Důležité:


Expediční příkazy - Volby místní nabídky - Oběh zboží

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah


Nový

Volbou Nový vystavíte nový doklad. Po výběru řady se otevře editační formulář, ve kterém vyplňujete všechny potřebné údaje.

Oprava

Volba Oprava je určená k opravě již existujícího dokladu. Pokud má expediční příkaz na záložce 1-Hlavička zaškrtnut příznak Splněno, nelze údaje na něm opravovat.

Zrušit

Volba Zrušit doklad zruší, vymaže z přehledu. Pokud je doklad převeden dokladově na jiný, nelze jej zrušit.

Návazné doklady

Tato volba vám umožní k danému dokladu zobrazit ty doklady, ze kterých byl vystaven, a ty, které byly z něho vystaveny položkovým nebo dokladovým přenosem. Poklepáním na číslo dokladu nebo na ikonu Najdi se přenesete na vybraný doklad.

Volba menu Aktivity zobrazí přehled aktivit, které mají vybraný doklad na sobě navázaný (8.záložka Doklady na Aktivitě).

Výrobní čísla

Tato volba zobrazí přehled výrobních čísel daného dokladu. Pomocí tlačítek se šipkami se lze pohybovat po jednotlivých příjmových dokladech v přehledu dokladů a zobrazí se vám vždy položky aktuálního dokladu.

Položky

Přehled položek

Možnost zobrazení položek zadaných na aktuálním dokladu (resp. označených dokladech). Pomocí tlačítek se šipkami se lze pohybovat po jednotlivých příjmových dokladech v přehledu dokladů a zobrazí se vám vždy položky aktuálního dokladu.

V místní nabídce tohoto přehledu najdete volby

 • Výrobní čísla - zobrazí výrobní čísla položky
 • Najdi doklad - najde doklad v přehledu Expediční příkazy
 • Najdi zboží - najde položku v přehledu Stav skladu
 • Označení VV kontroly - provede Vstupní/Výstupní kontrolu položky
 • Hromadné změny - umožňuje provádět hromadné změny některých údajů na položkách

Přehled skladových karet

Možnost zobrazení skladových karet položek zadaných na aktuálním dokladu (označených dokladech). Pomocí tlačítek se šipkami se lze pohybovat po jednotlivých expedičních příkazech v přehledu dokladů a zobrazí se vám vždy položky aktuálního dokladu.

Kopie

Tato volba vám umožní vytvořit kopii dokladu.

Kurzorem se nastavíte na doklad, z něhož chcete udělat kopii, a v menu vyberete nabídku Kopie. Nabídne se vám okno pro zadání data vystavení a dalších údajů nového dokladu. Po potvrzení se vytvoří nový doklad, obsahující stejné údaje jako původní doklad. Lze jej libovolně upravovat.

Aktualizace odebraného množství

Servisní akce, která aktualizuje u položek označených dokladů hodnotu Odebrané množství. Za běžného provozu se množství odebrané napočítává na položkách dokladů automaticky způsobem popsaným zde

Dokumenty

K dokladu je možné navázat libovolný soubor, který může být přímo uložen i v databázi systému Helios Orange a může figurovat ve společném číselníku Dokumenty.

Kontrola celistvosti číselné řady

Provede kontrolu celistvosti číselných řad expedičních příkazů a vypíše chybějící čísla dokladů


Generování položek faktury vydané

Z expedičního příkazu vytvoří položkovým převodem fakturu vydanou.


Generovat výdejku

Program zjistí, které zboží z označených expedičních příkazů lze vydat, a převede je položkově na výdejku. Nastavujete, jak se má počítat množství, které lze vydat. Vybíráte z možností:

 • Množství stavu skladu - porovnává se množství na expedičním příkazu s množstvím na skladě
 • Množství k dispozici - porovnává se množství na expedičním příkazu s množstvím k dispozici na skladě
 • Množství po výdeji - porovnává se množství na expedičním příkazu s množstvím na skladě poníženém o množství na nerealizovaných výdejkách
 • Množství k dispozici po výdeji - porovnává se množství na expedičním příkazu s množstvím k dispozici na skladě poníženém o množství na nerealizovaných výdejkách
 • Množství z dokladu - vygeneruje se výdejka na množství na expedičním příkazu bez ohledu na ostatní množství

Pokud lze vykrýt položku expedičního příkazu jen částečně, převede se na výdejku jen příslušná část množství, zbytek zůstává na expedičním příkazu nevykrytý.

Řada expedičních příkazů, ke kterým chcete výdejky generovat, musí mít v číselníku Druhy dokladů pohybu zboží vyplněno pole Návazná výdejka.

