Důležité:


Fakturace - Změny 2013

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2013.1200 ze dne 20.12.2012

Novinka Při platbě na nezveřejněný bankovní účet se zohledňuje minimální částka zadaná v globální konfiguraci: DPH - Zajištění DPH - Limit úplaty při ručení při platbě na nezveřejněný bankovní účet. Implicintí hodnota je 700.000,- Kontrola se aplikuje při uložení faktury - stisku tlačítka OK. Obdobně po opravě faktury při stisku tlačítka OK.


Novinka V akci "Pokladní doklady - Přehled.." nad fakturami lze vytvořit z označené faktury nový pokladní doklad. Pokud se měna označené faktury a vybrané pokladny liší, zobrazí se dotaz

Vytvořit pokl.doklad v pokladně (číslo, měna a název pokladny)?

Pro odpověď "ANO" vytváření PD pokračuje beze změn, pro odpověď "NE" se znovu zobrazí k výběru seznam pokladen, avšak pouze těch, které mají Měnu shodnou s měnou faktury,


Oprava Ve faktuře je na Def.OK nastaveno, aby se otevřel nový doklad. Pokud je editor uložen pomocí Def.OK a kurzor je v dané chvíli na záložce č.3, nový doklad se otevřel opět na záložce číslo 3.

Opraveno, nový doklad se otevře na záložce 1.


Oprava Ve faktuře vydané je zadaná pouze daňová záloha, která je zúčtovávána. V seznamu položek jsou položky se stejnou sazbou DPH. Při zobrazení rekapitulace DPH pouze za tento doklad je vše OK.

Pokud se však označí více dokladů a zvolí se z menu Rekapitulace DPH, v seznamu se nezobrazila výše zmíněna faktura.
Opraveno.


Oprava Pro zakázanou organizaci bylo možné vytvořit kopii faktury.

Opraveno.Verze 2.0.2013.1100 ze dne 27.11.2013

Tip Realizační faktura, záložka 2 - Sumace a slevy, přehled Zálohové faktury k faktuře (BID 441), akce Nový. Pokud jsou zálohové faktury v minulém roce, musel si uživatel vždy přepnout v liště období. Nově je proto přehled zálohových faktur zobrazován přes všechna období.


Novinka Na spodním okraji editoru faktury se vypisuje částka s ohledem na celkové zaokrouhlení faktury ze záložky 2.


Novinka V dokladech Oběhu zboží a Fakturace byla rozšířena akce Dorovnání úhrad o pole Popis úhrady, který se propíše spolu s datumem do dorovnávací úhrady.Verze 2.0.2013.1000 ze dne 30.10.2013

Upozornění Editor faktury

Nové uspořádání editorů dokladů Oběhu zboží a Fakturace. Funkcionalita zůstává nezměněna, mění se pouze vzhled.

 • z první záložky 1-Hlavička se přesunuly sekce Kontaktní zaměstnanec a osoba, Kurz DPH a Poznámky na novou záložku 7-Dodatky
 • druhá záložka 2-Sumace a slevy byla rozdělena na podzáložky
  • Zálohy, Rekapitulace DPH
  • Sumace a sumační slevy
  • Doplňkové položky

Ke změně dochází především proto, aby bylo možné v dokladech Oběhu zboží a fakturace využívat novou funkcionalitu Uživatelských editorů, tedy upravovat editory podle individuálních potřeb uživatele. Podrobně viz příručka Uživatelské editory.

Editory převedené do uživatelských editorů:

 • textové položky
 • doklady oběhu zboží
 • zádržné
 • uvolněné zádržné
 • skonto
 • předpis skonta

V přehledu "Druhy dokladů pohybu zboží" je nová akce "Přiřazení uživatelských editorů". Zde je možno dané řadě přiřadit definici pro editor dokladu a textových položek.


Novinka Kopie faktury, Splatnost cílového dokladu nastavena na Zadané datum splatnosti - do pole pro zadání datumu se nebylo možné dostat pomocí tabelátoru, jen myší. Opraveno.


