Důležité:


Firemní aktivity - Změny 2013

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2013.1200 ze dne 20.12.2012

Novinka Do přehledu Email ve firemních aktivitách přidány dva atributy:

Existuje Aktivita a Existuje úkol. Ukazují, zda byla z emailu generována/připojena aktivita nebo úkol.
Totéž i z druhé strany. Do přehledů Aktivit a Úkolů přidány atributy Existuje email, které ukazují, zda je aktivita nebo úkol vygenerována nebo připojena k emailu.


Novinka Při generování faktury vydané z podkladů k fakturaci se nyní dotahují přednastavené poznámky, stejně jako tomu je při vytváření faktury vydané ručně.


Novinka Umožněno vždy smazat email v přehledu Email ve Firemních aktivitách.

Nebylo možno smazat email, pokud z/na něj byl/a vygenerována/připojena aktivita nebo úkol.
Upraveno.


Novinka Editor úkolu, záložka fakturace. V okamžiku, kdy byl vygenerován první podklad k úkolu, byla zakázána editace veškerých polí na této záložce.

Nově bude zakázána editace pole "Typ ceny" a všech tří fakturačních položek. Všechny ostatní pole je možno libovolně editovat.Verze 2.0.2013.1102 ze dne 03.12.2013

Oprava Při generování aktivity z emailu do takové kategorie, která má nastaveno Generovat zakázku automaticky se vygenerovala aktivita, ale zakázka nikoliv.

Opraveno.Verze 2.0.2013.1100 ze dne 27.11.2013

Novinka V číselníků organizací při volbě "Dokumenty navázané i nepřímo" se zobrazují dokumenty navázáné na aktivitu s udáním organizace. Nyní se zobrazují i dokumenty navázáné na úkoly, které jsou navázané na aktivitu s udáním organizace.


Novinka Generování faktur vydaných ve firemních aktivitách.

Standardní cesta vede přes zadání plnění na úkolech, vygenerování podkladů k fakturaci a následně vygenerování faktur. Někdy je ale potřeba fakturovat i bez zadávání plnění na úkolu (např. pravidelný paušál). Z tohoto důvodu vznikla nová akce "Generuj vydané faktury bez podkladů", která se spouští z přehledu úkolů. Tzn. tato akce rovnou vygeneruje fakturu bez nutnosti mít zadané plnění a vygenerované podklady. Typ ceny na úkolu musí být Honorář za úkol nebo Honorář za období(případně varianty s limitem), úkol nesmí být ve stavu Dokončeno. Musí být zadána alespoň jedna ze tří možných fakturačních položech na úkolu. Cena je přebrána z honoráře na úkolu a Sazba DPH se dotahuje z fakturační položky.
Generování je možné provádět nad označenými úkoly a lze jej provádět opakovaně.
Stávající akce "Otevření faktury vydané" nad úkoly zobrazí faktury vygenerované jak standardní cestou přes podklady, tak touto novou cestou bez podkladů.


Novinka Akce "Plnění úkolů" v přehledu úkolů nyní funguje i nad označenými záznamy.


Novinka Kategorie aktivit - stávající akce "Aktivity". Zobrazí přehled aktivit patřících do vybrané kategorie. Do záhlaví přehledu přidán název kategorie. Pokud se vytváří nová aktivita z tohoto přehledu, doposud se založila do přednastavené kategorie, nyní se založí do právě vybrané kategorie.Verze 2.0.2013.1000 ze dne 30.10.2013

Novinka Editor e-mailů ve Firemních aktivitách byl převeden na uživatelsky definovaný.


Novinka Vazba mezi Emaily a aktivitami/úkoly přepracována na vazbu M:N.

Z přehledu emailů je možno z každého emailu vygenerovat libovolné množství aktivit/úkolů pomocí akcí "Generování aktivit/úkolů".
Dvě akce "Přehled vygenerovaných/připojených aktivit(úkolů)" zobrazí návazné přehledy. V nich jsou nové akce Připojit a Odpojit, kterými lze připojit/odpojit již existující aktivity/úkoly k emailu.


Novinka Generování faktury vydané z podkladu k fakturaci ve firemních aktivitách.

Doposud se sazba DPH na položce faktury přebírala z kmene zboží, nyní se bude přebírat z podkladu k fakturaci.


Novinka V editoru kategorie aktivity v právě založené nové kategorii nebylo možno ihned začít přidávat nové nastavení přenosu na 5.záložce.

