Důležité:


Export pro ČS - Mzdy (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Tato nabídka umožňuje přenos výplat mezd pro Českou spořitelnu na disketě. Znamená to, že nebudou vytisknuty ani platební příkazy ani nedojde k přenosu výplat do České spořitelny prostřednictvím elektronického bankovnictví. Komunikace mezi vaší firmou a Českou spořitelnou však není automatická. Je nutné, aby s Českou spořitelnou byla uzavřena smlouva, která upravuje tento typ přenosu dat. Ze smlouvy se čerpají údaje pro nastavení konstant.

Podmínky pro to, aby bylo možné export pro Českou spořitelnu provést:

  • Je uzavřena smlouva s Českou spořitelnou
  • Jsou nastaveny konstanty pro Českou spořitelnu (viz níže Konstanty ČS)
  • Jsou vyplněna bankovní spojení České spořitelny (případně i jiných bankovních ústavů) u zaměstnanců v nabídce Paušály a srážky na konkrétních mzdových složkách
Upozornění Při zavádění Exportu pro ČS doporučujeme nejdříve vstoupit do nabídky Konstanty ČS a nastavit požadované konstanty.


Export ČS

Příprava exportu

Vstoupíte do nabídky Export ČS, stisknete pravé tlačítko myši a z místní nabídky vyberete volbu Příprava exportu. Tuto akci potvrdíte v okamžiku, kdy budete mít vypočítané mzdy příslušného měsíce. Program vygeneruje přehled všech zaměstnanců a jejich bankovních spojení, kteří mají spoření zadáno na mzdových složkách, které jsou nastaveny v konstantách (viz níže Konstanty ČS). Přehled, který se vytvoří, máte možnost prohlížet nebo vytisknout. Není možné zde provádět jakékoliv opravy. Jestliže zjistíte, že některý vygenerovaný údaj (např. číslo účtu, specifický symbol apod.) není v pořádku, je nutné provést opravu v nabídce Paušály a srážky a poté spustit akci Příprava exportu ještě jednou.


Export

Pouze v případě, že jste již spustili akci Příprava exportu, je možné spustit akci, která vytvoří exportní soubor. Vstoupíte do nabídky Export ČS, stisknete pravé tlačítko myši a z místní nabídky vyberete volbu Export. Jestliže máte nadefinováno více konstantních nastavení, objeví se volba, pro které konstanty bude export proveden. Dále zadáváte datum splatnosti mezd a vybíráte, kde se má exportní soubor vytvořit.


Konstanty ČS

Nastavení konstant je jednou z rozhodujících podmínek pro to, aby export pro Českou spořitelnu mohl proběhnout. Proto jejich vyplnění věnujte maximální pozornost.


Nový záznam

Pro zadání konstant vstoupíte do nabídky Export pro ČS, Konstanty ČS a stisknete tlačítko Nový. Objeví se následující formulář:

Export pro CS - Mzdy - ceska legislativa CZ 1.jpg


[1] Základní údaje

Číslo firmy
Zadáváte číslo firmy, které je vaší firmě přiděleno ve smlouvě


Popis souboru
Jakékoliv označení souboru


Číslo účtu
Zadáváte číslo účtu, které je vaší firmě přiděleno ve smlouvě. Musí se jednat o číslo účtu České spořitelny.


Pořadové číslo souboru
Číslo, které se po každém úspěšném exportu zvýší o jedničku


Seskupit dle BS
Pokud bude atribut seskupovat dle bankovního spojení zaškrtnut, bude vytvořen exportní soubor, který bude slučovat vygenerované řádky na základě shodných údajů v položkách, bankovní spojení, kód banky, specifický symbol a konstantní symbol.

Seskupení respektuje tisk průvodky k exportu.


Export pouze ČS
Jestliže je toto pole zatrženo, dostanou se do exportního souboru pouze ta bankovní spojení zaměstnanců, která mají vyplněn kód bankovního ústavu 0800 - Česká spořitelna. Jestliže pole zatrženo není, neexistuje zde filtrace na bankovní ústav 0800 a do exportního souboru se dostanou všechny bankovní ústavy.


Pořadové číslo instrukce
Číslo instrukce, ve většině případů bude vyplněno číslo 1. Slouží k rozlišení exportů pro více konstantních nastavení


Text
Jestliže zde vyplníte text, např. název vaší firmy, bude se tato položka objevovat na výpise zaměstnanců. Slouží k bližší identifikaci platby.


Osobní číslo
Jméno
Příjmení
Jestliže zatrhnete položku Osobní číslo, Jméno, Příjmení, bude se jako bližší identifikace platby objevovat právě tato položka, resp. položky.


Text umístit za
Zatrhnete-li tuto položku, můžete zkombinovat Osobní číslo, Jméno, Příjmení s Textem, který se umístí za tyto položky.


[2] Mzdové složky

Pomocí tlačítka Nový přiřazujete ke konkrétnímu konstantnímu nastavení mzdové složky, které se do exportu budou načítat.


Upozornění Jestliže budete používat export pro Českou spořitelnu, je bezpodmínečně nutné, aby existovaly mzdové složky, které budou zadávány pouze zaměstnancům, které mají účet u České spořitelny. V případě, že bude existovat více než jedna sada konstant, musí být pro každou sadu konstant vytvořené speciální mzdové složky.


Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export