Důležité:


Export/Import účtenek pokladního prodeje - Rozšiřující moduly

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Úvod

Rozšíření systému Helios Orange umožňující export a import účtenek z jedné databáze Helios Orange do druhé.

Po instalaci pluginu (viz kap. Instalace pluginu) se v přehledu účtenek objeví nové podmenu Export/Import se šesti akcemi:

 • Konfigurace
 • Export - neexportované
 • Export - vybraných účtenek
 • Export - zobrazení logu
 • Import
 • Import - přehled chyb

Konfigurace

Zde se nastavují parametry exportu a importu. Pro export se nastavuje pouze cesta, do které se uloží výsledné soubory. Pro import je více nastavení - opět je zde cesta, ve které se budou hledat importní soubory. Pokud je zaškrtnuto "Importovat z podadresářů 1.úrovně", hledají se soubory ve všech podadresářích zadaného adresáře. Soubory tak lze importovat buď ze zadaného adresáře nebo z jeho podadresářů (nelze z obojího najednou). Dále je zde možno nastavit, co dělat se soubory po jejich úspěšném naimportování do importních tabulek - Nic, Smazat nebo Přesunout. V případě přesunu je třeba zadat adresář, do kterého budou soubory přesunuty.

Další volbou jsou Sběrná karta zboží a Sběrný balíček zboží - pokud v cílové databázi neexistuje importované zboží či balíček zboží, je možno zde nastavit jeho náhradu.

Upozornění Po importu již v účtence toto zboží či balíček nepůjde změnit!

Export - neexportované

Akce provede export všech účtenek v aktuálně zvolené řadě účtenek, které ještě nebyly exportovány. Datum a autor exportu lze zobrazit pomocí Nastav - Účtenky - Doplňkové údaje. Jestliže je na zdrojovém pracovišti zadáno více řad účtenek, je třeba vždy přepnout na správnou řadu a potom provést export. Toto jde případně zautomatizovat pomocí Automatu.

Exportem vznikne 5 souborů:

 • Uctenky.txt
 • UctenkyPol.txt
 • UctenkyFin.txt
 • UctenkyUhr.txt
 • UctenkyEtal.txt

Každý soubor má prefix skládající se z řady účtenek a data a času exportu <rada>_<yyyyddmm_hhnnss>_<soubor> - např. 001_20060301_125522_Uctenky.txt.

Export - vybraných účtenek

Tato akce provede export označených účtenek. Nerozlišuje, jestli účtenka již byla nebo nebyla exportována. Datum a autora exportu opět nastaví podle aktuálních hodnot. Takto je možno zopakovat původní export - zafiltruje se na odpovídající datum exportu, označí se vše a provede se export označených.

Export - zobrazení logu

Možnost zobrazení historie exportů.

Import

Import pracuje tak, že všechny soubory v importním adresáři nejprve převede do importních tabulek (Příprava importu). Pokud vše proběhne v pořádku, smaže nebo přesune soubory (podle nastavení konfigurace). Poté se spustí převod z importních tabulek do tabulek standardních. Jestliže dojde k nějaké chybě, zobrazí se přehled chybných záznamů s popisem chyby. Po odstranění chyby (např. chybějící období v cílové databázi apod.) je možno tyto chybné záznamy importovat akcí Import označených z chybového přehledu.

Import - přehled chyb

Zobrazí přehled chybných záznamů - je možno je znovu importovat pomocí akce Import vybraných.

