Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

 • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
 • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
 • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Faktura vydaná - Fakturace

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Formulář

Novou fakturu (dobropis) vystavíte volbou Nový… v přehledu vydaných faktur. Nejprve se otevře číselník Druhy dokladů pohybu zboží. Vyberte příslušnou číselnou řadu. Zobrazí se formulář pro vystavení nové vydané faktury (dobropisu). V záhlaví formuláře vidíte číslo vydané faktury, kterou vystavujete. Pokud je nadefinovaná jenom jedna číselná řada, výběr z číselníku řad se nenabídne a rovnou se otevře formulář nového dokladu.

Formulář se skládá z několika záložek. Ne všechny záložky je nutné při vystavování faktury vyplnit. Některé mají pouze informativní charakter. V záhlaví formuláře je typ a číslo dokladu. Tyto údaje systém generuje sám na základě vyplněných údajů u typu dokladu (viz kap. Druhy dokladů pohybu zboží) a nelze je měnit.

Záložka 1-Hlavička

Záložka 1 - Hlavička na vydané faktuře

Záložka 1-Hlavička

Ve formuláři vydané faktury zadáváte na této záložce základní údaje vydané faktury společné pro všechny položky zařazené na fakturu.

Záložka je rozdělena do sekcí, např. [1] Organizace, parametry ceny; [2] Datum, měna, doplňkové informace atd. Jednotlivé sekce je možné klikáním myší na název sekce nebo na znak šipky v záhlaví sekce sbalit a rozbalit podle vaší potřeby. Také je možné pro rozbalování použít kombinaci kláves Ctrl+Alt+číslo. Po opuštění editačního formuláře si systém pamatuje, které sekce byly rozbaleny/sbaleny, a při dalším otevření formuláře toto nastavení zachová.


[1] Organizace, parametry ceny

Odběratel, Místo určení, Příjemce

Výběrem z číselníku organizací zadáváte na vystavenou fakturu organizaci. Podle potřeby zadáváte jednotlivé údaje. Organizaci zadáte i přímo vyplněním pole pro číslo nebo název organizace. Pokud systém najde odpovídající záznam, automaticky ho doplní na fakturu, aniž by otevřel číselník organizací. To provede v okamžiku, kdy přecházíte kurzorem na jiné pole formuláře.

Pokud je k odběrateli navázáno v číselníku organizací DIČ DPH se zemí CZ, které je označeno v atributu Aktuální DIČ plátce DPH nebo v atributu Aktuální DIČ neplátce DPH, při výběru organizace na doklad se toto DIČ DPH přenese na fakturu.

Pokud už máte organizaci zadanou a chcete údaje opravit, musíte nejprve vymazat pole pro zadání čísla organizace. To platí v případě, kdy organizaci chcete zadat přímo do pole pro název organizace.

Význam jednotlivých polí z hlediska předmětu dodávky a vzniklé pohledávky:

 • Odběratel - „plátce“ vydané faktury
 • Místo určení - místo (adresa) kam se má doručit zboží (předmět fakturace)
 • Příjemce - v některých případech je možné použít pro „adresu“ kam má být poslána vydaná faktura

Tato varianta je jednou z možností, jak dané pole na vydané faktuře využít.

Upozornění UPOZORNĚNÍ Pokud nevyplníte při vystavení faktury pole Odběratel, doklad uložíte, ale nepůjde realizovat a zaúčtovat. Pole Místo určení a Příjemce jsou nepovinná.

Název spojení, Číslo účtu, Specifický symbol, Konstantní symbol

Zadáváte údaje pro platbu faktury. Účet vybíráte z číselníku bankovních spojení vaší organizace.

Druh vstupní ceny

 • JC bez daní Kč
 • JC s DPH Kč
 • CC bez daní Kč
 • CC s DPH Kč
 • JC bez daní valuty
 • JC s DPH valuty
 • CC bez daní valuty
 • CC s DPH valuty
 • JC se SD
 • CC se SD
 • JC se SD valuty
 • CC se SD valuty

kde JC = jednotková cena, CC = celková cena, s DPH = cena včetně DPH i spotřební daně, se SD = včetně spotřební daně a bez DPH

Vybíráte, jaký druh ceny budete na doklad zadávat.

