Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

 • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
 • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
 • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Fakturace - Změny 2014

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2014.1200 ze dne 29.12.2014

Novinka Upraven přepočet dle sazeb DPH při přenosu zálohové faktury na realizační fakturu, jestliže dochází ke změně druhu a výše sazby DPH z 15% na10%.


Novinka Pro přenos zálohových faktur na realizační jsou nabízeny i faktury s odlišným režimem kurzu DPH. Ale jsou-li přeneseny, nedojde k jejich nápočtu do záloh a je zobrazeno chybové hlášení "Některé faktury nebyly přeneseny kvůli chybnému režimu DPH".


Novinka Od 1.1.2015 platí v ČR Druhá snížená sazba DPH.

Výpočet rekapitulace DPH, který je společný pro všechny zprávy formátu EDI pro export faktur, byl

 • doplněn o kontrolu, která zamezí exportu faktury s touto sazbou pomocí zprávy, která tuto sazbu neumí zpracovat
 • doplněn o výpočet hodnot pro tuto sazbu pro export faktur pomocí zprávy, která tuto sazbu zpracovat umí


Novinka Změněny veřejné názvy a pořadí datumových polí v editoru zálohové faktury.Verze 2.0.2014.1100 ze dne 28.11.2014

Oprava Při určitém postupu se na faktuře do záloh vytvářel řádek s částkou rovnou rozdílu mezi DPH vypočtenou s 19% a 21%, i když se vytvářet neměl.

Opraveno.Verze 2.0.2014.1000 ze dne 31.10.2014

Novinka Daňové kurzy

Funkcionalita faktur a dokladů oběhu zboží je doplněna o funkcionalitu daňových kurzů. Umožňuje:

 • přímo na fakturu/dobropis (nebo jiný doklad oběhu zboží) zadat kurz podle zákona o DPH, může být jiný, než je kurz faktury.
 • rekapitulace DPH a odpočet zaplacených záloh s tiskne přepočten daňovým kurzem
 • je umožněno účtovat "daňové druhy řádků kontací" s přepočtem účetním (jako doposud) nebo s přepočtem účetním a zároveň kurzový rozdíl.

Hlavní změny v Helios Orange:

Globální konstanty, fakturace, nová konstanta Režim kurzu DPH pro faktury.

 • Pouze v účetním deníku (výchozí) = stávající režim
 • Přímo na fakturách

Hlavička dokladu, Akce, Zaokrouhlení a další údaje Lze upravit Režim kurzu DPH pro faktury:

 • Pouze v účetním deníku (výchozí)
 • Přímo na fakturách

Rozdíly:

Pouze v účetním deníku:

 • tiskový formulář
  • rekapitulace DPH – kurz faktury, HM
  • odpočet daňových záloh – kurz faktury, HM
 • účtování
  • účetní částky (částka MD, částka Dal) – kurz faktury
  • základ DPH, částka DPH – kurz DPH se dohledá až při účtování, měna DPH

Přímo na fakturách:

 • tiskový formulář
  • rekapitulace DPH – kurz DPH, měna DPH
  • odpočet daňových záloh – kurz DPH, měna DPH
 • účtování
  • účetní částky (částka MD, částka Dal) – kurz dle kontace
  • základ DPH, částka DPH – kurz DPH, měna DPH z faktury

Na záložce 7 - Dodatky je oblast [2] - Kurz DPH, kde je vidět / lze editovat daňový kurz na základě nastavení Zdroje kurzu (lze přednastavit na řadě dokladů (faktury, dobropisy nebo jiné doklady

oběhu zboží):

 • Daňový kurz
 • Celní kurz
 • Kurz faktury

Je upraveno účtování faktur s daňovými kurzy:

V kontacích faktur a dobropisů je pro řádky kontace:

 • Základ DPH
 • Částka DPH
 • Částka včetně daní
 • Ostatní částky
 • Základ daně sum. slevy
 • Částka daně sum. slevy
 • Částka vč. daně sum. slevy
 • Ostatní částky sum. slevy
 • Základ daně - korekce(hlavička)
 • Částka daně - korekce(hlavička)
 • Částka vč.daně - korekce(hlavička)
 • Ostatní částky - korekce(hlavička)
 • Základ DPH (hlavička)
 • Částka DPH (hlavička)
 • Částka včetně daní (hlavička)
 • Ostatní částky (hlavička)
 • Záloha - základ DPH
 • Záloha - částka DPH
 • Záloha - ostatní částky
 • Záloha - korekce částka DPH
 • Záloha - korekce základ DPH
 • Záloha - kurz.rozdíl základ daně
 • Záloha - kurz.rozdíl částka daně
 • Záloha - kurz.rozdíl částka celkem
 • Záloha - kurz.rozdíl ostatní částky
 • Záloha - kurz.rozdíl doklad celkem
 • Záloha - korekce tržeb

možné zadat způsob přepočtu - pole "Přepočet".

Hodnoty:

 • Účetní - přepočet účetním kurzem (dosavadní způsob)
 • Daňový - přepočet daňovým kurzem
 • Kurzový rozdíl - kurzový rozdíl (mezi účetním a daňovým kurzem)

Platí: Účetní přepočet = Daňový přepočet + Kurzový rozdíl

Proto: Je-li v rámci jedné kontace zadán řádek kontace stejného druhu a stejné sazby DPH pro všechny varianty přepočtu, pravděpodobně dojde k dvojnásobnému zaúčtování dané hodnoty. Na tuto situaci upozorní systém při ukládání editoru řádku kontace info-hlášením:
V kontaci je řádek "druh řádku" uveden s účetním přepočtem, daňovým přepočtem i kurzovým rozdílem.
Může dojít k dvojnásobnému zaúčtování.
Platí: účetní přepočet = daňový přepočet + kurzový rozdíl

Účetní přepočet se použije pro faktury / dobropisy, které mají nastaveno Režim kurzu DPH pro faktury na Pouze v účetním deníku. NELZE použít pro faktury s přepočtem: Daňový nebo Kurzový rozdíl.

Daňový přepočet a Kurzový rozdíl se použijí pro faktury / dobropisy, které mají nastaveno Režim kurzu DPH pro faktury na Přímo na fakturách. Po zaúčtování je v deníku nastaven příznak Samovyměření

z faktur. Ten zabezpečuje to, že se účetní doklady nepřepočtou účetním kurzem.


Novinka V návaznosti na řešení daňových kurzů na fakturách jsou daňové kurzy doplněny i na navázané zálohové faktury.

Nová funkcionalita je závislá na nastavení na faktuře "Režim kurzu DPH pro faktury". Je-li nastaveno "Pouze v účetním deníku", je funkcionalita původní. Je-li nastaveno "Přímo na fakturách", projeví se v systému zálohových faktur níže popsané nové vlastnosti.

Je nutno zdůraznit, že na realizační fakturu lze navázat pouze ty zálohové faktury, které mají shodně nastaven "Režim kurzu DPH pro faktury".

Na hlavičce zálohové faktury jsou nová pole: "Položky (měna)" - suma položek v měně DPH "Částka zaokrouhlení (měna)" - částka zaokrouhlení měny DPH "Záloha (měna)" - záloha celkem v měně DPH Nová pole jsou viditelná v případě, že je na faktuře nastaven režim kurzu "Přímo na fakturách" a měna faktury nebo měna DPH nejsou hlavní měna.

Na položce zálohové faktury jsou nová pole: "Cena bez DPH-daňový kurz", "Částka DPH-daňový kurz" a "Cena s DPH-daňový kurz" - obsahují hodnoty v měně DPH. Nová pole jsou viditelná v případě, že je na faktuře nastaven režim kurzu "Přímo na fakturách" a měna faktury nebo měna DPH nejsou hlavní měna. Funkcionalita přepočtů DPH a cizí měny je stejná jako u původních polí.

