Faktura přijatá - Fakturace

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Formulář

Pokud chcete vystavit novou fakturu, zvolíte v přehledu Přijaté faktury nabídku Nový. Po jejím potvrzení se otevře číselník druhů dokladů určených pro faktury a dobropisy přijaté. Kurzorovým řádkem se nastavte na druh dokladu, který chcete použít, a pomocí kombinace kláves <Ctrl><Enter> nebo dvojklikem myši otevřete formulář nového dokladu. Pokud je nadefinovaná jenom jedna číselná řada, výběr z číselníku řad se nenabídne a rovnou se otevře formulář nového dokladu.

Formulář se skládá z několika záložek. Ne všechny údaje je nutné při vystavování faktury vyplnit. Některé mají pouze informativní charakter. V záhlaví formuláře je typ a číslo dokladu. Tyto údaje systém generuje sám na základě vyplněných údajů u typu dokladu (viz kap. Druhy dokladů pohybu zboží) a nelze je měnit.

Záložka 1-Hlavička

Ve formuláři přijaté faktury zadáváte na této záložce základní údaje přijaté faktury.

Záložka je rozdělena do sekcí, např. [1] Organizace, parametry ceny; [2] Datum, měna, doplňkové informace atd. Jednotlivé sekce je možné klikáním myší na název sekce nebo na znak šipky v záhlaví sekce sbalit a rozbalit podle vaší potřeby. Také je možné pro rozbalování použít kombinaci kláves Ctrl+Alt+číslo. Po opuštění editačního formuláře si systém pamatuje, které sekce byly rozbaleny/sbaleny, a při dalším otevření formuláře toto nastavení zachová.

Záložka 1-Hlavička


[1] Organizace, parametry ceny

Dodavatel, Místo určení, Příjemce

Výběrem z číselníku organizací zadáváte na fakturu organizaci. Podle potřeby zadáváte jednotlivé údaje. Organizaci zadáte i přímo vyplněním pole pro číslo nebo název organizace. Pokud systém najde odpovídající záznam, automaticky ho doplní na fakturu, aniž by otevřel číselník organizací. To provede v okamžiku, kdy přecházíte kurzorem na jiné pole formuláře.

Pokud je k dodavateli navázáno v číselníku organizací DIČ DPH se zemí CZ, které je označeno v atributu Aktuální DIČ plátce DPH nebo v atributu Aktuální DIČ neplátce DPH, při výběru organizace na doklad se toto DIČ DPH přenese na fakturu.

Pokud už máte organizaci zadanou a chcete údaje opravit, musíte nejprve vymazat pole pro zadání čísla organizace. To platí v případě, kdy organizaci chcete zadat přímo do pole pro název organizace.

Upozornění UPOZORNĚNÍ Pokud nevyplníte při vystavení faktury pole Dodavatel, doklad uložíte, ale nepůjde realizovat a zaúčtovat. Pole Místo určení a Příjemce jsou nepovinná.

Po vyplnění pole Dodavatel (při opouštění pole) se provádí kontrola, zda v evidenci už ve stejném období není dříve zadaná faktura se stejnou hodnotou Dodavatel+Dodavatelská faktura. Pokud ano, objeví se informativní hláška.

Dotaz nebo informativní hláška Dodavatelská faktura/dobropis s tímto číslem už v tomto období existuje

Název spojení, Číslo účtu, Specifický symbol, Konstantní symbol

Zadáváte údaje pro platbu faktury. Vybíráte z číselníku bankovních spojení dodavatele.

Druh vstupní ceny

 • JC bez daní Kč
 • JC s DPH Kč
 • CC bez daní Kč
 • CC s DPH Kč
 • JC bez daní valuty
 • JC s DPH valuty
 • CC bez daní valuty
 • CC s DPH valuty
 • JC se SD
 • CC se SD
 • JC se SD valuty
 • CC se SD valuty

kde JC = jednotková cena, CC = celková cena, s DPH = cena včetně DPH i spotřební daně, se SD = včetně spotřební daně a bez DPH

Vybíráte, jaký druh ceny budete na doklad zadávat.

Hodnota, kterou zde vyplníte, se bude automaticky nabízet při zadání množství a ceny konkrétního zboží či služby. U každého zboží či služby však můžete tuto hodnotu změnit.


Sazba DPH

Zadáváte sazbu DPH pro položky faktury, které nemají sazbu DPH nastavenou v přehledu Zboží a služby. Pokud tedy položka zařazovaná na fakturu nemá sazbu DPH, dostane tuto sazbu.