Popis struktur

 • Oddělovačem jednotlivých hodnot v souborech je tabelátor.
 • Atributy s označením [N] mohou být NULL, ostatní musí mít hodnotu vyplněnou.
 • Atributy typu VARCHAR mají hodnotu uzavřenou do uvozovek "". Atributy typu DATETIME se uvádějí ve tvaru "yyyymmdd hh:nn:ss.mmm" (včetně uvozovek).
 • Jestliže atribut není vyplněn (mezi dvěma oddělovači nic není), pak se hodnota bere jako NULL.
 • Z poznámky se přenáší pouze prvních 1270 znaků (5 x 254).
 • Každý atribut Poznamka[1..5] je buď NULL nebo má vyplněno maximálně 254 znaků ukončených znakem '|' (pipe).
 • Pokud je byť jen v jednom poznámkovém atributu NULL, výsledek bude také NULL!!
Uctenky.txt
Atribut Typ Popis
IDOriginal INT ID účtenky, NEPŘENÁŠÍ SE !!
ProdejkaRada VARCHAR(3) [N] řada účtenek prodejky (na vratce)
ProdejkaCislo INT [N] číslo prodejky (na vratce)
ProdejkaObdobiOd DATETIME [N] období prodejky (datum od)
ProdejkaObdobiDo DATETIME [N] období prodejky (datum do)
ObdobiOd DATETIME období (datum od)
ObdobiDo DATETIME období (datum do)
ObdobiProOSOd DATETIME [N] období pro období stavu (datum od)
ObdobiProOSDo DATETIME [N] období pro období stavu (datum do)
ObdobiStavuOd DATETIME [N] období stavu (datum od)
ObdobiStavuDo DATETIME [N] období stavu (datum do)
Rada VARCHAR(3) řada účtenek
PoradoveCislo INT pořadové číslo
TypDokladu INT typ dokladu (Prodej,Vratka...)
TypCiselneRady INT typ číselné řady
CisloOrg INT [N] číslo organizace
DIC VARCHAR(15) [N] DIČ organizace
CisloKartyOrg VARCHAR(30) [N] číslo identifikační karty organizace
Sklad VARCHAR(30) [N] číslo skladu
ChybnyDoklad BIT chybný doklad = doklad bez úhrad
PocetTisku INT počet tisků účtenky
AutorTisku VARCHAR(128) autor posledního tisku
DatumTisku DATETIME [N] datum posledního tisku
UKod INT [N] číslo kontace
DatUctovani DATETIME [N] datum účtování
U_Sbornik VARCHAR(3) [N] druh účetního dokladu v deníku
U_CisloDokladu INT [N] číslo účetního dokladu v deníku
PocetPolozek INT počet položek účtenky
BodovaHodnota INT celková bodová hodnota položek
CenaVBodech INT celková platba body
VernostniProgram BIT zapnutý věrnostní program?
BKIdent VARCHAR(36) globální identifikátor prodejny
SazbaDPH1 NUMERIC(5,2)[N] sazba DPH 1
SazbaDPH2 NUMERIC(5,2)[N] sazba DPH 2
SazbaDPH3 NUMERIC(5,2)[N] sazba DPH 3
CsDPH1 NUMERIC(19,6) celkem s DPH v sazbě DPH 1
CsDPH2 NUMERIC(19,6) celkem s DPH v sazbě DPH 2
CsDPH3 NUMERIC(19,6) celkem s DPH v sazbě DPH 3
CBezDPH1 NUMERIC(19,6) celkem bez DPH v sazbě DPH 1
CBezDPH2 NUMERIC(19,6) celkem bez DPH v sazbě DPH 2
CBezDPH3 NUMERIC(19,6) celkem bez DPH v sazbě DPH 3
Mena VARCHAR(3) měna
Kurz NUMERIC(19,6) kurz
JednotkaMeny INT jednotka měny
KurzEuro NUMERIC(19,6) kurz EUR (pevný kurz při přechodu)
CsDPH1Val NUMERIC(19,6) celkem s DPH v cizí měně v sazbě DPH 1
CsDPH2Val NUMERIC(19,6) celkem s DPH v cizí měně v sazbě DPH 2
CsDPH3Val NUMERIC(19,6) celkem s DPH v cizí měně v sazbě DPH 3
CbezDPH1Val NUMERIC(19,6) celkem bez DPH v cizí měně v sazbě DPH 1
CbezDPH2Val NUMERIC(19,6) celkem bez DPH v cizí měně v sazbě DPH 2