Hodnota, kterou zde vyplníte, se bude automaticky nabízet při zadání množství a ceny konkrétního zboží či služby. U každého zboží či služby však můžete tuto hodnotu změnit.

Sazba DPH

Zadáváte sazbu DPH pro položky faktury, které nemají sazbu DPH nastavenou v přehledu Zboží a služby. Pokud tedy položka zařazovaná na fakturu nemá sazbu DPH, dostane tuto sazbu.


Sazba SD

Zadáváte sazbu spotřební daně pro položky zařazené na fakturu přímo. Pokud nebude mít položka „vlastní“ sazbu spotřební daně (zadáváte v kmenové kartě), dostane tuto sazbu.

Ceník

Tato volba slouží k zadání ceníku, podle kterého se budou oceňovat položky na faktuře. Seznam ceníků se nabízí zafiltrovaný podle toho, jak je nastavená konstanta Možnosti, Konfigurace/správa systému, Oběh zboží, Ceny, Filtrovat nabízené ceníky pro doklad dle organizace, Ctrl+Enter.


[2] Datum, měna, doplňkové informace

Datum případu, Datum vystavení, Splatnost, DUZP

Základní datumy na vystavené faktuře.

Pole Datum případu předvyplní systém podle nastavení fakturační řady. Pole musí být vyplněno, bez tohoto údaje nelze fakturu uložit a zapsat do přehledu. Hlášení

Prázdná nebo chybně zadaná položka Datum případu !

Systém zahlásí při pokusu o uložení (tlačítko OK) bez vyplněného data pořízení.

Datum Splatnost je pole, které se vyplní podle podle nastavení:

 1. Podle nastavení lhůty splatnosti zadané na řadě faktur. Toto nastavení se přebírá pokud na nové faktuře není vyplněn Dodavatel ani Forma úhrady.
 2. Podle nastavení pole Lhůta splatnosti u Odběratele v číselníku Organizace. Pokud na fakturu zadáte odběratele a odběratel má vyplněnou splatnost, splatnost na faktuře se přepočte.
 3. Podle nastavení pole Lhůta splatnosti u formy úhrady v číselníku Formy úhrady.

Ve formuláři nové vydané faktury se předvyplní datum podle nastavení na řadě faktur. Formulář vystavené faktury je prázdný, není ještě zadáno ani pole Forma úhrady ani pole Odběratel).

Dále máte možnost zadat formu úhrady výběrem z číselníku Forma úhrady. K zadané formě úhrady můžete mít nastavenu lhůtu splatnosti (dny). Přenesením formy úhrady s nastavenou lhůtou splatnosti zpět do formuláře vystavené faktury změníte pole Datum splatnosti. Formulář vystavené faktury je prázdný, není ještě zadáno pole Odběratel).

Upozornění Pokud nechcete splatnost spojovat s formou úhrady, musí pole Lhůta splatnosti zůstat nevyplněné.

Pole DUZP (datum uskutečnění zdanitelného plnění) se předvyplní podle nastavení na příslušné fakturační řadě.

Pro zadávání časových údajů využijte pomocné tlačítko Kalendar.jpg pro kalendář nebo kombinaci kláves <Ctrl><D> pro vložení dnešního data.

Období stavu

Pokud používáte číselník Období stavu, můžete zde přiřadit vydané faktuře příslušné období stavu (viz kap. Přehled období stavu).

Měna, Datum kurzu, Kurz, Množství

Údaje o cizí měně na vydané faktuře. Potřebné údaje můžete vybírat z číselníku Kódy cizích měn a z číselníku Kurzovní lístek . Měnu zadáváte výběrem z pole se seznamem Měna. Hodnoty kurzu vybíráte z číselníku, přístupný je ze všech ostatních polí.

Vlastní DIČ DPH

Pokud je "vlastní" firma (nultá organizace v číselníku organizací) zaregistrovaná k DPH ve více zemích, máte v tomto poli možnost vybrat DIČ jiné země. Pokud pole není vyplněno, považuje se za vlastní DIČ DPH to, které má vyplněnou zemi označenou v číselníku zemí jako vlastní (u databází s českou legislativou je to CZ).