Sazba SD

Zadáváte sazbu spotřební daně pro položky zařazené na fakturu. Pokud nebude mít položka „vlastní“ sazbu spotřební daně (zadáváte v kmenové kartě), dostane tuto sazbu.


Ceník

Tato volba slouží k zadání ceníku, podle kterého se budou do položek na faktuře doplňovat ceny. Seznam ceníků se nabízí zafiltrovaný podle toho, jak je nastavená konstanta Možnosti, Konfigurace/správa systému, Oběh zboží, Ceny, Filtrovat nabízené ceníky pro doklad dle organizace, Ctrl+Enter.


Opr. dokl.

Zaškrtávátko, kterým označujete Opravný daňový doklad.


[2] Datum, měna, doplňkové informace

Datum případu, Datum vystavení, Splatnost, DUZP, Datum doručení

Základní datumy na faktuře.

Pole Datum případu předvyplní systém podle nastavení na řadě faktur. Pole musí být vyplněno, bez tohoto údaje nelze fakturu uložit a zapsat do přehledu. Uživatel je upozorněn hláškou:

Dotaz nebo informativní hláška Prázdná nebo chybně zadaná položka Datum případu !


Splatnost je pole, které se předvyplní takto:

 1. Podle nastavení lhůty splatnosti zadané na řadě faktur. Toto nastavení se přebírá pokud na nové faktuře není vyplněn Dodavatel ani Forma úhrady.
 2. Podle nastavení pole Lhůta splatnosti dodavatele u způsobu platby v číselníku Organizace. Pokud na fakturu zadáte dodavatele a dodavatel má vyplněnou splatnost, splatnost na faktuře se přepočte.
 3. Podle nastavení pole Lhůta splatnosti u formy úhrady v číselníku Forma úhrady. Pokud na fakturu zadáte formu úhrady, forma úhrady má vyplněnou splatnost a dodavatel nemá vyplněnou splatnost, splatnost na faktuře se přepočte.

Splatnost nastavená na organizaci má přednost před splatností nastavenou na formě úhrady


Pole DUZP (datum uskutečnění zdanitelného plnění) se převyplní podle nastavení na řadě faktur.


Pole Datum doručení se předvyplní podle nastavení na řadě faktur.

Při účtování faktury přijaté (nebo dobropis přijatý) je zohledněno datum doručení následujícím způsobem:
Pokud je Datum doručení vyplněno a je vyšší než DUZP, doplní se do účetního dokladu Období uplatnění DPH podle tohoto data. Jinak se doplní podle DUZP.

Výjimkou jsou řádky, které vzniknou účtováním faktury přijaté (nebo přijatého dobropisu) a jsou samovyměřením (tzn. v kontaci dokladu je použit druh řádku Samovyměření DPH(hlavička), Samovyměření DPH nebo Samovyměření DPH - korekce(hlavička)). V tomto případě se pro daň na vstupu dotahuje období DPH vždy stajné jako pro směr plnění Výstup.


Příklad Příklad (viz též obr. výše)

Firma je měsíčním plátcem DPH, DUZP na faktuře je 28.8.2015, Datum doručení je 1.9.2015. Nárok na odpočet DPH lze uplatnit až v září, při účtování se přiřadí Období uplatnění DPH 9/2011Pro zadávání časových údajů využijte pomocné tlačítko Kalendar.jpgpro kalendář nebo kombinaci kláves Ctrl+D pro vložení dnešního data.


Období stavu

Pokud používáte číselník Období stavu, můžete zde přiřadit přijaté faktuře příslušné období stavu (viz kap. Přehled období stavu). Údaj se předvyplní podle nastavení na řadě faktur.


Měna, Datum kurzu, Kurz, Množství

Údaje o cizí měně na přijaté faktuře. Potřebné údaje můžete vybírat z číselníku Kódy cizích měn a z číselníku Kurzovní lístek . Měnu zadáváte výběrem z pole se seznamem Měna. Hodnoty kurzu vybíráte z číselníku, přístupný je ze všech ostatních polí.


Vlastní DIČ DPH

Pokud je "vlastní" firma (nultá organizace v číselníku organizací) zaregistrovaná k DPH ve více zemích, máte v tomto poli možnost vybrat DIČ jiné země. Pokud pole není vyplněno, považuje se za vlastní DIČ DPH to, které má vyplněnou zemi označenou v číselníku zemí jako vlastní (u databází s českou legislativou je to CZ).