CbezDPH3Val NUMERIC(19,6) celkem bez DPH v cizí měně v sazbě DPH 3
VstupniCena TINYINT druh vstupní ceny
ZaokrouhlitNa50 BIT zaokrouhlovat daňově na 0.50
Zaokrouhleni SMALLINT zaokrouhlení hlavní měny
ZaokrouhleniVal SMALLINT zaokrouhlení cizí měny
KoeficientDPH BIT uplatnit koeficient DPH
HlaPoziceZaokrDPH TINYINT způsob zaokrouhlení DPH na hlavičce
HlaHraniceZaokrDPH TINYINT způsob zaokrouhlení DPH na hlavičce
PolPoziceZaokrDPH TINYINT způsob zaokrouhlení DPH na položce
PolHraniceZaokrDPH TINYINT způsob zaokrouhlení DPH na položce
Poznamka1 VARCHAR(255)[N] prvních 254 znaků poznámky
Poznamka2 VARCHAR(255)[N] druhých 254 znaků poznámky
Poznamka3 VARCHAR(255)[N] třetích 254 znaků poznámky
Poznamka4 VARCHAR(255)[N] čtvrtých 254 znaků poznámky
Poznamka5 VARCHAR(255)[N] pátých 254 znaků poznámky
Autor VARCHAR(128) autor účtenky
DatPorizeni DATETIME datum pořízení účtenky
Zmenil VARCHAR(128)[N] autor změny
DatZmeny DATETIME [N] datum změny
DatumExportu DATETIME [N] datum exportu
AutorExportu VARCHAR(128)[N] autor exportu
CsDPH1_BK NUMERIC(19,6) celkem s DPH 1 bez korekce
CsDPH2_BK NUMERIC(19,6) celkem s DPH 2 bez korekce
CsDPH3_BK NUMERIC(19,6) celkem s DPH 3 bez korekce
CBezDPH1_BK NUMERIC(19,6) celkem bez DPH 1 bez korekce
CBezDPH2_BK NUMERIC(19,6) celkem bez DPH 2 bez korekce
CBezDPH3_BK NUMERIC(19,6) celkem bez DPH 3 bez korekce
KorekceCsDPH1 NUMERIC(19,6) korekce částky celkem s DPH 1
KorekceCsDPH2 NUMERIC(19,6) korekce částky celkem s DPH 2
KorekceCsDPH3 NUMERIC(19,6) korekce částky celkem s DPH 3
KorekceCBezDPH1 NUMERIC(19,6) korekce částky celkem bez DPH 1
KorekceCBezDPH2 NUMERIC(19,6) korekce částky celkem bez DPH 2
KorekceCBezDPH3 NUMERIC(19,6) korekce částky celkem bez DPH 3
KorekceDPH1 NUMERIC(19,6) korekce částky DPH 1
KorekceDPH2 NUMERIC(19,6) korekce částky DPH 2
KorekceDPH3 NUMERIC(19,6) korekce částky DPH 3
CsDPH1Val_BK NUMERIC(19,6) celkem s DPH 1 v cizí měně bez korekce
CsDPH2Val_BK NUMERIC(19,6) celkem s DPH 2 v cizí měně bez korekce
CsDPH3Val_BK NUMERIC(19,6) celkem s DPH 3 v cizí měně bez korekce
CBezDPH1Val_BK NUMERIC(19,6) celkem bez DPH 1 v cizí měně bez korekce
CBezDPH2Val_BK NUMERIC(19,6) celkem bez DPH 2 v cizí měně bez korekce
CBezDPH3Val_BK NUMERIC(19,6) celkem bez DPH 3 v cizí měně bez korekce
KorekceCsDPH1Val NUMERIC(19,6) korekce celkem s DPH 1 v cizí měně
KorekceCsDPH2Val NUMERIC(19,6) korekce celkem s DPH 2 v cizí měně
KorekceCsDPH3Val NUMERIC(19,6) korekce celkem s DPH 3 v cizí měně
KorekceCBezDPH1Val NUMERIC(19,6) korekce celkem bez DPH 1 v cizí měně
KorekceCBezDPH2Val NUMERIC(19,6) korekce celkem bez DPH 2 v cizí měně
KorekceCBezDPH3Val NUMERIC(19,6) korekce celkem bez DPH 3 v cizí měně
KorekceDPH1Val NUMERIC(19,6) korekce částky DPH 1 v cizí měně
KorekceDPH2Val NUMERIC(19,6) korekce částky DPH 2 v cizí měně
KorekceDPH3Val NUMERIC(19,6) korekce částky DPH 3 v cizí měně
UctenkyPol.txt
Atribut Typ Popis
IDOriginal INT ID položky účtenky
IDHlava INT ID účtenky
ZboSkupZbo VARCHAR(3) [N] skupina zboží navázaného zboží