Nastavení pro limit kontrolního hlášení

Údaj se přednastaví podle nastavení na řadě faktur. Možné hodnoty jsou:

 • Vždy nad limit
 • Podle částky a příjemce
 • Vždy pod limit

Doporučené nastavení je Podle částky a příjemce, v tom případě program automaticky vyhodnotí limit 10 000 a skutečnost, zda je na faktuře u odběratele zadáno aktuální DIČ, a podle toho zařadí fakturu po zaúčtování do příslušného oddílu kontrolního hlášení. Zaškrtávátko Kontrolní hlášení do limitu informuje uživatele, zda doklad spadne do podlimitního nebo nadlimitního oddílu kontrolního hlášení.

Algoritmus výpočtu zaškrtávátka do limitu

 • Od celkové fakturované částky v hlavní měně po zaokrouhlení se odečtou daňové zálohy, uplatněné na jiném dokladu. Ostatní zálohy vč. nedaňových záloh - Sazba DPH = (není) - se neodečítají
 • V případě použití daňových kurzů se posuzuje k částkám v hlavní měně přepočtených daňovým kurzem

Evidenční číslo daňového dokladu

Pole je ve formuláři v případě, že je na řadě faktur nastaven Zdroj číslování pro KH DPH na hodnotu Číslo faktury pro KH DPH. Zadáváte evidenční číslo daňového dokladu pro kontrolní hlášení. Pokud je na řadě faktur jako Zdroj číslování pro KH DPH nastaveno Číslo faktury nebo Dodavatelská faktura, pole Evidenční číslo daňového dokladu ve formuláři není, údaj pro kontrolní hlášení se přebere z příslušného pole podle nastavení

Dodavatelská faktura

Na vydané faktuře můžete toto pole využít k zadání jiného variabilního symbolu pro fakturu, které se použije jako párovací znak pro zaúčtování do Účetnictví.

Objednávka

Textové pole pro zadání libovolného údaje.

Číslo dobropisu

Z přehledu faktur vydaných vybíráte číslo dobropisu.

Forma úhrady

Zadáváte formu úhrady. Může být spojena se lhůtou splatnosti.

Při převodu z výdejky na fakturu vydanou se forma splatnosti dohledává takto:

 • Forma úhrady ze zdrojové výdejky
 • Forma úhrady z organizace z faktury vydané
 • Forma úhrady z řady faktury vydané

Druh dopravy

Zadáváte způsob dopravy. K dispozici máte číselník.

Popis dodávky

Textové pole pro zadání libovolného údaje.

[3] Účetní vazby

Nákladové středisko

Určujete, kam se zaúčtují výnosy položek. Zde zadaný útvar má přednost před útvarem (skladem, přehledem fakturačních položek), ze kterých jsou položky faktury. Vybíráte z číselníku Organizační struktura.

Číslo zakázky, Nákladový okruh, Vozidlo, Zaměstnanec

Zadáváte Vámi sledované potřebné údaje. Vybíráte z číselníků. Vyplněné pole mají význam pro vyhodnocení, dohledání a účtování dokladu.

Účetní kód

Výběrem z číselníku zadáváte předpis účetní souvztažnosti, která bude tvořit základ účetního zápisu do modulu Účetnictví.

Akce

V panelu nástrojů v záhlaví formuláře faktury najdete tlačítko Akce. Umožňuje následující:

Aktualizovat ceny položek podle aktuální cenotvorby

Volba pro aktualizaci cen na položkách dokladu. Po spuštění akce se objeví okno s možností určit, jestli se mají také aktualizovat Sazby DPH, Sazby SD a Akce.

Akce samotná provádí přepočet položek s tím, že respektuje druh vstupní ceny, množství a měrnou jednotku. Jestliže má položka zamknutou cenu, pak se pouze provede aktualizace sazby DPH a SD z kmene zboží (pokud je to povoleno - viz obrazovka po spuštění akce) a provede přepočet s aktualizací slev.

V případě, že položka nemá zamknutou cenu, je nejprve podle nastavení přepínače Aktualizovat akce dohledávána nová ceníková akce. Následně se hledá v odpovídajícím ceníku (dotaženém buď podle dohledané či na položce zadané ceníkové akce, popř. podle ceníku zadaného na dokladu). Jestliže je v ceníku dohledán odpovídající záznam se stejnou měrnou jednotkou (musí být stejná jako je na položce, s odvozenými jednotkami se v tomto případě nepracuje), pak se převezme z ceníku cena, případně také sazba DPH a SD (opět podle nastavení zaškrtávátek). Pokud nebyl záznam v ceníku nalezen (za nenalezeno se bere i nalezený s jinou měrnou jednotkou), hledá se nabídková cena a následně jsou aktualizovány sazby DPH a SD z kmene zboží. V obou případech pak následuje přepočet cen.