Nastavení pro limit kontrolního hlášení

Údaj se přednastaví podle nastavení na řadě faktur. Možné hodnoty jsou:

 • Vždy nad limit
 • Podle částky a příjemce
 • Vždy pod limit

Doporučené nastavení je Podle částky a příjemce, v tom případě program automaticky vyhodnotí limit 10 000 a skutečnost, zda je na faktuře u dodavatele zadáno aktuální DIČ, a podle toho zařadí fakturu po zaúčtování do příslušného oddílu kontrolního hlášení. Zaškrtávátko Kontrolní hlášení do limitu informuje uživatele, zda doklad spadne do podlimitního nebo nadlimitního oddílu kontrolního hlášení.

Evidenční číslo daňového dokladu

Evidenční číslo daňového dokladu pro Kontrolní hlášení. Zadaný údaj se propíše do pole Dodavatelská faktura (bez písmen a znaků jako jsou lomítka a pomlčky) a provede se kontrola na duplicitu zadaných údajů.


Dodavatelská faktura

Volně editovatelné pole (nemá vazbu na žádný číselník) v rozsahu 15 libovolných znaků. Umožňuje zadání původního čísla přijaté faktury (číslo faktury vystavené v tomto přehledu je vaše číslo interní). Může být přeneseno do účetního dokladu jako párovací znak, je třeba nastavit v kontaci pro zaúčtování.

Po vyplnění pole Dodavatelská faktura (při opouštění pole) se provádí kontrola, zda v evidenci už ve stejném období není dříve zadaná faktura se stejnou hodnotou Dodavatel+Dodavatelská faktura. Pokud ano, objeví se informativní hláška.

Dotaz nebo informativní hláška Dodavatelská faktura/dobropis s tímto číslem už v tomto období existuje


Objednávka

Textové pole pro zadání libovolného údaje.


Číslo dobropisu

Z přehledu faktur přijatých vybíráte číslo dobropisu.


Forma úhrady

Zadáváte formu úhrady. Může být spojena se lhůtou splatnosti.


Druh dopravy

Zadáváte způsob dopravy. K dispozici máte číselník.


Popis dodávky

Textové pole pro zadání libovolného údaje.

[3] Účetní vazby

Nákladové středisko

Určujete, kam se zaúčtují náklady položek. Zde zadaný útvar má přednost před útvarem (skladem, přehledem fakturačních položek), ze kterých jsou položky faktury. Vybíráte z číselníku Organizační struktura.


Číslo zakázky, Nákladový okruh, Vozidlo, Zaměstnanec

Zadáváte Vámi sledované potřebné údaje. Vybíráte z číselníků. Vyplněné pole mají význam pro vyhodnocení, dohledání a účtování dokladu.


Účetní kód

Výběrem z číselníku zadáváte předpis účetní souvztažnosti, která bude tvořit základ účetního zápisu do modulu Účetnictví.

Akce

V panelu nástrojů v záhlaví formuláře faktury najdete tlačítko Akce. Umožňuje následující:

Aktualizovat ceny položek podle aktuální cenotvorby

Volba pro aktualizaci cen na položkách dokladu podle standardních pravidel cenotvorby. Po spuštění akce se objeví okno s možností určit, jestli se mají také aktualizovat Sazby DPH, Sazby SD a Akce.

Akce samotná provádí přepočet položek s tím, že respektuje druh vstupní ceny, množství a měrnou jednotku. Jestliže má položka zamknutou cenu, pak se pouze provede aktualizace sazby DPH a SD z kmene zboží (pokud je to povoleno) a provede přepočet s aktualizací slev.

Aktualizace slev

Tato volba spustí přepočet všech slev zadaných na dokladu.

Poznámky k dokladům

V přehledu Poznámky k dokladům zadáte nejčastěji používané doplňkové texty k fakturám (vytvoříte seznam poznámek). Tyto texty lze pak jednoduše vyvolat a vybraný text přenést kombinací kláves <Ctrl><Enter> do faktury. Můžete rovněž povolit přístup k těmto textům i z jiných druhů dokladů (např. na příjemce, výdejce, vydané faktuře apod.) zaškrtnutím příslušného políčka. Můžete poznámky také označit jako Přednastavené - všechny texty takto označené se budou automaticky doplňovat do nově otevřených dokladů.

