Důležité:


Fakturace - Změny 2011

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2011.1208 ze dne 21.12.2011

Novinka Upraveno vyplnění párovacího znaku na zádržném při kopírování faktury. Párovací znak se vyplní stejně jako v případě nového záznamu - tedy buď hodnotou Párovací znak v případě faktur vydaných nebo Dodavatelská faktura v případě faktur přijatých.


Novinka Zádržné

V editoru zádržného bylo upraveno dotažení částky celkem po zaokrouhlení. Původně byla dotažena částka po zaokrouhlení po odečtení záloh. Nyní se dotahuje částka celkem po zaokrouhlení bez záloh.


Novinka Do rekapitulace zpráv pro export faktury vydané - formát zpráv Edi XML ("EDITEL®-XML 2002 (export)" a "EDITEL®-XML 9/2004 (export)") byl doplněn údaj "Řádkové položky celkem" (items_price).


Oprava Byla opraveno chybné kopírování zádržného při kopii dokladu, popř. při položkovém převodu.


Oprava Pokud byla prostřednictvím EDI zpráv (Inhouse, XML) exportována faktura obsahující pouze položky s nulovou sazbou DPH, rekapitulace DPH ve zprávě obsahovala chybné údaje. Chyba byla odstraněna.


Oprava Opravena chyba, kdy je možno na uzavřeném dokladu oběhu a fakturace zboží změnit organizaci pomocí přenosu z přehledu všech organizací (otevřít přehled organizací v editoru dokladů oběhu zboží, v přehledu zvolit akci Všechny organizace).Verze 2.0.2011.1105 ze dne 21.11.2011

Novinka Do distribučních tiskových formulářů doplněn tisk množství u textových položek.


Novinka Většina EDI zpráv má v popisu rekapitulace DPH (řádek SUM) povinnost uvádět hodnotu sazeb DPH (sníženou a základní) vždy, a to i když na dokladu oběhu zboží není žádná položka s některou z těchto sazeb DPH, tj. základ daně i částka daně k této sazbě DPH jsou nulové. Dohledání sazeb bylo doplněno - pokud je v přehledu DPH právě po jedné sazbě (snížená a základní) platné a neblokované pro dané období, dohledá se chybějící sazba v přehledu DPH. Pokud však přehled DPH obsahuje více platných a nebokovaných sazeb DPH snížených či základních, dojde při pokusu o export zprávy k výpisu chyby a export se neprovede.


Novinka Při exportu zpráv EDI mohlo dojít v souvislosti s volbou "Užít EAN doplňkový" v definici zprávy k exportu údajů, kde chyběly čárové kódy zboží, resp. byly tvořeny pouze mezerami. Chyba byla opravena, a pokud se při exportu zprávy nalezne doplňkový kód, tvořený jednou či více mezerami, považuje se za nezadaný.Verze 2.0.2011.1022 ze dne 04.10.2011

Novinka Import zpráv Došlých faktur formátu EDI XML byl doplněn o import organizací do Místa určení a Příjemce, pokud jsou ve zprávě uvedeny.Verze 2.0.2011.0907 ze dne 07.09.2011

Novinka V kontaci pro přijaté a vydané faktury lze pro řádky Základ daně korekce hlavička a Částka daně korekce hlavička na řádku kontace nastavit středisko a zakázku. Zadané hodnoty se přenesou do účetního dokladu.Verze 2.0.2011.0731 ze dne 20.07.2011

Novinka V editoru definice zpráv pro export faktur vydaných ve formátu EDI Inhouse ("EDITEL®-Inhouse (export)", "EDITEL®-Inhouse (export) B s kurzem 2006" a "EDITEL®-Inhouse (export) s kurzem 2006") je na záložce 5-Dodatky možné nastavit, z jakého údaje se má naplnit hodnota "název zboží" ve zprávě. Lze vybrat z údajů položky dokladu OZ (Název 1, Název 2, Název 3, Název 4, Popis 1, Popis 2, Popis 3, Popis 4, Poznámka), nebo libovolný externí sloupec k položce dokladu OZ, případně libovolný externí sloupec ze Kmene zboží.


