Důležité:


Export ARIS, MUZO - Rozšiřující moduly

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Použití pluginu z časového hlediska

Upozornění Plugin Export ARIS, MUZO je možno používat pro export výkazů za období do roku 2009 včetně.

Pro export výkazů účetního a finančního výkaznictví organizačních složek státu (OSS), kapitol státního rozpočtu, státních příspěvkových organizací (PO), státních fondů, územních samosprávných celků (ÚSC) a jimi zřizovaných příspěvkových organizací v České republice se od roku 2010 (včetně), tedy od zavedení Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), používá pro uživatele Helios Orange řešení Fenix USP, viz Fenix USP - Rozšiřující moduly.

Řešení Fenix USP je doplněním funkcionality Helios Orange o výkaznictví a komunikaci s Centrálním systémem účetních informací státu (CSÚIS) ve smyslu vyhlášky č. 410/2009 Sb. a prováděcích předpisů, případně o zasílání výkazů jiným zřizovatelům.

Export ARIS

Řešení zabezpečení exportu údajů z výkazů do textového souboru ve formátu pro systém ARIS.

Automatizovaný rozpočtový informační systém (ARIS) zajišťuje informatické funkce vztahující se k datové oblasti účetního a finančního výkaznictví organizačních složek státu (OSS), kapitol státního rozpočtu, státních příspěvkových organizací (PO), státních fondů, územních samosprávných celků (ÚSC) a jimi zřizovaných příspěvkových organizací v České republice s cílem zajistit pracovníkům Ministerstva financí a ostatních orgánů státní správy potřebné informace pro průběžné hodnocení plnění příjmů a výdajů veřejných rozpočtů a o hospodaření výše uvedených subjektů; zajišťuje zpracování tabulkových částí závěrečných účtů kapitol a státního závěrečného účtu a zpracování finančních ukazatelů pro statistiku vládního sektoru.

Nezastupitelnou funkci v systému ARIS má účelový registr organizací označený zkratkou RARIS. Původně byl určen pouze pro účely zpracování, ale jak vývoj ukázal, obsahuje dnes informace, které jsou využívány v širším kontextu. Odkaz: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/aris.html


Podklady

Vyhláška č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 544/2004 Sb.
http://wwwinfo.mfcr.cz/aris/


Metodika

Technologické podmínky

 • Způsob předávání datových souborů

Data se předávají elektronickou poštou v zašifrované formě a podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu. Podrobný popis předávání datových souborů elektronickou poštou je popsán v uživatelské dokumentaci "Uživatelská příručka pro instalaci a provoz bezpečné pošty" systému ARIS.


 • Označení souborů

Označení souborů přenášených provozovateli systému ARIS elektronickou poštou je uvedeno v Uživatelské příručce pro instalaci a provoz bezpečné pošty v systému ARIS.


 • Struktura souboru

Struktura souboru je popsána zde http://www.jasu.org/index.asp?cat=5&det=8

Postup implementace

Nastavení základních údajů

Účetnictví, Výkazy, Definice výkazu, Popisné údaje zadat údaje viz obr.:
V Text 3 zadáte požadovanou cestu a jméno souboru (cesta\IČ), lze zadat jiné.

Export ARIS - Registrovane pluginy2.gif

Pokud od pole Text 4 zadáte písmeno K, bude se export provádět nikoli v tisících Kč, ale na haléře.

Účetnictví, Výkazy, Definice výkazu, nadefinovat výkazy rozvaha, výsledovka a příloha běžným způsobem. Do Název výkazu 2 nutno doplnit údaje dle tabulky

Výkaz Distribuční číslo Název výkazu 2
Rozvaha -20103 46/065000090003000
Výkaz zisku a ztráty -20101 46/067000090003000
Příloha -20107 46/068000090003000


Export ARIS - Registrovane pluginy3.gif


Účetnictví, Výkazy zadat pro dané období všechny 3 výkazy. Běžné období Datum od a Datum do musí být na všech třech výkazech stejné a nesmí tam být další výkazy s výše uvedenými distribučními čísly s totožnými údaji běžné období Datum od a Datum do.

Spuštění akce

Z přehledu Výkazy, označíte příslušné výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha), v místním menu zvolíte Export, označíte ARIS, potvrdíte stiskem tlačítka OK.

Export ARIS - Registrovane pluginy4.gif


Nabídne se dialog na výběr cesty, nabídne se přednastaveníá cesta, tu potvrdíte případně vyberete jinou a potvrdíte stiskem tlačítka Otevřít.