Přehled poznámky k dokladům

Faktury prijate - Dodatky - Fakturace2.jpg

Ceník

Tato volba slouží k zadání ceníku, podle kterého se budou oceňovat položky na faktuře. Seznam ceníků se nabízí zafiltrovaný podle toho, jak je nastavená konstanta Možnosti, Konfigurace/správa systému, Oběh zboží, Ceny, Filtrovat nabízené ceníky pro doklad dle organizace.

Zaokrouhlení

Volba zobrazí, jak je faktura zaokrouhlena. Zde můžete změnit způsob zaokrouhlení pouze pro tu fakturu, se kterou právě pracujete. Způsob zaokrouhlení na ostatních fakturách zůstane nezměněný.


Záložka 2-Sumace a slevy

Záložka, na které pracujete se sumačními údaji za celý doklad a případně zadáváte odpočet záloh.

Záložka 2-Sumace a slevy


[1] Zálohy

Přehled zaplacených záloh, které byly na faktuře odečteny a ponížily částku k úhradě. V tomto přehledu máte možnost navázat zálohové faktury k faktuře nebo zadat ručně zálohy, které se mají odečíst na faktuře. V přehledu Zálohy máte k dispozici volby místní nabídky Nový a Nový bez vazby. Volbou Nový navážete k faktuře konkrétní zálohovou fakturu, která byla zadána do systému do přehledu Přijaté faktury. Je možné navázat i více označených faktur. Volbou Nový bez vazby zadáte ručně částku zálohy bez provázání s konkrétní zálohovou fakturou.

Na položkách jednotlivých záloh je možné zadat účet DPH. Při účtování má tento účet DPH přednost před účtem zadaným na řádku kontace (využití např. při navázání záloh s různým nárokem na odpočet).

Zálohová faktura

Zaškrtnutím označujete zálohovou fakturu. Lze přednastavit na řadě faktur.

Realizační

Upozornění Pokud zaškrtnete pole Realizační, jsou všechny zálohy navázané k faktuře považovány za daňové. V celkové rekapitulaci DPH jsou pak základy a částky DPH ponížené o již odvedené DPH z navázaných daňových záloh.
Upozornění Zaškrtnutí pole Realizační má vliv na posuzování limitu pro kontrolní hlášení DPH. Pokud není zaškrtnuto, posuzuje se částka faktury před odečtením zálohy, pokud je zaškrtnuto, posuzuje se částka po odečtení zálohy.

Automatické předvyplňování pole Realizační lze přednastavit na řadě faktur.

Záloha do výše realizace

Pokud je zaškrtnuto, pokrátí se odpočítávané zálohy automaticky tak, aby částka záloh nepřevýšila celkovou částku faktury. Předvyplní se podle konstanty stejného jména v konfiguraci modulu Fakturace (Možnosti, Konfigurace/správa systému).


[2] Rekapitulace DPH

Pro každou použitou sazbu DPH se v této sekci objeví samostatný sumační řádek. Pole se plní automaticky podle položek na faktuře.

Částka DPH, Cena bez DPH, Cena s DPH

V každém z těchto sloupců jsou příslušné součtové částky jedné ze sazeb DPH. Jsou to sumační údaje všech položek faktury v jedné sazbě DPH, převedených z dokladů, převedených položkově z dokladů nebo zadaných ručně přímo na faktuře.


Sumace a sumační slevy

V této sekci je samostatný řádek pro každou sazbu DPH se součtovými hodnotami, které se plní automaticky ze všech položek faktury. Volbou Oprava si můžete prohlédnout detaily.


Zaokrouhlení, Zaokrouhlení val.

Pole pro zadání zaokrouhlení celkové částky na faktuře v hlavní, resp. cizí měně podle originálu.


[4] Doplňkové položky

Přehled korekcí základů DPH, částek DPH, částek celkem.

Korekce mohou vzniknout:

 • při zaokrouhlení faktury na celé koruny
 • zaškrtnutím pole Realizační (záložka 2 - Sumace a slevy, sekce [2] Zálohy) na faktuře. V tom okamžiku jsou případné zálohy odečtené na faktuře považované za daňové. Doplňkové položky pak slouží pro dorovnání základů a částek DPH - částky DPH je třeba snížit o již odvedenou daň.
 • ručně v případě, že je třeba korigovat údaje o DPH podle údajů na originální faktuře

Záložka 3-Položky

Záložka 3-Položky

Textové položky

V sekci [1] Textové položky zadáváte na fakturu "textové" položky. To je v případě, že chcete pořídit do systému jednoduchou fakturu bez toho, že by položky faktury existovaly v číselníku Zboží a služby. Vlastně vypsat jednoduchý text, zadat částky a údaje pro zaúčtování, nic víc.

