Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

 • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
 • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
 • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Fakturace - Změny 2015

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2015.1231 ze dne 31.12.2015

Novinka Pokud je k organizaci navázáno DIČ DPH začínající na "CZ", které však není označeno ani v atributu Aktuální DIČ plátce DPH ani v atributu Aktuální DIČ neplátce DPH, při výběru organizace na doklad se toto DIČ DPH nepřenese.


Oprava Při přenosu dokladů se do cílového dokladu mohl přednastavit chybný tiskový formulář

Opraveno.


Oprava Opravena metodika vyhodnocení částky z hlediska plnění DPH do limitu 10 tisíc Kč. Částka je posuzována v absolutní hodnotě, tedy faktura na minus 12 tisíc je vyhodnocena jako nad limit.


Oprava Zaúčtovanou fakturu, která má řádky v deníku ve fázi uzavřeno, bylo možné odúčtovat.

Opraveno.Verze 2.0.2015.1200 ze dne 14.12.2015

Oprava Při kopirování vydané faktury se přenášel nesprávný tiskový formulář. OpravenoVerze 2.0.2015.1110 ze dne 01.12.2015

Novinka Ve fakturaci v přehledu Faktury pod Faktury k datu se zobrazovaly sloupce Saldo, Saldo v přípravě s jiným znaménkem než v přehledu Faktury k datu.

Opraveno.Verze 2.0.2015.1100 ze dne 25.11.2015

Novinka Saldo nad prvotními doklady

Ve fakturaci v přehledu Faktury k datu se při výběru druhu dokladu zboží (a následném nevybrání položky) nastavil kurzor myši do přesýpacích hodin a nevrátil se zpět. Opraveno.


Oprava Saldo nad prvotními doklady

Ve fakturaci v přehledu Faktury k datu byl opraven počítaný sloupec Saldo v HM, který se počítal nesprávně nebo vůbec.Verze 2.0.2015.0903 ze dne 11.11.2015

Oprava Při editaci faktury ve verzi 2.0.2015.0902 se upravovala splatnost, způsob platby a účet podle organizace bez zásahu obsluhy.

Opraveno.Verze 2.0.2015.0902 ze dne 09.11.2015

Novinka Opraveny chyby při vystavování zápočtů ve fakturaci:
 • Při částečné úhradě přijaté faktury formou vystavení platebního příkazu a následném přiřazení úhrady z bankovního výpisu se v zápočtu ve fakturaci nabící chybná částka.
 • Při vystavení PP do doby přiřazení úhrady z bankovního výpisu se při nastavení konstanty „Zaplacené faktury posuzovat k“ na "Saldo" do zápočtů ve fakturaci chybně nabízala částka salda (tedy fakturovaná částka neponížená o částku platebního příkazu). Opraveno, vždy se bude pro zápočty ve fakturaci posuzovat podle Salda v přípravě.Verze 2.0.2015.0900 ze dne 12.10.2015

Novinka Pro eport faktur formátů EDI zpráv ("EDITEL®-Inhouse (export)", "EDITEL®-Inhouse (export) B s kurzem 2006" a "EDITEL®-Inhouse (export) s kurzem 2006"), které jsou součástí HELIOS Orange, byl upraven algoritmus dohledávání návazných dokladů tak, aby zpracoval i doklady navázané položkově.Verze 2.0.2015.0806 ze dne 30.09.2015

Oprava Pokud se vystavil vzájemný zápočet ve fakturaci a zadalo se stejné datum potvrzení jako datum odeslání, objevila se hláška:

Datum potvrzení je nižší než datum případu nebo datum odeslání!

