Finanční analýza a plánování - sestavy - Finanční analýza a plánování

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Přehled Finanční analýza je seznam jednotlivých sestav finančních ukazatelů. Na sestavu se zejména navazují jednotlivé ukazatele, které se mají zobrazovat ve výsledném přehledu hodnot.Přehled Finanční analýza se otevře ze stromové struktury programu, volba Účetnictví, Finanční analýza:


Přehled Finanční analýza - sestavy


Na sestavách se zadávají základní údaje o sestavě, tj. názvy, způsob aktualizace sestavy, zda má být sestava vyhodnocována podle data případu nebo období stavu. Na jednotlivé sestavy se vybírají ukazatele z přehledu ukazatelů (jeden ukazatel může být použit ve více sestavách). Dále se vybírají tzv. období zobrazení (většinou jednotlivé měsíce) pro jeden nebo více roků (období zobrazení mohou být použita ve více sestavách).


Obsah

Nová sestava

Novou Sestavu zadáte stiskem tlačítka Nový (nebo klávesa <F2>) v přehledu Finanční analýza, otevře se formulář Sestava :


Formulář Sestava, záložka 1 -Sestava


V případě, že je vybrán Typ sestavy Plány nebo Plány vč. aktualizace skutečnosti, je k dispozici další pole Druh plánu:


Záložka 1-Sestava

Formulář Sestava, záložka 1 -Sestava - pro plány


Na formuláři Sestava, záložka 1 - Sestava se zadávají tyto údaje:

