dokončení úkolů".

Nebude se provádět žádná změna na aktivitě, pokud je atribut prázdný (na aktivitě nebo výchozí na úkolu).
Upraveny hlášky pro uživatele. Pokud jsou splněny podmínky pro automatickou změnu požadovaných atributů, systém oznámí jak a které atributy bude měnit. Při nesplněných podmínkách systém oznámí přesnější popis chyby.


Novinka Uživatelský editor "Poznámek k aktivitě" ve Firemních aktivitách je možno přiřadit na kategorii aktivit. Lze tak mít editor poznámek různě upravený pro různé kategorie.


Novinka Do přehledu Zboží a služby na aktivitě doplněny dvě akce "Výrobní plán" a "Výrobní příkaz". Zobrazí návazné přehledy s plány a příkazy, které byly vygenerovány z dokladů, které jsou vygenerovány z položky zboží a služby.


Novinka Editor aktivity - záložka č. 7 - Zboží a služby. Podobně jako na položce OZ přidána Výrobní podpora obchodu. Přidána akce Specifikace vyráběného dílce. Přidáno pole Zakázková modifikace do editoru Zboží a služby.

Atribut zakázkové modifikace zařazen do funkce Generování dokladů.


Novinka Přehled Email, přenos pošty z Outlooku.

Při přenosu e-mailů z Outlooku do Heliosu se vždy zprávy přesouvaly v rámci Outlooku do podsložky <PůvodníSložka>_HEO.
Přidána uživatelská konstanta lokální "Přesouvat přenesené zprávy do podsložky_HEO". Defaultně je zaškrtnutá - stávající chování. Pokud není zaškrtnuto, emaily při přenosu do Heliosu zůstávají ve své původní složce v Outlooku a podadresář se nevytváří.Verze 2.0.2014.0900 ze dne 22.09.2014

Novinka Editor Spotřeba materiálu a služeb na 7.záložce aktivity.

K poznámce přidáno tlačítko "...", pomocí kterého se dají přes přenosový browse Poznámky k dokladům dotahovat poznámky. Přenosový browse není nijak zafiltrován. Akci lze rovněž vyvolat klávesovou zkratkou Ctrl+P.


Novinka Do přehledu úkolů byla přidána nová akce - Strom souvisejících úkolů.

Na základě atributu Návazný úkol je zobrazen strom vzájemné provázanosti úkolů (stejně jako již existující Strom souvisejících aktivit).


Oprava Ukládání příloh emailů do dynamicky generovaného podadresáře.

Pokud byly v masce pro generování adresáře použity programátorsky definované atributy, skončilo ukládání příloh chybou 'Sloupec je neplatný'.
Opraveno.Verze 2.0.2014.0800 ze dne 02.09.2014

Novinka Nový typ ceny na úkolu. Původní typ ceny Honorář a sazba dle množství byl rozdělen na 2 typy:
  • Sazba z ceníku dle množství
  • Honorář a sazba z ceníku dle množství

Oba dva typy nejprve dohledají honorář v připojeném ceníku dle součtu množství na plněních. 1. typ zapíše do výsledného podkladu do množství k fakturaci hodnotu "1", 2. typ tam zapíše již zmiňované množství z plnění.


Novinka Do přehledu Vydané faktury do podmenu Návazné doklady přidány 3 nové akce "Úkoly", "Plnění úkolů" a "Podklady k fakturaci". Každá z akcí zobrazí příslušný návazný přehled se zdrojovýmy daty, ze kterých vznikla vybraná vydaná faktura pomocí akcí "Generovat podklad k fakturaci" a "Generovat vydané faktury" ve firemních aktivitách.

Do přehledu Plnění úkolů do podmenu Návazné doklady přidány 2 nové akce "Podklady k fakturaci" a "Vydané faktury". Každá z akcí zobrazí příslušný návazný přehled s vygenerovanýmy daty, které vznikly pomocí akcí "Generovat podklad k fakturaci" a "Generovat vydané faktury".
Všech 5 zmíněných akcí umí pracovat jak nad jedním tak i nad označenými záznamy.