Opraveno.Verze 2.0.2015.0800 ze dne 14.09.2015

Tip Nový submodul modulu Fakturace Saldo nad prvotními doklady

Nová funkcionalita salda nad prvotními doklady umožní aktivně pracovat a sledovat saldo pohledávek a závazků přímo z evidence faktur vč. funkcionality, která je nyní pouze v účetním saldu. Tj. i v případě, že není licence k modulu Účetnictví. Saldo k fakturám je k dispozici ihned po pořízení úhrad, tj. po stažení bankovních výpisů a (automatickém) přiřazení úhrad, vygenerování/navázání pokladního dokladu, zařazení na zápočet, apod. Není nutno čekat, až budou faktury zaúčtované.
Je umožněna plnohodnotná dokladová inventura pohledávek a závazků. Tím, že jsou všechny informace na prvotních dokladech, nebude docházet ke komplikacím v účetnictví, jako např. při opravě salda spadajícího do zápočtu apod.

Funkcionalita salda nad prvotními doklady je alternativní – zákazníci mohou zůstat u stávající metodiky účetního salda nebo přejdou na novou metodiku salda nad prvotními doklady (fakturačního salda).

Submodul obsahuje následující funkcionality:

 • Faktury přes období
 • Generování upomínek a penalizačních faktur alternativně z faktur
 • Kurzové rozdíly ve fakturaci
 • Zdokonalení funkcionality zápočtů v cizí měně ve fakturaci


Faktury přes období

Funkcionalita faktur přes období je rozdělena do dvou přehledů:

 • Faktury k datu
 • Faktury


Přehled Faktury k datu

Požadavkem na faktury k datu je zachytit a uchovat stav (zejména úhrad) faktur vydaných a přijatých k libovolnému datu. V praxi se bude jednat většinou o datum uzávěrky, za účelem provedení dokladových inventur pohledávek i závazků vyplývajících z faktur a dobropisů vydaných a přijatých.
K tomuto slouží přehled Fakturace, Faktury k datu. Funkcionalita je obdobná funkcionalitě v účetním saldu – stav saldokonta k datu resp. stav saldokonta k období stavu. Aktualizace přehledů faktur k datu probíhá v režimu off-line akcí aktualizace. Příslušné přehledy faktur k datu jsou uloženy v databázi ve stavu k okamžiku provedení aktualizace. Těchto zobrazení faktur k datu může být pochopitelně více, podle dne zobrazení. V praxi se bude jednat minimálně o přehledy faktur ke dni uzávěrky pro jednotlivé roky, případně i častěji, např. pro každé čtvrtletí nebo měsíc.
Lze volit, zda se mají aktualizovat a zobrazit pohledávky (faktury a dobropisy vydané) a/nebo závazky (faktury a dobropisy přijaté). Lze zobrazit doklady všech řad faktur, případně pouze za vybrané řady faktur a/nebo dobropisů. Podle data, ke kterému se faktury ke dni zobrazují, se počítají údaje sloupců salda, přehledy úhrad, plat. příkazů, pokl. dokladů apod.)
Volitelně lze volit zobrazení faktur za:

 • Aktuální období
 • Aktuální období vč. předchozího
 • Aktuální období vč. všech předchozích (tj. všechny faktury a dobropisy do daného data/období stavu)


Přehled Faktury

Na rozdíl od faktur ke dni je dalším požadavkem je umožnit zobrazit přehledy pohledávek a závazků, tj. faktur a dobropisů vydaných i přijatých v jednom přehledu. Tento přehled se zobrazuje vždy k aktuálnímu stavu dat (on line). Tudíž se neuchovává stav k libovolně volitelnému dni. Volitelně lze volit zobrazení faktur za:

 • Aktuální období
 • Aktuální období vč. předchozího
 • Aktuální období vč. všech předchozích (tj. všechny faktury a dobropisy)

Přehled Faktury se zobrazuje podle vybraného Období (roky) ve spodní liště. Tj. pokud je v tomto období vybrán rok 2015 a je nastaveno Aktuální období vč. všech předchozích, tak jsou zobrazeny faktury za rok 2015 a všechna předchozí (která jsou zavedena v Helios Orange), tj. 2014, 2013,…, nebudou však vidět faktury 2016, 2017,… Pokud chcete vidět úplně všechny faktury, je třeba se přepnout do časově nejvyššího období zadanému v Helios Orange a zobrazit Aktuální období vč. všech předchozích.


