Důležité:


Fakturace - Změny 2016

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2016.1224 ze dne 30.12.2016

Novinka V editoru faktur je vedle zaškrtávátka "Záloha do výše realizace" přidáno nové zaškrtávátko "Záloha do výše realizace (DPH-koef)". Je možné zaškrtnout jen jedno z těchto dvou zaškrtávátek. Po zaškrtnutí zaškrtávátka "Záloha do výše realizace (DPH-koef)" proběhne navázání zálohové faktury s vždy přepočtem částky daně "zhora" koeficientem zaokrouhleným dle nastavení systému.


Oprava Pokladní doklad vytvořený z faktur akcí Hromadné generování... generoval při registraci tržby za každou zahrnutou fakturu podléhající EET samostatné záznamy tržeb EET. Správně měly být tržby ze všech faktur sečteny do 1 záznamu za vlastní DIČ a za jednotlivá DIČ pověřujícího poplatníka. Opraveno.


Oprava Opravena funkcionalita, kdy nebylo možno vygenerovat platební příkaz k dobropisu vydanému a u odběratele nebylo zadáno žádné bankovní spojení. V přehledu řádků bylo znovu povoleno tlačítko Nový.Verze 2.0.2016.1200 ze dne 15.12.2016

Novinka EET

Do přehledu úhrad k faktuře byla doplněna akce Karta EET - Nový. Slouží k zadání úhrady podléhající EET při platbě bankovní kartou. Úhrada je přednastavena tak, aby se započetla do salda až po spárování s bankou:

 • Párovat s bankou - zatrženo
 • V přípravě - zatrženo

Akce EET - Nový slouží k zadání úhrady podléhající EET při hotovostní úhradě.


Oprava Pohyb po záznamech úhrad k faktuře při otevřeném editoru úhrady pomocí šipek Ctrl+PgUP a Ctrl+PgDn mohl způsobit změnu nastavení příznaku EET na dalším záznamu podle předchozího. Opraveno.


Oprava Dorovnání úhrady v přehledu faktur (Účetnictví > Saldokonto > Odběratelské > Účetní řádky > Zobrazit zdrojový doklad > Dorovnání úhrad (v HM i MF)) nefungovalo.

Opraveno.Verze 2.0.2016.1100 ze dne 07.12.2016

Novinka Přenos/přednastavení vlastností EET ve fakturaci

Pokud doklady ve fakturaci vznikaly z jiných dokladů oběhu zboží jiného druhu (generováním, položkovým či dokladovým převodem) nebo stejného druhu (generování dobropisu, kopie), nedocházelo k správnému přenosu/přednastavení údajů Druh EET a DIČ pověřujícího poplatníka na položkách a textových položkách dokladu. Došlo k opravám dle těchto pravidel:

 1. Je-li na cílovém dokladu nastaven Stav EET Ne, je na položkách i textových položkách vždy Druh EET Vyjmuto z evidence EET a DIČ pověřujícího poplatníka není vyplněno
 2. Je-li zdrojový doklad faktury jiný doklad než faktura či dobropis a na cílové faktuře či dobropisu je Stav EET Ano, nebo Ano - dávkové zpracování (prvotně se přednastaví dle nastavení na řadě cílového dokladu), nastaví se vlastnosti EET:
  1. u položek dle nastavení na stavové kartě položky, resp. její kmenové kartě ve Zboží a služby
  2. u textových položek se nastaví Druh EET na hodnotu Standardní, DIČ pověřujícího poplatníka není vyplněno
 3. Je-li zdrojový doklad faktura/dobropis a cílový doklad faktura/dobropis a na cílové faktuře či dobropisu je Stav EET Ano, nebo Ano - dávkové zpracování (prvotně se přednastaví dle nastavení na řadě cílového dokladu), nastaví se vlastnosti EET u položek i textových položek ve shodě s nastavením na zdrojovém dokladu
 4. Je-li generován dobropis k faktuře akcí Generovat dobropis nastaví se u něj Stav EET dle nastavení na zdrojové faktuře bez ohledu na to, jaké je nastavení na řadě vybrané pro daný dobropis. Je-li Stav EET Ano, nebo Ano - dávkové zpracování, nastaví se vlastnosti EET u položek i textových položek ve shodě s nastavením na zdrojovém dokladu.
 5. Následná změna údaje Stav EET v hlavičce cílového dokladu z hodnoty Ano, nebo Ano - dávkové zpracování na Ne, vede na změnu nastavení na položkách dle popisu v bodu 1. Při obrácené změně se vlastnosti EET nastaví:
  1. u položek dle nastavení na stavové kartě položky, resp. kmenové kartě zboží a služby
  2. u textových položek se nastaví Druh EET na hodnotu Standardní, DIČ pověřujícího poplatníka není vyplněno


