Fakturace - Změny 2021

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání


Obsah

Verze 2.0.2021.0616 ze dne 22.07.2021

Novinka Upraveno chování, kdy na došlé objednávce je nastavený režim One Stop Shop (OSS), na řadě faktur vydaných (výdejek) je přednastavený režim EU a zatrženo, že se má přenášet, ale není přednastavený režim. Do FaV (výdejky) se režim OSS = režim EU z Došlé objednávky nepřenesl.

Nyní se režim OSS přenáší, i když není přednastaveno, ale je povoleno a je zatrženo přenášet.


Oprava One stop shop (OSS), opraveno chování:

OSS - režim EU, Faktura vydané se generuje automaticky z výdejky při realizaci.
Na řadách výdejek i faktur je nastaveno Převádět režim OSS.
Výdejka má nastavenou zemi OSS DE, sazba 19%. Na fakturu se ale dotáhla sazba např. 21% podle vlastního DIČ DPH. Opraveno, dotáhne se správná sazba.


Oprava Při generování dokladů se v souvislosti s případnou změnou země na cílovém dokladu v rámci změny režimu One Stop Shop (OSS) neaktualizovaly sazby DPH na položkách. Opraveno


Oprava Při generování faktury v rámci realizace výdejky se v souvislosti s případnou změnou země na cílovém dokladu v rámci změny režimu One Stop Shop (OSS) neaktualizovaly sazby DPH na položkách. Opraveno


Oprava Při otevření dokladu v režimu One Stop Shop do editace se v případě, že Země na dokladu nebyla shodná se zemí u odběratele (ve vazbě Organizace), Země automaticky nastavila dle odběratele. OpravenoVerze 2.0.2021.0600 ze dne 23.06.2021

Novinka Režim One Stop Shop, skladové doklady a faktury

Podpora režimu One Stop Shop (dále OSS) bude na fakturách a dobropisech vydaných a na všech skladových dokladech na výstupu:

 • Faktury vydané
 • Dobropisy vydané
 • Výdejky
 • Storna výdejek
 • Expediční příkazy
 • Rezervace
 • Došlé objednávky
 • Nabídky

Na řadách dokladů (a došlých objednávek) bude možno povolit režim OSS:

 • MOSS
 • Režim EU (OSS)
 • Dovozní režim (IOSS)

Jeden z těchto režimů (případně žádný) bude možno na řadě přednastavit.

Na cílové řadě bude možno nastavit, zda se mají údaje pro OSS převádět do následných dokladů. To se týká vlastního DIČ DPH, země DPH a režimu OSS.

Na dokladech bude k dispozici nová volba Režim OSS:

 • Není OSS (výchozí nastavení)
 • MOSS
 • Režim EU
 • Dovozní režim

Režim EU a dovozní režim bude možno použít jen v případě, že organizace Odběratel na dokladu má nastavenu právní formu:

 • soukromá osoba
 • nebo neurčeno

a zároveň na faktuře nebude DIČ DPH odběratele.

Pokud bude místo ukončení přepravy v jiném státě EU, než je země odběratele, uplatní se přednostně země zadaná na organizaci zadané v poli Místo určení.
Druhá varianta je, že se bude jednat o fakturačního zaměstnance.
Země DPH se přednabídne podle země na organizaci, pokud je země na organizaci (Odběratel resp. Místo určení) zadána. Pokud na organizaci nebude nastavena země, přednabídne se vlastní země. Údaj Země DPH lze editovat i ručně.

Pokud používáte daňové klíče, jsou nově k dispozici daňové režimy:

 • OUT-OSSEU - Dodání zboží a služeb v režimu EU jednoho správního místa (OSS-EU)
 • OUT-IOSS - Dodání zboží v dovozním režimu jednoho správního místa (IOSS)

Analogické DR jsou k dispozici i pro slovenskou registraci k OSS:

 • OUT-OSSEU-SK
 • OUT-IOSS-SK

Daňové klíče pro CZ legislativu:

 • OUT-IOSS-2SS-Koef ... IOSS - prodej dovezeného zboží na dálku - druhá snížená sazba
 • OUT-IOSS-SS-Koef ... IOSS - prodej dovezeného zboží na dálku - první snížená sazba
 • OUT-IOSS-ZS-Koef ... IOSS - prodej dovezeného zboží na dálku - základní sazba
 • OUT-OSSEU-Slu-2SS-Koef ... Poskytnutí služby osobě nepovinné k dani v EU - druhá snížená sazba
 • OUT-OSSEU-Slu-SS-Koef ... Poskytnutí služby osobě nepovinné k dani v EU - první snížená sazba
 • OUT-OSSEU-Slu-ZS-Koef ... Poskytnutí služby osobě nepovinné k dani v EU - základní sazba
 • OUT-OSSEU-Zbo-2SS-Koef ... Prodej zboží na dálku a dodání zboží provozovatelem elektronického rozhraní - druhá snížená sazba
 • OUT-OSSEU-Zbo-SS-Koef ... Prodej zboží na dálku a dodání zboží provozovatelem elektronického rozhraní - první snížená sazba
 • OUT-OSSEU-Zbo-ZS-Koef ... Prodej zboží na dálku a dodání zboží provozovatelem elektronického rozhraní - základní sazba

Analogické Daňové klíče jsou k dispozici i pro slovenskou registraci k OSS:

 • OUT-IOSS-ZNN
 • OUT-IOSS-ZN
 • OUT-IOSS-ZS
 • OUT-OSSEU-Slu-ZNN
 • OUT-OSSEU-Slu-ZN
 • OUT-OSSEU-Slu-ZS
 • OUT-OSSEU-Tov-ZNN
 • OUT-OSSEU-Tov-ZN
 • OUT-OSSEU-Tov-ZS

Na daňových klíčích bude nově informace o režimu OSS, pole s výběrem Režim One Stop Shop.

 • Není OSS
 • MOSS
 • OSS-Režim EU
 • OSS-Dovozní režim

Daňové klíče pro režim EU budou rozlišeny pro zboží resp. službu. Na daňových klíčích je nově i zaškrtávátko Povolit jako zemi spotřeby i vlastní zemi. V případě, že pro daný daňový klíč budou prováděna plnění i do vlastní země, nutno toto zaškrtávátko označit.

Doporučení pro případ importu dokladů z externích systémů - e-shopy a pod. - objednávky došlé, výdejky, expediční příkazy a pod. a faktury/dobropisy vydané:

Je naprosto nutná informace o vlastním DIČ DPH (v případě dálkového prodeje zboží nebo poskytnutí služby prostřednictvím provozovny jiné země EU DIČ DPH registrace země této provozovny), a zejména údaj ZEMĚ (jedná se o zemi spotřeby pro účely OSS) a Režim OSS. Položky musí mít SAZBY DPH platné v zemi spotřeby.

Pokud používáte daňové klíče, tak i správný daňový režim a daňový klíč.


Novinka Přidán volitelný parametr Mena v proceduře hp_DotahniBSProFaV_a_DoP. To zajistí např. při generování faktury vydané procedurou hp_InsertHlavickyOZ případné dotažení bankovního spojení nastaveného na měně, pokud je Mena uvedena ve vstupních parametrech procedury hp_InsertHlavickyOZ.


Novinka V přehledu faktur sloupec Saldo v hlavní měně (TabDokladyZbozi.SaldoVHM) nezohledňoval úhradu typu Dorovnání úhrad v měně faktury i hlavní měně, pokud byly hodnouty pouze v polích týkajících se hlavní měny. V polích CM byla úhrada 0,-. Nastalo v případě, že akce Dorovnání úhrad v měně faktury i hlavní měně byla spuštěna nad fakturou, která měla v CM saldo = 0,-, avšak Saldo v hlavní měně bylo různé od 0.


Novinka Při spuštění akce Generuj DDPP/Real. je nově umožněno, aby vygenerovaný doklad automaticky přebral do DUZP Datum úhrady zdrojového dokladu (zálohy). Pokud je úhrad na zálohové faktuře víc, bere se nejvyšší z nich. Dále se v případě, že nesouhlasí částka zálohy a částka úhrady zálohy, může při generování DDPP/RealFa objevit informativní hláška.

V Globálních konstantách pro Fakturaci je nová konstanta „Při generování DDPP a Real. fa posuzovat“ s možnostmi

 • Částku zálohy – výchozí hodnota, zůstává stávající chování
 • Částku úhrady – nová funkcionalita

Při nastavení konstanty na Částku úhrady:

 • v okně parametrů akce Generuj DDPP/Real. se přednabídne jako DUZP datum úhrady zálohy, s možností přepnout na Zadané datum a vyplnit požadované datun DUZP
 • po spuštění generování proběhne kontrola, zda Částka zálohy a Částka úhrady zálohy souhlasí. Pokud se liší, objeví se hláška „Faktura řřřnnnnnn, liší se Částka zálohy (xy CZK) a Částka úhrady zálohy (yz CZK)“. Hláška je pouze informativní, po jejím potvrzení se vygeneruje DDPP/RealFa na částku zálohy jako v předchozích verzích

Stejná funkcionalita je při generování DDPP/RealFa v Bankovním výpisu a v případě, že se z Došlé objednávky nejdřív vygeneruje zálohová faktura a pak z Došlé objednávky DDPP/RealFa


Novinka U textových položek dokladů přidán v hromadných změnách účetní účet.