Upomínky a penalizační faktury lze generovat i z faktur

Upomínky a penalizační faktury bude možno alternativně vystavovat i z prvotních dokladů (faktur a dobropisů). Tím je umožněno Upomínky a penalizační faktury vystavovat i v případě, že není licence k modulu účetnictví a není vyžadováno, aby byla faktura napřed zaúčtována a zobrazena v účetním saldu.


Kurzové rozdíly ve fakturaci

Přímo u úhrad prvotních dokladů bude možno generovat kurzový rozdíl, který pak ovlivní částku salda v hlavní měně. Bude možno generovat kurzové rozdíly při celkové úhradě, alternativně kurzové rozdíly při částečné úhradě (což v účetním saldu nelze) a kurzové rozdíly k bilančnímu dni. Bude nově možné i automatické generování kurzových rozdílů při úhradě. Doplněním funkcionality generování KR přímo u úhrad prvotních dokladů bude možno zobrazovat v přehledech faktur nejen příslušné úhrady a saldo v měně faktury, ale i přepočet těchto částek do hlavní měny. Zahrnutí k úhradám faktur KR zaručí, že při plné úhradě bude i saldo v HM nulové.
Při vygenerování KR k bilančnímu dni budou navíc pohledávky i závazky (faktury) přeceněny kurzem k bilančnímu dni. Toto přecenění lze provádět 1x ročně, příp. i 1x měsíčně, v extrémním případě i častěji.


Zdokonalení funkcionality zápočtů v cizí měně ve fakturaci

Jsou doplněny automatické přepočty pomocí kurzů započítávaných faktur v cizí měně a to i při zápočtech faktur v různých měnách, tj. funkcionalita odpovídá stávající funkcionalitě zápočtů v saldokontu.


Novinka Při připojování zálohové faktury se dohledává odpovídající sazba DPH na položkách realizační faktury. Jestliže položky realizační faktury nejsou zadány, systém sazbu DPH nedohledal a nebyly správně údaje zálohy a rekapitulace DPH.

Oprava - jestliže neexistují položky realizační faktury, sazba DPH se dohledá přímo v číselníku sazeb DPH pro dané datum DUZP, zemi a druh sazby DPH.


Novinka Nabídka funkce Nastav nad položkami dokladů fakturace a oběhu zboží byla rozšířena.

Byly doplněny počítané sloupce:

 • JC bez daní po slevě druhová
 • JC s DPH po slevě druhová
 • JC bez daní valuty po slevě druhová
 • JC s DPH valuty po slevě druhová

na TXT položky doplněny (počítané položky):

 • JC bez daní po slevě druhová
 • JC s DPH po slevě druhová
 • JC bez daní valuty po slevě druhová
 • JC s DPH valuty po slevě druhová
 • CC s DPH po slevě druhová
 • CC s DPH valuty po slevě druhová
 • CC bez daní valuty po slevě druhová


Novinka V editoru Druhy dokladů pohybu zboží došlo k přeskupení stávajících konfiguračních polí a doplnění nových možností konfigurace nastavení DPH. Tyto konfigurační prvky se nyní nalézají na záložce 7-nastavení DPH. Nachází se zde m. j. skupina nastavení nazvaná režim DPH. Je sem přesunuto stávající nastavení pro daňový režim MOSS (dříve na záložce 1) a dále se zde nalézají tyto dva nové konfigurační prvky: 1. Hlídání limitu pro režim PDP - při aktivaci této funkcionality dochází ve validaci editoru hlavičky dokladu v příslušné řadě dokladů k hlídání finančního limitu pro uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti. 2. Úprava režimu PDP při převodu - při aktivaci této funkcionality dochází automaticky při převodech položek k úpravě režimu přenesení daňové povinnosti na položkách cílového dokladu s ohledem na finanční limit pro uplatnění režimu PDP.