Novinka Pokud je na řadě faktury přijaté nastaveno plnění DPH na samovyměření se sazbou nastavenou např. na 21 %, tak se při generování faktury přijaté z příjemky, na které u položky není zadáno samovyměření, má zobrazit dotaz, zda samovyměření ano/ne. V případě volby ano se tato sazba pro samovyměření 21 % má přenést na položku dokladu faktury.


Novinka Při generování faktury přijaté z příjemky byl vrácen zpět dotaz na samovyměření. Pokud je na položce příjemky např. sazba 21% nebo "není" a na řadě faktur je přednastaveno samovyměření 21%, tak se při generování faktury má zobrazit dotaz, zda má být faktura s nebo bez samovyměření.


Novinka Upraven editor úhrad ve fakturaci - správné přednabízení zbývající částky v případě zádržného a uvolnění zádržného.

Upraven editor úhrad na řádku bankovního výpisu

 • upravena funkce Vypočti částky podle faktury,
 • upravena Validace (kontrola při stisku OK)
 • upraven přenos zbývající částky k zaplacení

Ošetřen přehled Faktury (Faktury k datu)


Verze 2.0.2016.1009 ze dne 24.11.2016

Novinka Při generování faktury z aktivit se na aktivitě nenastavil atribut stav EET dle řady - opraveno.Verze 2.0.2016.1000 ze dne 01.11.2016

Tip Elektronická evidence tržeb podle zákona 112/2016 Sb. o evidenci tržeb.

Jedná se o on-line vykazování tržeb placených hotově, kartou, apod. Evidenci tržeb bude možné zapnout v modulech Pokladní prodej, Pokladna a Fakturace. Bude probíhat formou přenášení souboru (XML) s elektronickým podpisem prostřednictvím internetu. Bude vrácen kód (FIK), který se musí vytisknout na doklad.

Podrobnosti viz Poradna (CZ), https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/EET_-_Poradna_(CZ)


Novinka Fakturace - Sloupce Saldo, Saldo v přípravě, Saldo v HM, Realizované úhrady v HM, Realizované úhrady v HM vč KR nyní zohledňují zádržné a uvolněné zádržné.Verze 2.0.2016.0413 ze dne 01.09.2016

Novinka V případě, že konstanta Generovat kurzové rozdíly při úhradě je nastavena na Zakázáno, případně byla v tomto stavu vygenerovaná úhrada, v počítaném sloupci Saldo v HM (TabDokladyZbozi.SaldoVHM) se nezobrazuje nic


Oprava Opraveno chybné chování akce Generovat kurzové rozdíly k bilančnímu dni.Verze 2.0.2016.0409 ze dne 17.08.2016

Oprava Fakturace - Doklady zboží - opraveny sloupce Stav úhrady faktury, Prodlení zaplacených faktur, Prodlení nezaplacených faktur, Prodlení faktur, Kumulované prodlení zaplacených faktur, Kumulované prodlení nezaplacených faktur, Kumulované prodlení faktur, kdy se sloupce špatně počítaly, pokud bylo Saldo faktury 0, tj. faktura na nulovou částku, např. v případě odečtu zálohy v plné výši.Verze 2.0.2016.0407 ze dne 23.06.2016

Oprava Opraveno přednastavování datumů při editaci dokladu, které nerespektovalo nastavení na řadě dokladů.


Novinka Při generování opravného daňového dokladu (ODD) ke skontu se do vygenerovaného ODD nepřeneslo DIČ DPH z původní faktury.

OpravenoVerze 2.0.2016.0404 ze dne 29.04.2016

Novinka Přijaté faktury.