Balicí list

K expedovanému zboží lze vytvořit balicí list. Je to doklad, ve kterém je uvedeno, kolik jakého zboží obsahuje dané balení, např. paleta. Zboží na balicí listy program zařazuje podle pravidel definovaných v přehledu Oběh zboží, Zboží a služby, Balicí skupiny. Balicí skupina stanovuje, kolik jakého zboží se vejde do daného balení. Vždy musí existovat jedna společná balicí skupina. Použije se pro ty položky, které nejsou zařazeny do žádné balicí skupiny.

Nový balicí list ke zboží z akt. dokladu

Vytvoří balicí list(y) pro zboží na aktuálním dokladu. Pro zboží a měrnou jednotku se hledá odpovídající skupina. Jestliže existuje, je podle zadané kapacity vygenerován potřebný počet balicích listů azboží je k těmto balicím listům přiřazeno. Jestliže není pro zboží definovaná balicí skupina, zboží automaticky spadá do "Společné balicí skupiny" a vždy je zabaleno vcelém množství na jeden balicí list.

Každý balicí list má kromě údajů jako Název 1, Název 2 a Poznámka též údaj Identifikátor, který má unikátní hodnotu v rámci všech balicích listů. Je automaticky předvyplněn pořadovým číslem balení vrámci jednoho procesu balení + časem vzniku + autorem.

Nový balicí list ke zboží z vybraných dokladů

Vytvoří balicí list(y) pro zboží na označených dokladech dokladu.

Balicí list

Zobrazí balicí list(y) vygenerovaný(é) k aktuálnímu dokladu.

Schválení, Zrušení příznaku schválení

Akce Schválení označí expediční příkaz jako schválený a zablokuje ho proti změnám, tj. doklad je po schválení pouze ke čtení.

Na akce je možno nastavit práva. Pokud je zapnuto logování údajů na dokladech Oběhu zboží, loguje se údaj Datum schválení. V Nastav (F4) lze zobrazit ze složky Doklady zboží - dodatek sloupce Datum schválení a Schválil.


Zprávy

Volby umožňují:

 • komunikaci ve formátu EDITEL
 • komunikaci s jinou instalací systému Helios Orange (přenos dokladů) v interním XML formátu HELIOS-XML

Generování zpráv

Volba umožňuje vytvářet z označených expedičních příkazů exportní soubory ve zvoleném formátu.

 • Formát HELIOS-XML generuje XML soubor expedičního příkazu interního formátu systému Helios Orange

Přehled zpráv k akt. záznamu

Historie zpráv vytvořených k záznamu, na kterém jste nastaveni kurzorovým řádkem.

Přehled ostatních zpráv

Historie zpráv vytvořených v přehledu Expediční příkazy (nejen k aktuálnímu záznamu).

Načtení zpráv

Umožňuje načíst zvolenou zprávu. Volba zobrazí nejprve přehled všech definic zpráv vytvořených v přehledu Expediční příkazy. Tlačítkem (nebo volbou místní nabídky) Přehled zpráv si zobrazíte přehled zpráv zvolené definice. Z tohoto přehledu vybíráte zprávu, která se má načíst do expedičního příkazu.

 • Formát EDITEL®-Inhouse (import) načte expediční příkaz ze souboru formátu ORDERS (EDI - Objednávka)
 • Formát EDITEL®-XML (import) načte expediční příkaz ze souboru formátu ORDERS (EDI - Objednávka)
 • Formát HELIOS-XML načte expediční příkaz z XML souboru expedičního příkazu interního formátu systému Helios Orange

Další specifika pro jednotlivé formáty najdete zde

Obecné informace o definici zpráv naleznete zdePříklad Příklad vystavení expedičního příkazu podle objednávky od odběratele


Zadání: Obdrželi jste následující objednávku od zákazníka na dodávku zboží.

Odběratel Ovoce a zelenina, spol. s.r.o.
Jablka 5 kg
Broskve 12 kg
Švestky 8 kg


Provedení: Otevřete přehled EP, zvolíte nabídku Nový, otevře se seznam druhů pohybových dokladů pro EP. Vyberete požadovaný typ. Otevře se formulář nového dokladu.

Na záložce číslo 1 - Hlavička vyplníte odběratele, vyberete druh vstupní ceny JC bez DPH Kč.

Na záložce 4 - Sklad v přehledu skladových položek se nastavíte na položku Jablka a kombinací kláves <Ctrl><Enter> otevřete okno pro zadání množství a cen. Zadáte množství, prodejní cenu a pomocí tlačítka OK uložíte. Poté se kurzorovým řádkem přesunete na položku Broskve a opět zadáte cenu a množství. Nakonec na doklad zadáte položku Švestky.

Takto vyplněný expediční příkaz uložíte.

Výsledek: V přehledu EP dokladů se nastavte kurzorovým řádkem na tento konkrétní doklad, stiskem pravého tlačítka myši si zobrazte místní nabídku. Vyberte z ní nabídku Přehled položek. Otevře se okno, ve kterém uvidíte položky zadané na expediční příkaz podle objednávky.


další

Za obsah tohoto článku odpovídá Dagmar Mayerová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export