 • Název sestavy - Název sestavy, povinný údaj
 • Přiřazená sestava - Název sestavy (filtru), nepovinný údaj. Napřed nutno v přehledu zobrazených hodnot finanční analýzy nastavit a uložit sestavu (filtr) pomocí nástroje Nastav. Poté uloženou sestavu přiřadíte do pole Přiřazená sestava a tím zajistíte, že se zobrazené hodnoty zobrazí s uloženým nastavením.
 • Název sestavy 2 - Další název, nepovinný údaj, označení sestavy
 • Je období stavu - označovací pole ("zaškrtávátko"), pokud je označeno, budou se hodnoty ukazatelů počítat podle Období zobrazení, která jsou navázána na období stavu (pomocné číselníky | období | období stavu). Pokud nebude označeno, budou se hodnoty ukazatelů počítat podle Období zobrazení nenavázaných na období stavu a v tomto případě se vyhodnocuje podle Data (účetního) případu
 • Automatická grafika - pokud je označeno (výchozí stav), program nabízí barvy čar grafů automaticky s použitím plné čáry a výchozí tloušťky čáry. Když zrušíte označení, je třeba na ukazatelích nebo přímo na sestavě, záložka 2 - Ukazatele, akce Oprava, nastavit barvu, typ a tloušťku čar grafu. Typ a tloušťku čar grafu lze nastavit i přímo na sestavě, záložka 3 - Období zobrazení, akce Období (grafika čáry).
 • Aktualizace - pole s výběrem - způsob nastavení aktualizace
  • Individuální - aktualizovat lze, nikoli však akcí hromadná aktualizace
  • Hromadná - aktualizovat lze jednotlivě i akcí hromadná aktualizace
  • Zakázaná - tuto sestavu aktualizovat nelze (používá se k uchování vypočtených hodnot sestavy)
 • Typ grafu - pole s výběrem pro výběr typu grafu:
  • Linka - linkový graf
  • Linka 3D - linkový graf v prostorovém zobrazení
  • Sloupce - sloupcový graf
  • Sloupce 3D - sloupcový graf v prostorovém zobrazení
 • Typ popisu osy - pole s výběrem pro výběr popisu vodorovné osy grafu:
  • Názvy sloupců - vodorovná osa bude pojmenovaná nazvy sloupců - výchozí nastavení
  • Čísla sloupců - vodorovná osa bude pojmenovaná čísly sloupců (použijete v případě, kdy se názvy sloupců go grafického výstupu nezobrazí správně.
 • Úhel popisu osy - pole s výběrem pro výběr úhlu popisu vodorovné osy grafu:
  • - vodorovné popisky
  • 45° - šikmé popisky
  • 90° - kolmé popisky
  • -45° - šikmé popisky
  • -90° - kolmé popisky
 • Útvary - pokud je toto pole označeno, budou se hodnoty ukazatelů počítat pouze z účetních záznamů nebo dat datového skladu, kde je účtováno na navázané útvary
 • Zakázky - pokud je toto pole označeno, budou se hodnoty ukazatelů počítat pouze z účetních záznamů nebo dat datového skladu, kde je účtováno na navázané zakázky
 • Nákladové okruhy - pokud je toto pole označeno, budou se hodnoty ukazatelů počítat pouze z účetních záznamů nebo dat datového skladu, kde je účtováno na navázané nákladové okruhy
 • Vozidla - pokud je toto pole označeno, budou se hodnoty ukazatelů počítat pouze z účetních záznamů nebo dat datového skladu, kde je účtováno na navázaná vozidla
 • Zaměstnanci - pokud je toto pole označeno, budou se hodnoty ukazatelů počítat pouze z účetních záznamů nebo dat datového skladu, kde je účtováno na navázané zaměstnance
 • Skupiny zboží - pouze pro datové sklady. Pokud je toto pole označeno, budou se hodnoty ukazatelů počítat pouze z dat datového skladu, kde jsou navázané vybrané skupiny zboží
 • Registrační čísla - pouze pro datové sklady. Pokud je toto pole označeno, budou se hodnoty ukazatelů počítat pouze z dat datového skladu, kde jsou navázaná vybraná registrační čísla
 • Řady dokladů - pouze pro datové sklady. Pokud je toto pole označeno, budou se hodnoty ukazatelů počítat pouze z dat datového skladu, kde jsou navázané vybrané řady dokladů
 • Mzdové složky - pouze pro datové sklady. Pokud je toto pole označeno, budou se hodnoty ukazatelů počítat pouze z dat datového skladu, kde jsou navázané vybrané mzdové složky
 • Textové položky - pouze pro datové sklady. Pokud je toto pole označeno, budou se hodnoty ukazatelů počítat i z textových položek
 • Rozpouštění režií - pole s výběrem, kde lze zvolit tyto hodnoty:
  • Bez režie - není potom přístupná záložka 7 - Rozpouštění režií
  • Režie - bude přístupná záložka 7 - Rozpouštění režií a v přehledu na dané záložce je nutno zařadit předpisy režií. Výpočet režií bude probíhat po jednotlivých obdobích zobrazení.
  • Režie kumulativní - bude přístupná záložka 7 - Rozpouštění režií a v přehledu na dané záložce je nutno zařadit předpisy režií. Výpočet režií bude probíhat po jednotlivých obdobích zobrazení kumulativně.
 • Typ sestavy - určuje, co a jak se bude vyhodnocovat - buď se jedná o vyhodnocování ukazatelů finanční analýzy nebo o vyhodnocování a porovnávání plánů a skutečností. Nutno vybrat z těchto možností:
  • Finanční analýza - pro vyhodnocování ukazatelů finanční analýzy
  • Plány - pro vyhodnocování plánu a skutečnosti *)
  • Plány vč. aktualizace skutečnosti - dtto vč. aktualizace údajů skutečnosti *)
 • Druh plánu - toto pole je přístupno pouze, pokud je vybrán Typ sestavy Plány nebo Plány vč. aktualizace skutečnosti. K výběru jsou možnosti:
  • Plán - pouze hodnoty plánu - používá se zejména pro porovnávání plánu mezi sebou pro operativní plánování i podnikatelské záměry
  • Plán a skutečnost (sloupce)- plán a skutečnost, v jednom sloupci jsou hodnoty plánu a v dalším hodnoty skutečnosti
  • Plán a skutečnost (řádky)- plán a skutečnost, na jednom řádku jsou hodnoty plánu a na dalším hodnoty skutečnosti
 • Výkaz - toto pole je přístupno pouze, pokud je vybrán Typ sestavy Plány nebo Plány vč. aktualizace skutečnosti. Nutno vybrat příslušný výkaz Účel Plán/rozpočet pro který se plán vyhodnocuje.

Stiskem tlačítka OK se údaje uloží.


Tip Útvary, Zakázky, Nákladové okruhy, Vozidla a Zaměstnance je možno vzájemně kombinovat


Tip *) Pro vyhodnocení plánů doporučujeme využívat funkcionality Soustav plánů, které mají širší možnosti zobrazení informací.

