Důležité:


Fakturace - Změny 2012

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2012.1219 ze dne 20.12.2012

Novinka Na řadách faktur je nastavení pro chování datumů pro nové faktury. Chování datumů na návazné faktuře je pak následující:

Datum případu - určuje volba na řadě výdejky (návazné doklady)
a) aktuální datum
b) datum zdrojového dokladu
Datum vystavení - určuje řada FaVy (místo volby prázdné se dosadí datum případu)
DUZP - datum realizace výdejky
Splatnost - určuje řada FaVy (místo volby prázdné se dosadí datum případu)
Období stavu - určuje řada FaVy (místo volby prázdné se dosadí datum případu)Verze 2.0.2012.1204 ze dne 04.12.2012

Oprava Ve verzi 2.0.2012.1202 se při generování faktur vydaných např. z výdejek mohly generovat faktury s chybným datem splatnosti.

Opraveno.Verze 2.0.2012.1202 ze dne 03.12.2012

Novinka Do druhu dokladů pro Faktury vydané a dobropisy byl na záložku 1-Definice přidán nový atribut "Povolit úpravu DPH". Aktivace tohoto atributu umožňuje na fakturách dané řady upravovat pole DPH.

Pole bylo přidáno do importu a exportu Helios XML.
Pozn: V případě, že je importovaný doklad z verze Helios, kde ještě nebyl tento atribut, a je importován do řady s tímto atributem povoleným, má tato faktura uvedený atribut neaktivní.


Novinka Na kontaci pro faktury vydané lze zadat nový řádek kontace "Samovyměření - není nárok". Musí se vyplnit sazba DPH, účet, lze nastavit účet DPH a Uplatnit DPH na "Ano". Cizí měna je nastavena napevno na "Ne" a nelze změnit. Účtování cizí měny na tomto řádku není podporováno. Důvod - částka v hlavní měně může být vypočítána z dvou různých měn (měna faktury a měna DPH)

Do deníku se zaúčtuje částka z položky (základ DPH) + DPH pro samovyměření a do sloupců Základ DPH se dostane částka z položky (základ DPH) a do sloupce Částka DPH částka DPH pro samovyměření.


Novinka Pro faktury vydané a dobropisy vydané byla uvolněna k editaci pole DPH na položkách faktury (skladové i textové).


Novinka Provedena revize funcionality samovyměření na faktuře.

Doplněn Datum kurzu na doklady oběhu zboží.


Novinka Nastavení datumů v Druhy dokladů pohybu zboží na záložce 3 - Přednabízení, část [5] Datumy pro faktury přijaté/vydané, dobropisy přijaté/vydané bylo pro Datum splatnosti počítat od: rozšířeno o další variantu - Prázdné.

Volbou této varianty se stane neaktivní Lhůta splatnosti.


Novinka Do přehledu Poznámky k dokladům byly přidány požadované náležitosti daňových dokladů podle směrnice 2010/45/EU:

Pouze CZ legislativa:

 • Vystaveno zákazníkem
 • Daň odvede zákazník

Pouze SK legislativa:

 • Dodanie je oslobodené od dane
 • Vyhotovenie faktúry odberateľom
 • Prenesenie daňovej povinnosti


Novinka Funkcionalita samovyměření na přijatých fakturách je uvolněna i pro slovenskou legislativu.


Novinka Korekce DPH v realizační faktuře je počítána novou sazbou DPH.

Řádek vzniklý automatem - korekce DPH v zálohách je ve staré sazbě DPH.
Rekapitulace DPH obsahuje řádek pro starou sazbu DPH.


Oprava Opraveno chybné znaménko hodnot samovyměření v rekapitulaci DPH na dobropisech přijatých.


Oprava Chyba ve funkci Změna sazby DPH na záložce 3-Položky ve faktuře. Špatně se přepočítávaly Sumace a Slevy na záložce 2.

Opraveno.


