ExpenseSheet - Projekty

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

V přehledu ExpenseSheet vytváříte záznamy, které nesou na rozdíl od TimeSheetu peněžní hodnotu ke konkrétní osobě (jak personálnímu, tak i nepersonálnímu zdroji) a úloze. Uživatelé zde tedy vyplňují utracené peníze popřípadě jiné související náklady s konkrétní úlohou a aktivitami.


Schvalování výkazů

V případě, že máte v konstantách modulu Projekty vybránu volbu Vyžadovat schvalování výkazů a přejete si zahájit proces schvalování, stisknete tlačítko Akce - Schvalování výkazů. Nezáleží jaký Expense Sheet záznam máte aktuálně označen.
V prvním kroku schvalování se vám zobrazí přehled s uživateli, jenž mají právo danou úlohu schvalovat, tj. mají manažérský přístup k výkazům. Schvalovatele vyberete označením a potvrzením tlačítkem Přenos <CTRL+ENTER>. Poté je nutno zadat správné heslo vybraného uživatele. V posledním kroku se vám nabídne přehled s Expense Sheet záznamy, jenž zatím nejsou schváleny a máte k jejich přístupu právo. Označte jeden, nebo více záznamů a potvrďte tlačítkem Přenos <CTRL+ENTER>.
U schváleného záznamu je uložena informace kdo a kdy akci provedl.


Nový ExpenseSheet

Založení výkazu zahájíte stisknutím tlačítka Nový <F2>. V následujícím přenosovém přehledu vyberete, na kterého uživatele (personální zdroj) chcete vykázat finanční částku, a potvrdíte tlačítkem Přenos nebo zkratkovou klávesou <Ctrl><Enter>.

Následuje přehledové okno s úlohami. Nabízejí se pouze ty relevantní úlohy, které připadají vybranému uživateli (personálnímu zdroji) zvolenému v předchozím přehledu. Pokud zde úlohu, na kterou chcete vykázat, nevidíte, ale máte ji založenu a není uzavřena, uživatel na požadované úloze není uveden jako řešitel nebo nemá dostatečná práva k vykazování. Po stisknutí tlačítka Přenos se dostáváte do editačního okna ExpenseSheetu.


Editor ExpenseSheetu

ExpenseSheet - Projekty1.gif


Položky

Projekt je needitovatelné pole. Má pouze informativní hodnotu, jelikož byl vybrán již při zakládání nového ExpenseSheetu.


Název úlohy

Zobrazuje úlohu, ke které vystavujete Expense Sheet výkaz. Máte možnost úlohu rozkliknutím změnit. Nabídne se vám přehled, kde budou zobrazeny pouze otevřené úlohy, odpovídající vybranému uživateli. Záměnu potvrdíte v nabídnutém přehledu stisknutím tlačítka Přenos <CTRL+ENTER>.


Uživatel

Nese informaci, na který personální zdroj je výkaz vystaven. Máte možnost kdykoli uživatele zaměnit výběrem z přenosového přehledu personálních zdrojů a potvrzením tlačítka Přenos.


Náklady

Definujete, o jaký druh nákladu v souvislosti s vykazovanými údaji ExpenseSheetu se jedná. Stejně tak jako lze v tomto editoru změnit Uživatele, lze přenosem zvolit náklady připadající vybrané úloze a personálnímu zdroji z přenosového přehledu.


Nepersonální zdroje

Jestliže máte s úlohou spojeny i náklady nepersonálního charakteru, vyberete je právě v tomto poli, standardním přenosovým způsobem.


Fakturovatelné

Údaj určující, zda tento ExpenseSheet a jeho finanční vyjádření může být fakturováno. Pole je automaticky nastaveno podle zvoleného nákladu, na kterém máte nosnou informaci o fakturovatelnosti. Ovšem je ponechána možnost údaj jednoduše změnit pokud je nevyhovující.


Rozpis částky podle DPH

V oblasti rozpisu částky podle DPH můžete měnit jednotlivé cenové hodnoty. Vždy po opuštění dané kolonky dojde k přepočtu ostatních souvisejících cen, tj. částky DPH a Částky celkem (viz. obrázek Editor Expensesheetu).


Sazba DPH

Sazba DPH je dotahována z pomocného číselníku systému Helios Orange sazeb DPH odpovídající vybranému období. Pokud není aktuální období před vstupem do ExpenseSheetu editoru zvoleno, ať již při zakládání nového záznamu nebo editaci, budete vyzváni k jeho vybrání. Automaticky vyskočí přenosový přehled, ze kterého zvolíte odpovídající řádek s požadovaným (nejlépe aktuálním) obdobím.

Hodnotu Sazba DPH změníte rozkliknutím šipky a výběrem procentuelní sazby z nabídnutých možností. Po výběru dojde k automatickému přepočtu souvisejících cen.


Částka DPH

Jde o informativní needitovatelné pole, které je automaticky napočítáváno při změně souvisejících polí na základě jejich hodnot.


Pro množstevní výdaje

Stejná pravidla jako pro rozpis částky podle DPH platí i pro kolonky množstevních výdajů. Pokud tedy změníte Počet jednotek, nebo Cenu za jednotku, dojde k přepočtu veškerých cen.

další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export