Oprava Faktura vydaná se sazbami 21 a 15 %

odečítají se 2 zálohy:
jedna se sazbami 14 a 20 %
druhá se sazbou 14 %
systém vygeneruje 2 korekční řádky, ale na obou byla plná částka korekce pro sazbu 15%

Opraveno.Oprava Při generování QR kódu platby do tiskového formuláře vydané faktury byly dotaženy nesprávné údaje platby (variabilní symbol, částka apod.).

Opraveno.Verze 2.0.2013.0901 ze dne 04.10.2013

Novinka Do definice formuláře pro tisk vydané faktury byl přidán datový zdroj QRKodPlatby pro tisk QR kódu, který umožní zaplacení faktury.

Specifkace:
http://qr-platba.cz/pro-vyvojare/specifikace-formatu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Short_Payment_Descriptor


Novinka Na spodním okraji editoru faktury se vypisuje částka celkem po zaokrouhlení.


Novinka Zaokrouhlení zálohové faktury
 • Zálohová faktura na 99,90 Kč. Na CZK nastaveno zaokrouhlení na jednotky, tj. k úhradě 100,-- Kč. Zákazník zaplatí 100,- Kč.
 • Daňový doklad k platbě na 100,- Kč, přiřadí se zálohová faktura a 0,10 Kč se muselo do zaokrouhlení zálohy dopsat ručně

K popsané situaci docházelo v případě, že byla globální konstanta Daňový základ realizační faktury počítat z HM nastavena na Ne, potom se částka zaokrouhlení vždy vynulovala. Úprava - vynulování částky zaokrouhlení nastane pouze v případě, že se zadaná měna na realizační faktuře liší od hlavní měny.Verze 2.0.2013.0801 ze dne 02.09.2013

Tip Umožněno hromadné navázání (přenos) označených zálohových faktur.

Po ukončení navázání (přenosu) více faktur najednou systém neotevře editor, ten otevře jen v případě přenosu jedné faktury.


Novinka Do editoru položky navázané zálohové faktury doplněn automatický přepočet.

Je-li automat aktivní/zapnutý nebo neaktivní/vypnutý, signalizuje nápis na novém tlačítku v horní části editoru: "Automatický přepočet:ZAPNUTO" nebo
"Automatický přepočet:VYPNUTO". Stiskem tlačítka se stav automatu převrací.
Přednastavená hodnota pro všechny položky je ZAPNUTO.

Je zapojen na 4 pole částek: částka bez DPH a částka celkem a totéž pro valuty.
Na pole částky DPH automat zapojen není, protože lze počítat jak částku celkem tak částku bez DPH. Pro změnu částky DPH je proto nutno přepnout se do režimu "Automatický přepočet:VYPNUTO", provést úpravu částky DPH a příslušný přepočet a případně zpětně zapnout režim "Automatický přepočet:ZAPNUTO".

Je-li automat ve stavu VYPNUTO, chová se editor stejně jako dříve - jsou přístupná všechna pole pro částky a je potřeba přepočet DPH nebo HM<->CM provádět pomocí funkčních tlačítek.

Je-li automat ve stavu ZAPNUTO, editor se chová takto:

 • fukční tlačítka pro přepočty jsou stále přístupná
 • ve chvíli otevření editoru jsou pole částek přístupná, lze mezi nimi přepínat a nedojde-li ke změně některé hodnoty, nejsou přepočítávána
 • dojde-li k uživatelské změně některé hodnoty, tak při opouštění pole se změněnou hodnotou jsou ostatní pole částek automaticky přepočítána a znepřístupněna
 • je-li požadavet vstoupit do některého nepřístupného pole pro částku, lze použít rychlou klávesovou zkratku "Ctrl + písmeno", které je uvedeno na první pozici nadpisu pole. Např. pro vstup do nepřístupného pole "Cena s DPH" lze realizovat stiskem "Ctrl + C".
 • při změně částky bez DPH se dopočítá napřed částka DPH z částky bez DPH a poté částka s DPH
 • při změně částky s DPH se dopočítá napřed částka DPH z částky s DPH s koeficientem a poté částka bez DPH
 • jsou-li přístupna i pole pro cizí měnu, dojde navíc k přepočtu HM<->CM
 • pole pro sazbu DPH je nepřístupné