Aktualizace slev

Tato volba spustí přepočet všech slev zadaných na dokladu.

Poznámky k dokladům

V přehledu Poznámky k dokladům zadáte nejčastěji používané doplňkové texty k fakturám (vytvoříte seznam poznámek). Tyto texty lze pak jednoduše vyvolat a vybraný text přenést kombinací kláves <Ctrl><Enter> do faktury. Můžete rovněž povolit přístup k těmto textům i z jiných druhů dokladů (např. na příjemce, výdejce, přijaté faktuře apod.) zaškrtnutím příslušného políčka. Můžete poznámky také označit jako Přednastavené - všechny texty takto označené se budou automaticky doplňovat do nově otevřených dokladů.

Přehled poznámky k dokladům

Faktury prijate - Dodatky - Fakturace2.jpg

Ceník

Tato volba slouží k zadání ceníku, podle kterého se budou oceňovat položky na faktuře. Seznam ceníků se nabízí zafiltrovaný podle toho, jak je nastavená konstanta Možnosti, Konfigurace/správa systému, Oběh zboží, Ceny, Filtrovat nabízené ceníky pro doklad dle organizace.

Zaokrouhlení

Volba zobrazí, jak je faktura zaokrouhlena. Zde můžete změnit způsob zaokrouhlení pouze pro tu fakturu, se kterou právě pracujete. Způsob zaokrouhlení na ostatních fakturách zůstane nezměněný.


Záložka 2-Sumace a slevy

Záložka 2-Sumace a slevy

Záložka, na které pracujete se sumačními údaji za celý doklad a případně zadáváte odpočet záloh.

[1] Zálohy

Přehled zaplacených záloh, které chcete na faktuře odečíst a ponížit částku k úhradě. V tomto přehledu máte možnost navázat zálohové faktury k faktuře nebo zadat ručně zálohy, které se mají odečíst na faktuře. V přehledu Zálohy máte k dispozici volby místní nabídky Nový a Nový bez vazby. Volbou Nový navážete k faktuře konkrétní zálohovou fakturu, která byla zadána do systému do přehledu Vydané faktury. Je možné navázat i více označených faktur. Volbou Nový bez vazby zadáte ručně částku zálohy bez provázání s konkrétní zálohovou fakturou.

Datum přijetí platby

Při přenosu zálohové faktury na realizační se plní datem DUZP zálohové faktury. Datum přijetí platby lze ručně opravit v editoru zálohy.

Zálohová faktura

Zaškrtnutím označujete zálohovou fakturu. Lze přednastavit na řadě faktur.

Realizační

Upozornění Pokud zaškrtnete pole Realizační, jsou všechny zálohy navázané k faktuře považovány za daňové. V celkové rekapitulaci DPH jsou pak základy a částky DPH ponížené o již odvedené DPH z navázaných daňových záloh.
Upozornění Zaškrtnutí pole Realizační má vliv na posuzování limitu pro kontrolní hlášení DPH. Pokud není zaškrtnuto, posuzuje se částka faktury před odečtením zálohy, pokud je zaškrtnuto, posuzuje se částka po odečtení zálohy.

Automatické předvyplňování pole Realizační lze přednastavit na řadě faktur.

Záloha do výše realizace

Pokud je zaškrtnuto, pokrátí se odpočítávané zálohy automaticky tak, aby částka záloh nepřevýšila celkovou částku faktury. Předvyplní se podle konstanty stejného jména v konfiguraci modulu Fakturace (Možnosti, Konfigurace/správa systému).

Záloha do výše realizace (DPH-koef)

Je možné zaškrtnout jen pokud není označeno zaškrtávátko Záloha do výše realizace. Po zaškrtnutí zaškrtávátka Záloha do výše realizace (DPH-koef) proběhne navázání zálohové faktury s vždy přepočtem částky daně "zhora" koeficientem zaokrouhleným dle nastavení systému.

[2] Rekapitulace DPH

Pro každou použitou sazbu DPH se v této sekci objeví samostatný sumační řádek. Pole se plní automaticky podle položek na faktuře.