Dále jsou v přehledu položek zálohových faktur nová pole pouze pro zobrazení: "Cena bez DPH-daňový kurz, kurzový rozdíl", "Částka DPH-daňový kurz, kurzový rozdíl" a "Cena s DPH-daňový kurz, kurzový rozdíl" - obsahují kurzové rozdíly v měně DPH.

"Cena bez DPH-daňový kurz, HM", "Částka DPH-daňový kurz, HM" a "Cena s DPH-daňový kurz, HM" - obsahují hodnoty v hlavní měně přepočtené z měny DPH.

"Cena bez DPH-daňový kurz, HM, kurzový rozdíl", "Částka DPH-daňový kurz, HM, kurzový rozdíl" a "Cena s DPH-daňový kurz, HM, kurzový rozdíl" - obsahují kurzové rozdíly v hlavní měně přepočtené z měny DPH.


Novinka Při volbě "Splatnost neměnit" se na faktuře přijaté/vydané přepočítává pouze Lhůta splatnosti. Datum splatnosti se nemění.


Novinka Převod dokladů

Pokud na cílovém dokladu není vyplněno Vlastní DIČ DPH, je převedeno ze zdrojového dokladu.
Pokud na cílovém dokladu je vyplněno Vlastní DIČ DPH, je ponecháno.
Poté je podle atributu Vlastní DIČ DPH na cílovém dokladu provedena kontrola/změna sazeb DPH a příslušných částek na položkách.


Novinka Chyba, kdy se při exportu zprávy EDI faktury na odběratele bez vyplněného DIČ u tuzemské platby vypsala chyba "V číselníku Sazeb DPH nenalezena sazba DPH pro DUZP=datum a Zemi=Iso kód země", a zpracování se ukončilo, byla odstraněna.


Oprava Oprava generování QR kódu pro tisk formuláře faktury s QR kódem - ošetřuje stav nevyplnění některých nepovinných hodnot (např. specifický symbol, konstantní symbol).


Oprava Nastavení konstant Při automatickém přiřazení úhrad přiřazovat úhrady i na již uhrazené faktury, Zaplacené faktury posuzovat k + tolerance na měně nemuselo být za určitýchokolností respektováno.

Opraveno.


Oprava Skonta.

Při generování Opravného daňového dokladu v modulu Fakturace (Skonta, Vygenerovat ODD) na přelomu období mohl program hlásit chybu: Datum pořízení nespadá do období na dokladu.

Opraveno


Novinka Při ručním výběru bankovního spojení na dokladech zboží se nyní přenese specifický symbol. Není-li na bankovním spojení vyplněn, stávající se nepřepíše.Verze 2.0.2014.0900 ze dne 22.09.2014

Novinka V globální konfiguraci modulu Fakturace je nová konstanta pro řízení nápočtu skonta

Dohledat skonto dle:

 • Organizace
 • Místa určení


Novinka Pokud je pole Lhůta splatnosti změněno ručně, nedochází pak už k jeho přepočítání kvůli změně jiného pole.


Novinka U voleb Kopie faktury a Realizační faktura je na formuláři změněno pořadí prvků. Řada dokladu byla posunuta na první místo. Aktivní však zůstává následující atribut Datum případu.Verze 2.0.2014.0800 ze dne 02.09.2014

Novinka Ve Vzájemných zápočtech (Fakturace) jsou pole Účet, Párovací znak, Organizace, Útvar opět přístupná i po potvrzení zápočtu (vyplnění Datumu potvrzení). Uzavře se až po zaúčtování zápočtu.


Oprava EDI zprávy

Při exportu dobropisů mohlo docházet k chybě, která způsobila, že sumarizační řádek obsahoval místo některých částek nuly. Tato chyba byla odstraněna.
Pokud při exportu Dobropisu obsahujícího pouze jednu sazbu DPH formát zprávy vyžaduje uvedení základní i snížené sazby DPH, dojde k dohledání návazné faktury a podle na faktuře uvedených data DUZP a země příslušné k uvedenému DIČ se dohledá v číselníku "Sazby DPH" chybějící sazba.


