Fakturace - Změny 2019

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2019.1200 ze dne 30.12.2019

Novinka Tiskový zdroj Vlastní firma byl rozšířen o sloupec EORI.


Novinka V editoru stupňů upomínek resp. parametrů penalizačních faktur jsou dvě nová pole pro zadání tiskových formulářů:
 • Položky upomínek / Položky penalizačních faktur
 • Upomínky / Penalizační faktury

Zadané tiskové formuláře jsou použity při tisku z daných přehledů, primárně má ovšem přednost tiskový formulář zadaný v přehledu komunikačních jazyků.

Princip dotažení tiskového formuláře je stejný, jako princip dotahování textů na upomínky/penalizační faktury:

 • musí být zadána organizace;
 • tiskový formulář se načte buď z číselníku jazyků (primárně) nebo ze stupňů upomínek resp. paramertrů penalizačních faktur;


Novinka U kopie faktury byly upraveny následující vlastnosti:
 • Pro fakturu přijatou bylo upraveno přebírání bankovního spojení ne ze zdrojového dokladu, ale přednastavené z dané organizace.
 • Pro fakturu přijatou i vydanou je na splatnost nastavena uživatelská paměť editoru
 • Pro fakturu přijatou i vydanou funguje při kopii upozornění na uzavřenou zakázku na hlavičce popř. položce.


Novinka U faktury vydané a dobropisu vydaného přidány přednastavené texty poznámek k dokladům:
 • Základní opravný daňový doklad
 • Opravný daňový doklad v případě změny výše opravy základu daně určené kvalifikovaným odhadem
 • Opravný daňový doklad v případě dodatečné opravy základu daně
 • Opravný daňový doklad při zrušení opravy základu daně


Novinka V editoru komunikačního jayzka jsou čtyři nová pole pro zadání tiskového formuláře pro :
 • Položky upomínek
 • Položky penalizačních faktur
 • Upomínky (Sdružené uipomínky)
 • Penalizační faktury (Sdružené penalizační faktury)

Zadané tiskové formuláře se prioritně dotahují při tisku z daných přehledů.


Oprava Bylo opraveno plnění seznamu zálohových faktur při přenášení zálohových faktur na realizační fakturu, kdy se chybně vytvářely nadbytečné nulové řádky přiřazených záloh.

K uvedené chybě docházelo v případě, že byla daná zálohová faktura již částečně přiřazena na jiné realizační faktury (počet nulových řádků odpovídal počtu přiřazení).


Novinka Do přehledů Přehled faktur a Denní přehled faktur byla přidána vazba na faktury a dobropisy.

Do obou přehledů přidány vazby, v Nastav lze zobrazit sloupce z přehledu faktur a dobropisů.


Oprava Byla opravena chyba při vystavení dokladu na organizaci, která je vedena jako nespolehlivý plátce, na řadě dokladu zvoleno Kontrolovat nespolehlivého plátce, pod touto řadou vystaven doklad, doklad se uložil, ale v některých případech se žádná hláška neobjevila.


Novinka Pro zrychlení kontrol DPH slovenských plátců DPH je přidána možnost stáhnout kompletní seznam slovenských plátců DPH a kontroly provádět primárně oproti tomuto seznamu. Je ovšem nutné v pravidelných intervalech tento seznam aktualizovat

Do Konfigurace, DPH, záložka Zajištění DPH, pod Kontrola plátců, u kterých nastaly důvody na zrušení registrace na dokladech je přidáno nové zaškrtávátko Daňové subjekty registrované pro DPH SK. Zobrazení přehledu Daňové subjekty registrované pro DPH je závislé na zaškrtnutí atributu Daňové subjekty registrované pro DPH SK. Obdobně zobrazení přehledu Plátci DPH s důvody na zrušení registrace je závislé na atributu Plátci DPH s důvody na zrušení registrace. Pod pole Daňové subjekty registrované pro DPH SK je přidáno nové zaškrtávátko SK DIČ DPH kontrolovat dle Daňové subjekty registrované pro DPH SK. Všechny kontroly využívající kontrolu na VIES v případě zaškrtnutí, pro DIČ DPH se zemí SK je kontrolováno proti přehledu Daňové subjekty registrované pro DPH.

V přehledu DIČ DPH (viz editor Organizace, pole DIČ DPH) je přidán nový sloupec Identifikovaná osoba. Do tohoto sloupce se zapisuje informace, že se jedná o registraci k DPH podle §7 nebo §7a slovenského zákona o DPH.

DIČ DPH, které budou mít v sloupci Identifikovaná osoba vyplněno §7 nebo §7a (SK), budou považovány za neplátce DPH, Aktuální DIČ plátce DPH bude neoznačeno a označeno bude Aktuální DIČ neplátce DPH.Verze 2.0.2019.0903 ze dne 15.10.2019

Novinka U faktury vydané a dobropisu vydaného přidány přednastavené texty poznámek k dokladům:
 • Základní opravný daňový doklad
 • Opravný daňový doklad v případě změny výše opravy základu daně určené kvalifikovaným odhadem
 • Opravný daňový doklad v případě dodatečné opravy základu daně
 • Opravný daňový doklad při zrušení opravy základu daně


Oprava Bylo opraveno zaokrouhlení částek na přiřazených zálohových fakturách v hlavní měně.