Částka DPH, Cena bez DPH, Cena s DPH

V každém z těchto sloupců jsou příslušné součtové částky jedné ze sazeb DPH. Jsou to sumační údaje všech položek faktury v jedné sazbě DPH, převedených z dokladů, převedených položkově z dokladů nebo zadaných ručně přímo na faktuře.


Sumace a sumační slevy

V této sekci je samostatný řádek pro každou sazbu DPH se součtovými hodnotami, které se plní automaticky ze věech položek faktury. Volbou Oprava zde můžete zadávat tzv. sumační slevu k dané sazbě DPH. Slevu zadáváte v procentech nebo částkou.

Upozornění UPOZORNĚNÍ Pozor, sleva se nerozpočítá zpětně na položky. Proto je nutné pamatovat, že o sumačních slevách se musí účtovat.


Doplňkové položky

Přehled korekcí základů DPH, částek DPH, částek celkem.

Korekce mohou vzniknout:

 • při zaokrouhlení faktury na padesátihaléře
 • zaškrtnutím pole Realizační (záložka 2 - Sumace a slevy, sekce [2] Zálohy) na faktuře. V tom okamžiku jsou případné zálohy odečtené na faktuře považované za daňové. Doplňkové položky pak slouží pro dorovnání základů a částek DPH - částky DPH je třeba snížit o již odvedenou daň.

Záložka 3-Položky

Záložka 3-Položky

Textové položky

V sekci [1] Textové položky zadáváte na fakturu "textové" položky. To je v případě, že chcete pořídit do systému jednoduchou fakturu bez toho, že by položky faktury existovaly v číselníku Zboží a služby. Vlastně vypsat jednoduchý text, zadat částky a údaje pro zaúčtování, nic víc. Textové položky na faktuře je možné kopírovat.

Po volbě Nový se zobrazí formulář pro zadání textové položky

Formulář textové položky faktury

[1] Popis, množství, cena, slevy

Zadáváte popis fakturované položky, množství, cenu, sazbu DPH, příp. sazbu DPH pro režim přenesení daňové povinnosti a poskytnutou slevu na textové položce. V poli Popis můžete přes tlačítko se třemi tečkami vybírat text z předdefinovaných poznámek k dokladům (přehled Oběh zboží, Zboží a služby, Poznámky k dokladům).

[2] Částky

Informativní přehled vypočtených částek na textové položce.

[3] Účetní vazby

V sekci lze zadat účetní účet pro řádky typu Základ DPH a Ostatní částky (Sazba DPH = není) a vazby na Útvar, Zakázku, Nákladový okruh, Vozidlo a Zaměstance.

Návazné údaje zadané na textových položkách faktur jsou přenášeny do účetního dokladu. Zadaný účet se použije pro účtování řádků typu Základ DPH a Ostatní částky. Tento účet má nejvyšší prioritu před účtem zadaným v kontaci.

[4] Poznámka

Poznámka k textové položce na faktuře.

V přehledu textových položek jsou k dispozici následující volby místní nabídky:

Pořadí

Umožňuje měnit pořadí textových položek na faktuře.

Změna sazby DPH

Na označených položkách změní sazbu DPH.

Kopie položky

Hromadné změny

Pro označené textové položky lze hromadně změnit údaje Zakázka, Nákladové středisko, Nákladový okruh, Vozidlo, Zaměstnanec, Daňový klíč.

Položky

Přehled v sekci [2] Položky zobrazuje všechny položky faktury (převedené, ručně zadané, zadané jako služby, převedené z dokladu). Zde se mohou objevit pouze ty položky, které byly založeny do číselníku Zboží a služby. Volbou Nastav z místní nabídky si popř. nastavte zobrazení údajů o položkách.

Položky - detail

Poklepáním na libovolnou položku si lze zobrazit detailní informace o vybrané položce.


Formulář pro zadání ceny a množství položky


Pokud je položka zařazena přímo, lze údaje i upravit.

Ruční zadání

Tento způsob zadání položek použijete přímo na záložce Položky. Z místní nabídky vyberte funkci Zadávání položek… Zobrazí se zadávací formulář.