Záložka 2-Ukazatele

Formulář Sestava, záložka 2 - Ukazatele. Tato záložka je přístupná pouze pro Typ sestavy Finanční analýza a slouží z zařazování požadovaných ukazatelů do sestavy.

Formulář Sestava, záložka 2 - Ukazatele


Formulář Sestava, záložka 2 - Ukazatele


Na jednotlivé sestavy se vybírají ukazatele z přehledu ukazatelů (jeden ukazatel může být použit ve více sestavách). Výběr se provádí tímto způsobem: stiskem tlačítka Přidat se otevře přehled všech ukazatelů, které nejsou doposud na danou sestavu zařazeny. V tomto přehledu označíte ukazatele, které chcete na sestavu zařadit a pomocí tlačítka Přenos (nebo kombinace kláves <Ctrl><Enter> nebo poklepáním myší) je zařadíte na sestavu. Stiskem tlačítka Odebrat lze ukazatele z přehledu zase odebrat.

Místní menu

Místní menu Záložka 2 - Ukazatele


Pořadí ukazatelů lze nastavovat pomocí funkcí místního menu:

 • Oprava (Enter) - Pro nastavení polí:
Formulář Ukazatel v sestavě
  • Zobrazit - zda se ukazatel má nebo nemá ve výsledné sestavě zobrazit.
  • Definice datového skladu - v případě ukazatele s typem pro datový sklad se musí přiřadit konkrétní definice datového skladu (zdroj dat).
  • Barva - možnost přednastavit barvu čáru grafu. Výběr ze nabídky barev se provede v poli pro výběr barev nebo tlačítkem (...).
  • Typ čáry grafu - možnost přednastavit typ čáry grafu:
   • plná __________
   • čárkovaná - - - - -
   • tečkovaná . . . . .
   • čerchovaná .-.-.-.-.-
   • dvojitě čerchovaná ..-..-..-..
  • Tloušťka čáry grafu - možnost přednastavit tloušťku čáry grafu (v pixelech) v intervalu 1 až 8.
Tip Barva, Typ čáry grafu a Tloušťka čáry grafu se uplatní pouze, když na sestavě finanční analýzy není označeno Automatická grafika. Před nastavením polí Barva, Typ čáry grafu a Tloušťka zde na ukazatelích v sestavě má přednost nastavení v obdobích zobrazení na sestavě.


 • Připojit (F2) - pro přiřazení ukazatelů (totožné s tlačítkem Přidat)
 • Odpojit (Del) - pro odebrání ukazatelů (totožné s tlačítkem Odebrat)
 • Oprava ukazatele - umožní se oprava označeného ukazatele
 • Sestava pro ukazatel výkaz - v případě ukazatele se způsobem řádek hodnot výkazu lze hromadně navázat sestavu s ukazatelem (ukazateli) výkaz, na jejichž hodnoty se ukazatel odkazuje:


Formulář Sestava pro ukazatel výkaz


 • Připojit datový zdroj - v případě ukazatele s typem pro datový sklad se musí přiřadit konkrétní definice datového skladu (zdroj dat). Po spuštění akce se otebře dialogové okno:


Formulář Připojit datový zdroj


Stiskem tlačítka (...) si z přehledu definic datového skladu vyberete konkrétní definici datového skladu. Stiskem tlačítka (X) lze definici datového skladu odebrat. Akce je hromadná pro označené ukazatele.


 • Nahoru (Ctrl Up = Ctrl + kurzorová šipka nahoru)
 • Dolů (Ctrl Down = Ctrl + kurzorová šipka dolů) Pomocí tohoto pořadí lze třídit řádky hodnot ukazatelů v hodnotách dané sestavy. Pozor, je však nutno zachovat logiku pořadí výpočtu ukazatelů, pokud se ukazatel odkazuje na jiný ukazatel.
 • Zobrazit - Ukazatel se po aktualizaci sestavy zobrazí. Akce je hromadná pro označené ukazatele.
 • Neobrazit - Ukazatel se po aktualizaci sestavy nezobrazí. Akce je hromadná pro označené ukazatele.