ZboRegCis VARCHAR(30) [N] registrační číslo navázaného zboží
ZboSklad VARCHAR(30) [N] sklad navázaného zboží
BalSkupZbo VARCHAR(3) [N] skupina zboží navázaného balíčku
BalRegCis VARCHAR(30) [N] registrační číslo navázaného balíčku
CisloPolProdej INT [N] číslo položky prodejky (na vratce)
IDObalovaneZbozi INT [N] ID obalovaného zboží
IDTypPolBalicek INT [N] ID hlavičky balíčku v rámci účtenky
TypPoklProdPol INT typ položky (dárek, sleva apod.)
CisloAkce INT [N] číslo marketingové akce
PoradiPolozky INT pořadové číslo položky
SkupZbo VARCHAR(3) skupina zboží (ze zboží či balíčku)
RegCis VARCHAR(30) registrační číslo (ze zboží či balíčku)
Nazev1 VARCHAR(100) název 1 (ze zboží či balíčku)
Nazev2 VARCHAR(100) název 2 (ze zboží či balíčku)
Nazev3 VARCHAR(100) název 3 (ze zboží či balíčku)
Nazev4 VARCHAR(100) název 4 (ze zboží či balíčku)
SKP VARCHAR(20) SKP (ze zboží či balíčku)
BarCode VARCHAR(50) [N] čárový kód
VyrobniCislo VARCHAR(25) výrobní číslo
Mnozstvi NUMERIC(19,6) množství
MnozstviVBalicku NUMERIC(19,6) množství položky v balíčku
MJ VARCHAR(10) [N] měrná jednotka
BodovaHodnota INT celková bodová hodnota položky
CenaVBodech INT celková cena položky v bodech
SazbaDPH NUMERIC(5,2)[N] sazba DPH
SazbaSD NUMERIC(19,6) sazba spotřební daně
VstupniCena TINYINT druh vstupní ceny
JCbezDaniKC NUMERIC(19,6) JC bez daní
JCsSDKc NUMERIC(19,6) JC se spotřební daní
JCsDPHKc NUMERIC(19,6) JC s daní (SD + DPH)
JCbezDaniKcPoS NUMERIC(19,6) JC bez daní po slevě
JCsSDKcPoS NUMERIC(19,6) JC se spotřební daní po slevě
JCsDPHKcPoS NUMERIC(19,6) JC s daní (SD + DPH) po slevě
CCbezDaniKc NUMERIC(19,6) CC bez daní
CCsSDKc NUMERIC(19,6) CC se spotřební daní
CCsDPHKc NUMERIC(19,6) CC s daní (SD + DPH)
CCbezDaniKcPoS NUMERIC(19,6) CC bez daní po slevě
CCsSDKcPoS NUMERIC(19,6) CC se spotřební daní po slevě
CCsDPHKcPoS NUMERIC(19,6) CC s daní (SD + DPH) po slevě
JCbezDaniVal NUMERIC(19,6) JC bez daní - v měně
JCsSDVal NUMERIC(19,6) JC se spotřební daní - v měně
JCsDPHVal NUMERIC(19,6) JC s daní (SD + DPH) - v měně
JCbezDaniValPoS NUMERIC(19,6) JC bez daní po slevě - v měně
JCsSDValPoS NUMERIC(19,6) JC se spotřební daní po slevě - v měně
JCsDPHValPoS NUMERIC(19,6) JC s daní (SD + DPH) po slevě - v měně
CCbezDaniVal NUMERIC(19,6) CC bez daní - v měně
CCsSDVal NUMERIC(19,6) CC se spotřební daní - v měně
CCsDPHVal NUMERIC(19,6) CC s daní (SD + DPH) - v měně
CCbezDaniValPoS NUMERIC(19,6) CC bez daní po slevě - v měně
CCsSDValPoS NUMERIC(19,6) CC se spotřební daní po slevě - v měně
CCsDPHValPoS NUMERIC(19,6) CC s daní (SD + DPH) po slevě - v měně
NastaveniSlev SMALLINT maska nastavení slev
SlevaSozNa NUMERIC(5,2) procento slevy na související označení
SlevaSkupZbo NUMERIC(5,2) procento slevy na skupinu zboží
SlevaZboKmen NUMERIC(5,2) procento slevy na zboží
SlevaZboSklad NUMERIC(5,2) procento slevy na zboží na skladě
SlevaOrg NUMERIC(5,2) procento slevy na organizaci
TerminSlevaProc NUMERIC(5,2) procento termínované slevy
TerminSlevaNazev VARCHAR(50) název termínované slevy