Novinka V přehledu Emaily je akce Přehled připojených aktivit, pomocí níž lze připojovat a odpojovat aktivity k emailům. Byla dopracována funkcionalita z opačné strany. V přehledu aktivit je nová akce Připojené emaily, která zobrazí přehled připojených emailů k označeným aktivitám. Zde lze připojovat a odpojovat označené emaily.


Novinka Zrychlena akce Schválení označených v přehledu plnění úkolů.


Novinka Přepracován editor Zboží a služby na 7. záložce aktivity.

Nyní se při založení nového záznamu v editoru rovnou objeví záložka Externí informace, což dříve nebylo možné. Přináší to nutně jednu změnu. Systém se při zakládání nového záznamu nejprve zeptá na zboží a až poté otevře editor s vyplněným zbožím. Dříve se zboží zadávalo v editoru.


Oprava Editor aktivity - 8. záložka doklady - doklady všechny:

Pokud se z přehledu odstranily atributy Druh pohybu nebo Druh došlých objednávek, objevila se při pokusu o editaci dokladu hláška Field 'DruhPohybuZbo' not found resp. Field 'DruhDosleObj' not found.
Opraveno.


Oprava Kalendáře aktivit a úkolů. Akce Nový, Oprava a Zrušit. Pokud se některá z těchto akcí spustila přímo v kalednáři aktivit nebo úkolů, následné znovunačtení kalendáře mohlo na velkých databázích trvat velmi dlouhou dobu.

Opraveno.Verze 2.0.2014.0604 ze dne 18.07.2014

Novinka Upravena uložená procedura, která zajišťuje Generování podkladů k fakturaci.

Byl urychlen chod procedury. Projeví se na velkých databázích se statisíci plněními úkolů a desetitísíci podkladů k fakturaci.
Zároveň bylo mírně zrychleno mazání podkladů k fakturaci, projeví se při mazání stovek podkladů najednou.Verze 2.0.2014.0600 ze dne 27.06.2014

Novinka Na kategorii aktivit je nyní možno navázat i uživatelské editory Úkolů a Spotřeby materiálu a zboží.


Novinka Aktivita - 2.záložka Účastnící jednání - podzáložka Kontaktní osoby.

Zde lze akcí 'Přidat' přidat na aktivitu kontaktní osoby, které mají vztah k organizaci zadané na aktivitě. Nově bude možné přidávat kontaktní osoby, které mají vztah i k organizacím zadaným na podzáložce Organizace na záložce Účastnící jednání.


Novinka Při zakládání nové aktivity lze nově přednastavit výchozí hodnoty typu, stavu a druhu výstupu. Přednastavení těchto hodnot se provádí v editoru kategorie aktivity na záložkách 2,3 a 4. V těchto třech přehledech je nový atribut Přednastaveno a akce Přednastavit. Tou lze přednastavit(i odnastavit) nejvýše jednu hodnotu, která se pak dotáhne do nově vznikající aktivity v této kategorii.


Novinka Do globální konfigurace - Firemní aktivity byl přidán atribut "Výchozí měna podkladu zboží a služby". Hodnota tohoto atributu určuje, jakou bude mít hodnotu atribut "Podklad(zboží a služby) v měně honoráře" při zakládání nového plnění na úkolu.


Oprava Přehled zakázek, akce Přehledy pro aktuální zakázku - Úkoly.

Zde se při vytváření nového úkolu ze vzoru nepropisovala aktuální zakázka do vytvářeného úkolu. Opraveno.


Oprava Přehled Email - akce Přenos pošty z Outlooku(nebo Z přednastavené složky).

Ošetřena chyba "Interface not supported", která se mohla objevit pokud se mezi přenášenými emaily vyskytnul takový, který neměl zadaného odesílatele.Verze 2.0.2014.0500 ze dne 28.05.2014

Novinka Na plnění úkolů přidána akce Hromadné změny.