Upraveno.


Oprava Při generování podkladů k fakturaci se do podkladu do sazby DPH nesprávně dotahovala "nula" když byla na kmeni zboží nastaveno DPH výstup=(není).

Opraveno, pokud DPH není nastaveno na kmeni, nedotáhne se nic ani do podkladu.Verze 2.0.2013.0901 ze dne 04.10.2013

Novinka Pole "Předpokládaný úspěch zakázky" a "Předpokládaná cena zakázky" v editoru aktivity je možno vyplnit jak nulou, tak ničím.


Novinka Při vytváření nového dokladu OZ na aktivitě (generováním ze 7.záložky nebo ručně z 8. záložky) se doposud do takového dokladu dotahovala i uzavřená zakázka. Nyní je uživatel na uzavřenou a blokovanou zakázku upozorněn, přičemž uzavřená zakázka se nedotáhne.


Novinka Znovu umožněno pracovat s úkoly v editoru aktivity pro více uživatelů současně. Při vstupu více uživatelů do jedné aktivity současně je vlastní aktivita v režimu pouze pro čtení, ale v podpřehledu úkolů je umožněno pracovat všem současně(nový, oprava, smazat...).


Novinka Při zakládání nového úkolu nebo aktivity z kalendáře se nově bude propisovat vybraný zdroj. V editoru nově zakládaného záznamu se rovnou objeví propsaný zdroj, na kterém uživatel stál při stisku "Nový" z menu.

Po uzavření editoru se událost umístí do "správného sloupce" příslušného zdroje.


Novinka V současné době je nad úkolem akce na zobrazení podkladů k fakturaci, ty ale zobrazí kompletní podklady za celou aktivitu.

Přidána akce "Podklady k fakturaci z označených úkolů".


Oprava Opraveno Firemní aktivity – Aktivity – Editace úkolu:
  • po zadání data ukončení úkolu se toto datum změnilo na datum aktuální, takže bylo nutné datum editovat ještě jednou
  • pokud byla v poli "Hotovo (%)" hodnota 100, nastavilo se po opuštění pole datum ukončení úkolu na dnešní datum, i když bylo datum již vyplněno


Oprava Generování podkladu k fakturaci.

Pro úkoly s typem ceny "Honorář dle množství" a "Honorář dle hodinové sazby" se nesprávně ořízlo na celé číslo "Množství" a "Množství k fakturaci".
Opraveno.


Oprava Pokud na aktivitě není vyplněna měna fakturace, nebylo možné uložit podklad k fakturaci. Objevila se hláška Na záznam chcete navázat neexistující údaje - nelze opravit!

FK_TabPodkladKFak_Mena The conflict occurred in database ..., table dbo.TabKodMen, column Kod.
Opraveno.Verze 2.0.2013.0801 ze dne 02.09.2013

Tip Uživatelské editory

Editory převedené do uživatelských editorů:

  • kategorie aktivit
  • kategorie úkolů
  • kategorie plnění úkolů
  • plnění úkolů
  • plánování času / úkolů
  • úkoly


Novinka V kalendářích aktivit a úkolů ve firemních aktivitách byla přidána možnost nadefinovat si masku zobrazovaných údajů jednotlivých událostí.

Maska se nadefinuje v lokálních uživatelských konstantách na záložce Firemní aktivity ve dvou polích "Maska zobrazovaných údajů v kalendáři aktivit(úkolů)". Zde je možné vyplnit libovolný text, ale hlavně pomocí buttonu vkládat specifikátory datových polí příslušných tabulek aktivit a úkolů, které budou v zobrazeném kalendáři nahrazeny reálnými daty příslušných událostí. Příklad použití masky: <PoradoveCislo> - <Kategorie> - <Predmet> - libovolný text...


Oprava Kalendáře aktivit a úkolů.

V některých případech se mohlo stát, že funkce Přejít na datum přeskočila na jiné než požadované místo v kalendáři.
Opraveno.Verze 2.0.2013.0700 ze dne 08.07.2013

Novinka Byl povolen tisk formulářem v přehledu Typy aktivit v soudečku Firemní aktivity.


Novinka Při zadání nebo změně zakázky na aktivitě se zakázka propíše do všech připojených úkolů na aktivitě, které nemají vyplněnou zakázku. Při této změně se systém zeptá zda 'Doplnit zakázku do připojených úkolů?'.


