Důležité:


Fakturace - Změny 2008

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

verze 1.0.2008.1205 ze dne 17.11.2008

Novinka V případě, že se na záložce 7 - dodatky přiřadí k faktuře zálohová faktura a částka zálohy se upraví (sníží), nabídne se při opětovném výběru pouze neuplatněná část.


Novinka Pro export faktur - zpráv ve formátu "EDITEL®-Inhouse (export)", "EDITEL®-Inhouse (export) s kurzem 2006" a "EDITEL®-Inhouse (export) B s kurzem 2006" je v editoru definice zprávy na záložce 5-Dodatky možnost výběru vyplnění čísla dodacího listu do položek dokladu (do řádku "LIN" - přednastaveno) nebo do záhlaví dokladu (řádek "HDR")


Novinka Pro export zpráv ve formátech Editel Inhouse ("EDITEL®-Inhouse (export)", "EDITEL®-Inhouse (export) s kurzem 2006" a "EDITEL®-Inhouse (export) B s kurzem 2006") nad přehledem Výdejky, Nabídka a Faktury vydané je v editoru definice zprávy na záložce 5-Dodatky možnost zaškrtnout "Pouze jeden doklad ve zprávě". Při označení více dokladů se pro každý doklad vygeneruje samostatná zpráva.


Novinka Při účtování faktur je umožněno účtovat i zaokrouhlení zálohových faktur.

Jsou přidány 2 nové řádky kontace - Záloha - zaokrouhlení zisk / ztráta. Řádky účtování se uplatní jen v případě, že bylo provedeno vyrovnání zaplacených záloh.


verze 1.0.2008.1010 ze dne 10.10.2008

Novinka Doplněna možnost generovat platební příkaz z přeplacené vydané faktury. Společně s tím bylo upraveno hledání a následné generování odpovídající úhrady.


Novinka Požadavek na velikost použité paměti na SQL serveru při importu dokladů oběhu zboží a faktur přes Zprávy, Načtení zpráv byl snížen na polovinu


Novinka Pokud při akci přeúčtování skonta na nějaké faktuře nemělo ke zvolenému Datu skonta dojít k přeúčtování, dostala se do procesního okna hláška "60185 Účetní doklad neobsahuje řádky" s červeným křížkem.

Změněno na hlášku se žlutým vykřičníkem "K zadanému datu skonta nedochází k přeúčtování"


Novinka Zprávy formátu EDITEL®-XML 9/2004

Pokud je informace o zápisu do obchodního rejstříku delší než 70 znaků, rozdělí se do dvou segmentů po 70 znacích, celá informace může obsahovat až 140 znaků.


verze 1.0.2008.0712 ze dne 2.7.2008

Oprava Pokud uvolňuji zádržné, tak se při účtování nedotahovalo období stavu dle data případu uvolnění.

Opraveno.


verze 1.0.2008.0606 ze dne 6.6.2008

Novinka Při generování zahraničních platebních příkazů z přehledu faktur odstraněna kontrola na zadání Poplatků, Platebního titulu a Cílové země (sjednoceno se saldokontem).


Novinka Skonta:

Před přeúčtování skont je zařazen dotaz na datum skonta. Je nabízeno aktuální datum. Datum je použito pro posouzení platnosti předpisu skonta a úhrady. Je přeneseno jako datum případu do účetního dokladu zaúčtování.


Oprava Pokud se dělala rekapitulace DPH nad všemi fakturami vydanými nebo přijatými, objevila se rekapitulace pouze za aktuální záznam, nikoliv za všechny záznamy.

Opraveno.


Oprava Při účtování uvolnění zádržného v cizí měně se objevila chybová hláška

Položka '#TabDenikUcto_____00000000000A.Kurz' musí být zadána. Cannot insert the value 'Kurz', table 'Tempdb.dbo.#TabDenikUcto___________00000000A',..... ačkoli byl kurz, atd. zadán.

Opraveno.


Oprava Účtování skonta:

Příklad: V kontaci jsou 2 řádky Skonto aktuální a 2 řádky Skonto reálné. Akce Přeúčtování skonta zaúčtovala storna i v případě, že se neuplatnil ani řádek skonta z hlediska Datumu skonta ani nedošlo k úhradě. Výsledkem bylo, že se skonto v deníku pouze vystornovalo, jako kdyby vůbec neexistovalo.

Opraveno, v popsaném případě se žádné storno negeneruje.


verze 1.0.2008.0502 ze dne 2.5.2008

Oprava Pokud faktura obsahovala položku se sazbou DPH=Není, nešlo fakturu účtovat, tisknout a nešlo zobrazit rekapitulaci DPH.