Novinka V přehledech "Zobrazení zdrojových dokladů" zobrazených nad upomínkami a penalizačními fakturami je umožněn tisk dokladů formulářem (tisk formulářem, tisk formulářem - jednotlivě, tisk s výběrem formuláře).

Nabízí se tiskové formuláře pro vydané faktury a dobropisy.


Oprava Akce prováděné na Def. OK se za určitých okolností mohly aplikovat na jiný doklad. Stalo se tak v případě, kdy byl přehled dokladů filtrován uživatelem na údaj, který se v editoru nebo některou z předchozích akcí prováděných na Def.OK změnil a původní doklad tak ze zafiltrovaného přehledu zmizel (v důsledku obnovy přehledu). Opraveno.


Oprava Při generování vydané faktury z došlé objednávky se nerespektovalo nastavení na řadě faktur pro "Zdroj číslování pro KH". Na vygenerované faktuře si vždy nastavilo "Číslo faktury". Opraveno.Verze 2.0.2021.0400 ze dne 20.04.2021

Oprava Akce
 • Generuj DDPP/Real.
 • Kopie

ve vydaných a přijatých fakturách nectila hodnoty údajů

 • Datum vystavení
 • Datum případu
 • DUZP

nastavené/vymazané v úvodním dialogu akce. V případě, že uživatel použil v dialogu tlačítko Storno, přestaly akce fungovat, končily hláškou "Datum pořízení neodpovídá žádnému období" a nefungovaly až do restartu programu. Opraveno


Oprava Při kopii Faktury přijaté se nepřenášela sazba DPH zadaná na položce původního dokladu, ale dotáhla se výchozí, zatímco daňový klíč se přenášel, čímž nastala chyba "Vznikl nesoulad mezi daňovým klíčem zadaným na položce dokladu a druhem sazby DPH" a kopie se nevytvořila. Opraveno - sazba DPH se přebírá z položky zdrojového dokladu


Oprava Při převodu storna výdeje do dobropisu vydaného a nastavení parametru na řadě storna DIČ DPH při převodu dokladu: "Doplnit DIČ DPH dle cílové řady" položky dobropisu nedostaly sazbu DPH odpovídající zemi a nedoplnily se daňové klíče. Opraveno.


Oprava I přes nezapnutý druhý párovací znak se v některých případech nesprávně objevila hláška "Zadaný druhý párovací znak.. se nachází i na jiném dokladu". Opraveno.


Oprava Při generování faktury přijaté z příjemky s běžným plněním do řady faktur, která má nastavený daňový režim "Dovoz zboží (import)" a Plnění DPH "samovyměření", sazba ani daňový klíč se na položkách ve faktuře z třetí země neaplikovaly. Zůstala sazba pro tuzemsko. Obdobně při položkovém převodu. Opraveno


Oprava Při generování faktury přijaté v řadě se samovyměřením s DPH 21% z příjemky s položkami se sabou DPH 0% se položky při uplatnění samovyměření převedly se sazbou 0% místo 21%. Opraveno.


Oprava Pokud se vydaná faktura generovala automaticky v rámci realizace výdejky a bankovní spojení bylo pro vydané faktury bylo nastaveno i na měně faktury, aplikovalo se chybně toto bankovní spojení místo toho, které bylo nastaveno na organizaci odběrateli. Opraveno


Oprava Při generování návazných dokladů k došlé objednávce připojené k aktivitě a obsahující kompletační položky se k firemní aktivitě vedle vygenerovaného návazného dokladu do vazeb dokladů zapsal i stínový doklad k tomuto dokladu s díly/výrobky. Tato vazba pak bránila případnému zrušení návazného dokladu. Opraveno: stínový doklad se do vazeb dokladů nezapisuje, ale i v případě, že ve vazbách existuje, lze návazný doklad zrušit.