Oprava Při kopírování faktury mohla vzniknout faktura s jiným datem splatnosti než se přednabídlo při kopírování.

Opraveno


Oprava Pokud je nastaveno v konfiguraci doplnění období stavu dle DUZP, doplňovalo se chybně období stavu:

Při automatickém vystavení faktury se sice doplnilo DUZP dle data případu, ale období stavu se naplnilo dle dnešního dne.

Opraveno.Verze 2.0.2012.1004 ze dne 25.10.2012

Oprava Na textových položkách vydaných faktur bylo možné ve verzi 2.0.2012.1001 zadávat ručně hodnotu DPH.

OpravenoVerze 2.0.2012.1001 ze dne 24.10.2012

Tip Přednastavení datumů na řadách faktur

V druzích dokladu pohybu zboží byla přidána nová pole pro fakturu vydanou, dobropis vydaný, fakturu přijatou a dobropis přijatý na záložce [3] Přednabízení, část [5] Datumy. Lze uživatelsky nadefinovat výchozí nastavení datumů a splatnosti pro konkrétní řadu.
Při prvotním spuštění jsou hodnoty splatností převzaty z globálního nastavení.
Hodnoty v globálním nastavení již dále nejsou v systému pro výše uvedené doklady používány, slouží pouze jako výchozí nastavení pro nově vzniklé řady.

Na editoru dokladů došlo ke změně rozmístění datumů na záložce [1] hlavička, část [2] Datum, měna a doplňkové informace. Nastaveno logické pořadí pro procházení v závislosti na možnostech nastavení datumů pro jednotlivé řady - Datum případu, Datum vystavení, DUZP, Splatnost, Datum doručení, Období stavu.


Tip Hromadná změna DPH na položkách dokladů

V editoru dokladu na záložce 3 - Položky je umožněno na označených položkách hromadně změnit údaje v polích Sazba DPH a Sazba DPH pro PDP a samovyměření. Není povoleno na dokladech (fakturách), které jsou jako přiřazené zálohy zařazeny na jinou fakturu a na realizovaných dokladech.

V přehledu dokladů Oběhu zboží a faktur je umožněno akcí Položky, Změna sazby DPH hromadně změnit údaje v polích Sazba DPH a Sazba DPH pro PDP a samovyměření položek dokladů. Akce se provede pro všechny označené doklady, v nich pro všechny položky, které splní nastavené podmínky pro změnu. Není povoleno na řádcích, kde byla DPH zadaná ručně. Není povoleno na dokladech (fakturách), které jsou jako přiřazené zálohy zařazeny na jinou fakturu a na realizovaných dokladech.


Novinka Na editoru kopírování dokladů přidána pro druh pohybu faktury přijatých, v případě, že se kopíruje pouze jeden doklad, kontrola na existenci VS (čísla dodavatelské faktury) pro danou organizaci, druh pohybu a období.

Na editoru také upravena funkčnost pro předvyplňování datumů pro faktury přijaté/faktury vydané dle nastavení konkrétního druhu pohybu.


Oprava Přestože na řadě dokladů bylo nastaveno koeficient "nezaokrouhlovat", na novém dokladu faktury byl v menu Akce, Zaokrouhlení koeficient vždy zaškrtnut.

Opraveno.Verze 2.0.2012.0901 ze dne 25.09.2012

Novinka Akce "Připojit pokladní doklad hromadně..." nad přehledem pokladních dokladů k faktuře generuje nové do pokladního dokladu nové položky. Proto byl název akce změněn na "Hromadné generování..."

Odpojit hromadně vygenerovaný doklad nelze, podobného výsledku však lze dosáhnout tak, že se zruší odpovídající položka pokladního dokladu.


Novinka V tabulce "Doklady oběhu zboží - dodatek" je nový sloupec Koeficient. Zde se ukládá hodnota nastavení koeficientu (zaokrouhlovat/nezaokrouhlovat) pro daný doklad oběhu zboží.

