Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

 • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
 • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
 • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Export/Import prodejních balíčků a akcí - Rozšiřující moduly

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Úvod

Registrovaný plugin Export/Import balíčků a akcí je rozšířením systému Helios Orange umožňující export a import balíčků zboží a akcí z jedné databáze Helios Orange do druhé.

Po instalaci pluginu (viz kap. Instalace pluginu) se v místní nabídce přehledu Oběh zboží, Zboží a služby, Akce a přehledu Pokladní prodej, Balíčky zboží objeví nové podmenu Export/Import se šesti akcemi:

 • Konfigurace
 • Export - neexportované
 • Export - vybraných
 • Export - zobrazení logu
 • Import
 • Import - přehled chyb

Konfigurace

Zde se nastavují parametry exportu a importu. Pro export se nastavuje cesta, do které jsou uloženy výsledné soubory. Zaškrtávacím polem Exportovat do podadresářů 1.úrovně se určuje uložení výsledných souborů přímo do všech podadresářů zadané cesty pro export. Pro import je více nastavení. Je zde cesta, ve které se budou hledat importní soubory. Dále je zde možno nastavit co dělat se soubory po jejich úspěšném naimportování do importních tabulek. Vybíráte možností Nic, Smazat nebo Přesunout. V případě přesunu je třeba zadat adresář, do kterého budou soubory přesunuty.


Upozornění Nastavení je společné pro Akce i Balíčky zboží !

Export - neexportované

Akce provede export všech akcí nebo balíčků zboží (podle přehledu), které ještě nebyly exportovány, tzn. mají zaškrtnutý atribut Exportovat?. Atribut je zaškrtnutý tehdy, když Datum exportu není vyplněno nebo je starší než Datum změny.

Exportem Akcí vznikne 6 souborů: Akce.txt, AkceCenPol.txt, AkceOrg.txt, AkceRada.txt, AkcePol.txt, AkceZbo.txt. Každý soubor má prefix skládající se z data a času exportu <yyyyddmm_hhnnss>_<soubor> - např. 20060301_125522_Akce.txt.

Exportem Balíčků zboží vznikne 5 souborů: Balicek.txt, BalicekPol.txt, BalicekOrg.txt, BalicekRada.txt, BalicekBarCode.txt. Každý soubor má prefix skládající se z data a času exportu <yyyyddmm_hhnnss>_<soubor> - např. 20060301_125522_Balicek.txt.

Export - vybraných

Tato akce provede export označených záznamů. Nerozlišuje, jestli záznam již byl nebo nebyl exportován. Datum a autora exportu opět nastaví podle aktuálních hodnot. Takto je možno zopakovat původní export - zafiltruje se na odpovídající datum exportu, označí se vše a provede se export označených.

Export - zobrazení logu

Možnost zobrazení historie exportů.

Import

Import pracuje tak, že všechny soubory v importním adresáři nejprve převede do importních tabulek (Příprava importu). Pokud vše proběhne v pořádku, smaže nebo přesune soubory (podle nastavení konfigurace) a poté se spustí převod z importních tabulek do tabulek standardních. Jestliže dojde k nějaké chybě, zobrazí se přehled chybných záznamů s popisem chyby. Po odstranění chyby (např. chybějící zboží v cílové databázi apod.) je možno tyto chybné záznamy importovat akcí Import označených z chybového přehledu.

Import akcí

Importují se pouze akce, které v cílové databázi již existují nebo mají nezakázanou či přímo povolenou alespoň jednu řadu účtenek z cílové databáze. Importním klíčem je číslo akce. Při importu se předpokládá, že v cílové databázi již existují odpovídající návazné informace (organizace a zboží). Jedinou výjimkou jsou řady účtenek - při importu se doplní pouze ty, které existují v cílové databázi.

V případě importu ceníkové akce je postup následující:

Nejprve se v cílové databázi provede kontrola na existenci skladu importovaného ceníku. Pokud je nalezen, hledá se na něm odpovídající importovaný ceník. Jestliže je nalezen, provede se jeho aktualizace, jinak je vytvořen nový ceník a s původním se nic neprovádí.

V případě, že sklad importovaného ceníku neexistuje, je třeba určit, na jaké sklady se má ceníkové zboží zařadit. Nejprve se vezme ceník navázaný na akci v cílové databázi. Pokud si existující a importovaný ceník odpovídají (stejné období, řada dokladů, pořadové číslo a typ dokladu), vezme se existující ceník a aktualizuje se. Jestliže si ceníky neodpovídají, vezme se sklad zadaný na první řadě účtenek povolené pro danou ceníkovou akci a pokud se najde odpovídající ceník (stejné období, řada dokladů, pořadové číslo, typ dokladu a nyní i sklad), tak se ceník aktualizuje. Jinak se vytvoří nový. Při občerstvení či vytváření nového ceníku z neexistujícího skladu se bere jednotlivě zboží v importovaném ceníku, zařadí se na všechny sklady, které jsou zadány na povolených řadách účtenek, a pak se zařadí na ceník. Jestliže je v cílové databázi např. 5 řad účtenek, z nichž jsou 3 pro danou akci povoleny a z nich 2 mají zadaný sklad, tak bude zboží zařazeno na ony dva sklady a dvakrát umístěno na ceník.

Z výše uvedených důvodů hledání odpovídajícího ceníku se doporučuje použít pro ceníky ceníkových akcí vlastní řadu dokladů, aby se předešlo případným kolizím s ceníky, které se na akcích nepoužívají. Dále pokud se na centrále definuje ceník na skladě, který neexistuje v cílové databázi, nedoporučuje se na něj zařazovat zboží z různých skladů kvůli možným duplicitám při importu.

Import balíčků zboží

Importují se pouze balíčky, které v cílové databázi již existují nebo mají nezakázanou či přímo povolenou alespoň jednu řadu účtenek z cílové databáze. Importním klíčem je skupina zboží a registrační číslo. Při importu se předpokládá, že v cílové databázi již existují odpovídající návazné informace (skupiny zboží, organizace, měny a zboží). Jedinou výjimkou jsou řady účtenek. Při importu se doplní pouze ty, které existují v cílové databázi.

Import - přehled chyb

Zobrazí přehled chybných záznamů, které je možno je znovu importovat pomocí akce Import vybraných.

Popis struktur

 • Oddělovačem jednotlivých hodnot v souborech je tabelátor.
 • Atributy s označením [N] mohou být NULL, ostatní musí mít hodnotu vyplněnou.
 • Atributy typu VARCHAR mají hodnotu uzavřenou do uvozovek "". Atributy typu DATETIME se uvádějí ve tvaru "yyyymmdd hh:nn:ss.mmm" (včetně uvozovek).
 • Jestliže atribut není vyplněn (mezi dvěma oddělovači nic není), pak se hodnota bere jako NULL.
 • Z poznámky se přenáší pouze prvních 1270 znaků (5 x 254).
 • Každý atribut Poznamka[1..5] je buď NULL nebo má vyplněno maximálně 254 znaků ukončených znakem '|' (pipe).
 • Pokud je byť jen v jednom poznámkovém atributu NULL, výsledek bude také NULL!!
Za obsah tohoto článku odpovídá Dagmar Mayerová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
V jiných jazycích
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export