V editoru doplňkových položek (a daňového kurzu) doplněna možnost zadávat přímo základ a částku DPH s doplněním výpočtových funkcí. Dále ošetřeno nechtěné přepočtení pouhým vstupem a výstupem z jednotlivých polí.


Novinka Do přehledu Faktury k datu a Faktury byla přidána vazba na bankovní spojení.


Oprava Faktury přijaté

Při generování platebního příkazu z více označených faktur a nastavené kontrole nespolehlivého plátce se mohlo stát, že došlo k vygenerování platebního příkazu pouze k jedné faktuře. Opraveno.Verze 2.0.2016.0303 ze dne 05.04.2016

Oprava Saldo nad prvotními doklady - ve výpočtech kurzových rozdílů mohlo dojít k chybě, pokud byl původ úhrady Vzájemné zápočty.

Opraveno.


Oprava Při vytvoření zápočtu faktury s dobropisem (oba doklady v CZK) se chybně vygeneroval kurzový rozdíl.

Opraveno.


Oprava Fakturace - sloupec Saldo v HM zobrazoval u dobropisů opačná znaménka.

Sloupec zobrazoval chybnou částku v případě úhrady platebním příkazem a následnou úhradou bankovním výpisem. Chyby byly opraveny.


Oprava Chyba při importu faktur formátu Helios XML (pokus o vložení duplicitního DIČ) byla odstraněna.Verze 2.0.2016.0301 ze dne 22.03.2016

Novinka Saldo nad prvotními doklady

Do distribuce jsou připraveny tyto nové tisky. -1302 Vzájemné zápočty fa (samostatný řádek) CM - 2016 -1301 Vzájemné zápočty fa (společný řádek) CM - 2016


Novinka Export / Import dokladů oběhu zboží formátu "Helios XML" byl doplněn o přenos hodnoty údaje "Zdroj číslování pro KH DPH" jak v dokladech oběhu zboží, tak i v Řadách dokladů oběhu zboží.


Oprava Fakturace - Kurzové rozdíly - na cizoměnné faktuře se na úhradu z banky nevygeneruje Realizovaná úhrada v HM v případě, že je v bance nastaveno dohledání kurzu z řádku bankovního výpisu, částka zůstane v cizí měně a nepřepočítá se do HM.

Opraveno.


Oprava Nad seskupeným přehledem nebylo možné udělat kopii více faktur.

Opraveno.Verze 2.0.2016.0103 ze dne 29.02.2016

Novinka Saldo nad prvotními doklady

Ve fakturaci byl přidán nový počítaný sloupec informující o existujících nezaúčtovaných kurzových rozdílech. Existuje-li jediná úhrada faktury, která generuje nenulový kurzový rozdíl (nebo kurzový rozdíl k bilančnímu dni), je atribut nastaven na 1 (zaškrtnuto).Verze 2.0.2016.0101 ze dne 11.02.2016

Novinka Upraven přenos dokladů formát Helios - XML, přenáší se atributy Aktuální DIČ plátce/neplátce. V případě, že v cílové databázi je u organizace pro stejnou zemi jiné aktuální DIČ, import dokladu je odmítnut s hláškou:

Doklad nelze naimportovat. Pro organizace existuje rozdílné aktuální DIČ


Novinka Do datového zdroje xTabulkaDPHZaloha doplněno DatumPlatby.


Oprava Při generování faktury s došlé objednávky z DOBJ se nepřebíralo korektně nastavení pro kontrolní hlášení z cílové řady.

Opraveno.


Oprava Fakturace - sloupec Saldo v HM - výpočet sloupce byl zrevidován a opraven.Verze 2.0.2016.0100 ze dne 29.01.2016

Novinka Pro urychlení filtrování Upomínek a detailů Tuzemských platebních příkazů byly vytvořeny indexy:
 • IX__TabUpom__IdFaktura
 • IX__TabPlatTuzRDetail__IDDokZbo


Novinka Pro faktury přijaté přidána kontrola duplicity dodavatelské faktury po zadání evidenčního čísla dokladu.