Export ARIS - Registrovane pluginy5.gif


Poté se provede export do textového souboru, po skončení se zobrazí informace o výsledku exportu, např.:

Export ARIS - Registrovane pluginy6.gifExport MUZO

Řešení slouží k exportu údajů účetní závěrky – výkazů rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha pro systém Automat JASU – popis viz vazba F/JASU – systém společnosti MÚZO Praha s.r.o.
Odkaz: www.jasu.cz/index.asp?cat=5&det=2

Řešení v Helios Orange spočívá ve vytvoření výkazů rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha v nabídce Účetnictví, Výkazy běžným způsobem jako pro všechny ostatní výkazy pro tisk.

Nastavení

V následujícím textu je stručně popsáno standardní nastavení, uvedena struktura věty exportního souboru, speciální nastavení pro export MUZO a provedení exportu.

Přehled definice výkazu

V nabídce Účetnictví, Výkazy, Definice výkazu přiřadit k definicím rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy období, akcí Definice - doplnění vazeb přiřadit účty na jednotlivé řádky uvedených výkazů, tuto definici je nutno zkontrolovat a případně doplnit.

Přehled výkazy

Dalším krokem je v nabídce Účetnictví, Výkazy výše uvedené 3 výkazy, viz i obrázek:

 • přiřadit definici jednoho z uvedených výkazů
 • přiřadit Období (rok)
 • přiřadit Popisné údaje
 • zadat Datum od a Datum do
 • nastavit Minulé období na Bez minulého období
 • nastavit Nulové řádky na Do úrovně 9 - tisíce (pro tisk výkazu formulářem lze vrátit nastavení na Není)
 • nastavit Datum do (údaj se exportuje do údaje DAT)

Doporučujeme napřed uvedené 3 výkazy vytisknout běžným tiskovým formulářem a zkontrolovat číselné hodnoty.


Export udaju uc-zaverky- MUZO - Registrovane pluginy3.jpg


Na druhé záložce 2 - Ostatní se zadává do pole Název 2 údaj Rezim

REŽIM - kód režimu zpracování:

 • N nové nahrání (s výmazem dříve nahraných dat)
 • O (písmeno "O") … oprava (+,-).


Export udaju uc-zaverky- MUZO - Registrovane pluginy4.jpg

Speciální nastavení - Definice výkazu

Na záložce 2 - Další názvy editačního okna Definice výkazu je nutno zadat tyto údaje do těchto polí:

Název výkazu 2       Verze     zadáte verzi - 01
Název 2 výkazu 2 Cesta lze zadat cestu na adresář pro uložení exportních souborů (nepovinný údaj, při exportu je možno vybrat)
Název výkazu 3 OKEČ odvětvová klasifikace ekonomických činností - vaší organizace - šestimístný číselný údaj
Název 2 výkazu 3 ŘÁD řád hodnot MD i DAL
prázdný údaj ... hodnoty MD i DAL jsou v tisících Kč na 2 des.místa
K na prvním místě (písmeno "K")... hodnoty MD i DAL jsou v Kč na 2 des.místa (=hal.)
Číslo 0-9 na druhém místě, když je vyplněno, tak číslo značí maximální úroveň, která se exportuje
Název výkazu 4 KV1 kód výkazu - 1 *)
KV2 kód výkazu - 2 xx)


Export udaju uc-zaverky- MUZO - Registrovane pluginy1.jpg


Jak zabezpečit, aby se konkrétní řádek neexportoval? Definice výkazu, řádek, záložka 2 - Poznámky. Když se do poznámky zadá "NEEXP", tak se daný řádek nebude exportovat.*) KV1 kód výkazu - 1

 • 9981 ... pro skutečnost příjmů dle rozpočtové skladby Výkazu PR
 • 9982 ... pro skutečnost výdajů dle rozpočtové skladby Výkazu PR
 •         ... pro SR, UR, skutečnost, mimorozpočt. prostředky a převod inv. a neinv. prostředků do RF k 31.12. závazných ukazatelů st. rozpočtu Výkazu PR (dále část VII. výkazu PR)
 •         ... pro počáteční a konečný stav bankovních účtů OSS mimo ČNB (dále část X. Výkazu PR)
 • 9983 ... pro fondy (část V. Výkazu PR)
 • 9984 ... pro Rozvahu (OSS, PO, VVŠ a VVI)
 • 9985 ... pro Rozpočet PO
 • 9986 ... pro Výkaz zisku a ztráty (OSS, PO, VVŠ a VVI, dále Výkaz ZZ)
 • 9987 ... pro Přílohu (OSS i PO)
 •         ... pro výkaz Doplňující údaje VVŠ (dále Výkaz DÚ VŠ)
 • 9998 ... pro RO dle rozpočtové skladby Výkazu PR
 • 9999 ... pro SR dle rozpočtové skladby Výkazu PR
 • 7781 ... pro skutečnost výnosů hlavní činnosti dle rozpočtové skladby Rezortního výkazu výnosů a nákladů PO regionálního školství (dále Výkaz VN)
 • 7782 ... pro skutečnost nákladů hl.činnosti dle rozpočtové skladby Výkazu VN