Oprava Při update na verzi, pokud ho neprovádí sa (sysadmin) a je zaškrtnuta volba "Na závěr provést údržbu databáze", byla v průběhu převodu zobrazena chyba "Cannot find the object "sys.sysschobjs"..". Opraveno.Verze 2.0.2019.0900 ze dne 26.09.2019

Novinka Je umožněno vytvořit opravný daňový doklad podle novely ZDPH od 1.4.2019.

"N" - nejedná se o opravu nedobytné pohledávky
"P" - jedná se o opravu podle § 74a ZDPH
"A" - jedná se o opravu podle § 44 ZDPH ve znění do 31.3.2019.
Pro podání kontrolního hlášení od 1.10.2019 se mění struktura XML KH v části A.4. resp. B.2. Tato funkcionalita se projeví poprvé pro kontrolní hlášení za 9/2019 resp. 3. čtvrtletí 2019 u plátců, co podávají KH měsíčně.

"P" - jedná se o opravu podle § 74a ZDPH - oprava základu daně i daně
"A" - jedná se o opravu podle § 44 ZDPH ve znění do 31.3.2019. - oprava pouze daně (původní postup opravného daňového dokladu u pohledávek v insolvenčním řízení).


Novinka V přehledu Faktury k datu datumové atributy byly rozšířeny o formáty DMR, D, M, Q, R, T.

Jedná se o tyto atributy: Datum pořízení, Datum realizace, Datum účtování, Datum realizace, Datum změny a Datum úhrady.


Novinka Proces navázání zálohových faktur na realizační fakturu je upraven tak, že pokud je zaškrtnuto zaškrtávátko "Záloha do výše realizace" a je vybráno pro navázání více faktur, jejichž suma je vyšší než je částka realizační faktury, jsou zálohové faktury navazovány postupně a v případě, že celková navázaná částka záloh dosáhne částky na realizační faktuře, je navazování ukončeno s tím, že z poslední navazované zálohové faktury se naváže pouze odpovídající část.

Zálohové faktury se navazují vždy v tomto pořadí :

 • od nejvyšší již navázané částky zálohové faktury (platí pro zálohové faktury, které jsou již alespoň z části navázány a nejsou navázány úplně)
 • od nejvyššího (nejnovějšího) data případu


Novinka Přehled úhrad lze nově zobrazit z více označených faktur.


Novinka Pokud v otevřeném vzájemném zápočtu ve fakturaci se dá Nový nad záložkou Závazek / Pohledávka, zobrazí se přehled TabDokladyZbozi ve kterém je systémová filtrace WHERE ... AND (Nehradit =0))) - tj. bez uvedení názvu / aliasu tabulky...za určitých okolností tak může zobrazení končit chybou Ambiguous column name Nahradit. Opraveno.


Novinka Do přehledů Přijaté a Vydané faktury byly doplněný sloupce Je dorovnání úhrad a Účtováno - dorovnání úhrad.


Novinka Do přehledu Druhy dokladů pohybu zboží ve Fakturách k datu byla doplněna vazba na Řady dokladů. Lze tak zobrazit jakýkoliv sloupec z navázaného číselníku.


Oprava V ojedinělých případech se mohlo stát, že na položce faktury byl jiný kurz, než na hlavičce faktury. Opraveno.


Oprava Při převodu z Došlé objednávky do faktury se nerespektovalo nastavení na řadě faktury, že se má vzít vlastní IČO dle nastavení na řadě faktur. Opraveno.


Oprava Doplňková položka dokladu faktury se nesprávně zohledňovala při výpočtu údajů pro PDP a to mělo vliv na to, že se to nesprávně zobrazilo v PDP, ač na dokladu PDP vůbec není. V případě výpočtu PDP se doplňkové položky nemají zohledňovat, což se v některých případech dělo. Opraveno.Verze 2.0.2019.0603 ze dne 16.07.2019

Oprava Při generování inkasního příkazu z vydaných faktur, na kterých byl zadán zaměstnanec se nedohledalo bankovní spojení organizace. Opraveno.Verze 2.0.2019.0600 ze dne 27.06.2019

Novinka V editoru položky dokladu na záložce cena je možné pomocí klávesové zkratky CTRL + A, +B, +C atd., měnit druh vstupní ceny. Jedna z druhů vstupní ceny "CC s DPH valuty" vycházela na Ctrl + H, což už je obsazeno systémovou informací k záznamu. Pro "CC s DPH valuty" doplněna zkratka CTRL + I.


Novinka V saldu je třeba dodržet, aby fakturační zaměstnanec (TabDokladyZbozi.FakturacniZam) a zaměstnanec (TabDokladyZbozi.CisloZam ) byl roven stejné hodnotě. Chování editoru dokladu bylo upraveno tak, aby to bylo zajištěno, tj. fakturační zaměstnanec se propisuje do pole zaměstnanec a zaměstnanec nelze změnit.


Novinka V editoru dokladu faktur byly doplněny klávesové zkraty Alt + o na Dodavatelskou fakturu a Alt + i na Evidenční číslo daňového dokladu.