Objevila se chyba "Cannot insert the value NULL into column NazevDPH...".

Opraveno.

verze 1.0.2008.0501 ze dne 30.4.2008

Novinka Do hlaviček zápočtů nad fakturací (a nad saldokontem) doplněny sloupce autor, změnil a datum změny (datum pořízení již existuje).


Novinka V přehledu faktur jsou nové atributy, které budou informovat, zda je navázané skonto nebo zádržné (2 zaškrtávátka...)


Novinka Do přehledů Vydané faktury (29), Přijaté faktury (134) a Úhrady faktur (273) je přidaná možnost definovat práva na akci "Dorovnání úhrad".


Novinka Do přehledu 311 - Pokladní doklady k faktuře je přidaná možnost definovat práva na akce "Připojit odpovídající pokladní doklad" a "Odebrat z faktury/dobropisu".


Novinka V editoru číselníků účtu je nové nastavení - "Prioritně použít při generování zápočtů ve fakturaci" (na druhé záložce - "Další údaje"). Po jeho zaškrtnutí bude daný účet prioritně dotahován při pořizování zápočtů ve fakturaci (zároveň ovšem musí platit podmínka, že je daný účet navázán do libovolné sal. skupiny).

Není-li v úč. řádcích nalezen takto označený účet nebo je-li jich nalezeno víc, systém dohledá účet dle původních pravidel (tedy vybere účet navázaný na libovolnou sal. skupinu, je-li jich víc, vybere první z pořadí úč. řádků).


Oprava Pokud faktura vznikla automatickým generováním po realizaci výdejky, nebylo respektováno nastavení komunikačního jazyka a faktuře se nepřiřadil příslušný formulář.

Opraveno.


verze 1.0.2008.0311 ze dne 14.4.2008

Oprava Do zahraničního platebního příkazu a do tuzemského platebního příkazu v cizí měně generovaného z fakturace se doplnila chybná částka - místo částky v cizí měně se doplnila částka v hlavní měně. Měna platebního příkazu byla správná.

Opraveno.


verze 1.0.2008.0310 ze dne 11.4.2008

Novinka Do EDI zpráv doplněno popisné číslo (k ulici).


Oprava Za určitých podmínek nesouhlasil vygenerovaný platební příkaz faktury přijaté s dlužnou částkou na faktuře. Částka se lišila o haléře. Docházelo k tomu za následujících podmínek:

- faktura je nezaokrouhlená - celková částka po zaokrouhlení (a částka k úhradě) obsahuje haléře - faktura před generováním platebního příkazu je již částečně uhrazená. Opraveno.


verze 1.0.2008.0305 ze dne 10.3.2008

Tip Nový modul Skonta.

Umožňuje předdefinovat různé kombinace skont k organizacím a poté uplatňovat tato skonta na fakturách vydaných i přijatých.


Novinka V Konfiguraci (Systémové konstanty - Firemní - Fakturace) bylo doplněno nové nastavení: "Generování pokl. dokladů z nerealizovaných faktur" s možnostmi Ano/Ne (implicitní hodnota je Ne). Toto nastavení ovlivňuje generování pokladních dokladů z faktur.

Pokud není generování pokladních dokladů z nerealizovaných faktur povolené, nad nerealizovanou fakturou je akce "Pokladní doklady - generování" po spuštění ukončena ohlášením "Doklad není realizovaný", a v přehledu "Pokladní doklady - Přehled" je akce "Nový" zakázaná.


Oprava V případě záporné realizační faktury se vygeneruje kladný pokladní doklad s opačným typem dokladu (výdaj -> příjem nebo příjem -> výdaj) a záporná úhrada.

Pokud se na takto vygenerovaném pokladním dokladu změnila částka, upravila se ale úhrada na částku kladnou. Opraveno.


Oprava Jestliže se v editoru faktury vydané změnil kurz nebo kód cizí měny a z pole se odskočilo, mohlo dojít k zablokování Helios Orange a bylo třeba ho násilně ukončit.

Opraveno.


Oprava Zprávy, formát EDITEL®-Inhouse (export)

Pokud nebyla u vlastní organizace vyplněna Ulice, objevila se zavádějící chybová hláška: Faktura vydaná: číslo organizace '0' - Místo sídla chybí Upraven text hlášky


Oprava Zprávy formátu Edi Inhouse - faktura

Pokud se v definici zprávy (záložka 5-Dodatky) zaškrtla pro Způsob vyplnění čísla dodacího listu možnost Popis dodávky a text v Popisu dodávky na faktuře byl delší než 15 znaků, přenesl se do zprávy jako Číslo dodacího listu celý text (tedy více než 15 znaků). Opraveno, přenáší se pouze prvních 15 znaků.


verze 1.0.2008.0114 ze dne 7.2.2008

Novinka Generování pokladního dokladu bylo zprovozněno i pro zápornou realizační fakturu.