SlevaCastka NUMERIC(19,6) sleva částkou
SlevaBodyProc NUMERIC(5,2)  % slevy při platbě body přes úhradu
SlevaSpecial NUMERIC(19,6) částka slevy odpovídající SlevaBodyProc
EtalonJC NUMERIC(19,6) etalonová jednotková cena
EtalonVstupniCena TINYINT druh etalonové vstupní ceny
Poznamka1 VARCHAR(255)[N] prvních 254 znaků poznámky
Poznamka2 VARCHAR(255)[N] druhých 254 znaků poznámky
Poznamka3 VARCHAR(255)[N] třetích 254 znaků poznámky
Poznamka4 VARCHAR(255)[N] čtvrtých 254 znaků poznámky
Poznamka5 VARCHAR(255)[N] pátých 254 znaků poznámky
UctenkyFin.txt
Atribut Typ Popis
IDHlava INT ID účtenky
PoradiPolozky INT pořadí položky
Nazev VARCHAR(100) název položky
Mnozstvi NUMERIC(19,6) množství
BodovaHodnota INT celková bodová hodnota položky
CenaVBodech INT celková cena položky v bodech
SazbaDPH NUMERIC(5,2)[N] sazba DPH
ZakladDPH NUMERIC(19,6) základ DPH
CastkaDPH NUMERIC(19,6) částka DPH
CelkemDPH NUMERIC(19,6) celkem s DPH
ZakladDPHVal NUMERIC(19,6) základ DPH v cizí měně
CastkaDPHVal NUMERIC(19,6) částka DPH v cizí měně
CelkemDPHVal NUMERIC(19,6) celkem s DPH v cizí měně
Poznamka1 VARCHAR(255)[N] prvních 254 znaků poznámky
Poznamka2 VARCHAR(255)[N] druhých 254 znaků poznámky
Poznamka3 VARCHAR(255)[N] třetích 254 znaků poznámky
Poznamka4 VARCHAR(255)[N] čtvrtých 254 znaků poznámky
Poznamka5 VARCHAR(255)[N] pátých 254 znaků poznámky
UctenkyUhr.txt
Atribut Typ Popis
IDUctenka INT ID účtenky
TypDokladu INT typ dokladu (kopie z účtenky)
Poradi INT pořadí úhrady
ZpusobUhrady VARCHAR(30) způsob úhrady
Vraceno BIT vracené peníze?
Castka NUMERIC(19,6) částka úhrady
Mena VARCHAR(3) měna úhrady
Kurz NUMERIC(19,6) kurz úhrady
JednotkaMeny INT jednotka měny úhrady
KurzEuro NUMERIC(19,6) kurz EUR (pevný kurz při přechodu)
CastkaHM NUMERIC(19,6) částka úhrady v hlavní měně
CastkaProdej NUMERIC(19,6) částka úhrady v měně účtenky
BodyAno BIT bodová úhrada?
BodyKurz NUMERIC(19,6) bodový kurz
BodyPocet INT počet bodů úhrady
NazevPole VARCHAR(30) název definovatelného pole 1
DefinPole VARCHAR(20) hodnota definovatelného pole 1
NazevPole2 VARCHAR(30) název definovatelného pole 2
DefinPole2 VARCHAR(20) hodnota definovatelného pole 2
UctenkyEtal.txt
Atribut Typ Popis
IDPolozky INT ID položky účtenky
VstupniCena TINYINT druh etalonové vstupní ceny
JCbezDaniKC NUMERIC(19,6) JC bez daní
JCsSDKc NUMERIC(19,6) JC se spotřební daní
JCsDPHKc NUMERIC(19,6) JC s daní (SD + DPH)
CCbezDaniKc NUMERIC(19,6) CC bez daní
CCsSDKc NUMERIC(19,6) CC se spotřební daní
CCsDPHKc NUMERIC(19,6) CC s daní (SD + DPH)
JCbezDaniVal NUMERIC(19,6) JC bez daní - v měně
JCsSDVal NUMERIC(19,6) JC se spotřební daní - v měně
JCsDPHVal NUMERIC(19,6) JC s daní (SD + DPH) - v měně
CCbezDaniVal NUMERIC(19,6) CC bez daní - v měně
CCsSDVal NUMERIC(19,6) CC se spotřební daní - v měně
CCsDPHVal NUMERIC(19,6) CC s daní (SD + DPH) - v měně
Za obsah tohoto článku odpovídá Dagmar Mayerová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
V jiných jazycích
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export