Novinka Úprava formátu EDITEL®-XML (import) při importu faktur přijatých: pokud je ve zprávě uvedena hodnota <variable_symbol> tagu, potom se hodnota variabilního symbolu přesune do údaje "Dodavatelská faktura" a hodnota <userdocid> tagu do údaje "Čís. faktury KV"


Oprava Při pokusu o hromadnou změnu v editoru dokladu Oběhu zboží a Fakturace na záložce 4 - sklad se objevila chyba Cannot make a visible window modal. Opraveno.


Oprava Pokud je v konfigiuraci zaškrtnuto Použít úpravu u skonta, při generování samotného skonta se pole nezašktlo, nešel udělat opravný daňový doklad.

Opraveno


Oprava Jestliže se přenáší jedna a ta samá zálohová faktura víckrát na realizační fakturu (pokaždé se v editoru přiřazené zálohy částka zálohy poníží), mohla nastat situace, kdy se daná zálohová faktura nenabízela pro přenos, i když byla nevyčerpaná.

Opraveno.Verze 2.0.2015.0508 ze dne 15.07.2015

Oprava Při přenosu nedaňového zálohového dokladu do vyúčtování pouze do výše realizace faktury se na záloze rozpočítal základ daně a daň.

OpravenoVerze 2.0.2015.0502 ze dne 02.06.2015

Upozornění Upozornění

Ve verzi Helios Orange, která bude uvolněna koncem srpna, bude v editorech přehledů Zboží a služby a Skupiny zboží zakázána editace polí DPH vstup a DPH výstup. Tato pole nebude možno editovat ani pomocí hromadných změn. Důvodem je přesun funkcionality do návazného číselníku Sazby DPH


Oprava Pokud se spustila akce Dorovnání úhrad v měně faktury na faktuře, která ještě neměla žádnou úhradu, stalo se, že se úhrada typu dorovnání nevytvořila.

Opraveno.Verze 2.0.2015.0300 ze dne 27.03.2015

Novinka Nad textovými položkami je přidána akce Hromadná změna. Je zde možno měnit údaje nákladové středisko, nákladový okruh, vozidlo, zaměstnanec.


Novinka K textovým položkám byly doplněny druhové položky:
 • Množství druhové
 • CC bez daní po slevě druhová.


Novinka Pole Změnil a Datum změny nad Vydanými fakturami se neplnila vždy korektně. Upraveno.


Oprava V editorech k přehledům Druhy sazeb DPH pro zboží a služby, pro skupiny zboží a pro pomocné texty je možné vybrat druh sazby DPH. Doposud se zde vybíralo ze všech existujících druhů sazeb DPH i přesto, že nebyly některé vůbec definovány v číselníku sazby DPH. Opraveno - výběr probíhá jen ze seznamu těch druhů sazeb, které jsou pro některou zemi definovány v číselníku sazeb DPH.


Oprava Fakturace, vzájemné zápočty - při použití šipek pro posun v nadřazeném přenosu se neobnovily sumarizační částky na hlavičce zápočtu.

Při přenosu dokladů z přehledů Závazků či Pohledávek se kurz přebíraný z hlavičky zápočtu zaokrouhloval na 2 desetiny.

Při přenosu dokladu se nepřenášel datum kurzu.

Opraveno.

Editor položek zápočtů byl pro přehlednost rozdělen do 3 podskupin, které jsou sbalitelné.Verze 2.0.2015.0201 ze dne 10.03.2015

Oprava Při zadání záporného množství službové položky na doklad se objevila chyba:

Celkové množství výrobních čísel je větší než množství na položce.

Opraveno.


Oprava V souvislosti se zavedením limitu 100 000 Kč u nových položek zboží a služeb podléhající režimu PDP (od 1.4.2015) se objevovala varovná hláška o překročení limitu i u původních položek PDP s nulovým limitem. Opraveno, v tomto případě se hláška nebude zobrazovat.Verze 2.0.2015.0200 ze dne 26.02.2015

Novinka Do importu faktur přijatých EDI XML formát "EDITEL®-XML (import)" byla doplněna kontrola na částky rekapitulace DPH a případné generování rozdílů do doplňkových položek k faktuře.