Po volbě Nový se zobrazí formulář pro zadání textové položky

Formulář textové položky faktury

[1] Popis, množství, cena, slevy

Zadáváte popis fakturované položky, množství, cenu, sazbu DPH, příp. sazbu DPH pro režim přenesení daňové povinnosti. V poli Popis můžete přes tlačítko se třemi tečkami vybírat text z předdefinovaných poznámek k dokladům (přehled Oběh zboží, Zboží a služby, Poznámky k dokladům).

[2] Částky

Sekce obsahuje informativní přehled vypočtených částek na textové položce a pole pro zadábí vypočtené částky DPH podle přijaté faktury.

[3] Účetní vazby

V sekci lze zadat účetní účet pro řádky typu Základ DPH a Ostatní částky (Sazba DPH = není) a vazby na Útvar, Zakázku, Nákladový okruh, Vozidlo a Zaměstance.

Návazné údaje zadané na textových položkách faktur jsou přenášeny do účetního dokladu. Zadaný účet se použije pro účtování řádků typu Základ DPH a Ostatní částky. Tento účet má nejvyšší prioritu před účtem zadaným v kontaci.

[4] Poznámka

Poznámka k textové položce na faktuře.

V přehledu textových položek jsou k dispozici následující volby místní nabídky:

Pořadí

Umožňuje měnit pořadí textových položek na faktuře.

Změna sazby DPH

Na označených položkách změní sazbu DPH.

Kopie položky

Hromadné změny

Pro označené textové položky lze hromadně změnit údaje Zakázka, Nákladové středisko, Nákladový okruh, Vozidlo, Zaměstnanec, Daňový klíč.

Položky

Přehled v sekci [2] Položky zobrazuje všechny položky faktury (převedené, ručně zadané, zadané jako služby, převedené z dokladu). Zde se mohou objevit pouze ty položky, které byly založeny do číselníku Zboží a služby. Volbou Nastav z místní nabídky si popř. nastavte zobrazení údajů o položkách.

Položky - detail

Poklepáním na libovolnou položku si lze zobrazit detailní informace o vybrané položce. Pokud je položka zařazena na fakturu přímo nebo položkovým převodem, lze údaje i opravit (množství, cena).

Ruční zadání

Tento způsob zadání položek použijete přímo na záložce Položky. Z místní nabídky vyberte funkci Zadávání položek… Zobrazí se zadávací formulář.

Skupina zboží, Registrační číslo, SKP, Vyrobní číslo

V levé horní části formuláře, nazvané Hledání, zadáváte tyto parametry. Zadání jednoho nebo více parametrů potvrdíte klávesou <Enter>. V přehledu, v dolní části obrazovky, se pak zobrazí všechny položky, které vyhovují zadaným podmínkám. Zároveň je kurzorový řádek nastaven na prvním záznamu přehledu.

Množství, Přírůstek

Stiskem klávesy <Tab> se z přehledu přepnete do pole Množství, které je v pravé horní části formuláře, nazvané Editování. Po vyplnění hodnoty se kombinací kláves <Shift><Tab> vrátíte zpět do přehledu. Kurzorový řádek nastavíte na další vybranou položku a opět se klávesou <Tab> z přehledu přepnete do pole Množství. Stejným postupem zadáte i ostatní vybrané položky.

Pokud chcete k již zadané položce "přidat" množství, přepnete se z přehledu klávesou <Tab> nejprve do pole Množství a pak opět klávesou <Tab> do pole Přírůstek. Zadáte hodnotu a potvrdíte stiskem klávesy <Enter>. Provede se součet obou polí a jste přepnuti zpět do pole Množství. Pak se již kombinací kláves <Shift><Tab> vrátíte zpět do přehledu.

Cena, Druh vstupní ceny

Do pole Cena zadáváte nákupní cenu k dané položce. Výběrem ze seznamu pole Druh vstupní ceny můžete změnit druh vstupní ceny. Druhem vstupní ceny rozumíme např. cena bez DPH nebo naopak cena včetně DPH apod. Sazba DPH se u takto zadávaných položek dotáhne z položky (DPH je zadáno u položky v přehledu Zboží a služby) nebo z hlavičky faktury (DPH v přehledu Zboží a služby zadáno není).