Na řadách dokladů oběhu zboží je možno přednastavit způsob předvyplnění - Podle globální konfigurace (implicitní), Zaokroulovat, Nezaokrouhlovat.


Oprava Při výběru organizace do faktury či do došlých objednávek bylo po zobrazení všech adres tlačítko Označ jako fakturační/místo určení/příjemce nefunkční.

Opraveno.Verze 2.0.2012.0801 ze dne 23.08.2012

Tip Účetní údaje na textových položkách

Na textové položky dokladů Oběhu zboží a Fakturace byl přidán atribut Účet a vazby na Útvar, Zakázku, Nákladový okruh, Vozidlo a Zaměstance.

Návazné údaje zadané na textových položkách faktur jsou přenášeny do účetního dokladu. Zadaný účet se použije pro účtování řádků "Základ DPH" a "Ostatní částky". Tento účet má nejvyšší prioritu.


Novinka Odpočet zálohy

Do editoru položky připojené zálohové faktury byly přidány 2 nové akce - tlačítka

 • Přepočet DPH a měny - provede akce "Přepočet DPH" a "HM <-> Val" v tomto pořadí, klávesová zkratka Ctrl-Alt-X
 • Přepočet DPH (nezaokr. koef.) a měny - provede akce "Přepočet DPH (nezaokr. koef.)" a "HM <-> Val" v tomto pořadí, klávesová zkratka Ctrl-Alt-Y


Novinka Sjednocení metodiky doplňování DIČ do dokladu OZ. Neaktuální DIČ se do dokladu nikdy nepředvyplní, ani při vystavení dokladu z modulu Firemní aktivity.


Novinka Na řádky kontace samovyměření faktur/dobropisů lze zadat nově i nedaňový účet.

Podmínky:

 • musí být zadáno "Uplatnit DPH" na NE
 • musí být uvedena sazba DPH.

Potom se takové řádky zaúčtují jako nedaňové.


Novinka Při účtování vzájemného zápočtu, není-li zadaný účet na zápočtu, systém dohledává účet z účetních řádků zaúčtování faktury. Doposud takto dohledával jednoznačný účet bez ohledu na nastavení příznaku "Prioritně použít při generování zápočtu ve fakturaci". Nyní, jestliže se nepodaří účet dohledat standardním postupem (neboli účet není jednoznačný, je jich více), ve druhém kroku se systém pokusí dohledat jednoznačný účet s respektováním výše uvedeného příznaku.


Oprava Opravena chyba přepočtu samovyměření v případě změny zdroje kurzu z daňového kurzu na kurz faktury, změny měny a následném stisku tlačítka OK a případu, kdy při pořizování položky nedošlo ke změně ceny, množství či sazby DPH.Verze 2.0.2012.0607 ze dne 22.06.2012

Oprava Opravena chyba verze 2.0.2012.0606, kdy při zadání textové položky na doklad oběhu zboží nedošlo k jejímu nápočtu na hlavičku dokladu. Doklad se z hlediska cen choval jakoby žádná textová položka nebyla zadána.Verze 2.0.2012.0606 ze dne 21.06.2012

Tip Při vytváření nové faktury přijaté (či dobropisu přijatého) se Datum doručení předvyplňuje aktuálním datem.


Novinka Vytvořen nový distribuční formulář:

-1300 Průvodka k došlé faktuře II. (samovyměření)


Novinka Pokud je při účtování samovyměření dobropisů přijatých nastaveno "Záporně" na NE a částka a základ DPH jsou kladné, systém nastaví částku a základ DPH jako záporné hodnoty.

Úprava se promítne v účetním deníku a ve výkazu DPH.


Novinka Pokud na došlé poště nebyla zadána organizace, nedošlo při vytváření faktury přijaté k předvyplnění dat (DUZP, Datum Vystavení a Datum případu).