Upozornění Pokud jsou na sestavu vybrány ukazatele, které se odkazují na hodnoty jiného ukazatele, je nutno zařadit na sestavu i tyto ukazatele. Při aktualizaci jsou tyto vazby kontrolovány. Pokud Vás hodnoty těchto ukazatelů nezajímají, je možno na ukazateli nastavit pole Zobrazit na stav neoznačeno ("nezafajfkováno"), ale je nutno je na sestavu zařadit. Budou sloužit pro výpočet hodnot ukazatelů, které se na tyto ukazatele odkazují, ale v přehledu Hodnot ukazatelů se nezobrazí.
Upozornění V případě přiřazování definic datových skladů se při aktualizaci ukazatelů čerpají údaje z příslušných datových skladů a proto musí být hodnoty datových skladů před aktualizací sestav finanční analýzy napřed zaktualizovány.

Záložka 3-Období zobrazení

Kromě vlastních ukazatelů je nutno určit, za jaká období se bude sestava vyhodnocovat. K tomuto účelu slouží záložka 3 - Období zobrazení na formuláři sestava. Tato záložka je přístupná pouze pro Typ sestavy Finanční analýza:

Formulář Sestava, záložka 3 - Období zobrazení


Formulář Sestava, záložka 3 - Období zobrazení


Na jednotlivé sestavy je nutno kromě ukazatelů vybrat i příslušná Období zobrazení z přehledu Období zobrazení (opět jedno období zobrazení může být použito ve více sestavách). Výběr se provádí tímto způsobem: stiskem tlačítka Přidat se otevře přehled Období zobrazení jednoho Období (roku), které nejsou doposud na danou sestavu zařazeny. V tomto přehledu označíte Období zobrazení, které chcete na sestavu zařadit a pomocí tlačítka Přenos (nebo kombinace kláves <Ctrl><Enter> nebo poklepáním myší) je zařadíte na sestavu. Období zobrazení (obvykle měsíce daného roku, případně čtvrtletí daného roku) se většinou vybírají pro daný rok všechny. Pro výběr Období zobrazení jiného rok je nutno se přepnout do jiného Období (roku) a výše popsaným způsobem Období zobrazení opět zařadit na danou sestavu.

Tip Počet jednotlivých období (roků) není obecně omezen, je možno sledovat vývoj ukazatele (-ů) např. pro 3, 5 i více let. S větším počtem období se doba aktualizace sestavy pochopitelně úměrně prodlouží.
Upozornění Období jednotlivých let si musí korespondovat, tj. pro všechna období (roky) nutno vybrat Období zobrazení se stejnými sloupci (měsíci) např. pro každý rok všech 12 měsíců vč. období počátečního stavu, nebo pro každý rok jen 4 čtvrtletní období zobrazení a pod.

Místní menu

Místní menu Sastava, záložka 3 - Období zobrazení


 • Připojit - k připojení (zařazení) Období zobrazení do Sestavy finanční analýzy.
 • Odpojit - k odpojení označených Období zobrazení ze Sestavy finanční analýzy.
 • Období (grafika čáry) - k nastevení typu a tloušťky čáry grafu pro jednotlivá Období (roky). Po spuštění akce Období (grafika čáry) se nabídne seznam Období (roků) zařazených prostřednictvím Období zobrazení (většinou měsíců) do Sestavy finanční analýzy. Akcí Oprava lze editovat pole:
Formulář Období (grafika čáry)
  • Barva - možnost přednastavit barvu čáru grafu. Výběr ze nabídky barev se provede v poli pro výběr barev nebo tlačítkem (...).
  • Typ čáry grafu - možnost přednastavit typ čáry grafu:
   • plná __________
   • čárkovaná - - - - -
   • tečkovaná . . . . .
   • čerchovaná .-.-.-.-.-
   • dvojitě čerchovaná ..-..-..-..
  • Tloušťka čáry grafu - možnost přednastavit tloušťku čáry grafu (v pixelech) v intervalu 1 až 8.
Tip Typ čáry grafu a Tloušťka čáry grafu se uplatní pouze, když na sestavě finanční analýzy není označeno Automatická grafika. Nastavení zde na obdobích má přednost před nastavením na ukazateli nebo ukazateli v sestavě finanční analýzy. Změna nastavení zobrazení čar grafu se projeví až po aktualizaci sestavy finanční analýzy.