Novinka Do přehledu zakázek byl doplněn návazný přehled úkolů.Verze 2.0.2013.0600 ze dne 18.06.2013

Novinka Přidána vazba mezi dokladem Oběhu zboží a Aktivitou. Nyní je možné na tiskovém formuláři dokladu Oběhu zboží tisknout data z aktivity.


Novinka V přehledu úkolů ve firemních aktivitách je nová akce Navázané aktivity. Zobrazí přehled všech aktivit, na kterých jsou připojené označené úkoly.Verze 2.0.2013.0513 ze dne 28.05.2013

Novinka Při smazání aktivity se smaže i zakázka, kterou aktivita vygenerovala, pokud není zakázka nikde jinde v Heliosu použita.

Na kategorii aktivity je nové zaškrtávátko 'Smazat zakázku', které tuto funkci zapíná/vypíná.


Novinka Ve Firemních aktivitách a podmodulu Obchodní partneři nejde na 3. záložce se slevami, podzáložka "Ceny a slevy ke skupinám zboží" zadávat nové záznamy. Po stisku Nový se nestane nic. Tento přehled tedy není plnohodnotný jako přímo modul Organizace v číselnících.

Upraveno.


Novinka Při vytvoření nového úkolu na aktivitě se do úkolu z aktivity dotáhne zakázka.


Oprava Při některém ze způsobů generování návazných dokladů OZ v rámci firemní aktivity se mohlo stát, že výsledný návazný doklad se nenavázal na aktivitu.

Nyní by již všechny možnosti měly být podchyceny.
Opraveno.Verze 2.0.2013.0455 ze dne 25.04.2013

Novinka Firemní aktivity - předvyplňování zaměstnanců do aktivit, úkolů a plnění.

Předvyplní se zaměstnanec, který má v kontaktech kontakt typu Login ID právě přihlášeného uživatele, případně zaměstnanec, který má přímo vyplněn Login ID.
1. Při vytváření nové Aktivity se předvyplní 'Jednání vedl', pokud je na kategorii aktivity zaškrtnuto 'Předvyplnit Jednání vedl'.
2. Při vytváření nového Úkolu se předvyplní 'Zadavatel - zaměstnanec', pokud je na kategorii úkolu zaškrtnuto 'Předvyplnit Zadavatele' a kategorie je přednastavena.
3. Při vytváření nového plnění úkolu se předvyplní 'Zaměstnanec' nebo 'Kontaktní osoba', vždy bez volby (již stávající funkcionalita).


Oprava Při akci Přidat na podzáložce Kontaky na záložce Účastníci jednání na Aktivitě se mohla objevit chyba Cannot insert duplicate key in object dbo.TabKJUcastKOs nebo Cannot insert duplicate key in object dbo.TabKJUcastZam.

Opraveno.Verze 2.0.2013.0401 ze dne 08.04.2013

Novinka Při generování výdejky z expedičního příkazu, který je navázán na aktivitu, se cílová výdejka rovněž naváže na aktivitu.Verze 2.0.2013.0400 ze dne 05.04.2013

Novinka Email - Generování aktivit.

Organizace z emailu se dotahuje do organizace na aktivitě.
Nově se do pole S kým se jednalo na aktivitě dotáhne taková kontaktní osoba, která má vazbu na dotaženou organizaci a kontakt typu email totožný s odesílatelem původního emailu.


Novinka Personalistika, Pracovní pozice, Ceny pracovních pozic.

Atribut "Druh sazby pracovní pozice" rozšířen na: Hodinová, Denní, Měsíční, Roční.Verze 2.0.2013.0300 ze dne 27.03.2013

Novinka V přehledu Zboží a služby na Aktivitě je nová akce "Změna sazby DPH dle kmene".

Provede hromadnou změnu sazby DPH u označených záznamů dle DPH Výstup z kmene zboží (pokud je zde zadána).


Novinka Aktivita, 7.záložka Zboží a služby.

Po výběru zboží ze skladu, pro které existují nabídkové ceny, se tyto ceny dotáhnou na 2. záložku Ceny, nastaví se Druh vstupní ceny a ostatní ceny se přepočítají.


Oprava Při akci Přidat na podzáložce Kontaky na záložce Účastníci jednání na Aktivitě se mohla objevit chyba Cannot insert duplicate key in object dbo.TabKJUcastOrg.

Opraveno.


Oprava Personalistika/Pracovní pozice, akce Obsazení pracovních pozic.