Oprava Jestliže se na kontaci pro vydanou fakturu zadalo plnění párovacího znaku jako "Číslo zál.dod.faktury", přeneslo se chybně číslo zálohové faktury a nikoliv číslo zálohové dodavatelské faktury.

Připomínka byla řešena ve verzi 2.0.2011.0701, ovšem chybné dotahování zůstalo stále pro některé druhy řádků, např. záloha - Základ daně.

Doplněno.Verze 2.0.2011.0701 ze dne 01.07.2011

Novinka Pro faktury a dobropisy je přidána nová volba nastavení textu do účta - Uživ. sloupec položka TXT, který umožňuje přenést do účetnictví obsah uživatelského sloupce u textové položky dokladu.

V tabulce TabOZTxtPol je potřeba definovat uživatelský sloupec se systémovým názvem _TextDoUctaUziv.


Novinka Po akci „Intrastat a PONx“ nad přehledem dokladů oběhu zboží (faktury, výdejky, atp.) se automaticky neobnovil přehled. Doplněno, údaje přehledu se automaticky obnovují.


Novinka Ve formátu "EDITEL-XML 9/2004(export)" jsou ceny za jednotku rozšířeny na 6 desetinných míst.


Oprava Pokud se na kontaci pro vydanou fakturu zadalo plnění párovacího znaku jako "Číslo zál.dod.faktury", přeneslo se do účetnictví chybně číslo zálohové faktury a nikoliv číslo zálohové dodavatelské faktury.

Opraveno.Verze 2.0.2011.0601 ze dne 31.05.2011

Oprava Při generování pokladního dokladu z faktury, pokud bylo označeno více dokladů, zobrazil se požadavek na výběr Druhu pokladny, i když všechny označené doklady měly pokladnu přednastavenou. Chyba byla odstraněna a požadavek na výběr pokladny se zobrazí pouze tehdy, pokud alespoň jeden doklad nemá pokladnu přednastavenou.


Oprava Fakturace, přehled položek dokladu.

Pokud se v Nastav, záložka 3 - Podmínky - filtr do podmínky vybral atribut Sazba DPH pro PDP a samovyměření (TabPohybyZbozi.SazbaDPHproPDP), nabízela se ve výběru pouze hodnota není.
Opraveno.


Oprava Na fakturu v CM se připojí záloha v CZK. V editoru zálohy je tlačítko pro dopočet CM z CZK, které buď nic nenapočítalo nebo zobrazilo chybu

Floating point division by zero.

Opraveno.Verze 2.0.2011.0404 ze dne 26.04.2011

Novinka Do tiskového formuláře Průvodka k přijaté faktuře" je doplněn údaj Datum doručení.


Novinka V editoru řady dokladů oběhu zboží pro vydanou fakturu je na záložce 4-Návazné doklady možnost výběru přenosu hodnoty do údaje Poznámka pokladního dokladu "Do údaje Poznámka na PD přenést". K výběru jsou možnosti - nic, Poznámka 1, Poznámka 2, Objednávka, Popis dodávky.


Oprava Při pokusu vygenerovat pokladní doklad z více označených faktur docházelo k ukončení chybou. Chyba byla odstraněna. Pokud jsou generovány pokladní doklady z více označených faktur, zobrazí se požadavek na výběr pokladny a následně se zobrazí dotaz "Použít přednastavenou řadu PD, pokud je uvedena?".Verze 2.0.2011.0307 ze dne 01.04.2011

Novinka Účtování faktury přijaté, která má vyplněno datum doručení. Pokud je na řádku kontace nastaveno "Uplatnit DPH" na Ne, přeneslo se přesto datum doručení do úč. řádku a navíc se do úč. řádku doplnilo období DPH. Částky daně byly nulové.

Upraveno, v tomto případě se na účetní řádek nepřenáší datum doručení ani nedotahuje období DPH.


Oprava Přehled záloh na realizační faktuře - po změně valutových částek zálohy nefungovalo za určitých okolností korektně tlačítko přepočtu z valut na hlavní měnu "HM <-> Val".