Záložka 4-Poznámky

Formulář Sestava, záložka 4 - Poznámky

Formulář Finanční analýza - záložka 4 - Poznámky


Nu této záložce je možno k sestavě přiřadit nepovinné údaje Popis (max. 255 znaků textu) nebo rozsahem prakticky neomezenou textovou Poznámku.

Pole Měna přechodu se používá pouze v případě změny státní měny - při přechodu na měnu EUR - pro zobrazení měny, ve které bdou počítány sestavy finanční analýzy:

 • Hlavní měna - použije se platná hlavní měna podle nejvyššího období zobrazení - i pro předchozí období
 • EUR - použije se vždy přepočet konverzním kurzem do měny EUR
 • Původní měna - použije se vždy přepočet konverzním kurzem do původní měny (např. SKK)
 • Bez přepočtu - nepoužije se žádný přepočet a podle platné měny pro příslušné období se budou počítat ukazatele. Pro absolutní a rozdílové ukazatele ta mohou být výsledky zobrazeny v různých měnách!

Záložka 5-Názvy sloupců sestav

Obdobně jako u Výkazů, na záložce 5 - Názvy sloupců sestav lze definovat pro každou sestavu zvlášť Vlastní názvy jednotlivých sloupců v přehledu Hodnoty sestavy:

Formulář Sestava, záložka 5 - Názvy sloupců sestav

Formulář Sestava, záložka 5 - Názvy sloupců sestav


Zde je možno zadat názvy jednotlivých sloupců (nepovinné údaje).

Standardně jsou sloupce v přehledu hodnot označovány jako Sloupec 00 až Sloupec 24. Když k sestavě zadáte názvy sloupců, tak se ve zobrazení hodnot budou nabízet Vámi zadané názvy sloupců - např. Počáteční stav, Leden, Únor atd.

Názvy sloupců je možno zadat i použitím akce místního menu Doplň názvy sloupců. Nabídnuté názvy je možno změnit.


Záložka 6-Plány

Tip Pro vyhodnocení plánů doporučujeme využívat funkcionality Soustav plánů, které mají širší možnosti zobrazení informací.


Pokud je vybrán Typ sestavy Plány nebo Plány vč. aktualizace skutečnosti, je přístupna záložka 6 - Plány:

Záložka 6 - Plány

Záložka 6 - Plány


V případu Typ sestavy Plány nebo Plány vč. aktualizace skutečnosti je nutno na sestavu zařadit příslušné plány, např. plány pro jednotlivé měsíce roku.

Na jednotlivé sestavy se vybírají plány z přehledu plánů (jeden plán může být použit ve více sestavách). Výběr se provádí tímto způsobem: stiskem tlačítka Nový (nebo klávesa <F2>) se otevře přehled všech plánů, které nejsou doposud na danou sestavu zařazeny. V tomto přehledu označíte plány, které chcete na sestavu zařadit a pomocí tlačítka Přenos (nebo kombinace kláves <Ctrl><Enter> nebo poklepáním myší) je zařadíte na sestavu.

Pořadí plánů lze nastavovat pomocí funkcí místního menu:

 • Nahoru (Ctrl Up = Ctrl + kurzorová šipka nahoru)
 • Dolů (Ctrl Down = Ctrl + kurzorová šipka dolů) Pomocí tohoto pořadí lze nastavovat pořadí sloupců plánů v hodnotách dané sestavy.
Upozornění Lze vybírat pouze plány, které jsou navázány na stejný výkaz, tj. které mají stejnou strukturu řádků

Záložka 7 - Rozpouštění režií

Pokud je označeno pole Rozpouštění režií, je přístupna záložka 7 - Rozpouštění režií a zde je nutno zařadit příslušné předpisy režií:

Záložka 7 - Rozpouštění režií

Záložka 7 - Rozpouštění režií


Na jednotlivé sestavy se vybírají předpisy režií z přehledu Rozpouštění režií (jeden předpis režie může být použit ve více sestavách). Výběr se provádí tímto způsobem: stiskem tlačítka Nový (nebo klávesa <F2>) se otevře přehled Rozpouštění režií, které nejsou doposud na danou sestavu zařazeny. V tomto přehledu označíte předpisy režií, které chcete na sestavu zařadit a pomocí tlačítka Přenos (nebo kombinace kláves <Ctrl><Enter> nebo poklepáním myší) je zařadíte na sestavu. Definice předpisů režií v kapitole Rozpouštění režií.