Skupina zboží, Registrační číslo, SKP, Vyrobní číslo

V levé horní části formuláře, nazvané Hledání, zadáváte tyto parametry. Zadání jednoho nebo více parametrů potvrdíte klávesou <Enter>. V přehledu, v dolní části obrazovky, se pak zobrazí všechny položky, které vyhovují zadaným podmínkám. Zároveň je kurzorový řádek nastaven na prvním záznamu přehledu.

Množství, Přírůstek

Stiskem klávesy <Tab> se z přehledu přepnete do pole Množství, které je v pravé horní části formuláře, nazvané Editování. Po vyplnění hodnoty se kombinací kláves <Shift><Tab> vrátíte zpět do přehledu. Kurzorový řádek nastavíte na další vybranou položku a opět se klávesou <Tab> z přehledu přepnete do pole Množství. Stejným postupem zadáte i ostatní vybrané položky.

Pokud chcete k již zadané položce "přidat" množství, přepnete se z přehledu klávesou <Tab> nejprve do pole Množství a pak opět klávesou <Tab> do pole Přírůstek. Zadáte hodnotu a potvrdíte stiskem klávesy <Enter>. Provede se součet obou polí a jste přepnuti zpět do pole Množství. Pak se již kombinací kláves <Shift><Tab> vrátíte zpět do přehledu.

Cena, Druh vstupní ceny

Do pole Cena zadáváte nákupní cenu k dané položce. Výběrem ze seznamu pole Druh vstupní ceny můžete změnit druh vstupní ceny. Druhem vstupní ceny rozumíme např. cena bez DPH nebo naopak cena včetně DPH apod. Sazba DPH se u takto zadávaných položek dotáhne z položky (DPH je zadáno u položky v přehledu Zboží a služby) nebo z hlavičky faktury (DPH v přehledu Zboží a služby zadáno není).

Zadávací formulář záložky 3-Položky.

Faktury prijate - Rucni zadani - Zadavani polozek - Fakturace1.gif


Potvrzením tlačítka Zavřít ukončíte práci s formulářem a vrátíte se zpět na záložku Položky.

Automatické zadání - Převod položek

Na fakturu lze zadat položky převodem z jiného dokladu, např. objednávky, příjemky apod. Z místní nabídky zvolte Převod položek. Vyberte druh dokladu. V otevřeném přehledu dokladů vybraného skladu se nastavte na doklad a dejte pokyn k převodu (např. kombinací kláves <Ctrl><Enter>). Zobrazí se informace o průběhu převodu, tzv. "Procesní okno".

Procesní okno převodu položek.

Faktury prijate - Rucni zadani - Zadavani polozek - Fakturace2.gif


Další průběh převodu položek závisí na nastavení konstanty modulu Oběh zboží Oblíbený typ položkového převodu (viz kap. Firemní konstanty, Oběh zboží).

Při nastavení konstanty Oblíbený typ položkového převodu na hodnotu S postupnou editací vám bude systém postupně nabízet k úpravě jednotlivé převáděné položky. Formulář pro úpravu převáděné položky je stejný jako při ručním zadávání. Při převodu je možné změnit převáděné množství nebo jednotkovou cenu (pole JC bez daní Kč). Ve formuláři máte k dispozici tlačítka:

 • Tlačítko Převod bez editace - převede aktuální položku a ostatní následující bez editace.
 • Tlačítko Ukončit - nepřevede aktuální položku a ukončí převod. Nebude nabízet další položky.
 • Tlačítko Ok - potvrdíte převod aktuální položky a nabídne se položka další.
 • Tlačítko Storno - nepřevede aktuální položku a nabídne další.

Při nastavení konstanty Oblíbený typ položkového převodu na hodnotu Bez editace systém převede všechny položky. Dodatečně máte možnost je upravit podle potřeby.

Při nastavení konstanty Oblíbený typ položkového převodu na hodnotu S výběrem a potvrzením zobrazí systém přehled položek k převedení. Máte možnost úpravy jednotlivých položek, případně vyřazení položek, které nemají být převedeny na cílovou fakturu. Tlačítkem Potvrdit převedete položky z přehledu na fakturu.