Novinka V distribučních formulářích byl upraven popis původní faktury na text:

Evid. číslo původního daň. dokladu

Týká se formulářů:

 • -248 Opravný daňový doklad (režim PDP) zádržné
 • -241 Opravný daňový doklad (§ 42, 43, 45) v CM
 • -238 Opravný daňový doklad (režim PDP) v CM + DPH Kč
 • -236 Opravný daňový doklad (§ 42, 43, 45)
 • -233 Opravný daňový doklad (režim PDP)


Novinka Funkce "Generování kurzového rozdílu k bilančnímu dni" je nyní dostupná i v přehledu "Denní přehled faktur" (1370)


Novinka Do přenosu XML zpráv faktur formát "Helios XML" byl doplněn údaj "kód PDP". Přenáší se vazba kódu PDP na položku Oběhu zboží. Pokud v cílové databázi odpovídající kód chybí, na položku se nenaváže.


Oprava U faktury v hlavní měně, na které byl generován platební příkaz, se po přiřazení úhrady chybně napočítal sloupec "Saldo v HM".

Opraveno.Verze 2.0.2016.0010 ze dne 15.01.2016

Novinka Na řadě dokladů je možné nastavit zdroj číslování pro kontrolní hlášení DPH. Při pořízení nového dokladu se toto nastavení přenese na hlavičku dokladu. Pokud však vznikne nová hlavička dokladu jako kopie či generovaný převod ze zdrojového dokladu, nastavení na cílové řadě se neuplatnilo. Opraveno, na hlavičku dokladů je údaj zdroj číslování pro kontrolní hlášení DPH doplněn vždy v souladu s hodnotou nastavenou na příslušné řadě dokladů.


Novinka Do následujících formulářů doplněn tisk atributu ev.č.daň.dokladu pro kontrolní hlášení DPH:
 • -1300 Průvodka k došlé faktuře II. (samovyměření)
 • -22 Průvodka k došlé faktuře II.


Novinka Přepracovaný výpočet kurzových rozdílů na úhradách z bankovního výpisu.


Oprava Pokud se generuje faktura přímo z došlé objednávky a režim DPH je nastaven přímo na fakturách, byla rekapitulace DPH na formuláři faktury nulová.

Opraveno.Verze 2.0.2016.0001 ze dne 08.01.2016

Novinka Při kopírování faktur/dobropisů přijatých se nyní nabízí také pole Evidenční číslo daňového dokladu, je-li v globální konfiguraci v sekci účetnictví zapnuta konstanta Kontrolní hlášení DPH - CZ.


Novinka Byla upřesněna metodika stanovení hodnoty pole Kontrolní hlášení do limitu na fakturách. Změna se týká vyhodnocení částky nad/pod limit u faktur, které jsou/nejsou označeny jako realizační a kde je připojena záloha. U realizačních faktur je posuzována z hlediska limitu částka po odečtení záloh. U ostatních faktur je z hlediska limitu posuzována částka před odečtením záloh.


Novinka Upravena funkcionalita zobrazení upozornění při uložení dokladu, které hlídá režim PDP na dokladech, které přesahují stanovený limit 100.000 Kč. Upozornění se nyní nezobrazuje na realizovaných dokladech.


Novinka Fakturace - Zápočty - Při vyplnění datumu potvrzení zápočtu se kontroluje, zda je zápočet ve správném období, případně se Helios pokusil zápočet přesunout do správného období na základě dotazu uživateli.

Aby nedocházelo k chybě "Duplicitní označení - nelze vložit záznam!", byla přidána další kontrola a dotaz, zda chce uživatel doklad přečíslovat, či nikoliv.


Novinka Upravena funkcionalita pro stanovení pole Zvláštní úprava DPH SK na hlavičce dokladů. Nyní v případě, že země DPH není SK, nebo v případě, že je uplatněn režim MOSS, nebude nikdy zvláštní úprava DPH nastavena.


Oprava Fakturace - Vzájemné zápočty ... Mohlo dojít k tomu, že po zadání rada potvrzení se zablokovalo i pole datum potvrzení a nešlo změnit.

Opraveno.


Oprava Opravena chyba, kdy pokud v přehledu hlavičky faktur či dokladů oběhu zboží použiji atribut 'Aktuální DIČ plátce DPH' z tabulky 'DIČ organizací', dojde za určitých okolností k vytvoření duplicitních řádků s fakturami. Opraveno.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export