Takto lze měnit atributy Datum kurzu, Kurz a Množství kurz, které mají uplatnění při generování "zbožoslužbových" podkladů k fakturaci.
V editoru hromadných změn je zaškrtávátko "Dotahovat kurz". Pokud je zaškrtnuto, kurz a množství se dotáhne na základě vyplněného datumu kurzu a měny na plnění z kurzovního lístku. Pokud není zaškrtnuto, do plnění se propíší hodnoty zadané u zaškrtnutých atributů.
Hromadně měnit lze plnění, ze kterých doposud nebyl vygenerován podklad k fakturaci.
Zároveň bylo na tuto akci vytvořeno speciální právo "Hromadné změny".


Novinka Na plnění úkolů byl přidán atribut "Podklad (zboží a služby) v měně honoráře", který určuje, v jaké měně se budou generovat zbožoslužbové podklady k fakturaci. Atribut lze měnit přes akci "Měna" z editoru plnění a rovněž pomocí akce "Hromadné změny" na plnění. Pokud atribut není zaškrtnut, chování zůstává původní, podklady které vzniknou ze zboží a služeb na tomto plnění, budou v měně zadané na plnění. Pokud atribut bude zaškrtnut, vznikající podklady budou přepočítány na měnu honoráře.


Oprava Přehled Email - akce Přenos pošty z Outlooku - Z přednastavené složky.

Za určitých okolností při této akci mohla nastat chyba "The given EntryID is not a valid EntryID!"
Opraveno.


Novinka Při kontrole existence tabulek Aktualit ověřuje i systémové oprávnění ke čtení těchto tabulek.Verze 2.0.2014.0400 ze dne 23.04.2014

Novinka Editor Zboží a služeb pro Úkoly ve Firemních aktivitách byl převeden na uživatelský.Verze 2.0.2014.0300 ze dne 27.03.2014

Novinka Kalendáře nad aktivitami a úkoly.

Do kalendářů byla přidána funkce mazání událostí. Bylo vytvořeno nové kontextové menu, které se zobrazí po stisku pravého tlačítka myši nad jednou nebo více označenými událostmi. Menu obsahuje prozatím jedinou položku "Zrušit Del".


Novinka Kalendáře aktivit a úkolů.

Helios Orange si nově umí pamatovat vybraný zdroj včetně přímo zaškrtnutých zdrojů i po opuštění kalendáře (i programu) pro každého uživatele zvlášť.


Novinka Při založení nového úkolu na aktivitě si úkol přebere zakázku z aktivity. Stejná funkce přidána, pokud se na aktivitu přidává nový úkol ze vzoru. Pokud je ve vzoru zakázka vyplněna, má přednost před zakázkou z aktivity.


Novinka V nastavení Uživatelských konstant lokálních je možné vybrat Masku zobrazovaných údajů v kalendáři aktivit a úkolů. Nově bude fungovat, pokud v masce bude použit uživatelský sloupec.


Novinka Kalendáře aktivit. V hintu nad aktivitou se v poli Jednání vedl kromě čísla zaměstnance zobrazí i Příjmení+Jméno.


Novinka Expensies (Zboží a služby na plnění) v ceně úkolu. Expensies v ceně úkolu je nyní je možné zadávat v libovolných měnách i jiných než měna honoráře. Měna a kurz se zadávají pomocí akce "Měna" z editoru plnění.

Pokud měna není zadána, bere se hlavní měna. Pokud kurz není zadán (neboli kurz=1), dotahuje se kurz z kurzovního lístku. Lze zde zadat i Datum kurzu, to poslouží k dohledání kurzu, který je nejblíže k tomuto datumu. Pokud ani zde není dohledán, podklady se nevygenerují.


Novinka Generování dokladů Oběhu zboží ze 7. záložky (Zboží a služby) na aktivitě.

Do Názvu 1 na položce dokladu se primárně dotáhne Název 1 zadaný v Aktivitě na záložce 7 - Zboží a služby. Pokud zde není zadán dotáhne se Název 1 z kmenové karty Zboží a služby.