Upozornění Pokud se provádí vyhodnocování za více období, je nutno zařadit předpis pro všechna období.

Místní nabídka - Finanční analýza

Pro nabídku místního menu přehledu Finanční analýza jsou specifické tyto akce:


Místní menu Finanční analýza - sestavy


Místní menu Finanční analýza - sestavy


 • Aktualizace (Ctrl S) - touto akcí dochází k vlastnímu výpočtu (aktualizaci hodnot) a zobrazení sestavy vč. grafu. Po ukončení výpočtu se zobrazí přehled Hodnoty sestavy.
 • Zobrazit hodnoty (Ctrl H) - zobrazení přehledu Hodnoty sestavy. Pozor - při této akci nedochází k aktualizaci ! Hodnoty jsou načteny k datu poslední aktualizace - viz sloupec Datum aktualizace v přehledu Finanční analýza.
 • Hromadné nastavení období zobrazení - pro hromadné nastavení období zobrazení, podmenu, po jehož volbě lze vybrat z přehledu období zobrazení:
  • Přidat období - pouze přidá vybraná Období zobrazení, dosavadní ponechá.
  • Přepsat období - dosavadní přiřazeníá Období zobrazení odebere a přidá vybraná Období zobrazení.
 • Vazba - jedná se o vazby na útvar, zakázku a nákladový okruh:
  • Útvar
  • Zakázka
  • Nákladový okruh
  • Vozidlo
  • Zaměstnanec

Pokud je označeno pole Útvar, Zakázka, Nákladový okruh, Vozidlo nebo Zaměstnanec, je nutno zde zadat útvary, zakázky, nákladové okruhy, avozidla nebo zaměstnanec, za která se má provést aktualizace sestavy finanční analýzy. Je nutno vybrat všechny útvary (zakázky, nákladové okruhy, vozidla nebo zaměstnanec), za která se má vyhodnotit. Potvrzením této volby místního menu se otevře přehled vazeb útvarů, zakázek, nákladových okruhů, vozidel nebo zaměstnanců. Zde se stiskem tlačítka Nový nebo klávesy <F2> otevře přehled Organizační struktura (útvary) (Zakázky, Nákladové okruhy vozidla nebo zaměstnance) a zde se příslušné útvary, zakázky, nákladové okruhy, vozidla nebo zaměstnanci označí a stiskem tlačítka Přenos nebo kombinace kláves <Ctrl><Enter> se přenesou.

 • Hromadná aktualizace - tato akce slouží pro spuštění hromadné aktualizace více sestav finanční analýzy najednou. Aktualizují se jen ty sestavy , které jsou označeny k hromadné aktualizaci (viz pole Aktualizovat sestavy). Pozor - akce může trvat delší dobu v závislosti na objemu vašich dat a počtu aktualizovaných výkazů.
 • Kopie sestavy - zkopírování označené sestavy vč. vazeb na Ukazatele a Období zobrazení nebo na Plány
 • Kopie sestavy včetně vazeb - dtto včetně navíc zkopírování i vazeb na Útvary, Zakázky a Nákladové okruhy
 • Doplň názvy sloupců - tato akce doplní podle vybraných Období zobrazení nebo Plánů názvy sloupců sestav (viz záložka 4 - Názvy sloupců sestav). Po spuštění akce se zobrazí dialogové okno Doplň názvy sloupců:


Formulář Doplň názvy sloupců
  • Přepsat stávající názvy - když označíte, stávající i prázdné názvy sloupců se přepíšou, v opačném případě se pouze doplní prázdné názvy sloupců.
  • Druh názvů sloupců - druh názvů sloupců je závislý na tom, zda je Typ sestavy Finanční analýza nebo Plány

Pro Typ sestavy Finanční analýza:

  • Názvy měsíců - leden, únor,...
  • Názvy období zobrazení - např. 01/2010 podle vašeho pojmenování období zobrazení
  • Čísla měsíců - 1, 2,...

Pro Typ sestavy Plány a Plány vč. aktualizace skutečnosti:

  • Plán a Název 1 - např. Plán firma
  • P: a Název 1 - např. P: firma
  • P: a Název 1 a Název 2 - např. P: firma - 1/2010-9/2010


 • Řádek předchozího plánu - Pro označenou sestavu Typ sestavy Plány nebo Plány vč. aktualizace skutečnosti a Druh plánu Plán je přístupná akce Řádek předchozího plánu. Slouží pro definování vazeb mezi plánem předchozího období a plánem následujícího období. Těchto vazeb může být více. Bližší popis viz. Podnikatelské záměry.