Oprava Při tvorbě vzájemných zápočtů a generování pokladních dokladů ve fakturaci se nezohledňovalo zádržné, vždy se nabízela plná částka.

Opraveno.


Oprava Při exportu zpráv formátu "Editel Inhouse (export) O s kurzem 2007" se při označení více faktur nevyexportovalo nic.

Opraveno.


Oprava Při určitém pořadí řádku v kontaci došlo k zaúčtování na nesprávnou zakázku.

Opraveno.


Oprava Pokud byla na realizační faktuře některá položka se sazbou DPH 0, pak připojení zálohy a vyrovnání zaplacených záloh způsobilo chybu "Subquery returned more than 1 value ... ".

Opraveno.


verze 1.0.2008.0110 ze dne 18.1.2008

Oprava Při vytvoření faktury vydané a vygenerování pokladního dokladu nebyl následně v přehledu "Návazné doklady - strom" tento pokladní doklad zobrazen. Navíc se zobrazil úplně jiný doklad např. z Oběhu zboží, který s danou fakturou nemá nic společného.

Opraveno


Oprava Na záložce 5-Dodatky v definici zprávy formátu "EDITEL®-Inhouse (export)" nad přehledem Vydané faktury je nyní možné zvolit namísto dosavadního typu "D 96A" (implicitní hodnota) i nový typ "D 01B".


verze 1.0.2008.0105 ze dne 7.1.2008

Novinka Může dojít k případům, že je zaplacena daňová záloha do konce roku 2007 ve snížené sazbě DPH 5%, ale k uskutečnění zdanitelného plnění dojde až v roce 2008 nebo později. Daňový doklad - doklad o přijaté platbě - se sazbou DPH 5% - vystavíte běžným způsobem s použitím stávajících účetních kódů - kontací.

Avšak pro vystavení a zaúčtování realizační faktury s DUZP v roce 2008 nebo později, s odpočtem záloh zaplacených do konce roku 2007 (viz přehled Zálohové faktury k faktuře)

  • buď "ručně" rozdělíte položky na 5% a 9% - podle DUZP - (stávající způsob)
  • nebo použijete pouze novou sazbu DPH 9%. Dále bude popsán pouze tento druhý způsob.

Program způsob automaticky rozliší, nedají se na jednom dokladu kombinovat. Po akci Vyrovnání zaplacených záloh se do doplňkových položek doplní řádky se způsobem vzniku Záloha - změna DPH. V jednom řádku - s původní sazbou 5% dojde k "vystornování" údaje z odpovídajícího řádku způsob vzniku Záloha. V dalším řádku - s novou sazbou 9% budou údaje propočteny pro novou sazbou 9%. Vzniklý rozdíl v dani bude odečten v přehledu záloh k faktuře - ponižuje celkovou fakturovanou částku. Tento řádek bude označen způsob vzniku: Automatem - korekce DPH. Takto pořízené faktury nutno tisknout formulářem Faktura/Dobropis EU přechod sazby DPH. Takto pořízené faktury nutno účtovat pomocí kontace, kde budou oproti běžným kontacím i řádky Záloha - korekce základ DPH a Záloha - korekce částka DPH - obojí pro původní sazbou 5% i pro novou sazbou 9%.


Novinka Zápočty je nově možné číslovat jedinečně v rámci období. To znamená, že v různých obdobích mohou existovat zápočty se stejným číslem.


Novinka U ručně zadané úhrady je nyní možno pracovat s příznakem "Párovat s bankou". Tento příznak říká, jestli se má úhrada z bankovního výpisu pokusit spárovat s danou ruční úhradou. Příznak lze kdykoliv přepnout.

V dřívějších verzích se ruční úhrada párovala s úhradou z bankovního výpisu vždy.


Novinka Ve stromu návazných dokladů se objevují i pokladní doklady.


Novinka Nové tiskové formuláře faktury a dobropisu pro přechodnou fázi (korekce DPH na zálohách) při změně snížené sazby.


Novinka Nové tiskové formuláře faktur a dobropisů pro zádržné.


Novinka Při zadávání pošty do schránky, která má nastavenou řadu faktur, byl následující problém. Pokud se z pošty, která měla připojenou fakturu, udělala kopie, na tuto kopii se uživatel snažil připojit fakturu a tuto fakturu realizovat před připojením, objevila se hláška "Incorrect syntax...... " a následně již faktura připojit nešla.

Opraveno.

==

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export