Novinka Úpravy v souvislosti s parametrem globální konfigurace "Kurz při generování položek dokladu" (Zachovat kurz/Dohledat kurz podle data případu):

Pokud je na řadě cílového dokladu zatržen parametr "Opravný doklad", tak se má brát vždy kurz zdrojového dokladu bez ohledu na parametr "Kurz při generování položek dokladu". Tj. má se ignorovat hodnota kurzu dle data případu.

Upřesnění: a) např. u dobropisů a storen není dialog, bere se tedy dle globální konfigurace popř. parametru "Opravný doklad" viz výše.

b) u kopie dokladu je dialog se zatržítkem "Zachovat datum kurzu..." - hodnota tohoto parametru se přednabízí dle globální konfigurace a bere se v potaz i zatržítko zdrojového dokladu "Opravný doklad". Tj. pokud je "Opravný doklad" zatržen, tak bude v dialogu přednabídnut zatržený "Zachovat datum kurzu..." bez ohledu na Globální konfiguraci. Pokud zatržený nebude, tak se má hodnota přednabídnout dle globální konfigurace. Zatržítko "Zachovat datum kurzu..." v dialogu bude přístupné. Změní-li si uživatel jeho hodnotu, tak tato hodnota je rozhodující, bez ohledu na "Opravný doklad" na řadě nebo bez ohledu na parametr v Globální konfiguraci.

c) ve fakturaci u generování DDPP/Real. je dialog se zatržítkem "Zachovat datum kurzu..."
Výchozí v dialogu bude vždy přednabídnut NEzatržený "Zachovat datum kurzu..."
Zatržítko "Zachovat datum kurzu..." v dialogu bude přístupné. Změní-li si uživatel jeho hodnotu, tak tato hodnota je rozhodující, bez ohledu na "Opravný doklad" na řadě nebo bez ohledu na parametr v Globální konfiguraci.


Novinka Byla doplněna funkcionalita přednastavování volby v poli "Způsob přepočtu zálohových faktur".

"Způsob přepočtu zálohových faktur" se přenese z přadnastavení na řadě dokladů i v případech, kdy pole "Způsob přepočtu zálohových faktur" původně zobrazeno nebylo. Např. když se dodatečně na faktuře zvolí cizí měna. V případě, že nebyl "Způsob přepočtu zálohových faktur" nastaven, je určen takto:

 • u faktur, u kterých existují přiřazené zálohy - dle výše přiřazených záloh.
 • u faktur, u kterých neexistují přiřazené zálohy - dle nastavení na řadě dokladů.


Novinka Upraven export faktury EDITEL®-Inhouse (export). Není-li 2. snížená sazba DPH použita, neexportuje se.


Novinka Vydaný dobropis - datum potvrzení přijetí dobropisu odběratelem.

Funkcionalita pouze pro ZEMĚ DPH = CZ.
Pouze pro dobropisy vydané.

Globální konstanta

V systémových konstantách Účetnictví lze zaškrtnout nové zaškrtávátko "Potvrzování data doručení u dobropisů vydaných".
Po jeho zaškrtnutí a uložení konstanty systém vygeneruje (jestliže již neexistuje) speciální období DPH s názvem "Nepotvr.dobropisy-CZ", které bude mít nastaveno datumové rozmezí 1.1.1900 - 1.1.1900. Toto období DPH bude sloužit k přeúčtování dobropisů.
Období DPH "Nepotvr.dobropisy-CZ" bude mít zakázanou většinu akcí. Nebude možné ho uzavřít, provést el.podání apod.
Doklady, které budou mít přiřazeno toto období DPH, nebudou vstupovat do nápočtů výkazů DPH a ostatních výkazů.
Pokud existuje alespoň jeden doklad, který budou mít přiřazeno toto období DPH, nelze zaškrtnutí "Potvrzování data doručení u dobropisů vydaných" zrušit.


Účtování

Účtování dokladů v přehledu "Vydané faktury".
Jestliže je zatržena výše uvedená konstanta, jedná se o dobropis vydaný, země DPH je CZ, datum doručení na dokladu není vyplněno a na dokladu je zatržen příznak "Potvrzování doručení dobropisů", potom je na účetní doklad vzniklý účtováním nastaveno jako období DPH období DPH "Nepotvr.dobropisy-CZ".

Nové akce v přehledu "Vydané faktury"

V přehledu "Vydané faktury" jsou 2 nové akce "Nastav potvrzení doručení" a "Zruš potvrzení doručení".
Slouží k "přeúčtování" daného dokladu z období DPH "Nepotvr.dobropisy-CZ" do příslušného období DPH dle DUZP / Datumu doručení a naopak. Akce lze spustit nad označenými záznamy. V případě požadavku nastavení datumu doručení je zobrazen formulář pro zadání datumu doručení.
Nastavení / zrušení datumu doručení:

 • jestliže se nejedná o dobropis vydaný nebo země DPH není CZ nebo není na dokladu zatržen příznak "Potvrzování doručení dobropisů" - systém zahlásí chybu "Na tomto dokladu nelze nastavit datum potvrzení"
 • jestliže není zaškrtnuta glob.konstanta "Potvrzování data doručení u dobropisů vydaných" - systém zahlásí chybu "Není zaškrtnuta globální konstanta pro potvrzování data doručení u dobropisů vydaných. Přeúčtování nelze provést."
 • jestliže není dobropis zatím zaúčtován, systém provede pouze nastavení datumu doručení a zahlásí info "Bylo nastaveno datum potvrzení dobropisu"
 • jestliže je dobropis již zaúčtován a je zároveň na dobropisu vyplněno datum doručení - systém zahlásí info "Na tomto dokladu nelze nastavit datum potvrzení"
 • jestliže je dobropis již zaúčtován, je požadováno nastavení datumu doručení a ve formuláři pro zadání datumu doručení nebylo zadáno žádné datum - systém zahlásí chybu "Není zadáno datum potvrzení"
 • jestliže z nějakého důvodu zatím neexistuje období DPH "Nepotvr.dobropisy-CZ", systém se pokusí toto období DPH založit, v případě, že se tato operace nezdaří, systém zahlásí chybu "Období DPH pro nepotvrzené dobropisy CZ neexistuje"
 • dále proběhne kontrola na období (zda je otevřeno), zda není zaúčtovaný doklad v deníku blokován a zda existuje příslušné období DPH dle DUZP / Datumu doručení a zda je toto období DPH otevřeno - systém případně zahlásí příslušná hlášení
 • jestliže příslušné období DPH neexistuje, je založeno
 • je vždy povoleno dotažení období DPH následujícího roku (DUZP=prosinec, Datum doručení=leden)
 • dále proběhnou kontroly, zda účetní doklad v deníku nespadá do uzavřeného souhrnného hlášení nebo uzavřeného kontrolního hlášení - systém opět případně zahlásí příslušná hlášení
 • jestliže proběhnou všechny kontroly ok a je vše správně nastaveno, dojde k vlastí akci :
 • akce "Nastav potvrzení doručení" : na účetním dokladu v deníku je zaměněno původní období DPH "Nepotvr.dobropisy-CZ" dotaženým období DPH dle DUZP / Datumu doručení, zadané Datum doručení se doplní jak do účetního dokladu v deníku tak i do dobropisu
 • akce "Zruš potvrzení doručení" : na účetním dokladu v deníku je zaměněno původní období DPH odpovídající danému DUZP / Datumu doručení na účetním dokladu obdobím DPH "Nepotvr.dobropisy-CZ", Datum doručení je vymazáno jak v účetního dokladu v deníku tak i v dobropisu


Novinka Úhrady kartou - umožněno vyřadit z EET
 • Do globálních konstant Fakturace byl doplněn parametr:
  • "Úhrada kartou ve fakturaci výchozí EET" - je-li zatržen, je ruční úhrada založená akcemi "Úhrada kartou" nad fakturami, nebo "Karta - nový" nad přehledem úhrad označena příznakem EET a dochází následně ke generování tržby EET. Není-li zatrženo, nejsou takto generované úhrady označeny příznakem EET a ke generování tržby nedochází. V případě, že není k úhradě kartou (Původ = "Úhrada kartou") ještě vygenerována tržba EET, lze nastavení příznaku EET zrušit i nastavit.
 • Akce "Úhrada EET kartou" v přehledu faktur byla přejmenována na "Úhrada kartou"
 • Akce "Karta EET - Nový" v přehledu úhrad faktury byla přejmenována na "Karta - Nový".
 • Při generování nové databáze HELIOS Orange je parametr "Úhrada kartou ve fakturaci výchozí EET" nezatržen, pro aktualizované databáze z nižších verzí je zatržen


Novinka Způsob výpočtu HM celkem po zaokrouhlení pro doklady OZ (Fakturace, skladové pohyby atd.) - Default nastaven na 0=Ze sumy položek v hlavní měně.


Novinka Upraven algoritmus porovnání sumy na zálohách a celkové výše realizační faktury.

Při zaškrtnutí atributu "Záloha do výše realizace" ve faktuře na záložce Sum. slevy, zálohy, rekapitulace DPH se záloha přepočítá nově podle částky dokladu po zaokrouhlení.


Novinka Do systémových atributů k anonymizaci záznamu v číselníku Organizace byly přidány:

Odpovědná osoba (archiv změn na organizaci)
a Údaj o zápisu do obchodního rejstříku (archiv změn na organizaci).


Oprava Přehled Faktury k datu. Byla opravena chyba při generování kurzového rozdílu k bilančnímu dni, kdy číslo kontace je vysoké (např.: 600002), kurzový rozdíl se nevygeneroval, skončil chybou "Error converting data type int to nvarchar".


Oprava Úhrady faktur - ve specifických případech nastavení na úhradě docházelo k tomu, že Celková tržba EET byla rovna 0. Opraveno.


Oprava Opraveno dotahování kurzu cizí měny na úhradu při generování úhrad EET z přehledu vydaných faktur.Verze 2.0.2019.0410 ze dne 17.05.2019

Novinka Byl upraven způsob výpočtu kurzu zálohových faktur.

Při nastavení Způsob přepočtu zálohových faktur = Kurzem zálohy se daňový kurz realizační faktury faktury nastaví podle kurzu přiřazené zálohy. Daňový kurz na přiřazené záloze zůstane stejný jako na záloze.