Zadávací formulář záložky 3-Položky.

Faktury prijate - Rucni zadani - Zadavani polozek - Fakturace1.gif


Potvrzením tlačítka Zavřít ukončíte práci s formulářem a vrátíte se zpět na záložku Položky.

Automatické zadání - Převod položek

Na fakturu lze zadat položky převodem z jiného dokladu, např. objednávky, příjemky apod. Z místní nabídky zvolte Převod položek. Vyberte druh dokladu. V otevřeném přehledu dokladů vybraného skladu se nastavte na doklad a dejte pokyn k převodu (např. kombinací kláves <Ctrl><Enter>). Zobrazí se informace o průběhu převodu, tzv. "Procesní okno".

Procesní okno převodu položek.

Faktury prijate - Rucni zadani - Zadavani polozek - Fakturace2.gif


Další průběh převodu položek závisí na nastavení konstanty modulu Oběh zboží Oblíbený typ položkového převodu (viz kap. Firemní konstanty, Oběh zboží).

Při nastavení konstanty Oblíbený typ položkového převodu na hodnotu S postupnou editací vám bude systém postupně nabízet k úpravě jednotlivé převáděné položky. Formulář pro úpravu převáděné položky je stejný jako při ručním zadávání. Při převodu je možné změnit převáděné množství nebo jednotkovou cenu (pole JC bez daní Kč). Ve formuláři máte k dispozici tlačítka:

 • Tlačítko Převod bez editace - převede aktuální položku a ostatní následující bez editace.
 • Tlačítko Ukončit - nepřevede aktuální položku a ukončí převod. Nebude nabízet další položky.
 • Tlačítko Ok - potvrdíte převod aktuální položky a nabídne se položka další.
 • Tlačítko Storno - nepřevede aktuální položku a nabídne další.

Při nastavení konstanty Oblíbený typ položkového převodu na hodnotu Bez editace systém převede všechny položky. Dodatečně máte možnost je upravit podle potřeby.

Při nastavení konstanty Oblíbený typ položkového převodu na hodnotu S výběrem a potvrzením zobrazí systém přehled položek k převedení. Máte možnost úpravy jednotlivých položek, případně vyřazení položek, které nemají být převedeny na cílovou fakturu. Tlačítkem Potvrdit převedete položky z přehledu na fakturu.

Kromě nastavení konstanty Oblíbený typ položkového převodu máte možnost ovlivnit průběh převodu též ovládacími tlačítky v přehledu zdrojových dokladů:

 • Tlačítko Bez editace - systém se chová stejně jako při nastavení konstanty na hodnotu Bez editace
 • Tlačítko S výběrem - systém se chová stejně jako při nastavení konstanty na hodnotu S výběrem a potvrzením
 • S editací - systém se chová stejně jako při nastavení konstanty na hodnotu S postupnou editací

O stavu a průběhu převodu informováni v procesním okně.

Tlačítkem Konec v Procesním okně se vrátíte zpět na záložku Položky.

Opakovaný výběr zboží…

Tato volba místní nabídky umožňuje již zařazenou položku zadat znovu do přijaté faktury. Při opakovaném zadání položek na doklad lze zadat jiné množství a jinou cenu než při prvním zadání položky. Způsob zadání ceny, množství a částek DPH je stejný jako při prvním zadání položky.

Čárový kód

K zadání položky na fakturu lze využít i možnosti zadání pomocí čárového kódu.

Na záložce 3 - Položky nebo 4 - Sklad nastavte kurzor do pole Čárový kód. Zadejte prostřednictvím čárový kód. Otevře se formulář pro zadání množství a ceny. Zadejte požadované množství a cenu, formulář uložte, případně zařaďte další položku.

Výrobní čísla

V detailu každé položky lze rovnou zadávat i její výrobní čísla - podmínkou je dokoupení modulu Výrobní čísla.

Otevřete poklepáním příslušný záznam na záložce Položky a v detailu se přepněte na záložku Výrobní čísla.

V přehledu výrobních čísel jsou další dvě záložky - Výrobní čísla položky (přehled výrobních čísel zařazených do aktuální faktury) a Stav výrobních čísel (kompletní přehled všech výrobních čísel k vybrané položce). Aktuálně jste nastaveni na záložce Stav výrobních čísel. Používejte voleb místní nabídky.

