Důležité:


Firemní aktivity - Změny 2012

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2012.1219 ze dne 20.12.2012

Novinka Přehled Kontaktní osoby - Přehledy.

Zde je nová akce Aktivity, která zobrazí návazný přehled všech aktivit, na kterých jsou vybrané kontaktní osoby uvedené v poli "S kým se jednalo" a nebo jsou uvedené v podpřehledu Kontaktní osoby na aktivitě.Verze 2.0.2012.1202 ze dne 03.12.2012

Oprava Opravena zaškrtávatka Existuje (příjemka, výdejka,...) v přehledu Zboží a služby na aktivitě. Mohla být zaškrtnuta chybně, pokud byl vygenerován doklad z kmenové karty, která byla umístěna na více než jedné položce.


Oprava Pokud se importovaly do předzpracování mezd údaje z plnění úkolů z firemních aktivit, naimportovaly se i údaje z plnění, která mají jiný datum než je aktuální mzdové období.

Opraveno. Při pokusu o import plnění z jiného období je ohlášena chyba: "Docházková MS nespadá do vybraného mzdového období"


Oprava Při importu do předzpracování mezd z plnění úkolů ve Firemních aktivitách se neimportovaly hodiny z předzpracování v případě, že Datum Od=Datum Do. Vždy se doplnily do předzpracování hodiny ze mzdového kalendáře za celý den.

Opraveno.Verze 2.0.2012.1001 ze dne 24.10.2012

Novinka U zakázek je možnost nastavovat řady.

Na Kategorii aktivit je nový atribut Řada zakázek, který se použije při automatickém generování zakázky při zakládání nové aktivity nebo při spuštení akce 'Vygenerování zakázky' nad aktivitou. Pokud Řada zakázky na kategorii aktivity není zadána, vygenerovaná zakázka bude zařazena do systémové řady.


Novinka Přehled Personalistika - Pracovní pozice - akce Ceny pracovních pozic.

V Nastav odstraněny vazby na Zaměstnance a Kontaktní osobu, které zde neměly smysl.


Novinka Doposud byl totožný přehled poznámek na 3.záložce aktivity a přehled po spuštění akce Poznámky nad aktivitou. Nyní se po spuštění akce Poznámky zobrazí nový přehled poznámek č.1412. Důvodem je mít možnost nastavení různých práv na těchto dvou různých místech zobrazení poznámek.

Zároveň přidána možnost zobrazení poznámek nad označenými aktivitami, doposud bylo možno pouze nad jednou aktivitou.


Novinka Úkoly - přidána vazba na Kategorii cen pracovních pozic.


Novinka Úkoly, 6.záložka Fakturace, atribut Limit.

Datový typ atributu rozšířen na 2 desetinná místa.


Novinka Firemní aktivity, Aktivita, Oprava, záložka 7 - Zboží a služby: přidána vazba na Sortiment.


Novinka Při založení dokladu na 8.záložce Aktivity se na doklad do Místa určení přenese Místo určení příjemce ze Zakázky z Aktivity.


Novinka Firemní aktivity, záložka 7 - Zboží a služby, akce Generování skladových dokladů.

Ze Spotřeby zboží a služeb se na položku generovaného dokladu nepřenášela Poznámka. Upraveno.


Novinka Doklad oběhu zboží - Návazné doklady - Aktivity.

V tomto přehledu aktivit zpřístupněno F2 Nový. Po uložení aktivity se doklad Oběhu zboží sváže s aktivitou.


Novinka Aktivity - Akce Vygenerování zakázky.

Na zakázku se přenesou údaje Příjemce zakázky, S kým se jednalo, Zodpovědný pracovník a to z aktivity z Organizace, S kým se jednalo a Jednání vedl.


Oprava Aktivita, Odeslat e-mailem, na záložce Kontakty aktivity jsou zobrazeny kontakty typu E-mail a Hromadně pro e-mail. Vybrat bylo možné ale pouze typ E-Mail. Opraveno, lze vybrat i typ Hromadně pro e-mail.


Oprava Při importu plnění z úkolů do předzpracování mezd v případě, že na plnění je vyplněné středisko, dojde k chybě:

Na záznam chcete navázat neexistující údaje - nelze opravit !

Opraveno.Verze 2.0.2012.0901 ze dne 25.09.2012

Novinka Cena pracovní pozice rozšířena ze 2 na 4 des.místa.

Zároveň přizpůsobena cesta výpočtu cen přes generování podkladů k fakturaci až po generování faktury vydané.Verze 2.0.2012.0801 ze dne 23.08.2012

Novinka V přehledu aktivit je nová akce - Vygenerování zakázky. Zakázka se akcí vytvoří stejně jako u automatického generování a připojí se na aktivitu. Pokud aktivita již má přiřazenou zakázku, akce se neprovede.