Novinka Ve fakturaci zatržítko "Přiřazena v zálohách" bylo přejmenováno na "Přiřazena v zálohách (Real.)" tento atribut zohledňuje, zda je navazující doklad označen jako "Realizační". Nově bylo přidáno zatržítko "Přiřazena v zálohách", kde tento atribut nezohledňuje, zda je navazující doklad označen, jako realizační. Obě zatržítka zobrazují, zda je doklad přiřazen v zálohách. Nově vytvořený nebere ohled na zatržítko realizační na cílovém dokladu.

Označení "Realizační" zajišťuje, že je-li zadána nenulová sazba DPH, bude pro tuto zálohu uplatněna daň.


Oprava U verze x.0.2019.0405 nefungoval správně editor "Zaokrouhlení a další údaje...". Pro pole "Zaokrouhlení dokladu" editor při znovuotevření editoru nedržel uživatelem poslední zadanou hodnotu, ale přepsal ji na hodnotu nastavenou na měně. Opraveno, editor si pamatuje poslední zadanou hodnotu.


Oprava Opravena chyba na fakturách, viz záložka 5, Záloha - Nový bez vazby

platby -> (2) Položky - Sazba DPH - Cena s DPH - Přepočet DPH
v položákách se zadá sazba DPH, pak Cena s DPH a klikne se na Přepočet DPH.

Zobrazí se hláška SQL:102,15 Incorrect syntax near ´,´, v detailu: SQL:102,15,line2 Incorrect syntax near ´,´Verze 2.0.2019.0405 ze dne 23.04.2019

Novinka Novela zákona o DPH 235/2004 Sb. § 36/5
 • Dle této úpravy má být u hotovostních plateb v Kč tzv. nedaňové zaokrouhlení (tj. částka zaokrouhlení nemá být zohledněna ve výpočtu základu DPH, ani ve výpočtu částky DPH). Helios tuto úpravu nově zohledňuje, ale je třeba nastavit u hotovostních plateb "Způsob zaokrouhlení" na novou hodnotu "Jednotky Kč nedaňově". Na základě tohoto nastavení se automaticky nastavuje i "Zaokrouhlení dokladu" na Jednotky měny. Částka zaokrouhlení pak nebude započtena ve výpočtu základu a částky DPH a nebudou ani vznikat doplňkové položky.
 • Doporučujeme na formě úhrady určené pro hotovost nastavit výše uvedenou hodnotu.
 • Podrobněji viz článek v poradně "Novela zákona o DPH od 1.4.2019".


Oprava Při použití akce "Realizační faktura" pro generování návazného dokladu realizační faktury se při označení více zdrojových dokladů zobrazí chyba. Opraveno.Verze 2.0.2019.0403 ze dne 10.04.2019

Oprava Tiskový formulář faktury se sytémovým číslem -43 nebylo možné vytisknout z důvodu zacyklení při tisku. Opraveno.

Ve formulářích

 • -1474 Invoice, Corrective invoice - VAT Document
 • -1471 Daňový doklad - přijetí platby
 • -1470 Daňový doklad - faktura, dobropis
 • -105000 Daňový doklad - faktura, dobropis (Proj. řízení)
 • -1476 Opravný daňový doklad

nefungoval korektně tisk informací o zálohách. Opraveno.


Oprava V souvislosti s řešením souhrnného daňového dokladu byla do kontací faktur a dobropisů pro druhy řádků kontace přidána možnost nastavení Uplatnění DPH záloh:
 • Všechny zálohy
 • DPH zálohy neuplatněno
 • DPH zálohy uplatněno

Toto nastavení se chybně dostalo i pro druhy řádků pro základy daně a ostatní částky. Opraveno, toto nastavení bylo omezeno na Druhy řádků kontace pro celkovou částku:

 • Záloha - částka celkem
 • Záloha - kurz.rozdíl doklad celkem
 • Záloha - samovyměřeníVerze 2.0.2019.0401 ze dne 09.04.2019

Novinka Do tabulky a editoru textových položek dokladů OZ bylo přidáno pole pro Kód zboží PDP.

V editoru lze Kód PDP zadávat přenosem z číselníku kódů PDP (přehled pro výběr kódu je zafiltrován na zemi DPH a dle datumu DUZP resp. Datum případu).
Upraveno účtování TXT položek, do účetního deníku se přenáší Kód zboží PDP.
Další upravené procesy:

 • generování návazného dokladu
 • generování opravného daňového dokladu
 • kopie TXT položky


Novinka Fakturace - novela zákona o DPH 235/2004 Sb. - zálohy a kurzy

Řešení je platné jen pro vydané a přijaté faktury v cizí měně se zemí DPH CZ.

Nová volba na řadách dokladů a přímo na fakturách "Způsob přepočtu zálohových faktur".
Možná nastavení:
Volba "Kurzem zálohy" - přiřazené zálohy jsou vyšší než fakturovaná částka (peníze se vrací).
Volba "Kurzem realizační faktury" - přiřazené zálohy jsou nižší nebo stejné jako fakturovaná částka.
Volba "Dle konstanty" - přepočet se řídí nastavením globální konstanty "Daňový základ realizační faktury počítat z HM" a odpovídá stavající metodice.

Volba "Kurzem zálohy" - suma základů DPH na přiřazených zálohách musí být vyšší než částka na realizační faktuře. Po přiřazení záloh dojde k přenosu spočítaného kurzu DPH ze záloh na realizační fakturu.