Jestliže je automat během editace vypnut, zpřístupní se k editaci všechna pole částek.
Jestliže je automat opět zapnut, provede se přepočet z pole, které bylo ve chvíli zapnutí automatu vybráno k editaci a ostatní pole se znepřístupní.


Novinka V editorech globálního nastavení (záložka Fakturace) a číselníku organizací přidán nový atribut Lhůta splatnosti dodavatele. Posloupnost výběru splatnosti zůstává stejná, jen v případech kdy bude doplňováno dle lhůty organizace, resp. z globálního nastavení, bude na základě dokladu (vstupní/výstupní) dosazena Lhůta odběratelská (původní) nebo dodavatelská (nová). Jako výchozí hodnoty jsou pro Lhůtu dodavatelskou nastaveny hodnoty původní splatnosti.


Novinka Pro export faktur vydaných ve formátu "EDITEL®-Inhouse (export)", "EDITEL®-Inhouse (export) B s kurzem 2006" a "EDITEL®-Inhouse (export) s kurzem 2006" byla doplněna v Definici zprávy na záložce 5-Dodatky možnost zrušit zaškrtnutí údaje "Zaměstnanec s kontakty". Kontaktní zaměstnanec potom nebude přenesen do řádku TXT, i když bude na faktuře uveden. Pokud nebude zaškrtnut ani údaj Spisová značka, řádek TXT se v exportované zprávě vůbec nevytvoří.


Novinka U formátu zpráv "EDITEL®-XML 9/2004 (export)" pro export vydaných faktur je v definici zprávy na záložce 5-Dodatky nová možnost nastavení hodnoty, která bude exportována jako Název zboží (node "article_name"). V poli "Název zboží plnit z údaje" je možné zadat Název1 až Název4, Popis1 až Popis4, Poznámka, dále lze vybrat externí atribut z Položek dokladu oběhu zboží nebo ze Kmene zboží. Plnění hodnoty Specifikace (node "specification") se tím nezmění.Verze 2.0.2013.0703 ze dne 02.08.2013

Oprava Při importu faktury přijaté, která byla vystavena v cizí měně a obsahovala zaokrouhlení, pomocí zprávy formátu "EDITEL®-XML (import)", mohlo dojít k ukončení chybou "Column name ...". Tato chyba byla odstraněna.Verze 2.0.2013.0700 ze dne 08.07.2013

Novinka Připojení faktury k pokladnímu dokladu bylo upraveno tak, aby šla připojit i faktura s uzavřenou zakázkou.Verze 2.0.2013.0600 ze dne 18.06.2013

Novinka Při převodu zálohové faktury na realizační fakturu systém kontroluje, zda je přenášená zálohová faktura zcela uhrazena v úhradách (případně přeplacena). Je-li tomu tak, do vazební tabulky záloh se přenese datum poslední úhrady.


Novinka V editoru, který se objeví před kopírováním faktur, jsou z ergonomických důvodů při pohybu tabelátorem přeskočeny položky, které jsou pouze ke čtení.


Novinka Na Druhy dokladů pohybu zboží byly doplněny sloupce:
 • Zálohová faktura, zaškrtávátko, implicitně nezatrženo
 • Účet zálohy, pole přístupné pouze když je zaškrtnuto Zálohová faktura.

Banka Při přípravě účtování bylo doplněno dohledání účtu zálohy z řady dokladů v případě, že je na řádek bankovního výpisu přiřazena faktura. Takto dohledný účet má nejvyšší prioritu.