Oprava Opraveno chybné vyhodnocení zákazu akce pro převod dokladů do zaúčtované faktury (editor faktury - záložka Doklady - akce Převod dokladu).Verze 2.0.2014.0604 ze dne 18.07.2014

Oprava Jsou-li na přijaté faktuře již zadány nějaké položky, nebylo možné změnit na hlavičce na záložce 7 údaj DIČ DPH vlastní organizace. Opraveno.Verze 2.0.2014.0601 ze dne 01.07.2014

Oprava Zápočty ve fakturaci.

V případě, že se na zápočet doplnilo datum potvrzení, bylo možno chybně přidat další závazek/pohledávku do zápočtu. S dalším negativním důsledkem, že na závazek/pohledávce zůstalo v úhradách zaškrtnuto V přípravě.
Opraveno, na uzavřený zápočet (s datumem potvrzení) není možno přídávat, rušit ani editovat závazky/pohledávky.Verze 2.0.2014.0600 ze dne 27.06.2014

Novinka Pokud je na řadě přijatých faktur nastaveno plnění DPH na Běžné plnění a DIČ DPH organizace je aktuální, zobrazí se při převodu z jiného dokladu (např. příjemky) u položek, které mají ve Zboží a služby zatrženo Přenesená DP, dotaz na převod položek do režimu přenesení daňové povinnosti. Pokud uživatel potvrdí dotaz Ano, nastaví se na cílové faktuře u položky režim PDP.


Novinka Export faktur prostřednictvím EDI zpráv ve formátech "EDITEL®-Inhouse (export)", "EDITEL®-Inhouse (export) B s kurzem 2006", "EDITEL®-Inhouse (export) s kurzem 2006", "EDITEL®-XML 2002 (export)" a "EDITEL®-XML 9/2004 (export)" byl upraven tak, aby se v informaci o pohybu zboží exportovala v případě, že je na kmenové kartě zboží zadán kód spotřební daně, i nulová hodnota množství SD.


Oprava Při kopírování faktury přijaté se mohla objevit chyba

InvalidObjectName "TabRegistraceDPH"
Opraveno


Oprava V případě, že se na faktuře neuplatňuje odpočet zaplacených záloh (není označeno pole Realizační), tiskl se přesto Odpočet zaplacených záloh.

Opraveno.Verze 2.0.2014.0500 ze dne 28.05.2014

Novinka V globálních konstantách pro fakturaci je nové zaškrtávátko "Záloha do výše realizace". Dle tohoto zaškrtávátka se přednastavuje další nové zaškrtávátko přímo v editoru faktury na záložce 2 "Sumace a slevy" v sekci záloh: "Záloha do výše realizace". Je-li zaškrtávátko zaškrtnuto, přenese se při přenosu zálohové faktury na realizační pouze částka zálohy odpovídající částce na realizační faktuře. Krácení probíhá pro každou sazbu DPH zvlášť, částky se přebírají přímo z realizační faktury.

Nastavení zaškrtávátka na faktuře si systém neukládá, je vždy přednastaveno dle globální konstanty.


Novinka Při přiřazení pošty k faktuře se k faktuře dogenerují vazby na dokumenty, které jsou připojené k poště. Stejně to funguje i z obráceného pohledu, když se připojuje faktura k poště. Pracuje pro obě dvě dvojice Faktura přijatá<->Došlá pošta, Faktura vydaná<->Odeslaná pošta.


Oprava Při generování platebních příkazů z Fakturace docházelo k chybě "Could not create constraint. See previous errors." v případě kdy platební příkazy generovali dva lidé.

Opraveno


Novinka Skonta

Akce "Použít opravu u skonta" a její alternativa v podobě zaškrtávátka v editoru je nyní přístupná i po realizaci faktury vydané.Verze 2.0.2014.0401 ze dne 30.04.2014

Oprava Tisk faktury

V rekapitulaci DPH byly chybně uvedeny částky rekapitulace DPH v případě ponížení zálohy.