Opraveno.Verze 2.0.2011.0306 ze dne 30.03.2011

Tip Nové tiskové formuláře v souvislosti se změnami v zákoně o DPH k 1.4.2011

Formuláře nových daňových dokladů dle § 42, 43, 44, 45 a 46 zákona 235/2004 Sb. ve znění pp.

  • -236 Opravný daňový doklad (§ 42, 43, 45)
  • -235 Daňový doklad pro opravu daně (§ 44 odst. 6)
  • -234 Daňový doklad pro opravu daně (Insolvenční řízení)

Formuláře pro režim Přenesení daňové povinnosti (dále PDP)

  • -233 Opravný daňový doklad (režim PDP)
  • -232 Faktura daňový doklad (režim PDP)


Tip Režim Přenesení daňové povinnosti

Na vydaných dokladech Oběhu zboží a na Vydaných fakturách je možné vytvářet doklady v režimu přenesené daňové povinnosti. Sazba DPH se v tomto případě nezadává do pole sazba DPH, ale do nového pole DPH pro PDP. Částka DPH se u takovéhoto dokladu nespočítá, rovněž nedojde k výpočtu částky s daní - na dokladu budou pouze částky bez daně a výše sazby je zde uvedena pouze informativně, neboť částku daně má povinnost vyměřit odběratel.


Novinka Při připojování platebního příkazu k faktuře může dojít k chybnému vytvoření návazné úhrady - úhrada může být připojena k jiné faktuře (nahradí ručně vytvořenou úhradu na stejnou částku).

Modelový příklad:
Faktura 1, ručně vytvořená úhrada na 1000,-

Faktura 2
Platební příkaz na 1000,-

Spojením Faktury 2 a platebního příkazu se úhrada na Faktuře 1 přepne na typ "Platební příkaz" a připojí se k platebnímu příkazu.


Oprava Pokud byly na přijaté faktuře zároveň položky se sazbou nulovou i nenulovou, nebylo možné modifikovat u doplňkových položek částku DPH.

Opraveno. Částku DPH na doplňkových položkách lze modifikovat pro všechny nenulové sazby DPH.Verze 2.0.2011.0203 ze dne 23.02.2011

Oprava U přijaté faktury lze na záložce 2 - Sumace a slevy zadat v boxu 3 - Sumace a sumační slevy pole Zaokrouhlení v hlavní měně či ve valutách. Při kopírování dokladu nebo generování dobropisu se hodnoty zaokrouhlení nepřenesly na cílový doklad.

Opraveno.


Oprava Když se na fakturu přiřadí více zálohových faktur s jinou sazbou daně, než je na realizační faktuře, a zaškrtne se zaškrtávátko Realizační, vznikne v přehledu Zálohy nová korekční položka Způsob vzniku = Automatem - korekce DPH. Ale vznikla jen jedna, částka korekce se sice vysumovala a jako párovací znak (PZ) se přiřadil PZ jedné z položek.

Opraveno.
Pro každou zálohovou fakturu je vytvořen samostatný záznam v přehledu Zálohy - vznik automatem, korekce DPH.Verze 2.0.2011.0122 ze dne 15.02.2011

Novinka V případě vynechání účtu na řádcích kontace pro záloha-kurz.rozdíl základ/částka daně/celkem, pokud nejsou účty uvedeny u cizí měny, se dotahují nově účty nastavené u hlavní měny.

Pro řádek záloha-kurz.rozdíl částka daně je umožněno na řádku kontace zadat sazbu DPH.
U všech 3 řádků záloha-kurz.rozdíl je přednastaveno "Uplatnit DPH" na "Ne".


Oprava Po přenosu zálohové faktury na druhou záložku a uložení se vygenerují doplňkové položky. Pokud

se pak na záloze opravila pouze sazbu DPH (např. z 0 na není), v doplňkových položkách zůstala původní sazba DPH.
Opraveno.