Nový…

Touto volbou pouze vytvoříte nový záznam ve Stavu výrobních čísel, ale nezařadíte jej do faktury. Systém ponechá všechna pole formuláře prázdná, musíte je vyplnit ručně a záznam uložit.

Výběr výrobního čísla…

Ruční způsob zadání výrobních čísel. Volbou vybíráte z přehledu již vytvořené výrobní číslo a zařazujete je do faktury. Do formuláře se předvyplní obecné údaje z vybraného záznamu výrobního čísla. Rovněž se vyplní pole Množství. Předvyplněné údaje lze změnit. Uložený záznam se zadaným množstvím uvidíte na záložce Výrobní čísla položky. Takto zadáte postupně všechna požadovaná výrobní čísla k položce.

Nové výrobní číslo…

Automatizovaný způsob zadání výrobních čísel. Volba umožňuje vygenerovat příslušný počet výrobních čísel podle daného klíče n+1. Použitím této volby se otevře formulář nového výrobního čísla.

Do pole Výrobní číslo se doplní číslo ze záznamu, který byl časově pořízen naposledy a k poslední pozici čísla se přičte jednička (např. poslední výrobní číslo bylo 10 - systém předvyplní 11; poslední číslo bylo A - systém předvyplní A1). Do pole Množství se vyplní celková hodnota z položky. Změňte (snižte) hodnotu v poli Množství tak, aby odpovídala vašim požadavkům (např. 1 ks položky = 1 výrobní číslo). Poté se ve formuláři zpřístupní tlačítko Generuj. Doplňte ostatní pole ve formuláři a stiskněte tlačítko Generuj. Systém vytvoří automaticky příslušný počet záznamů ve Stavu výrobních čísel a zároveň je zařadí do Výrobních čísel položky. O průběhu generování jste informováni v Procesním okně. Každé vygenerované výrobní číslo je o jedničku větší než předchozí a všechna obsahují stejné údaje včetně hodnoty pole Množství.

Ruční korekce DPH

Ruční korekce DPH na položkách

Stejně jako v případě zadávání Textových položek lze u položek zboží (služeb) provést korekci DPH. Systém po zadání množství a ceny vypočítá automaticky částku DPH podle zadané sazby. Pokud tato částka neodpovídá údaji z dodavatelské faktury a chcete ji změnit, musíte se na formuláři položky přepnout na záložku 2-Cena. Zde je přístupné některé z polí DPH (podle druhu vstupní ceny), ve kterém je vypočtená částka DPH. Částku opravte na Vámi požadovanou hodnotu. Pokud překročíte toleranci ručního zadání (viz Textové položky) systém Vás upozorní hlášením:

Nenalezena odpovídající sazba DPH!

Hlášení je pouze informativní a Vámi zadanou částku systém povolí uložit.

Záložka 4-Sklad

V přehledu na této záložce vidíte položky vybraného skladu. Můžete přímo zadávat položky na doklad.

V tomto přehledu máte k dispozici místní nabídku se všemi volbami přehledu Stav skladu.

Položky zadáváte standardním způsobem. Nastavíte se kurzorovým řádkem na požadovanou položku a z místní nabídky zvolíte Výběr zboží'…'. Zobrazí se formulář pro zadání údajů položky.

Položky zadáte také "rychlým" způsobem. Zadáváte pouze množství. Pokud použijete rychlé zadání položek na přijaté faktuře, musíte cenu u jednotlivých položek zadat dodatečně na záložce 3-Položky. Stiskem klávesy <Tab> se dostáváte do pole Množství ve spodní části formuláře. Pokud jste nastaveni kurzorem v tomto poli, pomocí kurzorových kláves se posunujete v seznamu položek a zadáváte k požadovaným položkám potřebné množství. Klávesou <Enter> údaj o množství zapíšete a kurzorovými klávesami pokračujete k další položce.

Položky zadané na této záložce se zobrazují na záložce 3-Položky, kde vidíte všechny položky faktury (převedené, ručně zadané, zadané jako služby, převedené z dokladu). Záložka 4-Sklad se automaticky přepne v okamžiku, kdy na záložce 3-Položky zvolíte příkaz místní nabídky Nový….