Kromě nastavení konstanty Oblíbený typ položkového převodu máte možnost ovlivnit průběh převodu též ovládacími tlačítky v přehledu zdrojových dokladů:

 • Tlačítko Bez editace - systém se chová stejně jako při nastavení konstanty na hodnotu Bez editace
 • Tlačítko S výběrem - systém se chová stejně jako při nastavení konstanty na hodnotu S výběrem a potvrzením
 • S editací - systém se chová stejně jako při nastavení konstanty na hodnotu S postupnou editací

O stavu a průběhu převodu informováni v procesním okně.

Tlačítkem Konec v Procesním okně se vrátíte zpět na záložku Položky.

Opakovaný výběr zboží…

Tato volba místní nabídky umožňuje již zařazenou položku zadat znovu do vydané faktury. Při opakovaném zadání položek na doklad lze zadat jiné množství a jinou cenu než při prvním zadání položky. Způsob zadání ceny, množství a částek DPH je stejný jako při prvním zadání položky.

Čárový kód

K zadání položky na fakturu lze využít i možnosti zadání pomocí čárového kódu.

Na záložce 3 - Položky nebo 4 - Sklad nastavte kurzor do pole Čárový kód. Zadejte prostřednictvím čárový kód. Otevře se formulář pro zadání množství a ceny. Zadejte požadované množství a cenu, formulář uložte, případně zařaďte další položku.

Záložka 4-Sklad

V přehledu na této záložce vidíte položky vybraného skladu. Můžete přímo zadávat položky na doklad.

V tomto přehledu máte k dispozici místní nabídku se všemi volbami přehledu Stav skladu.

Položky zadáváte standardním způsobem. Nastavíte se kurzorovým řádkem na požadovanou položku a z místní nabídky vyberete volbu Výběr zboží…. Zobrazí se formulář pro zadání údajů položky.

V tabulce pro zadání množství a ceny položky je také tlačítko Akce s následujícími volbami.

Další slevy

Zobrazí procento termínované slevy, viz též kap. Termínované slevy. Dále umožňuje zadat k dané položce slevu částkou.

Spotřební daň - recyklace

Tabulka s údaji pro výpočet spotřební daně položky a recyklačního příspěvku (zákon o odpadech). Údaje jsou přednastaveny podle vyplnění kmenové karty v přehledu Zboží a služby, záložka Daně, resp.tlačítko Akce, Recyklační příspěvek ve formuláři kmenové karty.

Záložka Popis slouží k zobrazení návazných označení zboží, pokud jsou k dané položce definovány.

Na záložce Výrobní čísla můžete přiřadit jednotlivým položkám výrobní čísla a zobrazit si jejich přehled. Podrobnosti ohledně práce s výrobními čísly viz kap. Výrobní čísla.

Položky zadáte také "zrychleným" způsobem. Zadáváte pouze množství. Předpokladem je, že u každé položky existuje (je přednastavena) nabídková cena. Stiskem klávesy <Tab> se dostáváte do pole Množství ve spodní části formuláře. Pokud jste nastaveni kurzorem v tomto poli, pomocí kurzorových kláves se posunujete v seznamu položek a zadáváte k požadovaným položkám potřebné množství. Klávesou <Enter> údaj o množství zapíšete a kurzorovými klávesami pokračujete na další položku.

Položky zadané na této záložce se zobrazují na záložce 3-Položky, kde vidíte všechny položky faktury (převedené, ručně zadané, zadané jako služby, převedené z dokladu). Na záložku 4-Sklad se automaticky přepnete v okamžiku, kdy na záložce 3-Položky zvolíte příkaz místní nabídky Nový….

Záložka 5-Doklady

Přehled dokladů převedených na fakturu. Převod provedete otevřením místní nabídky a volbou Převod dokladu. Vyberete druh dokladu z nabídky, např. Snížení stavu skladu. Ze zobrazeného přehledu dokladů (přednastaveného skladu) převedete doklad, např. kombinací kláves <Ctrl><Enter>. Více dokladů lze přenést také, využijte označování pomocí stisknutého <Ctrl> nebo <Shift> v kombinaci s klepnutím myši na vybraný doklad.

Upozornění Takto převedené položky nelze na faktuře upravovat !
Pokud je nutné převedené položky z nějakého důvodu opravovat, musíte provést převod na záložce 3-Položky, volba místní nabídky Převod položek.