Oprava V případě, že je doklad oběhu zboží, fakturace, pokladního prodeje, došlých objednávek vystaven v jednotkových cenách, výsledná částka je na celé koruny a Způsob zaokrouhlení je nastaven na "Zaokrouhlit na 1.00", popř. výsledná částka je na padesátníky a Způsob zaokrouhlení je nastaven na "Zaokrouhlit na 0.50", pak mohlo dojít k chybnému vygenerování doplňkových položek (korekcí DPH). Výsledná částka za doklad pak mohla mít nenulové haléře a částka se tak jevila jako nezaokrouhlená podle nastaveného Způsobu zaokrouhlení.

Opraveno.Verze 2.0.2011.0120 ze dne 04.02.2011

Novinka Fakturace - kontace k fakturám/dobropisům

Pro druhy řádků:

  • Záloha - kurz.rozdíl základ daně
  • Záloha - kurz.rozdíl částka daně
  • Záloha - kurz.rozdíl částka celkem

je nově možnost vynechat číslo účtu, zobrazí se XXXXXX. Jako účet se doplňují (pokud jsou zadány) účty kurzové ztráty a kurzového zisku z kódů měn podle stávajících pravidel. Automaticky se vyhodnotí, zda se jedná o kurzový zisk nebo ztrátu.Verze 2.0.2011.0109 ze dne 24.01.2011

Novinka V případě, že je na řadě dokladů oběhu zboží v políčku Plnění DPH nastavena možnost Běžné plnění, je nyní možno zadat předvyplňovanou sazbu DPH.

Zároveň se při vytváření nového dokladu respektují i ostatní stavy: Plnění DPH NENÍ - přednastaví sazbu DPH na dokladu na (není), Plnění do EU - přednastaví sazbu DPH na 0.


Novinka V Nastav zviditelněny sloupce týkající se zaokrouhlení:

Pozice a Hranice zaokrouhlení DPH - hlavička a textové položky.


Novinka V editoru položky zálohy připojené na fakturu je pro všechny druhy vstupní ceny uvolněno tlačítko přepočtu z HM do CM a naopak (HM<->Val).


Oprava Pokud je na řadě faktury vydané zatrženo zatržítko Realizační faktura a na výdejce nastaveno generování faktury, neměla vygenerovaná faktura zatrženo Realizační.

Opraveno.


Oprava Pokud se faktura generovala volbou menu Realizační faktura, nerespektovalo se zatržení pole Realizační faktura na řadě faktur.

Opraveno.


Oprava Faktura v cizí měně, nastaveno zaokrouhlení vydaných faktur např. na 1/100. Při položkovém převodu na fakturu, která má na řadě dokladů nastavenu hlavní měnu, se nepřenastavilo správně zaokrouhlení dokladu, zůstalo dle nastavení u hlavní měny.

Opraveno.


Oprava Na zdrojovém dokladu je zadána měna, kurz, druh vstupní ceny v hlavní měně. Pokud se doklad převedl položkově na prázdný cílový doklad, který neměl zadánu valutu ani kurz, převedly se správně položky i údaje o měně a kurzu na cílový doklad. Když se ale cílový doklad neuložil, ale provedla se změna měny z valuty na hlavní měnu, nastala chyba: Kurz se sice správně nastavil na hodnotu 1, ale na položce byly nesprávné údaje o ceně. Ceny v hlavní měně byly správné, avšak valutové údaje odpovídají původnímu kurzu.

Opraveno.


Oprava Na cizí měně nastaveno zaokrouhlení vydaných faktur na setiny měny. Je vytvořená výdejka nebo expediční příkaz v cizí měně, zaokrouhlení dokladu (valuty) je na setiny měny.

Pokud se po vytvoření nové faktury rovnou na 3. záložce udělal položkový převod z té výdejky nebo EP, zaokrouhlení dokladu (valuty) se chybně nastavilo na jednotky měny.
Opraveno.


Oprava V některých případech nefungoval správně přepočet pomocí tlačítka "HM <-> Val" v editoru položek navázaných zálohových faktur (nepřepočítaly hodnoty).

Opraveno.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export