Novinka Generování podkladů k fakturaci z úkolů. Oprava generování pro typ ceny "Honorář a sazba dle množství". Nyní se sazba dotažená z ceníku nenásobí množstvím z plnění, ale rovnou se zapisuje do sazby i ceny celkem do generovaného podkladu.


Novinka Zakázky, přehled úkolů pro aktuální zakázku. V tomto přehledu úkolů se při založení nového úkolu nově předvyplní aktuální zakázka.


Oprava Pokud není nastavena kategorie aktivit a z celkového přehledu chce uživatel založit novou aktivitu, Helios se zbytečně 2x za sebou ptá na kategorii.

Opraveno, kategorie se zadává pouze jednou.


Oprava Přenos pošty z Outlooku do Heliosu v přehledu Email.

Při přenosu emailů se objevoval nesoulad časů odeslání a přijetí emailů mezi Outlookem a Heliosem. V přeneseném emailu do Heliosu byly tyto dva časy o 1 hodinu nižší než v Outlooku. Opraveno.Verze 2.0.2014.0261 ze dne 27.02.2014

Novinka Pokud se na doklad při dokladovém převodu doplní i organizace, pak také je-li nastavena poznámka k danému dokladu a organizaci, je dotažena.Verze 2.0.2014.0201 ze dne 10.02.2014

Novinka V globální konfiguraci ve firemních aktivitách je nová konstanta "Výchozí stav plnění". Zde zvolená hodnota (Fakturovat, Nefakturovat) se bude předvyplňovat do nových plnění úkolů.


Novinka Generování faktur vydaných (FV) z podkladů k fakturaci. Před vygenerováním FV se zobrazuje dialog 'Parametry pro generování faktury', zde je možné zvolit Období stavu. Toto období stavu se prioritně dotáhne do výsledné faktury.Verze 2.0.2014.0104 ze dne 20.01.2014

Novinka Přidán nový typ ceny do fakturace na úkolu - "Časový honorář s pevnou cenou". Funguje stejně jako časový honorář s tím rozdílem, že na úkolu se navíc zadává honorář.

Výsledné částky Ceny celkem a sazby na podkladech se nazávěr upraví tak, aby součet Ceny celkem ze všech podkladů k danému úkolu se rovnal pevné ceně zadané v honoráři na úkolu.


Novinka Na plnění lze přivázat vícenáklad/expenses. Ten je počítán nad rámec ceny úkolu - to je současný stav, ale nově může být počítán i v rámci ceny úkolu.

V editoru Zboží a služby na plnění je nové zaškrtávátko "V ceně úkolu", v editoru hromadného schvalování na akci "Schválení označených" je rovněž nově možnost hromadně změnit atribut "V ceně úkolu".
Při generování podkladů se sečte Cena celkem ze všech zbožoslužbových podkladů, které mají zaškrtnuto "V ceně úkolu" a tento součet se odečte od Cena celkem hlavního podkladu a následné se upraví sazba na podkladu.
Tímto se poníží cena hlavního podkladu a vícenáklady se 'schovají' do původního honoráře na úkolu.


Novinka Při generování skladových dokladů ze 7.záložky "Zboží a služby" na aktivitě se nyní dotahují přednastavené poznámky, stejně jako tomu je při vytváření dokladů ručně.


Oprava Pokud se použije volba "Podklady k fakturaci z označených úkolů", tak se zobrazí podklady pouze k danému úkolu, když se poté v přehledu podkladů spustila akce "Generovat podklad k fakturaci", nic se nevygenerovalo.

Opraveno.


Novinka Při generování podkladu k fakturaci typu zboží a služby se nově sazba DPH do podkladu dotahuje z kmene zboží.Verze 2.0.2014.0100 ze dne 10.01.2014

Novinka Do Kategorie aktivit přibylo zaškrtávátko Workflow. Chování a logika je shodná jako je tomu na Organizační struktuře či Období. Stromeček workflow se generuje pouze pro ty Kategorie aktivit, které ho mají zaškrtnuto. Stávající chování zůstává zachováno, jelikož všechny existující kategorie aktivit mají toto nové zaškrtávátko automaticky zaškrtnuto.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export