*) KV2 kód výkazu - 2

 • 2354 ... pro příjmy (SR, RO i skutečnost) Výkazu PR
 • 2231 ... pro výdaje (SR, RO i skutečnost) Výkazu PR
 • 2257 ... pro fondy Výkazu PR
 • 0020 ... pro část VII. a X. Výkazu PR
 • 0040 ... pro Rozvahu
 • 0050 ... pro Rozpočet PO
 • 0060 ... pro Výkaz ZZ
 • 0070 ... pro Přílohu a pro Výkaz DÚ VVŠ
 • 5xx1 ... pro skutečnost celkových nákladů hlavní činnosti Výkazu VN
 • 5xx2 ... pro skutečnost nákladů hlavní činnosti Výkazu VN, hrazených z účelové dotace od MŠMT
 • 6xx1 ... pro skutečnost celkových výnosů hlavní činnosti Výkazu VN

Poznámka: xx označuje 2.a 3.číslici výnosového (účtová třída 6) nebo nákladového (účtová třída 5) syntetického účtu

Definice řádku

Další nastavení je nutno provést na jednotlivých řádcích - viz přehled všech řádků výkazu na záložce 3 - Řádky okna Definice výkazu. Na jednotlivých řádcích nutno zadat tyto údaje - viz i obrázek:

Text 2 ID-UK Šesti- nebo osmimístný údaj. Identifikace ukazatele. Uvede se číslo řádky (čtyřmístný údaj RRRR) a číslo sloupce (dvoumístný údaj SS) nebo čísla dvou sloupců ((čtyřmístný údaj SSZZ) ***)
Text 3 ZJ Třímístný údaj. Číslo záznamové jednotky (jen pro ID-UK = rozpočtová skladba, jinak mezery). Vykazují pouze OSS ve Výkazu PR.
Text 4 IDF Jednomístný údaj. Identifikace fondu (KV2=2257), nabývá hodnot 1 (rezervní fond) nebo 2 (fond odměn); pro ostatní KV2 mezera. Vykazují pouze OSS ve Výkazu PR.
Kód Strana Jednomístný nepovinný údaj. Umožňuje nastavit "natvrdo" sloupec MD nebo Dal, do kterého se bude exportovat číselný údaj. Pro sloupec MD zadat 1, pro sloupec Dal zadat 2. Pokud nebude zadáno, bude platit:


Export udaju uc-zaverky- MUZO - Registrovane pluginy2.jpg


***) Identifikace ukazatele ID-UK.


Struktura RRRRSSZZ

 • RRRR    Číslo řádku doplněné nulami zleva na čtyřmístný údaj
 • SS         Číslo sloupce doplněné nulou zleva na dvoumístný údaj
 • ZZ          Druhé číslo sloupce doplněné nulou zleva na dvoumístný údaj (nemusí být vyplněno)


Pro výkaz zisku a ztráty platí struktura RRRR01.

Pro jednotlivé řádky rozvahy a přílohy platí:

 • Vykazování pouze ve sloupci počáteční stav - RRRR01
 • Vykazování pouze ve sloupci běžný stav - RRRR02
 • Vykazování ve sloupcí počáteční stav a běžný stav - RRRR0102


Novelou 353/2007 Sb., k vyhlášce 505/2002 Sb. byla rozšířena Rozvaha na celkem 12 sloupců; pro jejich označení použijte následující kódy, v tabulce uvedená čísla znamenají -

 • První (případně i třetí) cifra - číslo sloupce (sloupce 0 až 8)
 • Druhá (případně i čtvrtá) cifra:
  • 1 - počáteční stav - aktiva
  • 2 - běžný stav - aktiva
  • 3 - počáteční stav - pasiva
  • 4 - běžný stav - pasiva

Souhrnně je uvedeno v následující tabulce. PS - Počáteční stav, B - běžný stav

Aktiva    Aktiva    Aktiva    Pasiva    Pasiva    Pasiva   
PS B PS + B PS B PS + B
01 02 0102 03 04 0304
41 42 4142 43 44 4344
51 52 5152 53 54 5354
61 62 6162 63 64 6364
81 82 8182 83 84 8384


Spouštění akce

Z přehledu Výkazy, označíte příslušné výkazy určené k exportu (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha), v místním menu zvolíte Export, označíte MUZO, potvrdíte stiskem tlačítka OK.