Došlé objednávky Podle stavu přepínače na řadě generované faktury se vytvoří buď zálohová faktura nebo normální/realizační faktura. V případě, že je nastaven příznak "realizační faktura", jsou k výsledné faktuře navázany všechny zálohové faktury vygenerované z odpovídající došlé objednávky.


Novinka Při zakládání aktivity z Celkového přehledu se vybírá kategorie aktivity. Pokud se v seznamu kategorií (při zakládání aktivity) uloží sestava, ve které se nastaví třídění, a tato sestava se nastaví jako výchozí, zobrazila se sice při dalším zakládání aktivity sestava, ale třídění se neaplikovalo.

Upraveno.


Oprava Při současné kopii faktur vydaných v EUR i CZK je nově zatržítko datum kurzu podle původních dokladu. Ať je zatrženo či ne, stejně mi nezkopíruje doklad v cizí měně a objeví se chybová hláška - Položka kurzu musí být zadána. Kurz ve faktuře je zadán. Doklad v CZK se v pořádku zkopíruje.

Když se kopírují pouze faktury v EUR více současně, je to v pořádku. Opraveno


Oprava V případě generování realizační faktury z vícero dokladů se zaškrtnutou volbou "Jedna realizační faktura" byl vytvořen doklad, který obsahoval položky pouze z prvního označeného dokladu. Opraveno.Verze 2.0.2013.0515 ze dne 12.06.2013

Oprava Opravena chyba při kopii více faktur "Položka kurz musí být zadána".Verze 2.0.2013.0514 ze dne 30.05.2013

Oprava Na nové vydané faktuře bylo prázdné bankovní spojení vlastní organizace.

Opraveno.Verze 2.0.2013.0513 ze dne 28.05.2013

Oprava V případě, že se na realizační fakturu přiřazuje více zálohových faktur se změnou sazby DPH a suma částek na zálohových fakturách je vyšší než částka realizační faktury pro danou sazbu DPH, byla chybně výsledná rekapitulace DPH na realizační faktuře.

Opraveno.Verze 2.0.2013.0400 ze dne 05.04.2013

Tip Novelizovaný zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p.p., definuje v § 109 Ručení příjemce zdanitelného plnění mimo jiné i ručení z titulu "nespolehlivý plátce" a "zveřejněné bankovné účty" způsobem "umožňující dálkový přístup".

V Helios Orange je provedeno napojení na webovou službu MFČR Údaje o registraci - DPH, který dálkový přístup umožňuje. Na označených organizacích je možno spustit dotaz v Číselníku organizací: Zajištění DPH, Aktualizovat údaje z webu. Údaje o nespolehlivém plátci uloží k organizaci, údaj, zda je účet zveřejněn je uloženo k účtu. Při výběru organizace, u které je důvod k ručení, se objeví varovná hláška, je možno použití ukládat do logu. Je možno zapnout upozornění i při generování tuzemského plat. příkazu.

Bližší popis viz Poradna: https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Nespolehliv%C3%AD_pl%C3%A1tci,_zve%C5%99ej%C5%88ovan%C3%A9_%C3%BA%C4%8Dty_-_Poradna_(CZ)


Novinka Webová služba Údaje o registraci DPH (informace o nespolehlivých plátcích a zveřejněných bankovních účtech)

Dotazy na webovou službu MFČR Údaje o registraci DPH jsou ve smyslu zveřejněných limitů k webové službě MFČR "Údaje o registraci DPH" omezeny z technického hlediska na:

 • odeslání více než 10.000 požadavků za 24 hodin
 • odeslání více než 2.000 požadavků za 1 hodinu
 • odesílání více než 4 požadavků zároveň (paralelně)

Upozorňujeme, že z hlediska systému jsou kontrolovány pouze omezení, které lze kvantifikovat. Pro úplnost uvádíme všechna omezení a doporučujeme se jimi řídit:
Generální finanční ředitelství si vyhrazuje právo omezit nebo znemožnit přístup k WWW službě uživatelům (identifikovaným podle zdrojové IP adresy či jinak), kteří:

 • odešlou k vyřízení více než 10.000 požadavků za 24 hodin, (jeden požadavek = jedno volání služby)
 • odešlou k vyřízení více než 2.000 požadavků za 1 hodinu, (jeden požadavek = jedno volání služby)
 • odesílají zároveň (paralelně) více než 4 požadavky najednou
 • se snaží o porušení bezpečnostní ochrany WWW serverů Daňového portálu a jeho aplikací,
 • používají WWW službu či jiné aplikace Daňového portálu jinak, než podle oficiální dokumentace,
 • opakovaně posílají nesprávně vytvořené požadavky,
 • opakovaně posílají stejné požadavky,
 • obcházejí povolené limity odesíláním požadavků z většího množství IP adres,
 • automatizovaně propátrávají databázi náhodnými údaji nebo generují většinu nesprávných dotazů.

Generální finanční ředitelství si vyhrazuje právo výše uvedená pravidla v případě potřeby změnit.


Novinka Z kontroly nespolehlivých plátců a zveřejněných bankovních účtů jsou vyloučeny organizace, které nejsou platnými plátci DPH v ČR dle přiřazených DIČ.

Dále byla přidána možnost kontroly Jiného důvodu ručení DPH:

 • § 109 1/a - daň nebude úmyslně zaplacena
 • § 109 1/b - plátce nemůže platit daň
 • § 109 1/c - zkrácení daně, vylákání daňové výhody
 • § 109 2/a - zjevná odchylka od ceny obvyklé
 • § 109 4 - neregistrovaný distributor PHVerze 2.0.2013.0300 ze dne 27.03.2013

Novinka Doplněna vazba mezi textovými položkami dokladů oběhu zboží a organizací na hlavičce dokladu.


Novinka Při generování pokladního dokladu z faktury nad přehledem faktur byl doplněn přenos zaměstnance na pokladní doklad.


Novinka V předpisech skonta je nově možno zadat způsob zaokrouhlení výsledné částky při generování Skonta nad fakturami.

V editoru skonta faktury jsou 3 nové akce (tlačítka v nástrojové liště) umožňující vypočítat výslednou částku se zaokrouhlením na setiny nebo destiny nebo na jednotky.Verze 2.0.2013.0208 ze dne 27.02.2013

Novinka Import zaokrouhlení do faktury přijaté formátem "EDITEL®-XML (import)" bylo upraveno tak, aby hodnoty atributů "Saldo" a "HM Celkem po zaokrouhlení" byly shodné.


Oprava Systém se choval rozdílně při pořizování faktury v roce 2013 s vyúčtováním daňového dokladu z roku 2012 dle způsobu zadání položek na vyúčtovací fakturu:

Opraveno. K chybě docházelo v případě, že textové položky obsahovaly řádky v základní i snížené sazbě DPH.Verze 2.0.2013.0130 ze dne 25.01.2013

Novinka Nad vydané faktury byla přidána akce Skonta, Vygenerovat ODD... (opravný daňový doklad).

Pouze pro licenci se submodulem skonta. Pro faktury se skontem, které byly uhrazeny a skonto bylo uplatněno, lze (i hromadně) vygenerovat opravný daňový doklad (v Helios Orange dobropis), který je vystaven na čásku skonta (cena vč. daně.). Faktury musí být zrealizované. Položky skonta musí být označeny Použít opravu u skonta. Automaticky se nastavení podle nastavení globální konstanty Fakturace, Použít opravu u skonta. Jako výchozí je pro SK legislativu neoznačeno, pro ostatní legislativy označeno. Pro každou organizaci a měnu vznikne samostatný ODD. Do Poznámky 1 se zkopírují evidenční čísla původních faktur. Pro každou fakturu a sazbu daně vznikne ve vygenerovaném ODD jedna textová položka. Pozor, při hromadném generování ODD z faktur v CM je nutno na vygenerovaný ODD doplnit kurz ve smyslu ustanovení § 42/1b), § 42/4 a § 45/4 (kurz platný první pracovní den kalendářního roku, ve kterém vznikl důvod opravy). Vygenerované ODD lze zobrazit akcí místního menu Vygenerované ODD... V dodatkovcýh položkách je sloupec StavSkonta, kde se zobrazí některý z možných stavů skonta:

 • Bez Skonta
 • Skonto vystavené
 • Skonto uplatněné
 • Skonto uplatněné bez opravy
 • Skonto uplatněné s opravným doklademVerze 2.0.2013.0128 ze dne 21.01.2013

Tip V editoru faktury vydané či přijaté, popř. dobropisu vydaného či přijatého jsou 2 nová políčka: "Splatnost od" a "Lhůta splatnosti".

Hodnoty obou nových polí je možno zobrazit v přehledu.
Políčko "Splatnost od" se nastaví při vytváření nového záznamu z hodnoty pole "Datum splatnosti počítat od" na řadě dokladů, popř. se přebere při kopii v případě, že je v editoru kopie zvolena pro "Splatnost cílového dokladu" varianta "Zachovat lhůtu splatnosti původního dokladu". Následně již výpočet data splatnosti na dokladu probíhá podle tohoto políčka.
Políčko "Lhůta splatnosti" je rozdíl ve dnech mezi datem splatnosti a datem specifikovaným v políčku "Splatnost od". Pokud je "Splatnost od" nastaveno na "Splatnost neměnit", je lhůta splatnosti vypočtena z data případu.


Novinka V přehledu úhrad nad fakturou byla vazba na hlavičku v poli pro vazbu na položku - chyba byla odstraněna a ID hlavičky PD i položky PD se nyní plní správnými hodnotami.

Při změně údajů datum případu, částka, částka CM a kód měny na pokladním dokladu se změna nepromítla v případě vazby, vytvořené hromadným generováním, do úhrady. Chyba byla odstraněna, nyní se změny uvedených údajů promítají i do úhrady.


Novinka Jedná se o vystavení faktury s odpočtem záloh s jinou sazbou DPH (zaplaceno v předchozích letech) v případě změny sazeb DPH.

V případě, že je na faktuře nastavena jako vstupní cena (libovolná) cena s daní, jsou nyní korekce počítány novým algoritmem. Pro nastavení druhu vstupní ceny bez daně jsou korekce generovány jako dosud.

Nevzniká řádek se způsobem vzniku Automatem - korekce DPH
Kromě doplňkových položek typu "Záloha - změna DPH", vznikají případně doplňkové položky nového typu - "Záloha - korekce tržeb" (určena pro účtování) a "Záloha - pomocný řádek" - neučtuje se. Pro účtování doplňkových položek "Záloha - korekce tržeb" je určen nový druh řádku kontace - "Záloha - korekce tržeb".

V případě postupu - napřed se vloží záloha a potom se vystaví položky faktury je nutné po přechodu na záložku 2 - "Sumace a slevy" zaškrtnout (případně odškrtnout a zaškrtnout) zaškrtávátko "Realizační", aby se vynutil nápočet korekcí.Verze 2.0.2013.0105 ze dne 07.01.2013

Novinka V akci "Změna sazby DPH" se zobrazí jen aktuálně platné Sazby DPH. Omezení neplatí pro zdrojové sazby (v případě spuštění nad hlavičkami dokladů).


Novinka Při kopii faktury a výběru Zadaný účetní kód nešlo přímo editovat pole s účetním kódem, muselo se přes číselník.

Nyní je možno přímo zadat číslo kontace z klávesnice. Zároveň byla do tlačítka OK doplněna kontrola na existenci zadané kontace (číslo + druh dokladu).

Dále byla doplněna kontrola na vyplněnost Data případu.


Oprava Při kopii faktury přijaté se nepropsalo zadané číslo dodavatelské faktury do nově vytvořeného dokladu. Opraveno.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export