Volba "Kurzem realizační faktury" - suma základů DPH na přiřazených zálohách musí být nižší nebo rovna částce na realizační faktuře. Po přiřazení záloh dojde k přepočtu záloh kurzem DPH z realizační faktury.

Při pořizování nové faktury dojde k přenosu pole "Způsob přepočtu zálohových faktur" z řady dokladů (faktur).
Přiřazování zálohových faktur je umožněno jen v případě, že je zvolena jedna z voleb v poli "Způsob přepočtu zálohových faktur" na realizační faktuře.
Při uložení editoru faktury tlačítkem OK nebo definované OK dojde ke kontrole přiřazených záloh.
Je-li vše v pořádku, dojde případně přenosu kurzu DPH ze záloh na realizační fakturu (v případě volby "Kurzem zálohy").

Možné chyby přepočtu záloh:

Chyba přepočtu:
"Na realizační faktuře v cizí měně s odpočtem daňových záloh je nastaven Způsob výpočtu HM celkem po zaokrouhlení na Kurzem z Valuty celkem po zaokrouhlení. Toto nastavení neumožnuje provést přepočet daňového kurzu realizační faktury pro výpočet základu daně a výše daně při uskutečnění zdanitelného plnění, pokud vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním tohoto zdanitelného plnění a rozdíl mezi základem daně zdanitelného plnění celkem a souhrnem základů daně uplatněných daňových záloh (úplat) je záporný.

Globální nastavení konstanty Způsob výpočtu HM celkem po zaokrouhlení najdete v Konfigurace > Sklady, nákup a prodej > Způsob výpočtu HM celkem po zaokrouhlení.
Podle tohoto nastavení se přenáší nastavení konstanty Způsob výpočtu HM celkem po zaokrouhlení na každou nově pořizovanou fakturu.
Na faktuře můžete Způsob výpočtu HM celkem po zaokrouhlení změnit ve formuláři faktury,
tlačítko Akce > Zaokrouhlení a další údaje > Způsob výpočtu HM celkem po zaokrouhlení.
Pokud přepnete na realizační faktuře Způsob výpočtu HM celkem po zaokrouhlení na Ze sumy položek v hlavní měně, přepočet se provede."

Chyba - suma záloh je nízká
"Na realizační faktuře v cizí měně s odpočtem daňových záloh je požadován
způsob přepočtu zálohových faktur Kurzem zálohy.
Toto nastavení vyžaduje, aby byla suma záloh na přiřazených zálohách
vyšší než částka na realizační faktuře.
Suma záloh na přiřazených zálohách je však příliš nízká.
Je potřeba upravit výši záloh nebo přiřadit další zálohy k dané realizační faktuře."

Chyba - suma záloh je vysoká
"Na realizační faktuře v cizí měně s odpočtem daňových záloh je požadován
způsob přepočtu zálohových faktur Kurzem realizační faktury.
Toto nastavení vyžaduje, aby byla suma záloh na přiřazených zálohách
stejná nebo nižší než částka na realizační faktuře.
Suma záloh na přiřazených zálohách je však příliš vysoká.
Je potřeba upravit výši záloh nebo odebrat některé zálohy k dané realizační faktuře."

Je-li zobrazena něktrá z výše uvedených chyb, je potřeba provést opravu dle popisu, jinak fakturu není možné realizovat.
Přepočet je možno spustit též akcí "Přepočet daňového kurzu realizační faktury" dostupnou v editoru faktur nebo v přehledu faktur (pro označené faktury).

Stav přepočtu je zapsán do nového sloupce faktur "Přepočet daňového kurzu realizační faktury". Stavy :

"Neurčeno" - nastaveno při přechodu na novou verzi u všech faktur, není požadována žádná akce, fakturu lze realizovat (po prvním otevření takové faktury systém automaticky určí jak "Způsob přepočtu zálohových faktur" tak i stav "Přepočet daňového kurzu realizační faktury"

"Není vyžadováno" - faktura není vedena v cizí měně nebo není země DPH=CZ nebo nejsou přiřazeny zálohy nebo je suma záloh na přiřazených zálohách nižší než částka na realizační faktuře, není vyžadována žádná akce, fakturu lze realizovat

"Vyžadováno" - suma záloh na přiřazených zálohách je vyšší než částka na realizační faktuře, je vyžadována akce "Přepočet daňového kurzu realizační faktury", fakturu nelze realizovat

"Přepočteno" - došlo k přepočtu a dosazení kurzu DPH na realizační fakturu, není vyžadována žádná ake, fakturu lze realizovat

"Nelze přepočíst" - suma záloh na přiřazených zálohách je vyšší než částka na realizační faktuře, je vyžadována akce "Přepočet daňového kurzu realizační faktury", ale je chybně nastavena volba "Způsob výpočtu <HM> celkem po zaokrouhlení" na faktuře. Aby mohl být přepočet dokončen, je nutno tuto volbu nastavit na "Ze sumy položek v hlavní měně" a spustit akci "Přepočet daňového kurzu realizační faktury", fakturu nelze realizovat