Novinka Do importu faktur přijatých EDI XML formát EDITEL®-XML (import) byla doplněna kontrola na částky rekapitulace DPH a případné generování rozdílů do doplňkových položek k faktuře.


Novinka I když je zapnuta funkce "Automat", lze zadat na položce zálohové faktury sazbu DPH, hodnoty DPH jsou při opuštění pole Sazba DPH přepočítány dle zadané sazby.


Novinka Částky daňového kurzu se plní při ukládání editoru položky zál. faktury.

Při přechodu na novou verzi jsou částky daňového kurzu doplněny na všech položkách zálohových faktur, kde je u realizační faktury nastaveno "Režim kurzu DPH pro faktury" na "Přímo na fakturách" a měna faktury a měna DPH se rovnají hlavní měně.


Oprava Fakturace - Vzájemné zápočty

Byla přidána tlačítka pro přepočet kurzu mezi částkou v hlavní měně a částkou v měně dokladu.
Dále byla opravena chyba, kdy se při načtení dokladu do zápočtu nenaplnilo pole datum kurzu.


Oprava Ve vzájemných zápočtech ve Fakturaci se mohla objevit chybová hláška Access violation ..., pokud měl uživatel nastavený uživatelský atribut v editoru zápočtů.

Opraveno


Oprava Byla odstraněna chyba, kdy v případě, že faktura obsahovala položky se sníženou sazbou DPH i s druhou sníženou sazbou DPH, export se ukončil výpisem "Doklad obsahuje více než jednu sníženou sazbu DPH"Verze 2.0.2015.0102 ze dne 10.02.2015

Oprava Ve fakturaci - vzájemných zápočtech - se mohla objevit chybová hláška Access violation ..., pokud měl uživatel nastavený uživatelský atribut v editoru zápočtů.

Chyba byla opravena


Verze 2.0.2015.0100 ze dne 29.01.2015

Oprava Vzájemný zápočet, nebylo možné editovat kurz, množství a datum kurzu na straně závazků.

Opraveno.


Oprava Při zadávání zálohových faktur přes volbu místního menu Návazné doklady - zálohové faktury - nový (i oprava) se zobrazila chyba

Field 'BlokovaniEditoru' not found

Opraveno.Verze 2.0.2015.0010 ze dne 16.01.2015

Oprava Účtování faktur vydaných a přijatých:

V konfiguraci systému nastaveno režim kurzu dph pro faktury - přímo na fakturách
Řádky kontace:

 • základ DPH (hlavička)
 • částka DPH (hlavička)

Při účtování chyba - částka DPH není v atributu Částka DPH, ale je v atributu Základ DPH.
Opraveno


Oprava Zápočet ve fakturaci

Nebylo možné editovat kurz v editoru zápočtu.

Opraveno


Oprava V účtování faktur bzla při použití řádku "Samovyměření DPH - není nárok" účtována chybná částka - pouze částka DPH a nikoliv základ DPH + částka DPH.

Opraveno.Verze 2.0.2015.0000 ze dne 07.01.2015

Novinka Pokud nebyla u faktury žádná úhrada, končila akce Dorovnání úhrad v přehledu Faktur nebo Úhrad chybou Nelze dorovnat - k dané faktuře neexistuje žádná úhrada.

Upraveno, chová se jako dříve, lze dorovnat, i když není žádná úhrada.


Oprava V zápočtech ve Fakturaci se nepřepočítávala pole Částka a Částka v CM.

Opraveno.


Oprava V Zápočtech ve Fakturaci nereagovalo tlačítko Nový na záložkách Pohledávky a Závazky.

Opraveno.


Oprava Přehled Faktury vydané. Akce Nový, otevře se přehled Druhy dokladů pohybu zboží pro faktury vydané a znovu akce Nový - založit novou řadu faktur. Objevila se hláška

Řada se shoduje s druhem dokladu penalizační faktury (konfigurace - účetnictví)

Opraveno.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export