Oprava V Doplňkových položkách faktur typu Záloha - změna DPH mohly být čísla s více jak dvěma desetinnými místy, což mohlo způsobit problémy při účtování.

Opraveno.Verze 2.0.2012.0505 ze dne 21.05.2012

Novinka Pokud byl v doplňkovém kódu druhu dokladu jiný údaj než třímístný kód a byl delší než tři znaky, přenášel se do zprávy v celé své délce. Opraveno, přenáší se pouze první 3 znakyVerze 2.0.2012.0413 ze dne 24.04.2012

Novinka V editoru přijaté faktury je na záložce 1-Hlavička nová sekce [3] Kurz DPH. Pro účely samovyměření umožňuje přepočítat cizí měnu na faktuře pro daňovou evidenci jiným kurzem než je účetní kurz faktury.

Popis použití nového kurzu DPH při samovyměření naleznete v samostatném článku v Poradně - Samovyměření


Novinka Do editoru přijaté faktury byla přidána kontrola, jestli v evidenci už není ve stejném období zadaná faktura se stejnou hodnotou "organizace" + "Dodavatelská faktura" .

Tato kontrola byla přidána na změnu polí "Dodavatel" a "Dodavatelská faktura".


Novinka Na položkách faktur (příjemek, výdejek, etc) je umožněn výběr z přednastavených poznámek (obdobně jako u textových položek)Verze 2.0.2012.0402 ze dne 03.04.2012

Novinka V případě, že faktura je zaplacena z pokladny a je vytvořena vazba mezi fakturou a pokladním dokladem, lze v Úhradách zobrazit číslo pokladního dokladu (doplněna vazba na pokladní doklady).


Novinka Samovyměření

Když je na řadě faktur přednastaveno Plnění DPH = Samovyměření, na položkách skladových se nabízí Sazba DPH pro samovyměření. Nově je doplněno i pro textové položky, nabízí se nyní stejně.


Novinka Fakturace - samovyměření:
 • Pole Zdroj kurzu - zpřístupněna volba Kurz faktury (ta nemá být přístupná pouze když jsou všechny 3 měny různé)
 • Pole Datum kurzu DPH, Datum kurzu DPH a Množství kurzu DPH po realizaci znepřístupněno..
 • Atributy:
  • TabDokladyZbozi.SamoVyDatumKurzuDPHHM - veřejný název Datum kurzu DPH HM
  • TabDokladyZbozi.SamoVyMnoKurzDPHHM - veřejný název Množství kurzu DPH HM
 • Pole v oblasti kurzu DPH graficky upraveno.Verze 2.0.2012.0312 ze dne 22.03.2012

Novinka Při exportu zpráv formátu "EDITEL®-Inhouse (export)", "EDITEL®-Inhouse (export) B s kurzem 2006" a "EDITEL®-Inhouse (export) s kurzem 2006" se do údaje "Druh dokladu" ve zprávě vkládal kód "380" pro fakturu a "381" pro dobropis. Export byl upraven tak, že do údaje "Druh dokladu" ve zprávě vkládá hodnotu z Doplňkového kódu z odpovídající položky číselníku Druhu dokladů pohybu zboží.


Novinka V globální konfiguraci je ve skupině Oběh zboží nová konstanta pro přednastavení způsobu výpočtu částky v hlavní měně po zaokrouhlení. Možnosti jsou dvě:
 • Ze sumy položek v hlavní měně
 • Kurzem z Valuty celkem po zaokrouhlení (implicitní hodnota).