Novinka Při změně kategorie aktivity ze stavové lišty Helios Orange v přehledu aktivit se zároveň automaticky změní i aktuální sklad v liště, dle přednastaveného střediska z kategorie aktivity.


Novinka Firemní aktivity - editor Úkolů.

Atributy Hotovo hodin a Celkem hodin je možno zadávat s přesností na 2 desetinná místa (dříve pouze celá čísla).


Oprava Opraven nápočet polí Odhad ceny bez DPH / s DPH a Ceny bez DPH / s DPH ve Firemních aktivitách.Verze 2.0.2012.0606 ze dne 21.06.2012

Novinka Firemní aktivity - Kategorie cen pracovních pozic.

Atribut Kategorie cen z aktivity přidán i na úkol (6.záložka-Fakturace). Při generování podkladu k fakturaci z úkolu typu Časový honorář se použije prioritně Kategorie cen zadaná na daném úkolu a pokud zde není vyplněna, vezme se z aktivity.Verze 2.0.2012.0402 ze dne 03.04.2012

Firemní aktivity - 5.záložka Dodatky - Dopracována obdobná funkce pro lhůtu splatnosti jako je u měny. Lhůta splatnosti se prioritně použije dle následujícího pořadí:

1.Účastníci jednání - Organizace - Způsob platby - Lhůta splatnosti (sem se lze rychle prokliknout tlačítkem "Změnit na organizaci")
2. Řada dokladu pro generování faktury - Definice - Forma úhrady - Lhůta splatnosti
3. Globální konfigurace - Fakturace - Lhůta splatnostiVerze 2.0.2012.0312 ze dne 22.03.2012

Novinka Vylepšena nápověda v kalendáři nad Aktivitami.

Po přejetí myší nad Aktivitou v kalendáři se zobrazí nápověda se všemi důležitými informacemi o aktivitě:

  • Datum a čas začátku a konce,
  • Předmět
  • Jednání vedl
  • Místo konání
  • Popis

Zároveň prodloužena doba, po kterou je nápověda zobrazena.


Novinka Plnění úkolů ve firemních aktivitách.

U plnění typu "Datum Od-Do" přidána do editoru záložka - Zboží a služby pro zadávání nákladů souvisejících s plněním.


Oprava Úkoly - plnění úkolů.

Při akci Hromadné schválení plnění se za určitých okolností mohla ztratit mzdová složka zadaná na plnění.
Opraveno.


Oprava Aktivita, 7.záložka Zboží a služby, Editor Spotřeba materiálu a služeb, 2.záložka editoru - Ceny.

Při změně množství nebo jakékoliv ceny se ostatní ceny ihned přepočítavají. Toto nefungovalo, pokud byla nová hodnota zadána pomocí kalkulačky u atributu.

Opraveno.Verze 2.0.2012.0212 ze dne 17.02.2012

Novinka Aktivita, 7.záložka Zboží a služby, Editor Spotřeba materiálu a služeb

2.záložka editoru - Ceny - předělána do nového vzhledu, změna a doplnění funkcionality.

  • Přidána možnost zadávat měnu a kurz, proto přibyly 4 nové valutové ceny.
  • Při změně měny, kurzu, množství nebo jakékoliv ceny se ostatní ceny ihned přepočítavají.
  • Poslední uživatelem editovaná cena je zároveň Druh vstupní ceny, která následně vstupuje do generování skladových dokladů. Tím se také odstranila dřívější možná zaokrouhlovací chyba při přepočítávání cen.


Novinka Pokud je organizace zadaná na aktivitě zakázána, je znemožněno generovat vydanou fakturu z úkolů, které jsou přiřazeny na dané aktivitě. Pokud je organizace blokována, je při generování uživatel upozorněn.


Novinka Úprava textu "Kategorie - popis" v editoru Úkolů.Verze 2.0.2012.0120 ze dne 24.01.2012

Novinka Nad doklady Oběhu zboží je nová akce Návazné doklady -> Aktivity.

Zobrazí přehled aktivit, které mají vybraný doklad na sobě navázaný (8.záložka Doklady na Aktivitě).Verze 2.0.2012.0104 ze dne 06.01.2012

Novinka Aktivita - 7.záložka Zboží a služby.

Akce Generování skladových dokladů - po výběru řady dokladu se zobrazí nový dialog pro zadání Datumu případu.
Díky zadání tohoto datumu je vygenerovaný doklad zařazen do požadovaného období.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export