Záložka 6-Služby

Na této záložce zadáváte fakturační položky "nehmotného" charakteru. Přednastaví se přehled skladu služeb podle konfigurace (pruh nabídek, volba Možnosti', Konfigurace/správa systému, v levé části okna volba Oběh zboží, pole Seznam služeb). V přehledu uvidíte pouze ty položky, které mají v kmenové kartě nastaveno, že jde o službu (hlavní nabídka systému, volba Oběh zboží, 'Zboží a služby, formulář kmenové karty, záložka Vlastnosti, pole Druh skladu).

V přehledu máte k dispozici místní nabídku přehledu Stav skladu.

Položky zadáváte standardním způsobem. Nastavíte se kurzorovým řádkem na požadovanou položku a z místní nabídky vyberete volbu Výběr zboží…. Zobrazí se formulář pro zadání údajů položky.

Položky zadáte také "zrychleným" způsobem. Zadáváte pouze množství. Předpokladem je, že u každé položky existuje (je přednastavena) nabídková cena. Stiskem klávesy <Tab> se dostáváte do pole Množství ve spodní části formuláře. Pokud jste nastaveni kurzorem v tomto poli, pomocí kurzorových kláves se posunujete v seznamu položek a zadáváte k požadovaným položkám potřebné množství. Klávesou <Enter> údaj o množství zapíšete a kurzorovými klávesami pokračujete k další položce.

Položky zadané na této záložce se zobrazují i na záložce 3-Položky, kde vidíte všechny položky faktury (převedené, ručně zadané, zadané jako služby, převedené z dokladu).

Záložka 7-Dodatky

[1] Kontaktní zaměstnanec a osoba

Kontaktní zaměstnanec

Tato volba slouží k zadání kontaktní osoby na doklad. Údaje navázané k zaměstnanci přes volbu kontakty, jako např. telefon nebo e-mail, pak budou moci být zobrazeny v tisku. Tuto vlastnost využijete v případě, že osoba odpovědná za fakturaci je jiná než osoba, která doklad vystavila.

V případě, že zaměstnanec má na své kartě v číselníku zaměstnanců vyplněný atribut login ID, viz kapitola formulář zaměstnance, prováže se přihlášený uživatel se svou kartu v číselníku zaměstnanců a kontaktní údaje z této karty se automaticky vloží do pole Kontaktní zaměstnanec na faktuře.

Kontaktní osoba

Tato volba slouží k zadání kontaktní osoby na doklad. Údaje navázané ke kontaktní osobě přes volbu kontakty, jako např. telefon nebo e-mail, pak budou moci být zobrazeny v tisku.

[2] Kurz DPH

V sekci Kurz DPH je možné použít kurz podle zákona o DPH odlišný od kurzu faktury.

Vlastní DIČ DPH

Vyplňujete pouze v případě, že se jedná o fakturu, na které je uvedeno DIČ vlastní organizace pro jinou zemi, než je legislativa databáze. Např. u databází s českou legislativou vyplňujete tehdy, když je na faktuře uvedeno vaše DIČ pro jinou zemi než ČR. Pokud je vyplněno, lze zadat kurzy přepočtu měny faktury na měnu DPH a přepočtu měny DPH na hlavní měnu.

Zdroj kurzu DPH

Pokud je na faktuře v poli Režim kurzu DPH (v editoru faktury Akce, Zaokrouhlení a další údaje) nastavena hodnota "Přímo na fakturách", máte možnost zadat pro přepočet DPH kurz odlišný od kurzu faktury (záložka 1 - Hlavička, sekce [2] Datum, měna, doplňkové informace, pole Kurz). Nastavením na účetním kódu pak zajistíte, že se daňový kurz použije i pro zaúčtování dokladu.

[3] Poznámky

Poznámka 1-4

Zadáváte textovou poznámku k vydané faktuře. Sem zapisujete potřebné údaje (upozornění, platební podmínky apod.), tedy „věty“, které na faktuře chcete vytisknout.

Volbou Akce, Poznámky k dokladům nebo kombinací kláves <Ctrl><P> můžete do faktury přenést předdefinovanou poznámku z přehledu Zboží a služby, Poznámky k dokladům. Takto přenesenou poznámku můžete pro danou fakturu libovolně upravovat.

Poklepáním myší v okně poznámky se otevře editační okno, kde máte mj. možnost načíst poznámku z textového souboru.

Za obsah tohoto článku odpovídá Dagmar Mayerová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export