OpravenoVerze 2.0.2014.0400 ze dne 23.04.2014

Novinka Opraveno přenášení formy úhrady z výdejky na fakturu vydanou.

Priority:
1. Forma úhrady ze zdrojové výdejky
2. Forma úhrady z organizace z faktury vydané
3. Forma úhrady z řady faktury vydané


Novinka Údaje pro odpočet DPH zaplacených záloh se nově načítají ze sumací cen zálohových faktur. Obsahují tedy původní částky z rekapituklace DPH zálohových faktur.

Úprava provedena pro pipeline xTabulkaDPHZaloha.Verze 2.0.2014.0302 ze dne 02.04.2014

Oprava Bankovní spojení vlastní firmy na vydané faktuře se ve verzi 2.0.2014.0300 přepsalo při dokladovém převodu z výdejky prázdným bankovním spojením z výdejky.

Opraveno.Verze 2.0.2014.0300 ze dne 27.03.2014

Novinka Do přehledu záloh navázaných k faktuře bylo doplněno nové datum Datum přijetí platby. Při přenosu zálohové faktury na realizační se do tohoto datumu plní datum DUZP zálohové faktury. Datum přijetí platby lze ručně opravit v editoru zálohy.

Do doplňkových položek, které se generují při přenosu zálohové faktury na realizační, se do pole Datum přenáší nové Datum přijetí platby. Je-li prázdné, přenáší se hodnota pole Datum (původní funkcionalita). Tím je zabezpečeno, že do tiskových formulářů se do tabulky Odpočet DPH přenáší nové Datum přijetí platby, je-li vyplněno,


Novinka Přidaná funkce kopírování textové položky na faktuře.


Novinka Do editoru faktury přidáno vyhledání kurzu při ruční opravě datumu kurzu.


Novinka Do přehledu faktur přidán atribut Navázaný dokument, který je zaškrtnutý, pokud je na záznam navázaný alespoň 1 dokument.Verze 2.0.2014.0261 ze dne 27.02.2014

Novinka V globálních konstantách Fakturace je nové zaškrtávátko Přednastavit automatický přepočet u zál.faktur. Výchozí stav je zaškrtnuto. Nastavení zaškrtávátka ovlivní aktivaci automatického přepočtu v editoru položek zálohových faktur při jejich navázání na realizační fakturu.


Novinka Pokud je v globální konfiguraci nastaveno Automatické online ověření nespolehlivého plátce a bankovního účtu na dokladu, je vždy při uložení dokladu nebo vystavení platebního příkazu zobrazeno procesní okno s průběhem aktualizace.Verze 2.0.2014.0201 ze dne 10.02.2014

Novinka V souvislosti se zavedením kontrolního výkazu (KV DPH) je nově hlídáno na dokladech na výstupu, zejména faktur vydaných, zda je správně uplatněn režim přenesení daňové povinnosti u položek, které jsou zařazeny do A.2. KV DPH SK. Jedná se o plnění podle § 69/12 f až i zákona č. 222/2004 Z.z.

Kontrola se aplikuje pouze pro doklady s místem plnění v SK - slovenská legislativa. (Vlastní země = SK a na dokladech není vlastní DIČ DPH, nebo vlastní DIČ DPH začíná na SK) a zároveň konstanta Kontrolní výkaz DPH SK je označena.

Ke globální konstantě Kontrolní výkaz DPH SK je přidána nová konstanta:
"Limit pro povinný režim PDP". Předvyplněno částkou 5000 EUR. Když se nastaví 0 (nula), žádné kontroly se provádět nebudou.