Záložka 5-Doklady

Přehled dokladů převedených na fakturu. Převod provedete otevřením místní nabídky a volbou Převod dokladu. Vyberete druh dokladu z nabídky, např. Objednávky. Ze zobrazeného přehledu dokladů (přednastaveného skladu) převedete doklad, např. kombinací kláves <Ctrl><Enter>. Lze přenést i více dokladů najednou, využijte označování pomocí stisknuté klávesy <Ctrl> nebo <Shift> v kombinaci s klepnutím myši na vybrané doklady.

Upozornění Takto převedené položky nelze na faktuře upravovat !
Pokud je nutné převedené položky z nějakého důvodu opravovat, musíte provést převod na záložce 3-Položky, volba místní nabídky Převod položek.

Záložka 6-Služby

Na této záložce zadáváte fakturační položky "nehmotného" charakteru. Otevře se přehled skladu služeb, nastavený v konstantách (pruh nabídek, volba Možnosti, Konfigurace/správa systému, v levé části okna volba Oběh zboží, pole Seznam služeb). V přehledu uvidíte pouze ty položky, které mají v kmenové kartě nastaveno, že jde o službu (hlavní nabídka systému, volba Oběh zboží, Zboží a služby, formulář kmenové karty, záložka Vlastnosti, pole Druh skladu).

V přehledu máte k dispozici místní nabídku přehledu Stav skladu.

Položky zadáváte standardním způsobem. Nastavíte se kurzorovým řádkem na požadovanou položku a z místní nabídky zvolíte Výběr zboží…. Zobrazí se formulář pro zadání údajů položky. Položky služeb zadáváte stejným způsobem jako položky zboží. Stejně jako u zboží lze použít Opakované zadání jedné položky. Služby mají stejné vlastnosti jako zboží, pouze se u nich nesleduje stav skladu.

Položky zadáte také "rychlým" způsobem. Zadáváte pouze množství. Pokud použijete rychlé zadání položek na přijaté faktuře, musíte cenu u jednotlivých položek zadat dodatečně na záložce 3-Položky. Stiskem klávesy <Tab> se dostanete do pole Množství ve spodní části formuláře. Pokud jste nastaveni kurzorem v tomto poli, pomocí kurzorových kláves se posunujete v seznamu položek a zadáváte k požadovaným položkám potřebné množství. Klávesou <Enter> údaj o množství zapíšete a kurzorovými klávesami pokračujete k další položce.

Položky zadané na této záložce se zobrazují i na záložce 3-Položky, kde vidíte všechny položky faktury (převedené, ručně zadané, zadané jako služby, převedené z dokladu).

Záložka 7-Dodatky

[1] Kontaktní zaměstnanec a osoba

Kontaktní zaměstnanec

Tato volba slouží k zadání kontaktní osoby na doklad. Údaje navázané k zaměstnanci přes volbu kontakty, jako např. telefon nebo e-mail, pak budou moci být zobrazeny v tisku.


Kontaktní osoba

Tato volba slouží k zadání kontaktní osoby na doklad. Údaje navázané ke kontaktní osobě přes volbu kontakty, jako např. telefon nebo e-mail, pak budou moci být zobrazeny v tisku.

[2] Kurz DPH

V sekci Kurz DPH je možné použít kurz podle zákona o DPH odlišný od kurzu faktury.

Vlastní DIČ DPH

Vyplňujete pouze v případě, že se jedná o fakturu, na které je uvedeno DIČ vlastní organizace pro jinou zemi, než je legislativa databáze. Např. u databází s českou legislativou vyplňujete tehdy, když je na faktuře uvedeno vaše DIČ pro jinou zemi než ČR. Pokud je vyplněno, lze zadat kurzy přepočtu měny faktury na měnu DPH a přepočtu měny DPH na hlavní měnu.

Zdroj kurzu DPH

Pokud je na faktuře v poli Režim kurzu DPH (v editoru faktury Akce, Zaokrouhlení a další údaje) nastavena hodnota "Přímo na fakturách", máte možnost zadat pro přepočet DPH kurz odlišný od kurzu faktury (záložka 1 - Hlavička, sekce [2] Datum, měna, doplňkové informace, pole Kurz). Nastavením na účetním kódu pak zajistíte, že se daňový kurz použije i pro zaúčtování dokladu.


[3] Poznámky

Poznámka 1-4

Zadáváte textovou poznámku k přijaté faktuře. Sem zapisujete další potřebné informace formou textu.

Za obsah tohoto článku odpovídá Dagmar Mayerová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export