Hodnota zde nastavená se dotahuje na nově vytvářené doklady oběhu zboží a došlých objednávek. Na dokladech oběhu zboží je možno v editoru dokladu zvolit akci Zaokrouhlení... a zde si pro doklad v cizí měně způsob výpočtu případně přenastavit.Verze 2.0.2012.0212 ze dne 17.02.2012

Novinka Do dokladů oběhu zboží byl doplněn nový sloupec "Částka zaokrouhlení valuty přepočtená do Kč". Pro existující doklady je tento sloupec prázdný (hodnota NULL, nikoliv 0), pro nově vytvářené doklady (kromě faktur a dobropisů přijatých) je vypočten následujícím postupem: Vezme se hodnota sloupce "Valuty celkem po zaokrouhlení", přepočte se kurzem do hlavní měny a zaokrouhlí se na 2 desetinná místa, od získané hodnoty se odečte hodnota sloupce "Kč celkem" a výsledek se zapíše do nového sloupce.

Jestliže má nový sloupec existující hodnotu (myšleno není NULL), pak platí následující (kromě faktur a dobropisů přijatých):
"Kč celkem po zaokrouhlení" = "Kč celkem" + "Částka zaokrouhlení valuty přepočtená do Kč"
"Částka zaokrouhlení Kč" = "Částka zaokrouhlení valuty přepočtená do Kč"
Pro účtování je nová hodnota zahrnuta v kontacích pod druh řádku "Zaokrouhlení zisk (hlavička)" a "Zaokrouhlení ztráta (hlavička)".


Novinka Zádržné

Do přehledů zádržného nad fakturami byla doplněna možnost připojit Dokumenty.


Novinka Do distribuce zařazeny formuláře:
 • -247 Faktura daňový doklad (režim PDP) zádržné
 • -248 Opravný daňový doklad (režim PDP) zádržné


Novinka Pokud se otevřela řada vydaných faktur a atribut "číslo účetního dokladu" se změnil na na "řada dokladů", objevila se při ukládání hláška "pro daný způsob číslování úč. dokladů musí být vyplněn DUD pro přeúčtování skonta"

Kontrola na zadání DUD pro přeúčtování skont byla přemístěna z editoru druhu dokladů pohybu zboží do vlastního přeúčtování. Není-li zadán DUD pro přeúčtování, je zobrazena chyba "Na druzích dokladů pohybu zboží je nutno zadat DUD pro přeúčtování skont".


Novinka V přehledu druhů dokladů oběhu zboží byl pro dobropis vydaný a dobropis přijatý zpřístupněn příznak "Realizační faktura".Verze 2.0.2012.0120 ze dne 24.01.2012

Novinka V distribučních formulářích faktur byla provedena změna. Datum vystavení na tiskovém formuláři faktury se přebírá z pole Datum vystavení na faktuře.


Novinka Při zadávání položky přijaté faktury je k dispozici pole Sazba DPH sam. = sazba DPH pro samovyměření. Tudíž lze na položkách přepínat mezi režimem pro přenesení daňové povinnosti a „běžným“ režimem, případně měnit sazbu DPH pro samovyměření.


Novinka Zprávy formátu Helios XML - přenos dokladů oběhu zboží byl doplněn o atributy "Organizace 2" (hlavička dokladu) a "Sazba DPH pro PDP a samovyměření" (položka dokladu).Verze 2.0.2012.0104 ze dne 06.01.2012

Novinka Bylo opraveno zaokrouhlování částky v hlavní měně (Částka celkem po zaokrouhlení) u dokladů oběhu zboží v cizí měně.

Pokud je doklad v cizí měně, je zaokrouhlení pro částku v hlavní měně vždy nastaveno na setiny měny.
V editoru dokladů oběhu zboží je možno zobrazit editor pro Zaokrouhlení. Zde je nově pro doklady v cizí měně zakázano měnit zaokrouhlení pro hlavní měnu.
Při změně měny z cizí měny na hlavní se zaokrouhlení pro hlavní měnu opětovně načte z číselníku měn.


Oprava Když se v editoru faktur na záložce 2 - Sumace a slevy, [2] Zálohy přiřazuje zálohová faktura v cizí měně a je zaškrtnuto Realizační, nedopočítá se TabZalFak.Castka pro položku se způsobem vzniku Automatem - korekce DPH (zůstane nulová).

Opraveno.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export