Export udaju uc-zaverky- MUZO - Registrovane pluginy5.jpg


Nabídne se dialog na výběr cesty, nabídne se přednastaveníá cesta, tu potvrdíte případně vyberete jinou a potvrdíte stiskem tlačítka OK.


Export udaju uc-zaverky- MUZO - Registrovane pluginy6.jpg


Poté se provede export do textového souboru, po skončení se zobrazí informace o výsledku exportu, např.:


Export udaju uc-zaverky- MUZO - Registrovane pluginy7.jpg


Popis struktury věty exportního souboru

Základní část

pozice délka kód obsah

pozice délka kód obsah
1 - 8 8 IČO identifikační číslo organizace
9 - 14 6 OKEČ odvětvová klasifikace ekonomických činností
nebo:
9 - 14 6 KDT+NUTS kód dotačního titulu, číslo územního celku
nebo:
9 - 14 6 PRG+KAP č. programu, č.kapitoly ISPROFIN
15 1 REŽIM režim nahrání
16 1 ŘÁD řád hodnot MD i DAL
17 - 20 4 DAT datum ve formě DDMM
21 - 24 4 KV1 kód výkazu-1
25 - 28 4 KV2 kód výkazu-2
29 - 36 8 ID-UK identifikace ukazatele
37 - 38 2 NÁSTROJ kód nástroje financování
39 1 ZDROJ kód zdroje financování
40 - 41 2 ČPRF členění prostředků rezervního fondu
42 - 42 1 mezera
43 1 DRUH-RO druh rozpočtového opatření
44 1 ID-F identifikace fondu
45 1 ZN-MD znaménko hodnoty MD
46 - 58 13 MD hodnota MD
59 1 ZN-DAL znaménko hodnoty DAL
60 - 72 13 DAL hodnota DAL
73 - 75 3 ZJ záznamová jednotka
76 - 77 2   omezovač věty CR LF
nebo:
76 - 77 2 KDT-KAP č. kapitoly dotačního titulu
78 - 83 6 PRG2+KAP2 č. programu, č. kapitoly ISPROFIN
84 - 85 2   omezovač věty CR LF


Technický popis

- IČO se přebírá z vlastní organizace (číslo rganizace=0), není-li zadáno, chyba


- jednotlivé hodnoty pro export se načítají z těchto atributů :

 • Verze : string[2]; {Tab_FIA_Vykaz_NazevVykazu2}
 • CestaExport : string; {Tab_FIA_Vykaz_Nazev2Vykazu2}
 • OKEC : string[6]; {Tab_FIA_Vykaz_NazevVykazu3}
 • Rezim : string[1]; {Tab_FIA_VykazParam_Nazev2}
 • RAD : string[1]; {Tab_FIA_Vykaz_Nazev2Vykazu3}
 • DAT : string[4]; {Tab_FIA_VykazParam_DatumSest}
 • KV1,KV2 : string[4]; {Tab_FIA_Vykaz_NazevVykazu4, Tab_FIA_Vykaz_Nazev2Vykazu4}
 • ID-UK : string[8]; {Tab_FIA_VykazDefinice_Text2}
 • IDF : string[1]; {Tab_FIA_VykazDefinice_Text4}
 • ZJ : string[3]; {Tab_FIA_VykazDefinice_Text3}
 • MDStr : string[13]; {Tab_FIA_VykazHodnota_Sloupec3}

- jako DAT se načítá jako DatumSest, resp. DDMM tohoto datumu
- všechny hodnoty kromě MDStr jsou dorovnávány na určený počet znaků mezerami zprava
- hodnota MDStr je počítána jako dle nastavení RAD se získá jako :

 • RAD je mezera ... atribut SloupecZ3 * 100
 • RAD je K ... atribut Sloupec3 * 100 zaokrouhlená na celé číslo a dorovnána mezerami zleva

- ostatní hodnoty :

 • ZNDAL = '+';
 • DALStr = ' 0' - exportní soubory (datový a parametrický JASUPARM.FIL) se vytváří v zadané cestě (proměnná CestaExport, lze zadat do atributu Tab_FIA_Vykaz_Nazev2Vykazu2) a vždy se otevírají pro přepis (tzn. že jestliže v dané cestě existují a obsahují data, program se zeptá, pokud se potvrdí Ano, jsou soubory přepsány)


- kontroly:

 • - na zadání ICO na vlastní organizaci
 • - otevření exportních souborů pro zápis - na konci každé věty je odřádkování

- do parametrického souboru je zapsána jediná věta s názvem datového souboru


Tip Pokud chcete, aby se při exportu automaticky nabízela volba MUZO, do parametrů pluginu viz nástroje přizpůsobení, externí akce, v přehledu externích akcí vyhledat plugin Export v přehledu Výkazy, otevřít k editaci a do pole Parametry zadat muzo.Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export