"Suma záloh nižší než částka real.faktury" - suma záloh na přiřazených zálohách je rovna nebo nižší než částka na realizační faktuře a je nastavena volba "Způsob přepočtu zálohových faktur" na "Kurzem zálohy",
je potřeba navázat na realizační fakturu další zálohy nebo je nutno změnit volbu "Způsob přepočtu zálohových faktur" na "Kurzem realizační faktury" (k této změně je potřeba všechny dosavadní navázané zálohy zrušit), fakturu nelze realizovat

"Suma záloh vyšší než částka real.faktury" - suma záloh na přiřazených zálohách je vyšší než částka na realizační faktuře a je nastavena volba "Způsob přepočtu zálohových faktur" na "Kurzem realizační faktury",
je potřeba odebrat na realizační faktuře zálohy nebo je nutno změnit volbu "Způsob přepočtu zálohových faktur" na "Kurzem zálohy" (k této změně je potřeba všechny dosavadní navázané zálohy zrušit), fakturu nelze realizovat


Novinka Pokud byla zálohová faktura vystavena v režimu, kdy je Režim kurzu DPH pro faktury nastaven na: Pouze v účetním deníku a realizační faktura je nastavena na: Přímo na fakturách, tak zálohovou fakturu na realizační fakturu nebylo možno přenést.

Nově je převod umožněn. Pro přepočty přiřazených záloh na údaje v měně DPH se dohledají kurzy z kurzovních lístků takto:
Pokud měna DPH = měna faktury, převezmou se částky bez přepočtu
Pokud jsou měna DPH a měna faktury různé, dohledá se:

 • Pokud měna DPH a hlavní měna jsou stejné, kurz se dohleá v kurzovním lístku.
 • Pokud měna DPH a hlavní měna nejsou stejné, kurz se dohleá v kurzovním lístku cizích měn.

Pozor, kurzy musí být v kurzovním lístku (resp. kurzovním lístku cizích měn) napřed správně naimportovány.


Novinka Pro fakturaci na zaměstnance byl přidán tiskový zdroj pro zaměstnance a jeho adresu.


Novinka Ve fakturaci u akce "Generovat DDPP/Real" byla přidána možnost ovlivnit kurz cílového dokladu. Přednabízí se kurz cílového dokladu, jako by byl pořízen pomocí akce "Nový".


Novinka Faktury k datu v přehledu faktur nebyla akce na zobrazení přehledu položek dokladu - doplněno.


Oprava Při kopii faktury při odškrtnutí "Zachovat datum kurzu a kurz z původního dokladu" a po následné změně data kurzu se nezměnil kurz dle data kurzu a to se přeneslo i do cílového dokladu. Opraveno. Kurz se správně změní dle data kurzu a to se i přenese do cílového dokladu.

V souvislosti s tím zde byla i chyba u faktur vydaných, kdy se při kopii dokladu přenesl kurz na záložku hlavička, ale nepřenesl se na záložku dodatky. Opraveno.


Oprava Při přípravě faktur obsahujících QR PayBySquare kód k tisku akcí Hromadně pro email docházelo při větším počtu dokladů k chybovému ukončení programu. Opraveno


Oprava Opraven výpočet kurzových rozdílů a generování kurzových rozdílů k bilančnímu dni, při existenci více úhrad, pokud byly pořízený v jiném pořadí než byl datum úhrady.


Oprava Opravena chyba při vystavování penalizačních faktur, pokus je v Parametrech penalizačních faktur přednastaven Režim penalizace: Paušální náhrada.


Novinka Zaškrtávátko Realizační je přidáno i na jednotlivé navázané zálohové faktury.

Do editoru hlavičky přiřazené zálohy umístěn nový checkbox Realizační (napravo od pole Datum přijetí platby).
Zaškrtávátko Realizační na navázaných zálohových fakturách se přednastavuje takto:

 • V případě přenosu zálohové faktury z přehledu faktur se zaškrtávátko Realizační na přiřazených zálohách nastaví dle hodnoty zaškrtávátka "Zálohová faktura" na přenášené zálohové faktuře. Je-li zaškrtávátko "Zálohová faktura" zaškrtnuto, zaškrtávátko Realizační bude nezaškrtnuto. Není-li zaškrtávátko "Zálohová faktura" zaškrtnuto, bude zaškrtávátko Realizační zaškrtnuto.
 • V případě navázání zálohy pomocí "Nová bez vazby" se zaškrtávátko Realizační nastaví podle zaškrtávátka Realizační na hlavičce faktury.

Zaškrtávátko Realizační na hlavičce faktury lze editovat, i když jsou přiřazeny zálohy, pouze za podmínky, že na přiřazaných zálohách k faktuře bude zaškrtávátko Realizační na všech stejné. Zaškrtnutí zaškrtávátka Realizační na hlavičce faktury má za následek, že se automaticky zaškrtnou zaškrtávátka Realizační na přiřazaných zálohách (tj. na hlavičce i přiřazených zálohách Realizační všude zaškrtnuto). Odškrtnutí zaškrtávátka Realizační na hlavičce faktury má za následek, že se automaticky odškrtnou zaškrtávátka Realizační na přiřazaných zálohách (tj. na hlavičce i přiřazených zálohách Realizační všude odškrtnuto).