Oprava Pokud údaj Řada v řadách zakázek začínal mezerami a taková řada byla přednastavená na kategorii firemní aktivity, nedohledala se tato řada při generování zakázky k firemní aktivitě a použila se řada systémová. OpravenoVerze 2.0.2021.0300 ze dne 19.03.2021

Novinka Na hlavičce dokladů faktur byla zásadněji přepracovaná automatika dotahování datumů splatnosti a lhůty splatnosti. V souvislosti s tím, byly opraveny některé chyby, např. kdy se po doplnění Data doručení přepočítala splatnost, ač Datum doručení nebylo rozhodné pro stanovení splatnosti.

V rámci přepracování automatického dotahování data splatnosti a lhůty splatnosti jsme přidali pro lepší orientaci tři hvězdičky, které indikují z jaké hodnoty se data dopočítávají - u atributů je podrobněji vysvětleno v bublinkové nápovědě.

Upozornění: Pokud je přednastavena splatnost např. dle data vystavení a datum případu je přednastavené prázdné, tak se dopočte splatnost, ale pokud nastavíme "Splatnost neměnit", tak pokud před tím nevyplníme Datum případu, tak se vynuluje Lhůta splatnosti. Ke správnému napočtení dojde po vyplnění Data případu, což je povinné datum pro uložení dokladu.


Novinka Faktury vydané
 • Při nastavení bankovního spojení a měny na řadě, nebo na organizaci a současně na měně se přednostně dotahovalo na vydanou fakturu bankovní spojení ze měny. Opraveno - použije se bankovní spojení přednastavené na řadě, po výběru organizace se použije bankovní spojení nastavené na organizaci a dále se to řídí pravidly
  • Pokud je na vydané faktuře ponecháno bankovní spojení převzaté z organizace, nemění se při změně měny na faktuře dle nastavení na měně. Je-li zadáno jiné, nebo je vymazáno, použije se při změně měny na dokladu bankovní spojení z dané měny
  • Pokud je převzato bankovní spojení a měna z řady a měna na vydané faktuře se změní, použije se bankovní spojení z dané měny. Při vrácení původní měny převzaté z řady spolu s bankovním spojením se opět použije bankovní spojení nastavené na řadě


Novinka Při generování z příjemky do faktury je na příjemce zadán druhý párovací znak (na příjemce nastaveno pro 2PZ „Jako první párovací znak“), ale 2PZ se nepřenášel na fakturu – chyba. Bez ohledu na nastavení na řadě faktury se má 2PZ přenést. Opraveno.


Novinka Pro výpočet částky faktury na zápočet se zohledňuje i uvolněné zádržné, na které dosud nebyl vystaven platební příkaz.


Novinka Pro faktury přijaté a vydané včetně dobropisů u dokladů, kde je zatrženo opravný doklad a zároveň Země DIČ je SK, je přidán atribut "Pořadové číslo původní faktury pro KV DPH" - zkrácený název "Poř.č.pův.KV", do kterého je možné zadat číslo původní faktury.


Novinka Upraven algoritmus výpočtu kurzových rozdílů k bilančnímu dni.

Při vyšším počtu kurzových rozdílů k bilančnímu dni u jednoho dokladu mohlo v určitých případech dojít k chybnému výpočtu výše KR k bilančnímu dni.


Oprava Při generování faktury přijaté s přednastaveným daňovým režimem z příjemky bez nastaveného daňového režimu se k položkám nedotahovaly přednastavené daňové klíče. Opraveno.


Oprava Generování faktury vydané nad položkami aktivity - pokud byla na položce zadána měna, tak se z ní převzalo bankovní spojení i v případě, že bylo bankovní spojení nastaveno na organizaci, převzaté na doklad z firemní aktivity. Opraveno.


Oprava Do realizační faktury se nepřenášel daňový klíč z položky původního dokladu při použití akce Generuj DDPP/Real... v případě, že původní doklad neměl vyplněný daňový režim, ale pouze daňový klíč na položce. Opraveno


Oprava Při kopírování faktury vydané, ani při generování akcí Generuj DDPP/Real. se nedotahovaly přednastavené daňové klíče na textových položkách. Opraveno


Oprava Načítání QR přijaté faktury - pokud bylo na faktuře PDP, končil pokus o účtování dokladu chybou: "Položka '#TabRekapitulaceDPH____00000000D648.QR_T' musí být zadána." Opraveno.


Oprava Byla opravena chyba, kdy se ve fakturách k datu se špatně zohledňovalo zadané datum ke dni do slupců Po splatnosti. Nově se vyhodnocuje vzhledem k datu Ke dni.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export