 • Generovat sestavy dle struktury - z označené sestavy (označených sestav) se vygenerují podle předvolených podmínek sestavy podle struktury útvarů, zakázek, nákladových okruhů, vozidel nebo zeměstnanců. Nové sestavy se vygenerují pouze v rozmezí útvarů, zakázek, nákladových okruhů, vozidel nebo zeměstnanců zdrojové (označené) sestavy. Po spuštění funkce se otevře dialogové okno:


Formulář Generovat sestavy dle struktury


Je možno vybrat jeden ze způsobů generování sestav:

  • Útvary
  • Zakázky
  • Náklad. okruhy
  • Vozidla
  • Zaměstnanci


  • Včetně zakázaných nebo blokovaných - pokud ponecháte volbu Včetně zakázaných nebo blokovaných neoznačenu, budou se generovat útvary pouze neblokované a zakázky pouze neukončené. Pokud tuto volbu označíte (zaškrtnete), budou se útvary a zakázky generovat všechny (podle pravidel generování). Tato volba nemá vliv při generování podle nákladových okruhů nabo vozidel nebo zaměstnanců.
  • Včetně podúrovní - pokud ponecháte označeno, vygenerují se pro jednotlivé výkazy útvary včetně všech podřízených útvarů nebo zakázky včetně podřízených zakázek. Pokud označení zrušíte, pro jeden výkaz se přiřadí vždy pouze jeden útvar nebi zakázka. Na generování podle nákladových okruhů, vozidel a zaměstnanců tato volba nemá vliv. Default označeno.


Tip Poznámka k akci Generovat sestavy dle struktury - pokud označíte sestavu, který nemá zaškrtnuto pole Útvar (Zakázka, Nákladový okruh nebo Segment) budou se generovat Útvary (Zakázky, Nákladové okruhy nebo Segmenty) - podle volby Včetně zakázaných nebo blokovaných buď nezakázané nebo neblokované resp. všechny.


Pokud však bude mít zdrojová (označená) sestava přiřazeny Útvary (Zakázky, Nákladové okruhy nebo Segmenty), vygenerují se Útvary (Zakázky, Nákladové okruhy nebo Segmenty) jen ze seznamu Útvarů (Zakázek, Nákladových okruhů nebo Segmentů), které jsou navázány na zdrojové (označené) sestavě s přihlédnutím k volbě Včetně zakázaných nebo blokovaných.


Například generování podle útvarů, existují útvary 001, 002, 003, 004 (blokován) a 005:

- Pokud zdrojová sestava nemá přiřazeny útvary a nezaškrtnuta volba útvar a volba Včetně zakázaných nebo blokovaných neoznačena, tak se vygeneruje sestava s útvary: 001, 002, 003 a 005

- Pokud zdrojová sestava nemá přiřazeny útvary a nezaškrtnuta volba útvar a volba Včetně zakázaných nebo blokovaných označena, tak se vygeneruje sestava s útvary: 001, 002, 003, 004 a 05

- Pokud zdrojová sestava má přiřazeny útvary 001, 002 a 004 a nezaškrtnuta volba útvar a volba Včetně zakázaných nebo blokovaných neoznačena, tak se vygeneruje sestava s útvary: 001 a 002

- Pokud zdrojová sestava má přiřazeny útvary 001, 002 a 004 a zaškrtnuta volba útvar a volba Včetně zakázaných nebo blokovaných neoznačena, tak se vygeneruje sestava s útvary: 001, 002 a 004


 • Nahoru Ctrl+Up
 • Dolů Ctrl+Down - akce Nahoru a Dolů slouží k nastavení pořadí (viz sloupec pořadí). V pořadí podle sloupce Pořadí se provádí hromadná aktualizace sestav finanční analýzy. To je důležité zejména u ukazatelů (členů ukazatelů) se způsobem Řádek hodnot výkazu, pokud je výkaz v jiné sestavě finanční analýzy. Musí se tudíž nastavit, aby se sestavy ukazateli Výkaz aktualizovaly dříve, než další sestavy s ukazateli (členy ukazatelů) se způsobem Řádek hodnot výkazu.