V případě, že se na některé přiřazené záloze zaškrtávátko Realizační zaškrtne a na jiné přiřazené záloze zaškrtávátko Realizační bude odškrtnuto, tak se Zaškrtávátko Realizační na hlavičce faktury převede do neutrálního stavu a je nepřístupné. Tento stav znamená, že na některých přiřazaných zálohách je zaškrtávátko Realizační zaškrtnuto a na jiných odškrtnuto.
Pokud se však na jednotlivých přiřazených zálohách zaškrtávátko Realizační nastaví na všech na zaškrtnuto, zaškrtávátko Realizační na hlavičce faktury se nastaví také na zaškrtnuto a je možno ho editovat.
Pokud se však na jednotlivých přiřazených zálohách zaškrtávátko Realizační nastaví na všech na odškrtnuto, zaškrtávátko Realizační na hlavičce faktury se nastaví také na odškrtnuto a je možno ho editovat.
Zaškrtávátko Realizační na navázaných zálohových fakturách bude možno editovat kdykoli do okamžiku realizace faktury.

Platí funkcionalita jako nyní:

 • Realizační zaškrtnuto - > generuje se doplňková položka, způsob vzniku Záloha.
 • Realizační NEzaškrtnuto - > NEgeneruje se doplňková položka.

V přehledu navázaných zálohových faktur jsou k dispozici nové akce:

 • "Nastavit realizační" - "Nastavení" ... zaškrtne na všech vybraných fakturách zaškrtávátko Realizační
 • "Nastavit realizační" - "Zrušit nastavení" ... odškrtne na všech vybraných fakturách zaškrtávátko Realizační

Zaškrtávátko Realizační je v editoru zálohových faktur viditelné jen pro zemi DPH CZ.
Země DPH je určena ze zadaného DIČ vlastní organizace, není-li zadáno, pak jako vlastní země.
V editoru faktury (realizační) je v případě, že jsou zaškrtávátka na přiřazených zálohových fakturách nastavena různě, omezena možnost změny DIČ vlastní organizace - je možno vybrat pouze DIČ se zemí DPH = CZ.

Veškeré popsané úpravy se týkají přehledu navázaných zálohových faktur, který může být zobrazen buď přímo v editoru faktur - záložka "5 - Sum.slevy, zálohy a rekap.DPH" nebo z menu přehledu faktur - "Návazné doklady" - "Zálohové faktury".

Přechodem na novou verzi bude zaškrtávátko Realizační na hlavičkách všech zálohových faktur nastaveno dle nastavení zaškrtávátka Realizační na hlavičce faktury.


Novinka Pokud se u faktur použila akce "Generuj DDPP/Real." pro více označených dokladů stejné řady, tak nebylo možné v editačním okně nastavit, že účetní kód se má vzít dle cílové řady dokladů. Upraveno.


Oprava Opravena chyba v zasílání evidence EET z Pokladny v případech úhrady faktur v cizí měně.


Novinka Do zápočtů ve fakturaci jsou přidány nová pole:
 • Druh zápočtu
  • Dohodou
  • Jednostranný

Výchozí nastavení Dohodou

 • Text zápočtu - možný proklik do Pomocné texty. Přenesený text možno změnit. Případně možnost pouze napsat bez výběru.
 • Text vyrovnání rozdílu - možný proklik do Pomocné texty. Přenesený text možno změnit. Případně možnost pouze napsat bez výběru.

K dispozici je nový univerzální tiskový formulář systémové číslo -1535.Verze 2.0.2019.0103 ze dne 14.02.2019

Novinka V přehledu faktur (pod faktury k datu, jedná se o pohled na faktury/dobropisy přijaté i vydané) byla opravena chyba, kdy se ve sloupci Saldo v přípravě chybně zobrazovala chybná částka pro faktury přijaté a dobropisy vydané. Úhrady se v tomto případě chybně přičítaly místo odečítaly. Při úplné úhradě bylo tedy místo 0 dvojnásobné saldo.


Oprava Byla odstraněna chyba při navazování záloh v Přijatých fakturách. Přehled Faktury přijaté, akce Návazné doklady - Zálohové faktury - Nový. Po stisku tlačítka Nový se zobrazila hláška "Field 'FakturacniZam' not found".Verze 2.0.2019.0100 ze dne 15.01.2019

Oprava Byla opravena chyba při výpočtu kurzových rozdílů v úhradách faktur v cizí měně.

Konstanta Částečné kurzové rozdíly: 0=Pouze celkové kurzové rozdíly, konstanta Generovat kurzové rozdíly při úhradě: Akcí Doplnit kurzové rozdíly nebo Automaticky při úhradě.
Akce pro úhrady Dorovnání (z přehledu úhrad i faktur) vygenerovala dorovnání, ale kurzový rozdíl byl na úhradě Dorovnání v tomto případě chybně vždy 0.


Oprava Na zrealizované faktuře (přijaté i vydané) bylo možné editovat na záložce 5 - Sum. slevy, zálohy a rekap. DPH níže uvedená zatržítka:
 • Zálohová faktura
 • Realizační
 • Záloha do výše realizace
 • Záloha do výše realizace (DPH-koef.)

Na první záložce 1 – Hlavička bylo možné editovat zatržítko Fakturační zaměstnanec (pokud je tedy na řadě nastaveno organizace i fakturační zaměstnanec). Opraveno - editace nemá být povolena.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export