Kontrola se provádí až při ukládání dokladů (doklady na výstupu: objednávky přijaté, výdejky, faktury/dobropisy vydané), testuje se suma základů daně:
- na položkách dokladů bude zboží s kód/druh zboží pro KV DPH začínající na 10 a 12,
- na položkách dokladů bude zboží s kód/druh zboží pro KV DPH zboží začínající na 72 a 73,
- na položkách dokladů bude zboží s kód/druh zboží pro KV DPH zboží = MT,
- na položkách dokladů bude zboží s kód/druh zboží pro KV DPH zboží = IO

Když bude libovolná ze sum vyšší než limit (5000 EUR) a uvedené položky budou se sazbou vyšší než 0% (v praxi tedy 10% nebo 20%), zobrazí se upozornění:

"Na dokladu byl překročen finanční limit,
kdy je zákonem o dani z přidané hodnoty
stanoven režim přenesení daňové povinnosti.
Zkontrolujte prosím, zda je správně uplatněn
režim přenesení daňové povinnosti."

Pozor, jedná se pouze o upozornění, změnit režim na režim PDP je třeba provést ručně, nejlépe akcí Změna sazby DPH na položkách.Verze 2.0.2014.0105 ze dne 24.01.2014

Novinka Do Formy úhrady byl přidán nový atribut (v editoru zaškrtávací políčko) s textem Bezhotovostní. Atribut určuje, které formy úhrady nejsou určeny pro úhradu v hotovosti. Při generování pokladního dokladu z faktury (nebo připojování faktury k PD) se tento atribut u všech vybraných faktur kontroluje, a pokud je některá z Forem úhrady ve vybraných fakturách označena jako Bezhotovostní, pro pokračování akce je vyžadován souhlas "Chcete vygenerovat PD k bezhotovostní úhradě?".Verze 2.0.2014.0104 ze dne 20.01.2014

Novinka Pokud je zaškrtnutá konstanta Účetnictví, Kontrolní výkaz DPH, je v editoru kopie dokladu nové pole Dod. faktura KV.

Hodnota se pro pole Dod. faktura KV z kopírovaného záznamu do editoru nepřenáší, obdobně jako pro pole Dodavatelská faktura.


Oprava Pro zakázanou organizaci bylo možné vytvořit kopii dokladu zboží.

Pro blokované/zakázané vozidlo bylo možné vytvořit kopii dokladu zboží. Opraveno.


Novinka Kontrola na nespolehlivého plátce a nezveřejněný bankovní účet správcem daně se provádí až v okamžiku uložení faktury v editoru (stisknutí OK). Logování použití zůstává beze změny.


Novinka Pokud je povinnost odesílat kontrolní výkaz DPH (KV DPH), byla přidána možnost i na vydaných fakturách/dobropisech nastavit způsob doplňování pořadového čísla faktury pro KV DPH. Využije se zejména v případě, že jsou vydané faktury/dobropisy importovány z jiných systémů.

Funkcionalita je přístupna pouze, když je konstanta Kontrolní výkaz DPH SK označena.

Na řadě dokladů - vydaných faktur a dobropisů lze nastavit Zdroj číslování pro KV DPH s volbami:

 • Číslo faktury (Výchozí volba. Stávající způsob, pořadového čísla faktury pro KV DPH = číslo faktury)
 • Dodavatelská faktura (pořadového čísla faktury pro KV DPH = Dodavatelská faktura.)
 • Dodavatelská fa pro KV (Při této volbě se v editoru vydané faktury/dobropisu zobrazí a zpřístupní pole atributu Číslo faktury KV. Pořadového čísla faktury pro KV DPH = Dod. faktura KV).
Verze 2.0.2014.0100 ze dne 10.01.2014

Novinka Při kopii dokladu (faktura přijatá, dobropis vydaný) se přenese konstantní symbol ze zdrojového dokladu, ale jen v případě, že neexistuje konstantní symbol u výchozího bankovního spojení.


Novinka V editoru Přijaté faktury se pole Dod. Faktura KV zobrazuje pouze pokud je zaškrtnuta konstanta Kontrolní výkaz DPH SK v globálním nastavení - Účetnictví další


Oprava Opraveno nabízení datumů na přelomu roku podle zvoleného období. Při zadávání dokladu do starého období se do Data případu předvyplní poslední den příslušného období.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export