Upozornění Aktualizace sestavy může v závislosti na počtu ukazatelů nebo plánů a jejich složitosti, počtu vybraných období, objemu účetních dat i výkonnosti a konfigurace hardware trvat delší dobu. Pro ukazatele způsob ukazatele - Výkaz je nutno počítat s ještě delším časem, je nutno si uvědomit, že se pro každé období tvoří celý výkaz, např. výsledovka nebo rozvaha, tudíž trvá např. 12x, 24x, atd. déle než aktualizace vlastního výkazu.

Pouze pro správce Helios Orange! - akci Hromadná aktualizace lze spouštět i nezávisle na programu Helios Orange na MS SQL serveru pomocí jobu - např. každý pracovní den v určitou dobu. Výkonný příkaz jobu je DECLARE @KodErr INT EXEC dbo.fia_VypocetHodnotAktualizace @KodErr OUT


 • Definice práv - standardní akce pro nastavení přístupových práv pro přístup ke skupinám dokumentů a dokumentů zařazených do skupiny dokumentů, práva pro aktualizaci dokumentů.


Otevře se přehled Definice práv ke skupině dokumentů. Při prvním otevření bude prázdný. Tlačítkem Přidat uživatele Pridat.jpg nebo klávesou <F2> nebo Přidat roli Pridat.jpg nebo kombinací kláves <Ctrl><F2> uživatele nebo roli přidáte, tlačítkem Zrušit Odebrat.jpg nebo klávesou <Delete> uživatele nebo roli zrušíte. Po přiřazení uživatele nebo role na daném uživateli nebo roli stisknete tlačítko Oprava nebo klávesu <Enter>. Otevře se dialogové okno pro nastavení práv.


Formulář Definice práv - Sestavy finanční analýzy


Formulář Definice práv - Sestavy finanční analýzy


V horní oblasti Nastavení práv se nastavuje přístup k dané sestavě finanční analýzy a hodnot sestav finanční analýzy:

 • Plný prístup - neomezený přístup a editace sestavy finanční analýzy
 • Jen ke čtení - přístup pouze ke čtení
 • Zakázaný prístup - uživatel příslušnou sestavu finanční analýzy ani hodnoty sestavy finanční analýzy vůbec neuvidí

Ve spodní oblasti Právo aktualizace se nastavuje přístup k akcím aktualizace sestav finanční analýzy:

 • Aktualizace vč. hromadné - je možná aktualizace sestav finanční analýzy vč. hromadné aktualizace sestav finanční analýzy
 • Aktualizace - je možná aktualizace sestav finanční analýzy ale nikoli hromadná aktualizace sestav finanční analýzy
 • Zakázáno - uživatel má všechny aktualizace zakázané

Pravidla pro nastavení práv

 • Práva pro přístup
  • Dokud nejsou k sestavě finanční analýzy nastavena žádná práva, mají k sestavě finanční analýzy práva přístupu všichni uživatelé.
  • Pokud jsou k sestavě finanční analýzy definována práva přístupu pro plný přístup, mají do definice práv nezařazení uživatelé přístup k sestavě finanční analýzy pouze ke čtení.
  • Uživatelé v přehledech nevidí sestavy finanční analýzy, k nímž mají zakázaný přístup a nevidí ani hodnoty sestavy finanční analýzy.
 • Práva aktualizace
  • Dokud nejsou k sestavě finanční analýzy nastavena žádná práva, mají k sestavě finanční analýzy práva na akce všichni uživatelé.
  • Pokud jsou k sestavě finanční analýzy definována práva a v konfiguraci standardně práva na všechny akce nejsou zakázána, mají do definice práv nezařazení uživatelé o stupeň nižší právo na akce, než je minimální zadané právo na akce.
  • Pokud jsou k sestavě finanční analýzy definována práva a v konfiguraci standardně práva na všechny akce zakázána, nemají do definice práv nezařazení uživatelé žádná práva na akce.
 • Další pravidla
  • Pokud je uživatel nebo role přiřazena, platí právo přístupu a právo na akce podle zadaných práv.
  • Nastavení práv uživatele má přednost před nastavením práv role, do které je uživatel zařazen.další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export