Pokud je v přenosovém browsu zaměstnanců nebo kontaktních osob nastaven výchozí filtr, tak při jeho dočasném vypnutí pro účely obsazení pracovní pozice se zaměstnanci/osoby, které jsou mimo tento filtr nedostanou do procesu obsazování. Opraveno.


Oprava Akce Generování položek faktury vydané(přijaté) spouštěná z výdejky(příjemky).

Pokud byla tato akce spuštěna nad dokladem, který je návázán na aktivitu, výsledný doklad se nenavazoval na aktivitu.

Opraveno.Verze 2.0.2013.0211 ze dne 07.03.2013

Oprava Opravena chyba "Access violation at address..." při vytváření nového dokladu nad přehledem aktivit. Chyba nastala, pokud pro danou kategorii aktivity a daný typ dokladu Oběhu zboží nebo Fakturace ještě neexistovala konfigurace Nastavení přenosu.Verze 2.0.2013.0208 ze dne 27.02.2013

Novinka V editoru aktivity na 8.záložce Doklady je nová podzáložka Došlé objednávky. Ta se rozpadá na tři nové podzáložky Došlé objednávky (v řešení, archiv, pořízené).

Stejně jako u ostatních typů dokladů je zde možno Přidávat, Odebírat, zakládat nové a editovat Došlé objednávky na aktivitě. Je zde rovněž možno využívat Nastavení přenosu pro dotahování údajů z aktivity na novou DO.

Přehled Doklady-všechny, na kterém byly sdruženy všechny doklady z osmi podzáložek oběhu zboží byl změněn na pohled. Nyní sdružuje osm podzáložek oběhu zboží a tři podzáložky došlých objednavek. Tato změna způsobí ztrátu stávajících sestav nad tímto přehledem. Je potřeba si vytvořit nové sestavy, staré již nelze použít. Nově je v tomto přehledu možno využít akci Oprava a akci Najdi doklad, která otevře návazný přehled s vybraným dokladem a zpřístupní tím všechny akce nad daným typem dokladu.

V přehledu stromečku Došlé objednávky je nová akce Návazné doklady - Aktivity, která zobrazí přehled všech aktivit, na kterých jsou vybrané Došlé objednávky připojeny. V přehledu Aktivity jsou dvě nové akce - Doklady->Došlé objednávky a Doklady->Položky došlých objednávek, které zobrazí přehled dokladů resp. jejich položek připojených na vybraných aktivitách. Zároveň je nově možno generovat Došlé objednávky ze záložky 7.Zboží a služby na aktivitě.


Novinka Do grafické podoby kalendářů nad Aktivitami a Úkoly do podmenu 'Zobrazit' přidána akce 'Obnovit (F5)', která zaktualizuje zobrazený kalendář.


Novinka Při hromadném generování dokladů Oběhu zboží z aktivity již není potřeba zadávat datum případu pro každý doklad, stačí pouze jednou.


Novinka Z přehledu Zboží a služby (Spotřeba materiálu a služeb) je nyní možno vygenerovat došlou objednávku.


Novinka Firemní aktivity – Úkoly, záložka Fakturace.

Přidán nový typ ceny „Honorář dle hodinové sazby“, do pole Honorář se zadá hodinová sazba, kterou budou přepočítávané plnění úkolu.


Novinka V editoru Zboží a služby na aktivitě lze zadat skupinu zboží a reg.číslo pomocí klávesnice. Po opuštění pole Registrační číslo, při vyplněném existujícím zboží se z kmene dotáhnou všechny údaje, stejně jako kdyby bylo zboží vybráno přes návazný číselník Stavu skladu.


Novinka Pokud se generuje Aktivita z Emailu do takové kategorie aktivity, která má povinné zadání zakázky, je nově při procesu generování potřeba vybrat zakázku, která se pak automaticky připojí na vygenerovanou aktivitu.Verze 2.0.2013.0130 ze dne 25.01.2013

Novinka Do přehledu Zboží a služby v aktivitách doplněna vazba na Zboží a službyVerze 2.0.2013.0128 ze dne 21.01.2013

Novinka Upravena zaškrtávátka (indikující existenci vygenerovaného dokladu) v přehledu Zboží a služby na 7.záložce Aktivity.

Budou zaškrtnuty i doklady vzniklé jako návazné z vygenerovaného dokladu z Aktivity.


Novinka V přehledu Plnění úkolů jsou nyní 2 nové sloupce - Slíbeno od-do.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export